Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2635(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0537/2008

Indgivne tekster :

B6-0537/2008

Forhandlinger :

PV 23/10/2008 - 3

Afstemninger :

PV 23/10/2008 - 8.3
CRE 23/10/2008 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0519

Vedtagne tekster
PDF 30kWORD 49k
Torsdag den 23. oktober 2008 - Strasbourg
Sørøveri
P6_TA(2008)0519B6-0537/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om piratvirksomhed til søs

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik(1),

-   der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om Somalia: Rutinemæssige drab på civilbefolkningen(2),

-   der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) af 15. september 2008 (13028/2008),

-   der henviser til konklusionerne fra Rådet (eksterne forbindelser) af 26. maj 2008 (9868/2008),

-   der henviser til Rådets fælles aktion 2008/749/FUSP af 19. september 2008 vedrørende Den Europæiske Unions militære koordineringsaktion til støtte for FN's Sikkerhedsråds resolution 1816(2008) (EU NAVCO)(3) og til FN's Sikkerhedsråds resolution 1838(2008),

-   der henviser til FN's konvention fra 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden,

-   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1814(2008) af 15. maj 2008 og 1816(2008) af 2. juni 2008 om situationen i Somalia,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at piratvirksomhed på åbent hav udgør en stigende fare mod menneskers liv og sikkerhed, navnlig i farvandene ud for Somalia og Afrikas Horn, herunder også for den humanitære bistand til omkring 3,5 mio. mennesker med behov for hjælp,

B.   der endvidere henviser til, at der nu også foreligger meldinger om øget piratvirksomhed i andre områder i verden, f.eks. i Mozambiquekanalen, visse farvande i nærheden af Indien og i Caribien,

C.   der henviser til, at den fortsatte konflikt og de ustabile politiske forhold i Somalia har givet anledning til piratvirksomhed og væbnede røverier,

D.   der henviser til, at antallet og hyppigheden af kriminelle overfald på fisker-, handels- og passagerfartøjer fra Fællesskabet i internationalt farvand ved Afrikas kyster er steget, hvilket udgør en fare for besætningsmedlemmernes liv og har væsentlige negative følger for international handel,

E.   der henviser til, at uhindret adgang for passage for fartøjer, der lovligt besejler havene, er en absolut forudsætning for international handel,

F.   der henviser til, at piratvirksomhed er en umiddelbar trussel mod søfolk, hvis levebrød er afhængigt af, at de kan udføre deres erhverv til søs under sikre og lovformelige forhold,

G.   der henviser til, at fiskere fra EU er blevet angrebet af pirater på åbent hav, og truslen fra piratvirksomhed har ført til, at et betydeligt antal fiskerfartøjer fra EU har trukket sig tilbage fra havområder flere hundrede kilometer fra den somaliske kyst eller har begrænset deres fiskeriaktivitet i regionen,

H.   der henviser til, at en del af ofrene for piratvirksomhed har været almindelige borgere, som fredeligt har befundet sig om bord på lystfartøjer i farvandene ud for Afrikas Horn,

I.   der henviser til, at piratvirksomhed er et resultat af, men også bidrager til vold og politisk ustabilitet i Somalia og har konsekvenser for resten af regionen omkring Afrikas Horn samt følger for civilbefolkningen i Somalia med hensyn trusler, manglende udvikling samt afbrydelser af fødevarehjælp og andre humanitære indsatser,

J.   der henviser til, at det er blevet oplyst, at der i 2007 blev myrdet 20 besætningsmedlemmer, samt at 153 blev såret eller overfaldet og 194 kidnappet,

K.   der henviser til, at som reaktion på forværrelsen af dette fænomen er FN's Sikkerhedsråd beskæftiget med at udarbejde en ny resolution, der sigter mod at mobilisere det internationale samfund for at opnå en bedre gennemførelse af de eksisterende redskaber til bekæmpelse og forebyggelse, der findes inden for rammerne af havretten og Sikkerhedsrådets resolutioner,

1.   opfordrer den føderale overgangsregering af Somalia til i samarbejde med FN og Den Afrikanske Union at behandle piratvirksomhed og væbnede røverier begået ud for den somaliske kyst mod skibe med humanitær nødhjælp som kriminelle handlinger, der skal forfølges ved at arrestere lovovertræderne i henhold til folkeretten;

2.   noterer sig Rådets fælles aktion 2008/749/FUSP, hvormed der oprettes en militær koordineringsaktion til støtte for FN's Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008) (EU NAVCO);

3.   anmoder de medlemsstater, der har sæde i FN's Sikkerhedsråd om at forny de tilladelser, der gives i resolution 1816 (2008), som det var intentionen i resolution 1838 (2008);

4.   opfordrer Kommissionen til at finde frem til en måde, hvorpå fiskerfartøjer med og uden EU-flag, der opererer i internationalt farvand i den nordvestlige del af Det Indiske Ocean, kan beskyttes, gerne gennem et samarbejde med Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean;

5.   beklager Rådets manglende høring af Parlamentet om afgørelsen om at iværksætte denne europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (FUSP) aktion og opfordrer indtrængende Rådet til at forelægge Parlamentet oplysninger om aktionens rækkevidde og oplyse nøjagtig, hvilke opgaver EU's koordineringscelle i Rådet vil udføre til støtte for søfartsmissionen under FUSP, EU NAVCO;

6.   opfordrer Rådet til klart at skelne mellem det fremtidige FUSP-mandat og de opgaver til bekæmpelse af piratvirksomhed, som medlemsstaterne udfører inden for rammerne af Operation Enduring Freedom-Horn of Africa, der er rettet mod at bekæmpe terrorvirksomhed; anmoder om klare retningslinjer for tilbageholdelse og retsforfølgning af tilfangetagne pirater; opfordrer Rådet til at undgå, at EU NAVCO på nogen måde bliver involveret i den nuværende konflikt i Somalia; opfordrer til, at der sker en effektiv koordinering med andre flådefartøjer i regionen, navnlig med fartøjer fra USA og Rusland;

7.   opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at forsøge at sikre, at Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) retsakter omhandlende piratvirksomhed og væbnet røveri revideres og opdateres snarest mulig, så disse forbrydelsers ophavsmænd kan blive retsforfulgt og straffet;

8.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at opfordre kyststater og alle EU's medlemsstater til at ratificere protokollen fra 2005 til konventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden;

9.   opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke måtte have gjort det, til i deres retssystemer at optage bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention og konvention til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden, der gør det muligt at etablere en klar retspraksis og dermed sikre, at retsforfølgelse sker med fuld retssikkerhed i tilfælde af tilfangetagelse af pirater eller gerningsmænd til væbnede overfald til søs;

10.   glæder sig over Kommissionens planer om at forbedre koordineringen med de europæiske agenturer, der beskæftiger sig med overvågning af havene, idet navnlig forebyggelse af ulovlige aktiviteter fremhæves (menneske- og narkotikasmugling og ulovlig indvandring) med særlig fokus på internationale farvande; opfordrer indtrængende Rådet til ikke at sætte lighedstegn mellem terrortruslen og problemerne med ulovlig indvandring samt menneske- og narkotikasmugling;

11.   glæder sig over Kommissionens initiativ om at tilskynde til forhandlinger om en bedre forvaltning af havområder sammen med tredjelande og støtter i høj grad et forstærket samarbejde med nabolande om beskyttelse af have, der ligger uden for de nationale jurisdiktioner;

12.   fordømmer kategorisk handlen med våben og ammunition med organiserede bander, der begår piratvirksomhed; anmoder de kompetente internationale organisationer om at komme med forslag til passende foranstaltninger, der kan bevirke, at våben ikke når frem til sådanne piratbander;

13.   opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet oplysninger om alle afgørelser, som det måtte træffe om finansiering af projekter i forbindelse med vigtige sejlruter ved Afrikas Horn samt i Bab al-Mandab-strædet og Adenbugten;

14.   opfordrer Kommissionen til at overveje, hvorledes der kan ydes praktisk støtte til IMO's Sanaa/Dar es Salaam-dagsorden og navnlig til oprettelsen af et regionalt søfartsinformationscenter eller -system i den forbindelse;

15.   glæder sig over de fremskridt, som Rådet har opnået, i forbindelse med forberedelsen af en EU-flådeoperation mod piratvirksomhed, der skal garantere sikkerheden for fragtskibe, der sejler gennem en skibskorridor i Adenbugten;

16.   beklager, at Rådets aktion ikke omfatter fiskeriområderne i regionen, og opfordrer til, at der hurtigt træffes foranstaltninger hertil;

17.   anmoder Kommissionen om snarest muligt og inden for rammer af den nye integrerede havpolitik at oprette et fællesskabssystem for gensidigt samarbejde og koordinering, der gør det muligt for flådefartøjer, der fører en medlemsstats flag, og som befinder sig i internationalt farvand, at beskytte fisker- og handelsfartøjer fra andre medlemsstater;

18.   glæder sig derfor over vedtagelsen af et ændringsforslag ved Parlamentets førstebehandling af Den Europæiske Unions almindelige budget med henblik på oprettelse af en ny budgetpost til finansiering af et pilotprojekt, der tager sigte på at analysere mulighederne for finansiering, forvaltning og koordinering af en fællesskabshandlingsplan for beskyttelse af EU-fartøjer, som passerer igennem eller opererer i områder, der trues af international piratvirksomhed;

19.   henstiller på det kraftigste, at Kommissionen og medlemsstaterne inden for rammerne af FN og IMO aktivt støtter det initiativ, som fremmes af en række medlemsstater, om udvidelse af retten til forfølgelse til havs og i luften til også at omfatte territorialfarvande ud for kyststater, under forudsætning af at de berørte lande samtykker, samt udvikler en mekanisme til koordineret hjælp mod tilfælde af piratvirksomhed til søs; anmoder ligeledes Kommissionen og medlemsstaterne om at gøre en aktiv indsats for at sikre vedtagelsen af en ny FN-resolution, fordi resolution 1816 (2008) udløber den 2. december 2008;

20.   håber, at Kommissionen og FN, samtidig med at de sikrer skibskonvojers sikkerhed og udøver retten til forfølgelse af deres aggressorer, ikke forsømmer processen med politisk samarbejde og normalisering med regionens stater, så de sættes i stand til bedre at forebygge og bekæmpe forbrydelser til søs og de mange dybereliggende årsager hertil;

21.   opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at forklare målene med EU's militæraktion til søs inden for rammerne af FN's Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008) om bekæmpelse af væbnede røverier og piratvirksomhed ud for Somalias kyst; anerkender, at FN's Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008) og 1838 (2008) blev udarbejdet under FN-pagtens kapitel VII, idet det var den eneste måde, hvorpå magtanvendelse kunne legitimeres; understreger ikke desto mindre, at piratvirksomhed samt handlinger rettet mod piratvirksomhed under ingen omstændigheder bør betragtes som en krigshandling; opfordrer indtrængende Rådet til at behandle piratvirksomhed som en kriminel handling i henhold til gældende folkeret;

22.   opfordrer Rådet til at gøre alt for at finde frem til og optrevle de organiserede kriminelle netværk, der profiterer af disse handlinger;

23.   opfordrer Kommissionen og det internationale samfund til at stille alle de menneskelige og økonomiske ressourcer til rådighed, som der kræves for at hjælpe til med at etablere et demokratisk og stabilt styre i Somalia, så piratvirksomhed til søs kan bekæmpes effektivt og langsigtet;

24.   opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at vedtage klare og juridisk indiskutable regler om magtanvendelse for de flådestyrker, der deltager i operationerne;

25.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0213.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0313.
(3) EUT L 252 af 20.9.2008, s. 39.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik