Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2648(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0544/2008

Texte depuse :

B6-0544/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2008 - 8.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0520

Texte adoptate
PDF 333kWORD 108k
Joi, 23 octombrie 2008 - Strasbourg
Echivalenţa standardelor de contabilitate
P6_TA(2008)0520B6-0544/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 23 octombrie 2008 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei din 2 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește elementele legate de prospecte și comunicate cu caracter publicitar, precum și la proiectul de decizie a Comisiei din 2 iunie 2008 privind utilizarea de către emitenții de valori mobiliare din țările terțe a standardelor de contabilitate naționale ale anumitor țări terțe și a standardelor internaționale de raportare financiară pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate

Parlamentul European,

–   având în vedere Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare(1), în special articolul 7 alineatul 1.

–   având în vedere Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată(2), în special articolul 23 alineatul (4) al treilea paragraf,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate(3),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenţei standardelor de contabilitate aplicate de emitenţi de valori mobiliare din ţări terţe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE şi 2004/109/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului(4),

–   având în vedere proiectul de regulament al Comisiei din 2 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce privește elementele legate de prospecte și comunicate cu caracter publicitar,

–   având în vedere proiectul de deciziei a Comisiei din 2 iunie 2008 privind utilizarea de către emitenții de valori mobiliare din țările terțe a standardelor de contabilitate naționale ale anumitor țări terțe și a standardelor internaționale de raportare financiară pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate,

–   având în vedere Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5),

–   având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2007 privind proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 în ceea ce privește standardele de contabilitate pe baza cărora se elaborează informațiile financiare istorice conținute în prospecte și privind proiectul de decizie a Comisiei referitoare la utilizarea de către emitenții de valori mobiliare din țările terțe a informațiilor elaborate în conformitate cu standarde de contabilitate acceptate la nivel internațional(6),

–   având în vedere articolul 81 din Regulamentul său de procedură,

În ceea ce privește proiectul de regulament și proiectul de decizie

1.   ia act de progresul realizat de Comisie în ceea ce privește eliminarea cerințelor de reconciliere pentru emitenții din UE în țările terțe; ia act de faptul că s-au luat măsuri în direcţia recunoașterii principiilor contabile general acceptate din Statele Unite (US GAAP) și a standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) astfel cum au fost adoptate la nivelul UE;

2.   consideră că GAAP din țările terțe ar trebui să fie considerate echivalente cu IFRS adoptate prin Regulamentul (CE) nr. 1606/2002, în cazul în care investitorii sunt în măsură să ia aceleași decizii indiferent dacă li se pun la dispoziție situații financiare bazate pe IFRS sau pe GAAP din țara terță în cauză și în cazul în care asigurările și acțiunile de audit la nivel de entitate sunt suficiente pentru ca investitorii să se poată baza pe ele;

3.   consideră că autoritățile de reglementare ar trebui să mențină un dialog activ cu omologii lor internaționali în ceea ce privește punerea în practică și respectarea în mod consecvent a IFRS și să consolideze cooperarea și schimbul de informații;

4.   constată că IFRS emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) reprezintă o bază solidă pentru activitățile autorităților de reglementare care vizează convergența la nivel mondial a standardelor de contabilitate; consideră că aplicarea pe plan mondial a unor standarde internaționale de contabilitate ar putea îmbunătăți transparența și comparabilitatea situațiilor financiare, ceea ce ar aduce beneficii substanțiale atât societăților, cât și investitorilor;

5.   consideră că asigurarea convergenței standardelor de contabilitate reprezintă o sarcină importantă, dar subliniază că obiectivul final trebuie să fie adoptarea IFRS de către fiecare jurisdicție, cu respectarea propriului cadru democratic și juridic;

6.   salută Regulamentul (CE) nr. 1569/2007, care prevede o definiție a echivalenței și stabilește un mecanism pentru determinarea echivalenței GAAP dintr-o țară terță; subliniază faptul că Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 prevede că decizia Comisiei trebuie să permită emitenților comunitari să utilizeze IFRS adoptate în baza Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 în țara terță respectivă;

7.   ia notă de faptul că SUA recunoaște doar situațiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de IASB; recunoaște, cu toate acestea, că SUA au prevăzut o scurtă perioadă de tranziție în cursul căreia situațiile financiare elaborate în conformitate cu IFRS adoptate prin Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 sunt de asemenea acceptate fără a face obiectul unor cerințe de reconciliere;

8.   subliniază că anumite țări terțe nu au declarat încă în mod clar şi public de când ar urma ca IFRS să se aplice emitenților din țările respective;

9.   consideră că proiectul de regulament al Comisiei și proiectul de decizie a Comisiei trebuie să țină seama de condițiile impuse prin Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 și prin prezenta rezoluţie;

10.   salută calendarele propuse de curând de anumite țări terțe privind trecerea la IFRS; invită Comisia să monitorizeze respectarea acestor calendare, pentru a elimina recunoașterea echivalențelor la datele prevăzute pentru trecerea la IFRS;

11.   ia act de faptul că au fost făcute propuneri pentru a consolida guvernarea IASB;

12.   ia act de raportul Comisiei din 22 aprilie 2008 privind progresele realizate în vederea eliminării cerințelor de reconciliere și eforturile autorităților din țările terțe care sunt responsabile pentru adoptarea standardelor de contabilitate de a asigura convergența cu IFRS;

13.   propune următoarele modificări la proiectul de regulament al Comisiei:

Textul propus de Comisie   Modificarea
Modificarea 1
Proiectul de regulament – act de modificare
Considerentul 3
(3)  În scopul de a evalua în ce măsură principiile contabile general acceptate (GAAP) dintr-o țară terță sunt echivalente cu IFRS adoptate, Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenței standardelor de contabilitate aplicate de emitenți de valori mobiliare din țări terțe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE și 2004/109/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului prevede definiția echivalenței și stabilește un mecanism pentru determinarea echivalenței GAAP dintr-o țară terță.
(3)  În scopul de a evalua în ce măsură principiile contabile general acceptate (GAAP) dintr-o țară terță sunt echivalente cu IFRS adoptate, Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenței standardelor de contabilitate aplicate de emitenți de valori mobiliare din țări terțe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE și 2004/109/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului prevede definiția echivalenței și stabilește un mecanism pentru determinarea echivalenței GAAP dintr-o țară terță. Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 prevede, de asemenea, că prin decizia Comisiei trebuie să se permită emitenților comunitari să utilizeze IFRS adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 în țara terță în cauză.
Modificarea 2
Proiectul de regulament – act de modificare
Considerentul 6
(6)  În avizele sale [emise în martie, mai 2008 și, respectiv, ], CESR a recomandat ca GAAP ale Statelor Unite și GAAP ale Japoniei să fie considerate echivalente cu IFRS, în scopul utilizării în Comunitate. În plus, CESR a recomandat acceptarea temporară în cadrul Comunității, până la 31 decembrie 2011, a situațiilor financiare întocmite pe baza GAAP ale Chinei, Canadei și Coreei de Sud.
(6)  În avizele sale [emise în martie, mai 2008 și, respectiv, în octombrie 2008], CESR a recomandat ca GAAP ale Statelor Unite și GAAP ale Japoniei să fie considerate echivalente cu IFRS, în scopul utilizării în Comunitate. În plus, CESR a recomandat acceptarea temporară în cadrul Comunității, până la 31 decembrie 2011, a situațiilor financiare întocmite pe baza GAAP din China, Canada, Coreea de Sud şi India.
Modificarea 3
Proiectul de regulament – act de modificare
Considerentul 7
(7)  În 2006, Consiliul pentru standarde de contabilitate financiară al SUA și IASB au încheiat un memorandum de înțelegere care a reiterat obiectivul acestora de convergență între GAAP din SUA și IFRS și a definit programul de lucru în acest scop. Ca urmare a acestui program de lucru, au fost eliminate numeroase diferențe majore între GAAP din SUA și IFRS. Pe lângă acestea, în urma dialogului dintre Comisia Europeană și Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din SUA (US Securities and Exchange Commission), nu mai este necesară reconcilierea pentru emitenții comunitari care își întocmesc situațiile financiare în conformitate cu IFRS. Prin urmare, începând cu 1 ianuarie 2009, GAAP din SUA ar trebui considerate ca fiind echivalente cu IFRS adoptate.
(7)  În 2006, Consiliul pentru standarde de contabilitate financiară al SUA și IASB au încheiat un memorandum de înțelegere care a reiterat obiectivul acestora de convergență între GAAP din SUA și IFRS și a definit programul de lucru în acest scop. Ca urmare a acestui program de lucru, au fost eliminate numeroase diferențe majore între GAAP din SUA și IFRS. Pe lângă acestea, în urma dialogului dintre Comisia Europeană și Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din SUA (US Securities and Exchange Commission), nu mai este necesară reconcilierea pentru emitenții comunitari care își întocmesc situațiile financiare în conformitate cu IFRS adoptate de IASB. Prin urmare, începând cu 1 ianuarie 2009, GAAP din SUA ar trebui considerate ca fiind echivalente cu IFRS adoptate.
Modificarea 4
Proiectul de regulament – act de modificare
Considerentul 12a (nou)
(12a)  Guvernul Indiei și Institutul Contabililor Autorizați din India și-au luat angajamentul public în luna iulie 2007 de a adopta IFRS până la 31 decembrie 2011 și iau măsuri concrete pentru a asigura tranziția completă și fără întârziere la IFRS până la acea dată.
Modificarea 5
Proiectul de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 809/2004
Articolul 35 alineatul 5A
(5A) Emitenții din țări terțe nu sunt supuși obligației prevăzute în anexa I punctul 20.1, anexa IV punctul 13.1, anexa VII punctul 8.2, anexa X punctul 20.1 sau anexa XI punctul 11.1, de a reformula informațiile financiare istorice cuprinse într-un prospect și pertinente pentru exercițiile financiare anterioare exercițiilor financiare care încep la 1 ianuarie 2012 sau mai târziu, nici obligației prevăzute în anexa VII punctul 8.2a, anexa IX punctul 11.1, sau anexa X punctul 20.1a, de a furniza o descriere narativă a diferențelor dintre standardele internaționale de raportare financiară adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 și principiile contabile în conformitate cu care se elaborează asemenea informații, cu condiția ca informațiile financiare istorice să fie elaborate în conformitate cu principiile contabile general acceptate din Republica Populară Chineză, din Canada sau din Republica Coreea;
(5A) Emitenții din țări terțe nu sunt supuși obligației prevăzute în anexa I punctul 20.1, anexa IV punctul 13.1, anexa VII punctul 8.2, anexa X punctul 20.1 sau anexa XI punctul 11.1, de a reformula informațiile financiare istorice cuprinse într-un prospect și pertinente pentru exercițiile financiare anterioare exercițiilor financiare care încep la 1 ianuarie 2012 sau mai târziu, nici obligației prevăzute în anexa VII punctul 8.2a, anexa IX punctul 11.1, sau anexa X punctul 20.1a, de a furniza o descriere narativă a diferențelor dintre standardele internaționale de raportare financiară adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 și principiile contabile în conformitate cu care se elaborează asemenea informații, cu condiția ca informațiile financiare istorice să fie elaborate în conformitate cu GAAP din China, Canada, Coreea de Sud şi India;
Modificarea 6
Proiectul de regulament – act de modificare
Articolul 1a (nou)
Articolul 1a
Comisia continuă să monitorizeze, cu asistenţa tehnică a CESR, eforturile depuse de țările terțe pentru tranziția la IFRS și menține un dialog activ cu autoritățile în cauză în cursul procesului de convergență. Comisia prezintă Parlamentului European și Comisiei Europene a Valorilor Mobiliare (CEVM), în cursul anului 2009, un raport de evaluare cu privire la progresul realizat în această privinţă.
Modificarea 7
Proiectul de regulament – act de modificare
Articolul 1b (nou)
Articolul 1b
Datele de trecere la IFRS anunțate public de țările terțe sunt utilizate ca date de referință pentru eliminarea recunoașterii echivalenței în ceea ce privește țările terțe în cauză.

14.   propune următoarele modificări la proiectul de decizie a Comisie:

Textul propus de Comisie   Modificarea
Modificarea 8
Proiect de decizie
Considerentul 5
(5)  Pentru a evalua echivalența principiilor contabile general acceptate (GAAP) ale unei țări terțe cu IFRS adoptate, Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenței standardelor de contabilitate aplicate de emitenți de valori mobiliare din țări terțe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE și 2004/109/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului prevede o definiție a echivalenței și stabilește un mecanism pentru determinarea echivalenței GAAP ale unei țări terțe.
(5)  Pentru a evalua echivalența principiilor contabile general acceptate (GAAP) ale unei țări terțe cu IFRS adoptate, Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenței standardelor de contabilitate aplicate de emitenți de valori mobiliare din țări terțe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE și 2004/109/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului prevede o definiție a echivalenței și stabilește un mecanism pentru determinarea echivalenței GAAP ale unei țări terțe. Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 prevede, de asemenea, că prin decizia Comisiei trebuie să se permită emitenților comunitari să utilizeze IFRS adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 în țara terță în cauză.
Modificarea 9
Proiect de decizie
Considerentul 7
(7)  În avizele sale [emise în martie, mai 2008 și, respectiv, ], CESR a recomandat recunoașterea GAAP din SUA și a celor din Japonia ca fiind echivalente cu IFRS în vigoare la nivel comunitar. Mai mult, CESR a recomandat acceptarea temporară, la nivel comunitar, a situațiilor financiare întocmite pe baza GAAP din China, Canada și Coreea de Sud, până cel târziu la 31 decembrie 2011.
(7)  În avizele sale [emise în martie, mai 2008 și, respectiv, octombrie 2008], CESR a recomandat recunoașterea GAAP din SUA și a celor din Japonia ca fiind echivalente cu IFRS în vigoare la nivel comunitar. Mai mult, CESR a recomandat acceptarea temporară, la nivel comunitar, a situațiilor financiare întocmite pe baza GAAP din China, Canada, Coreea de Sud și India, până cel târziu la 31 decembrie 2011.
Modificarea 10
Proiect de decizie
Considerentul 8
(8)  În 2006, Consiliul pentru standarde de contabilitate financiară al Statelor Unite (Financial Accounting Standards Board) și IASB au încheiat un memorandum de înțelegere care a subliniat obiectivul comun de convergență între GAAP ale Statelor Unite și IFRS și a prezentat programul de lucru pentru îndeplinirea acestuia. Datorită acestui program de lucru, multe dintre diferențele majore existente între GAAP ale Statelor Unite și IFRS au fost eliminate. Pe lângă aceasta, în urma dialogului dintre Comisie și Securities and Exchange Commission din Statele Unite, nu mai este necesară reconcilierea pentru emitenții comunitari care își întocmesc situațiile financiare în conformitate cu IFRS. Prin urmare, este necesar ca, începând cu data de 1 ianuarie 2009, să se considere că GAAP ale Statelor Unite sunt echivalente cu IFRS adoptate.
(8)  În 2006, Consiliul pentru standarde de contabilitate financiară al Statelor Unite (Financial Accounting Standards Board) și IASB au încheiat un memorandum de înțelegere care a subliniat obiectivul comun de convergență între GAAP ale Statelor Unite și IFRS și a prezentat programul de lucru pentru îndeplinirea acestuia. Datorită acestui program de lucru, multe dintre diferențele majore existente între GAAP ale Statelor Unite și IFRS au fost eliminate. Pe lângă aceasta, în urma dialogului dintre Comisie și Securities and Exchange Commission din Statele Unite, nu mai este necesară reconcilierea pentru emitenții comunitari care își întocmesc situațiile financiare în conformitate cu IFRS adoptate de IASB. Prin urmare, este necesar ca, începând cu data de 1 ianuarie 2009, să se considere că GAAP ale Statelor Unite sunt echivalente cu IFRS adoptate
Modificarea 11
Proiect de decizie
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Guvernul Indiei și Institutul Contabililor Autorizați din India și-au luat angajamentul public în luna iulie 2007 de a adopta IFRS până la 31 decembrie 2011 și iau măsuri concrete pentru a asigura tranziția completă și fără întârziere la IFRS până la acea dată.
Modificarea 12
Proiect de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – teza introductivă
Începând cu data de 1 ianuarie 2009, pe lângă IFRS adoptate conform Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, emitenții din țările terțe sunt autorizați să își întocmească situațiile financiare consolidate anuale și semestriale în conformitate cu următoarele standarde:
Începând cu data de 1 ianuarie 2009, pe lângă IFRS adoptate conform Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, următoarele standarde sunt considerate echivalente cu IFRS adoptate conform Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 în ceea ce privește situațiile financiare consolidate anuale și semestriale:
Modificarea 13
Proiect de decizie
Articolul 1 – paragraful 2
Înaintea exercițiilor financiare care încep la 1 ianuarie 2012 sau după această dată, emitenții din țările terțe sunt autorizați să își întocmească situațiile financiare consolidate anuale și semestriale în conformitate cu Principiile contabile general acceptate ale Republicii Populare Chineze, ale Canadei sau ale Republicii Coreea.
Înaintea exercițiilor financiare care încep la 1 ianuarie 2012 sau după această dată, emitenții din țările terțe sunt autorizați să își întocmească situațiile financiare consolidate anuale și semestriale în conformitate cu GAAP din China, Canada Coreea de Sud şi India.
Modificarea 14
Proiect de decizie
Articolul 1a (nou)
Articolul 1a
Comisia continuă să monitorizeze, cu asistenţa tehnică a CESR, eforturile depuse de țările terțe pentru tranziția la IFRS și menține un dialog activ cu autoritățile în cauză în cursul procesului de convergență. Comisia prezintă Parlamentului European și Comisiei Europene a Valorilor Mobiliare (CEVM), în cursul anului 2009, un raport de evaluare cu privire la progresul realizat în această privinţă.
Modificarea 15
Proiect de decizie
Articolul 1b (nou)
Articolul 1b
Datele de trecere la IFRS anunțate public de țările terțe sunt utilizate ca date de referință pentru eliminarea recunoașterii echivalenței în ceea ce privește țările terțe în cauză.

15.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 345, 31.12.2003, p. 64.
(2) JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
(3) JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
(4) JO L 340, 22.12.2007, p. 66.
(5) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(6) Texte adoptate la acea dată: P6_TA(2007)0527.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate