Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2635(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0537/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0537/2008

Keskustelut :

PV 23/10/2008 - 3

Äänestykset :

PV 23/10/2008 - 8.3
CRE 23/10/2008 - 8.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0519

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 49k
Torstai 23. lokakuuta 2008 - Strasbourg
Merirosvous
P6_TA(2008)0519B6-0537/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2008 merirosvoudesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin yhdennetystä meripolitiikasta(1),

–   ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman siviilien murhien arkipäiväistymisestä Somaliassa(2),

–   ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston 15. syyskuuta 2008 hyväksymät päätelmät (13028/2008),

–   ottaa huomioon ulkosuhteiden neuvoston 26. toukokuuta 2008 hyväksymät päätelmät (9868/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston 19. syyskuuta 2008 hyväksymän yhteisen toiminnan 2008/749/YUTP Euroopan unionin sotilaallisesta koordinointitoimesta Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1816 (2008) tukemiseksi (EU NAVCO)(3) sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1838 (2008),

–   ottaa huomioon merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1988 yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 15. toukokuuta 2008 antaman päätöslauselman 1814 (2008) ja 2. kesäkuuta 2008 antaman päätöslauselman 1816 (2008) Somalian tilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   katsoo, että merirosvous avomerellä on kasvava uhka ihmisten hengelle ja terveydelle, erityisesti Somalian ja Afrikan sarven rannikoilla, sekä humanitaariselle avulle, joka on tarkoitettu noin 3,5 miljoonalle avun tarpeessa olevalle ihmiselle,

B.   ottaa huomioon myös, että merirosvojen toiminnan lisääntymisestä muillakin alueilla, kuten Mosambikin kanaalissa, tietyillä Intian lähellä sijaitsevilla merialueilla tai Karibialla, on jo jätetty valituksia,

C.   ottaa huomioon, että jatkuva konflikti ja poliittinen epävakaus Somaliassa ovat johtaneet merirosvoukseen ja aseellisiin ryöstöihin,

D.   ottaa huomioon, että viime vuosina yhteisön kalastus-, kauppa- ja matkustajalaivoihin kohdistuneet rikollisten hyökkäykset ovat lisääntyneet Afrikan rannikon kansainvälisillä vesillä ja että ne vaarantavat miehistön hengen ja niillä on huomattava kielteinen vaikutus kansainväliseen kauppaan,

E.   katsoo, että laillisesti liikennöivien alusten esteetön kulku kansainvälisillä merialueilla on kansainvälisen kaupan ehdoton edellytys,

F.   katsoo, että merirosvous on välitön uhka merenkulkijoille, joiden toimeentulo riippuu heidän ammattinsa turvallisesta ja laillisesta harjoittamisesta merellä,

G.   ottaa huomioon, että merirosvot ovat hyökänneet EU:n kalastajien kimppuun avomerellä ja että merirosvojen aiheuttaman uhan vuoksi suuri määrä EU:n kalastusaluksia on vetäytynyt satojen kilometrien etäisyydelle Somalian rannikolta tai vähentänyt kalastustoimintaansa alueella,

H.   ottaa huomioon, että monet merirosvojen uhreista ovat olleet tavallisia kansalaisia, jotka ovat oleskelleet rauhanomaisesti huvialuksilla Afrikan sarven rannikkovesillä,

I.   katsoo, että merirosvous osin johtuu Somalian väkivaltaisesta ja poliittisesti epävakaasta tilanteesta, jolla on välittömiä vaikutuksia koko muuhun Afrikan sarven alueeseen, ja sen seurauksista Somalian siviiliväestölle uhkailun, kehityksen puutteen ja ruoka-avun ja muiden humanitaaristen ponnistelujen keskeytysten muodossa mutta osin myös ruokkii sitä,

J.   ottaa huomioon, että vuodelta 2007 kertyneiden tietojen mukaan 20 miehistön jäsentä murhattiin, 153 loukkaantui tai joutui hyökkäyksen kohteeksi ja 194 kaapattiin,

K.   ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto valmistelee parhaillaan kyseisen ilmiön pahenemiseen reagoimiseksi uutta päätöslauselmaa, jonka tarkoituksena on sitouttaa kansainvälinen yhteisö nykyisten torjunta- ja ennaltaehkäisymenetelmien tehokkaampaan hyödyntämiseen merioikeuden tai turvallisuusneuvoston päätöslauselmien puitteissa,

1.   kehottaa Somalian siirtymäkauden liittohallitusta, yhteistyössä YK:n ja Afrikan unionin kanssa, käsittelemään Somalian rannikolla humanitaarista apua kuljettaviin aluksiin kohdistuvaa merirosvousta ja aseellisia ryöstöjä rikoksina, joihin on puututtava, ja pidättämään niiden tekijät voimassa olevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

2.   panee merkille yhteisen toiminnan 2008/749/YUTP, jolla perustetaan sotilaallinen koordinointitoimi (EU NAVCO) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1816 (2008) tukemiseksi;

3.   kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä, uudistamaan päätöslauselmassa 1816 (2008) myönnetyt luvat päätöslauselmaan 1838 (2008) kirjatun aikomuksen mukaisesti;

4.   kehottaa komissiota pohtimaan tapoja tarjota suojaa merirosvousta vastaan EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden lippujen alla purjehtiville kalastusaluksille, jotka operoivat Intian valtameren luoteisosan kansainvälisillä vesillä, esimerkiksi tekemällä yhteistyötä Intian valtameren tonnikalatoimikunnan kanssa;

5.   pahoittelee, että neuvosto ei kuullut Euroopan parlamenttia päätöksestään käynnistää tämä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (ETPP) kuuluva operaatio, ja vaatii neuvostoa antamaan parlamentille tietoa tämän toimen tavoitteista ja täsmällisistä tehtävistä, joihin EU:n koordinointiyksikkö Euroopan neuvostossa ryhtyy ETPP:n merioperaation, EU NAVCOn, tukemiseksi;

6.   kehottaa neuvostoa tekemään selvän eron tulevan ETPP-mandaatin ja jäsenvaltioiden Afrikan sarven Enduring Freedom -operaation puitteissa suorittamien merirosvouksen vastaisten toimien välillä, joilla pyritään torjumaan terroristien toimintaa; vaatii selkeitä ohjeita kiinni saatujen merirosvojen vangitsemisesta ja syytteeseen asettamisesta; kehottaa neuvostoa välttämään EU NAVCOn minkäänlaista osallistumista Somaliassa meneillään olevaan konfliktiin; kehottaa toimivaan koordinointiin muiden alueella olevien merivoimien alusten, erityisesti Yhdysvaltojen ja Venäjän alusten, kanssa;

7.   kehottaa neuvostoa ja komissiota pyrkimään varmistamaan, että Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) merirosvoutta ja aseellisia ryöstöjä koskevia oikeudellisia välineitä tarkistetaan ja ajantasaistetaan mahdollisimman pian, jotta kyseisiin rikoksiin syyllistyneet voidaan saattaa oikeuden eteen ja tuomita;

8.   kehottaa neuvostoa ja komissiota kannustamaan rannikkovaltioita ja kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen vuoden 2005 pöytäkirjan;

9.   kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, saattamaan viipymättä osaksi kansallista lainsäädäntöään YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) sekä merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan YK:n yleissopimuksen keskeiset määräykset, joiden avulla on mahdollista luoda selkeästi tuomiovalta ja varmistaa siten ehdoton oikeusvarmuus rikosoikeudenkäynnissä sen jälkeen, kun merirosvoja tai aseellisiin hyökkäyksiin syyllistyneitä on pidätetty merillä;

10.   pitää myönteisenä komission aikomusta parantaa koordinaatiota merien valvonnasta vastaavien yhteisön virastojen kanssa, niin että painotetaan eritoten laittoman toiminnan (ihmis- ja huumekauppa ja laiton maahanmuutto) torjuntaa erityisesti kansainvälisillä vesialueilla; kehottaa komissiota olemaan rinnastamatta terrorismin aiheuttamaa haastetta laitonta maahanmuuttoa ja ihmis- ja huumekauppaa koskeviin kysymyksiin;

11.   pitää myönteisenä komission aloitetta edistää neuvotteluja merialueiden hallinnoinnin parantamiseksi kolmansien maiden kanssa ja tukee voimakkaasti lisääntynyttä yhteistyötä naapurimaiden kanssa merien suojelemiseksi kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella;

12.   tuomitsee jyrkästi ase- ja ampumatarvikekaupan merirosvousta harjoittavien järjestäytyneiden joukkojen kanssa; pyytää toimivaltaisia kansainvälisiä järjestöjä suosittelemaan sopivia ennaltaehkäisytoimenpiteitä, jotta aseet eivät päätyisi merirosvojoukkojen käsiin;

13.   kehottaa komissiota antamaan parlamentille tietoa kaikista päätöksistä, joita se mahdollisesti tekee kriittisiä merireittejä Afrikan sarven alueella, Bab el Mandebin salmessa ja Adenin lahdella koskevien hankkeiden rahoituksesta;

14.   kehottaa komissiota pohtimaan, kuinka voidaan antaa käytännön tukea IMO:n Sana'an ja Dar es Salaamin agendalle ja eritoten alueellisen merenkulun tiedotuskeskuksen tai tähän liittyvän järjestelmän perustamiselle;

15.   pitää myönteisenä Eurooppa-neuvoston aikaansaamaa edistystä merirosvouksen vastaisen Euroopan unionin merioperaation valmistelussa Adeninlahden merikäytävien kautta kulkevien rahtilaivojen turvallisuuden varmistamiseksi;

16.   pahoittelee sitä, ettei neuvoston toiminta koske kyseisen alueen kalastusalueita, ja kehottaa toteuttamaan pikaisesti tämänsuuntaisia toimenpiteitä;

17.   pyytää komissiota perustamaan mahdollisimman pian uuden yhdennetyn meripolitiikan puitteissa yhteisön keskinäisen yhteistyön ja koordinoinnin järjestelmän, joka mahdollistaa sen, että kansainvälisillä merialueilla jäsenvaltion lipun alla liikkuvat merivoimien alukset voivat suojella muiden jäsenvaltioiden kalastus- ja kauppalaivoja;

18.   on näin ollen tyytyväinen siihen, että parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin vuoden 2009 talousarvioesitykseen tarkistus, jolla perustetaan uusi budjettikohta sellaisen pilottihankkeen rahoittamiseksi, jolla analysoidaan mahdollisuuksia rahoittaa, hallinnoida ja koordinoida yhteisön toimintasuunnitelmaa sellaisten yhteisön alusten suojelemiseksi, jotka liikkuvat tai toimivat alueilla, joilla on kansainvälisen merirosvouden uhka;

19.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään aktiivisesti YK:n ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön puitteissa useiden jäsenvaltioiden tukemaa aloitetta laajentaa oikeus takaa-ajoon merellä ja ilmassa rannikkovaltioiden aluevesille, sillä edellytyksellä että kyseiset maat hyväksyvät tämän, sekä kehittämään mekanismin koordinoitua avunantoa varten merirosvouden torjumiseksi; kehottaa niin ikään komissiota ja jäsenvaltioita työskentelemään aktiivisesti uuden YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman hyväksymiseksi, koska YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1816 (2008) menee umpeen 2. joulukuuta 2008;

20.   toivoo, etteivät komissio ja YK kuljetuksia turvatessaan ja käyttäessään oikeuksiaan hyökkääjiä vastaan jätä tekemättä poliittista yhteistyötä ja normalisointia kyseisen alueen valtioiden kanssa, jotta ne voisivat paremmin ennaltaehkäistä ja torjua merirosvousta ja sen taustalla olevia moninaisia syitä;

21.   kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita antamaan selvityksen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1816 (2008) puitteissa Somalian rannikolla tapahtuvien aseellisten ryöstöjen ja merirosvouksen lopettamiseksi toteutettavan EU:n merivoimien sotilasoperaation tavoitteista; tunnustaa, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1816 (2008) ja 1838 (2008) laadittiin YK:n peruskirjan VII luvun perusteella ainoana keinona legitimoida voimankäyttö; korostaa kuitenkin, ettei merirosvousta eikä merirosvouksen vastaisia toimenpiteitä tule missään olosuhteissa pitää sotatoimina; kehottaa Eurooppa-neuvostoa pitämään merirosvousta rikoksena voimassa olevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

22.   kehottaa neuvostoa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kyseisestä toiminnasta hyötyvien järjestäytyneiden rikollisverkostojen tunnistamiseksi ja hajottamiseksi;

23.   kehottaa komissiota ja kansainvälistä yhteisöä ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat inhimilliset ja taloudelliset resurssit demokraattisen ja vakaan hallinnon perustamisen edistämiseksi Somaliassa, jotta merirosvousta voitaisiin torjua tehokkaasti pitkällä aikavälillä;

24.   kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön selkeät ja oikeudellisesti kiistattomat toimintasäännöt kyseisiin operaatioihin osallistuville merijoukoille;

25.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0213.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0313.
(3) EUVL L 252, 20.9.2008, s. 39.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö