Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2648(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0544/2008

Indgivne tekster :

B6-0544/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/10/2008 - 8.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0520

Vedtagne tekster
PDF 140kWORD 101k
Torsdag den 23. oktober 2008 - Strasbourg
Regnskabsstandarder
P6_TA(2008)0520B6-0544/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om udkast til Kommissionens forordning af 2. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF, for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer og om udkast til Kommissionens beslutning af 2. juni 2008 om tredjelandsudstederes brug af visse tredjelandes nationale regnskabsstandarder og internationale regnskabsstandarder ved udarbejdelsen af koncernregnskaber

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, særlig artikel 7, stk. 1(1),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked(2), særlig artikel 23, stk. 4, tredje afsnit,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder(3),

-   der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF(4),

-   der henviser til udkast til Kommissionens forordning af 2. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF, for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer,

-   der henviser til udkast til Kommissionens beslutning af 2. juni 2008 om tredjelandsudstederes brug af visse tredjelandes nationale regnskabsstandarder og internationale regnskabsstandarder ved udarbejdelsen af koncernregnskaber,

-   der henviser til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5),

-   der henviser til sin beslutning af 14. november 2007(6) om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår de regnskabsstandarder, på grundlag af hvilke de historiske oplysninger i prospekter udarbejdes og om udkast til Kommissionens afgørelse om tredjelandsværdipapirudstederes anvendelse af oplysninger udarbejdet i henhold til internationalt anerkendte regnskabsstandarder,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 81,

Udkast til forordning og udkast til beslutning

1.   bemærker de fremskridt, Kommissionen har gjort med henblik på afskaffelsen af afstemningskrav for EU-udstedere i tredjelande; erkender, at der er taget skridt i retning af anerkendelse af de amerikanske almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) og International Financial Reporting Standards (IFRS), som vedtaget af EU;

2.   er af den opfattelse, at et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper bør anses for at være ækvivalente med IFRS som vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, såfremt investorer har mulighed for at træffe samme beslutninger, uanset om de modtager regnskaber udarbejdet efter IFRS eller efter det pågældende tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, og såfremt revisionserklæring og håndhævelse på enhedsplan er af en sådan beskaffenhed, at investorerne kan have tillid hertil;

3.   mener, at tilsynsmyndighederne bør opretholde en aktiv dialog med deres internationale samarbejdspartnere, for så vidt angår gennemførelsen og den konsekvente håndhævelse af IFRS, og intensivere samarbejdet og den gensidige information;

4.   konstaterer, at IFRS, der er anerkendt af International Accounting Standards Board (IASB), udgør et solidt udgangspunkt for tilsynsmyndighedernes udarbejdelse af en global konvergens mellem regnskabsstandarder; er af den opfattelse, at anvendelse på globalt plan af internationalt anerkendte regnskabsstandarder vil kunne gøre regnskaber mere gennemskuelige og sammenlignelige og dermed være til stor gavn for både selskaber og investorer;

5.   mener, at tilvejebringelse af konvergens mellem regnskabsstandarder er en vigtig opgave, men understreger, at det overordnede mål skal være, at de enkelte jurisdiktioner anvender IFRS under hensyntagen til deres egne demokratiske og retlige rammer;

6.   glæder sig over forordning (EF) nr. 1569/2007, som definerer ækvivalens og indfører en mekanisme til konstatering af ækvivalens, for så vidt angår et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper; understreger, at forordning (EF) nr. 1569/2007 forudsætter, at Kommissionens beslutning giver EU-udstedere mulighed for at anvende IFRS vedtaget efter forordning (EF) nr. 1606/2002 i de pågældende tredjelande;

7.   bemærker, at USA kun anerkender regnskaber, der er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS udstedt af IASB; påskønner dog, at USA tillader en kort overgangsperiode, hvori regnskaber udarbejdet efter IFRS som vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 også godtages uden afstemningskrav;

8.   påpeger, at visse tredjelande endnu ikke klart og offentligt har tilkendegivet, hvornår IFRS vil finde anvendelse på de pågældende landes udstedere;

9.   mener, at udkastet til Kommissionens forordning og udkastet til Kommissionens beslutning skal opfylde de betingelser, der er opstillet i forordning (EF) nr. 1569/2007, og i nærværende beslutning;

10.   glæder sig over, at visse tredjelande for nylig har fremlagt køreplaner for overgang til IFRS; opfordrer Kommissionen til at overvåge udviklingen i gennemførelsen af disse køreplaner med henblik på at afskaffe anerkendelse af ækvivalens efter forud fastsatte overgangsdatoer;

11.   bemærker, at der er udarbejdet forslag til en bedre styring af IASB;

12.   bemærker Kommissionens beretning af 22. april 2008 om fremskridt hen imod afskaffelsen af afstemningskrav og de bestræbelser på at opnå konvergens med IFRS, der udfoldes af tredjelandes instanser med ansvar for fastsættelse af regnskabsstandarder;

13.   foreslår at ændre udkastet til Kommissionens forordning som følger:

Kommissionens udkast   Ændring
Ændring 1
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3
(3)  Med henblik på vurdering af, om et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper er ækvivalente med vedtagne IFRS, er der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF, fastlagt en definition af ækvivalens og en mekanisme til konstatering af, om der foreligger ækvivalens.
(3)  Med henblik på vurdering af, om et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper er ækvivalente med vedtagne IFRS, er der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF, fastlagt en definition af ækvivalens og en mekanisme til konstatering af, om der foreligger ækvivalens. Forordning (EF) nr. 1569/2007 fastsætter endvidere, at Kommissionens beslutning skal give EF-udstedere mulighed for at anvende IFRS vedtaget efter forordning (EF) nr. 1606/2002 i det pågældende tredjeland.
Ændring 2
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6
(6)  CESR anbefaler i sin udtalelse [afgivet i henholdsvis marts og maj 2008 og i … ], at de amerikanske og japanske GAAP anses for ækvivalente med IFRS, for så vidt angår brug i Fællesskabet. Endvidere anbefaler CESR, at regnskaber baseret på Kinas, Canadas og Sydkoreas GAAP accepteres midlertidigt i Fællesskabet, dog højst frem til den 31. december 2011.
(6)  CESR anbefaler i sin udtalelse [afgivet i henholdsvis marts, maj og oktober 2008], at de amerikanske og japanske GAAP anses for ækvivalente med IFRS, for så vidt angår brug i Fællesskabet. Endvidere anbefaler CESR, at regnskaber baseret på Kinas, Canadas, Sydkoreas og Indiens GAAP accepteres midlertidigt i Fællesskabet, dog højst frem til den 31. december 2011.
Ændring 3
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7
(7)  I 2006 indgik USA's Financial Accounting Standards Board og IASB et aftalememorandum, hvori parterne bekræftede deres mål om at sikre konvergens mellem de amerikanske GAAP og IFRS og opstillede et arbejdsprogram til dette formål. Som resultat af dette arbejdsprogram er mange væsentlige forskelle mellem de amerikanske GAAP og IFRS udryddet. Efter drøftelser mellem Kommissionen og US Securities and Exchange Commission stilles der desuden ikke længere afstemningskrav til udstedere fra Fællesskabet, der udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med IFRS. Derfor bør de amerikanske GAAP anses for ækvivalente med vedtagne IFRS fra og med den 1. januar 2009.
(7)  I 2006 indgik USA's Financial Accounting Standards Board og IASB et aftalememorandum, hvori parterne bekræftede deres mål om at sikre konvergens mellem de amerikanske GAAP og IFRS og opstillede et arbejdsprogram til dette formål. Som resultat af dette arbejdsprogram er mange væsentlige forskelle mellem de amerikanske GAAP og IFRS udryddet. Efter drøftelser mellem Kommissionen og US Securities and Exchange Commission stilles der desuden ikke længere afstemningskrav til udstedere fra Fællesskabet, der udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med IFRS udstedt af IASB. Derfor bør de amerikanske GAAP anses for ækvivalente med vedtagne IFRS fra og med den 1. januar 2009.
Ændring 4
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Den indiske regering og Indiens Institute of Chartered Accountants forpligtede sig i juli 2007 offentligt til at gå over til IFRS senest den 31. december 2011 og er i færd med at træffe foranstaltninger til at sikre, at Indien inden denne dato går fuldstændigt over til at anvende IFRS.
Ændring 5
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1, nr. 1
Forordning (EF) nr. 809/2004
Artikel 35, stk. 5a
5a.  Udstedere fra tredjelande er ikke omfattet af et krav efter bilag I, punkt 20.1, bilag IV, punkt 13.1, bilag VII, punkt 8.2, bilag X, punkt 20.1 eller bilag XI, punkt 11.1, om at omarbejde historiske regnskabsoplysninger, der indgår i et prospekt og vedrører regnskabsårene forud for regnskabsår, der starter den 1. januar 2012 eller senere, eller et krav efter bilag VII, punkt 8.2a, bilag IX, punkt 11.1 eller bilag X, punkt 20.1a, om at fremlægge en udførlig redegørelse for forskellene mellem International Financial Reporting Standards, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, og de regnskabsprincipper, efter hvilke sådanne oplysninger er udarbejdet, hvis de historiske regnskabsoplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med Folkerepublikken Kinas, Canadas eller Republikken Koreas almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
5a.  Udstedere fra tredjelande er ikke omfattet af et krav efter bilag I, punkt 20.1, bilag IV, punkt 13.1, bilag VII, punkt 8.2, bilag X, punkt 20.1 eller bilag XI, punkt 11.1, om at omarbejde historiske regnskabsoplysninger, der indgår i et prospekt og vedrører regnskabsårene forud for regnskabsår, der starter den 1. januar 2012 eller senere, eller et krav efter bilag VII, punkt 8.2a, bilag IX, punkt 11.1 eller bilag X, punkt 20.1a, om at fremlægge en udførlig redegørelse for forskellene mellem International Financial Reporting Standards, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, og de regnskabsprincipper, efter hvilke sådanne oplysninger er udarbejdet, hvis de historiske regnskabsoplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med Folkerepublikken Kinas, Canadas, Republikken Koreas eller Republikken Indiens almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
Ændring 6
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
Kommissionen overvåger fortsat med teknisk bistand fra CESR tredjelandes bestræbelser på at anvende IFRS og fører en aktiv dialog med myndighederne under konvergensprocessen. Kommissionen forelægger i 2009 Europa-Parlamentet og Det Europæiske Værdipapirudvalg en beretning om udviklingen.
Ændring 7
Udkast til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 b (ny)
Artikel 1b
De officielt fastsatte datoer for tredjelandes overgang til IFRS anvendes som referencedatoer for afskaffelse af ækvivalensanerkendelsen over for de pågældende tredjelande.

14.   foreslår at ændre udkastet til Kommissionens beslutning som følger:

Kommissionens udkast   Ændring
Ændring 8
Udkast til beslutning
Betragtning 5
(5)  Med henblik på vurdering af, om et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper er ækvivalente med vedtagne IFRS, er der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF, fastlagt en definition af ækvivalens og en mekanisme til konstatering af, om der foreligger ækvivalens.
(5)  Med henblik på vurdering af, om et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper er ækvivalente med vedtagne IFRS, er der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF, fastlagt en definition af ækvivalens og en mekanisme til konstatering af, om der foreligger ækvivalens. Forordning (EF) nr. 1569/2007 fastsætter endvidere, at Kommissionens beslutning skal give EF-udstedere mulighed for at anvende IFRS vedtaget efter forordning (EF) nr. 1606/2002 i det pågældende tredjeland.
Ændring 9
Udkast til beslutning
Betragtning 7
(7)  CESR anbefaler i sin udtalelse [afgivet i henholdsvis marts og maj 2008 og i … ], at de amerikanske og japanske GAAP anses for ækvivalente med IFRS, for så vidt angår brug i Fællesskabet. Endvidere anbefaler CESR, at regnskaber baseret på Kinas, Canadas og Sydkoreas GAAP accepteres midlertidigt i Fællesskabet, dog højst frem til den 31. december 2011.
(7)  CESR anbefaler i sin udtalelse [afgivet i henholdsvis marts, maj og oktober 2008], at de amerikanske og japanske GAAP anses for ækvivalente med IFRS, for så vidt angår brug i Fællesskabet. Endvidere anbefaler CESR, at regnskaber baseret på Kinas, Canadas, Sydkoreas og Indiens GAAP accepteres midlertidigt i Fællesskabet, dog højst frem til den 31. december 2011.
Ændring 10
Udkast til beslutning
Betragtning 8
(8)  I 2006 indgik USA's Financial Accounting Standards Board og IASB et aftalememorandum, hvori parterne bekræftede deres mål om at sikre konvergens mellem de amerikanske GAAP og IFRS og opstillede et arbejdsprogram til dette formål. Som resultat af dette arbejdsprogram er mange væsentlige forskelle mellem de amerikanske GAAP og IFRS udryddet. Efter drøftelser mellem Kommissionen og US Securities and Exchange Commission stilles der desuden ikke længere afstemningskrav til udstedere fra Fællesskabet, der udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med IFRS. Derfor bør de amerikanske GAAP anses for ækvivalente med vedtagne IFRS fra og med den 1. januar 2009.
(8)  I 2006 indgik USA's Financial Accounting Standards Board og IASB et aftalememorandum, hvori parterne bekræftede deres mål om at sikre konvergens mellem de amerikanske GAAP og IFRS og opstillede et arbejdsprogram til dette formål. Som resultat af dette arbejdsprogram er mange væsentlige forskelle mellem de amerikanske GAAP og IFRS udryddet. Efter drøftelser mellem Kommissionen og US Securities and Exchange Commission stilles der desuden ikke længere afstemningskrav til udstedere fra Fællesskabet, der udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med IFRS udstedt af IASB. Derfor bør de amerikanske GAAP anses for ækvivalente med vedtagne IFRS fra og med den 1. januar 2009.
Ændring 11
Udkast til beslutning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Den indiske regering og Indiens Institute of Chartered Accountants forpligtede sig i juli 2007 offentligt til at gå over til IFRS senest den 31. december 2011 og er i færd med at træffe foranstaltninger til at sikre, at Indien inden denne dato går fuldstændigt over til at anvende IFRS.
Ændring 12
Udkast til beslutning
Artikel 1, stk. 1, indledning
Fra og med den 1. januar 2009 har udstedere fra tredjelande ret til at udarbejde deres årlige og halvårlige koncernregnskaber i overensstemmelse med følgende standarder ud over IFRS, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002:
Fra og med den 1. januar 2009 anses følgende standarder ud over IFRS, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, for at være ækvivalente med IFRS vedtaget i henhold til samme forordning, for så vidt angår årlige og halvårlige koncernregnskaber:
Ændring 13
Udkast til beslutning
Artikel 1, stk. 2
Før regnskabsår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere, har udstedere fra tredjelande ret til at udarbejde deres årlige og halvårlige koncernregnskaber i overensstemmelse med Folkerepublikken Kinas og Republikken Koreas almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
Før regnskabsår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere, har udstedere fra tredjelande ret til at udarbejde deres årlige og halvårlige koncernregnskaber i overensstemmelse med Folkerepublikken Kinas, Canadas, Republikken Koreas og Republikken Indiens almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
Ændring 14
Udkast til beslutning
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
Kommissionen overvåger fortsat med teknisk bistand fra CESR tredjelandes bestræbelser på at anvende IFRS og fører en aktiv dialog med myndighederne under konvergensprocessen. Kommissionen forelægger i 2009 Europa-Parlamentet og Det Europæiske Værdipapirudvalg en beretning om udviklingen.
Ændring 15
Udkast til beslutning
Artikel 1 b (ny)
Artikel 1b
De officielt fastsatte datoer for tredjelandes overgang til IFRS anvendes som referencedatoer for afskaffelse af ækvivalensanerkendelsen over for de pågældende tredjelande.

15.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.
(2) EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.
(3) EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 340 af 22.12.2007, s. 66.
(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(6) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0527.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik