Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2648(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0544/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0544/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0520

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 400kWORD 120k
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων
P6_TA(2008)0520B6-0544/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις και σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2008, για τη χρήση από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών των εθνικών λογιστικών προτύπων ορισμένων τρίτων χωρών και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά την δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση(1) και ιδίως το άρθρο 7, παράγραφος 1,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά(2) και ιδίως το άρθρο 23, παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων(3),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2008 για τη χρήση από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών των εθνικών λογιστικών προτύπων ορισμένων τρίτων χωρών και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5),

–   έχοντας υπόψη το από 14 Νοεμβρίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τα οποία συντάσσονται οι ιστορικές πληροφορίες που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία, και σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση, από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών, πληροφοριών που έχουν καταρτισθεί βάσει διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 του Κανονισμού του,

Όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού και το σχέδιο απόφασης

1.   επισημαίνει την πρόοδο που επέτυχε η Επιτροπή όσον αφορά την κατάργηση των απαιτήσεων αναπροσαρμογής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τους εκδότες της ΕΕ σε τρίτες χώρες· διαπιστώνει ότι έχει συντελεσθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της αναγνώρισης των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών των ΗΠΑ (ΓΑΛΑ των ΗΠΑ) και των προτύπων της ΕΕ που βασίζονται στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)·

2.   είναι της γνώμης ότι οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές τρίτων χωρών (ΓΑΛΑ τρίτων χωρών) πρέπει να θεωρηθούν ισοδύναμες με τα ΔΠΧΠ, όπως αυτά εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, εφόσον οι επενδυτές είναι σε θέση να λάβουν παρόμοιες αποφάσεις έχοντας στη διάθεσή τους χρηματοοικονομικές καταστάσεις που βασίζονται είτε στα ΔΠΧΠ είτε στις ΓΑΛΑ τρίτων χωρών, και εφόσον η ελεγκτική διασφάλιση και η αποτελεσματική υποχρέωση εφαρμογής είναι επαρκείς για να μπορούν οι επενδυτές να έχουν εμπιστοσύνη·

3.   θεωρεί ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διατηρήσουν ενεργό διάλογο με τους διεθνείς ομολόγους τους όσον αφορά την εφαρμογή και τη συνεπή επιβολή των ΔΠΧΠ και να βελτιώσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών·

4.   επισημαίνει ότι τα ΔΠΧΠ που έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) αποτελούν στέρεη βάση προκειμένου οι ρυθμιστικές αρχές να εργασθούν για τη σύγκλιση των λογιστικών προτύπων σε παγκόσμια κλίμακα· πιστεύει ότι η παγκόσμια εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αποφέροντας έτσι σημαντικά οφέλη στις εταιρείες όπως και στους επενδυτές·

5.   πιστεύει ότι η σύγκλιση των λογιστικών προτύπων αποτελεί σημαντικό έργο, αλλά υπογραμμίζει ότι τελικός στόχος πρέπει να είναι η έγκριση των ΔΠΧΠ από όλους τους δικαιοδοτικούς χώρους με σεβασμό του δημοκρατικού πλαισίου και της έννομης τάξης τους·

6.   χαιρετίζει το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει μηχανισμό για την εξακρίβωση της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ τρίτων χωρών· τονίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007, η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να επιτρέπει στους κοινοτικοί εκδότες να χρησιμοποιούν στην οικεία τρίτη χώρα τα ΔΠΧΠ που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·

7.   σημειώνει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνον όσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση τα ΔΠΧΠ όπως εκδόθηκαν από τον IASB· διαπιστώνει ωστόσο ότι οι ΗΠΑ προβλέπουν μια σύντομη μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνονται αποδεκτές χωρίς απαιτήσεις αναπροσαρμογής και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί με βάση τα ΔΠΧΠ όπως εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·

8.   τονίζει ότι ορισμένες τρίτες χώρες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει δημοσίως πότε θα εφαρμοσθούν τα ΔΠΧΠ στους εγχώριους εκδότες τους·

9.   θεωρεί ότι το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής και το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής πρέπει να ανταποκριθούν στους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 και του παρόντος ψηφίσματος·

10.   χαιρετίζει τους χάρτες πορείας που υπέβαλαν πρόσφατα ορισμένες τρίτες χώρες σχετικά με τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή των εν λόγω δημοσίως διακηρυγμένων χαρτών πορείας με σκοπό την κατάργηση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας όταν επιτευχθούν οι προκαθορισμένες ημερομηνίες της μετάβασης·

11.   σημειώνει ότι έχουν διατυπωθεί προτάσεις για την αναβάθμιση της διακυβέρνησης του IASB·

12.   σημειώνει την έκθεση της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την πρόοδο για την κατάργηση των απαιτήσεων αναπροσαρμογής και τις προσπάθειες των φορέων καθορισμού λογιστικών προτύπων σε τρίτες χώρες να συγκλίνουν με τα ΔΠΧΠ·

13.   προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής:

Kείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Tροποποίηση
Τροποποίηση 1
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Για να διαπιστωθεί εάν οι Γενικά Αποδεκτές Λογικές Αρχές (ΓΑΛΑ) μιας τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει έναν μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ μιας τρίτης χώρας.
(3)  Για να διαπιστωθεί εάν οι Γενικά Αποδεκτές Λογικές Αρχές (ΓΑΛΑ) μιας τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει έναν μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ μιας τρίτης χώρας. Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007, η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κοινοτικοί εκδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν στην οικεία τρίτη χώρα τα ΔΠΧΠ που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.
Τροποποίηση 2
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Με την γνωμοδότησή της [τον Μάρτιο, τον Μάιο του 2008 και … αντίστοιχα] η CESR συνέστησε την χρήση εντός της Κοινότητας των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ως ισοδύναμων προς τα ΔΠΧΠ. Εξάλλου, η CESR συνέστησε την προσωρινή αποδοχή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, εντός της Κοινότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται βάσει των ΓΑΛΑ της Κίνας, του Καναδά και της Νότιας Κορέας.
(6)  Με την γνωμοδότησή της [τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2008 αντίστοιχα] η CESR συνέστησε την χρήση εντός της Κοινότητας των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ως ισοδύναμων προς τα ΔΠΧΠ. Εξάλλου, η CESR συνέστησε την προσωρινή αποδοχή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, εντός της Κοινότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται βάσει των ΓΑΛΑ της Κίνας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας και της Ινδίας.
Τροποποίηση 3
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ των ΗΠΑ ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2009.
(7)  Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ, όπως εκδόθηκαν από τον ΟΔΛΠ, να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ των ΗΠΑ ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποίηση 4
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)
(12α) Η Ινδική Κυβέρνηση και το Ίδρυμα Ορκωτών Λογιστών της Ινδίας δεσμεύθηκαν δημόσια τον Ιούλιο του 2007 να εγκρίνουν τα ΔΠΧΠ έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσουν την έγκαιρη και πλήρη μετάβαση στα ΔΠΧΠ έως την εν λόγω ημερομηνία.
Τροποποίηση 5
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004
Άρθρο 35 - παράγραφος 5α
5α. Οι εκδότες τρίτων χωρών δεν υπόκεινται στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα I σημείο 20.1, το παράρτημα IV σημείο 13.1, το παράρτημα VII σημείο 8.2, το παράρτημα X σημείο 20.1 ή το παράρτημα XI σημείο 11.1, αναδιατύπωσης των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε κάποιο ενημερωτικό δελτίο και αφορούν τα οικονομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα οποία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή αργότερα, ή στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα VII σημείο 8.2α, το παράρτημα IX σημείο 11.1 ή το παράρτημα X σημείο 20.1α, να περιγράφουν λεπτομερώς τις διαφορές ανάμεσα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που εκδόθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες έχουν καταρτιστεί οι πληροφορίες αυτές, υπό τον όρο ότι οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Καναδά και της Δημοκρατίας της Κορέας".
5α. Οι εκδότες τρίτων χωρών δεν υπόκεινται στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα I σημείο 20.1, το παράρτημα IV σημείο 13.1, το παράρτημα VII σημείο 8.2, το παράρτημα X σημείο 20.1 ή το παράρτημα XI σημείο 11.1, αναδιατύπωσης των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε κάποιο ενημερωτικό δελτίο και αφορούν τα οικονομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα οποία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή αργότερα, ή στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα VII σημείο 8.2α, το παράρτημα IX σημείο 11.1 ή το παράρτημα X σημείο 20.1α, να περιγράφουν λεπτομερώς τις διαφορές ανάμεσα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που εκδόθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες έχουν καταρτιστεί οι πληροφορίες αυτές, υπό τον όρο ότι οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Καναδά, της Δημοκρατίας της Κορέας και της Δημοκρατίας της Ινδίας.
Τροποποίηση 6
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί, με την τεχνική βοήθεια της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, τις προσπάθειες που καταβάλλουν τρίτες χώρες για μετάβαση στα ΔΠΧΠ και διατηρεί ενεργό διάλογο με τις αρχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύγκλισης. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή το 2009.
Τροποποίηση 7
Σχέδιο κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1β (νέο)
Άρθρο 1β
Οι από πλευράς τρίτων χωρών δημοσίως ανακοινωθείσες ημερομηνίες μετάβασης στα ΔΠΧΠ λειτουργούν ως ημερομηνίες αναφοράς για την κατάργηση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας για τις εν λόγω τρίτες χώρες.

14.   προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής:

Kείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Tροποποίηση
Τροποποίηση 8
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Για να διαπιστωθεί εάν οι Γενικά Αποδεκτές Λογικές Αρχές (ΓΑΛΑ) μιας τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει έναν μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ μιας τρίτης χώρας.
(5)  Για να διαπιστωθεί εάν οι Γενικά Αποδεκτές Λογικές Αρχές (ΓΑΛΑ) μιας τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει έναν μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ μιας τρίτης χώρας. Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007, η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κοινοτικοί εκδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν στην οικεία τρίτη χώρα τα ΔΠΧΠ που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.
Τροποποίηση 9
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Με την γνωμοδότησή της [τον Μάρτιο, τον Μάιο του 2008 και … αντίστοιχα] η CESR συνέστησε την χρήση εντός της Κοινότητας των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ως ισοδύναμων προς τα ΔΠΧΠ. Εξάλλου, η CESR συνέστησε την προσωρινή αποδοχή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, εντός της Κοινότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται βάσει των ΓΑΛΑ της Κίνας, του Καναδά και της Νότιας Κορέας.
(7)  Με την γνωμοδότησή της [τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2008 αντίστοιχα] η CESR συνέστησε την χρήση εντός της Κοινότητας των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ως ισοδύναμων προς τα ΔΠΧΠ. Εξάλλου, η CESR συνέστησε την προσωρινή αποδοχή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, εντός της Κοινότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται βάσει των ΓΑΛΑ της Κίνας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας και της Ινδίας.
Τροποποίηση 10
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ των ΗΠΑ ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2009.
(8)  Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ, όπως εκδόθηκαν από τον ΟΔΛΠ, να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ των ΗΠΑ ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποίηση 11
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)
(13α) Η Ινδική Κυβέρνηση και το Ίδρυμα Ορκωτών Λογιστών της Ινδίας δεσμεύθηκαν δημόσια τον Ιούλιο του 2007 να εγκρίνουν τα ΔΠΧΠ έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσουν την έγκαιρη και πλήρη μετάβαση στα ΔΠΧΠ έως την εν λόγω ημερομηνία.
Τροποποίηση 12
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό τμήμα
Από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός από τα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1606/2002, οι εκδότες των τρίτων χωρών θα επιτρέπεται να προιετοιμάζουν τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα :
Από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός από τα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, τα εξής πρότυπα θεωρούνται ισοδύναμα των ΔΠΧΠ που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 όσον αφορά τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις:
Τροποποίηση 13
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - δεύτερο εδάφιο
Πριν τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μετά την ημερομηνία αυτή οι εκδότες τρίτων χωρών θα επιτρέπεται να προετοιμάζουν τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ή του Καναδά ή της Δημοκρατίας της Κορέας.
Πριν τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μετά την ημερομηνία αυτή οι εκδότες τρίτων χωρών θα επιτρέπεται να προετοιμάζουν τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ή του Καναδά ή της Δημοκρατίας της Κορέας ή της Δημοκρατίας της Ινδίας.
Τροποποίηση 14
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί, με την τεχνική βοήθεια της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, τις προσπάθειες που καταβάλλουν τρίτες χώρες για μετάβαση στα ΔΠΧΠ και διατηρεί ενεργό διάλογο με τις αρχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύγκλισης. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή το 2009.
Τροποποίηση 15
Σχέδιο απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1β (νέο)
Άρθρο 1β
Οι από πλευράς τρίτων χωρών δημοσίως ανακοινωθείσες ημερομηνίες μετάβασης στα ΔΠΧΠ λειτουργούν ως ημερομηνίες αναφοράς για την κατάργηση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας για τις εν λόγω τρίτες χώρες.

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 64.
(2) ΕΕ L 390, 31.12.2004, σ. 38.
(3) ΕΕ L 243, 11.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 340, 22.12.2007, σ. 66.
(5) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0527.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου