Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2648(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0544/2008

Predložena besedila :

B6-0544/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2008 - 8.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0520

Sprejeta besedila
PDF 395kWORD 108k
Četrtek, 23. oktober 2008 - Strasbourg
Enakovrednost računovodskih standardov
P6_TA(2008)0520B6-0544/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o osnutku Uredbe Komisije z dne 2. junija 2008 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, ter o osnutku Odločbe Komisije z dne 2 junija 2008 o nacionalnih računovodskih standardih nekaterih tretjih držav in mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki jih izdajatelji vrednostih papirjev iz tretjih držav uporabljajo pri pripravi svojih konsolidiranih računovodskih izkazov

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje(1), zlasti člena 7(1) Direktive,

–   ob upoštevanju Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu(2), zlasti tretjega pododstavka člena 23(4) Direktive,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov(3),

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1569/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta(4),

–   ob upoštevanju osnutka Uredbe Komisije z dne 2. junija 2008 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje,

–   ob upoštevanju osnutka Odločbe Komisije z dne 2. junija 2008 o nacionalnih računovodskih standardih nekaterih tretjih držav in mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki jih izdajatelji vrednostih papirjev iz tretjih držav uporabljajo pri pripravi svojih konsolidiranih računovodskih izkazov,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(5),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2007 o osnutku Uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 809/2004 o računovodskih standardih, v skladu s katerimi so prikazane pretekle informacije, vsebovane v prospektih, in o osnutku Odločbe Komisije o uporabi informacij, ki jih pripravljajo izdajatelji vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z mednarodno sprejetimi računovodskimi standardi(6),

–   ob upoštevanju člena 81 svojega poslovnika,

Kar zadeva osnutek uredbe in osnutek odločbe

1.   ugotavlja napredek Komisije pri odpravi zahtev po uskladitvi za izdajatelje vrednostnih papirjev iz EU v tretjih državah; priznava korake, ki so bili storjeni za priznanje splošno sprejetih računovodskih načel ZDA in mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), kakor jih je sprejela EU;

2.   meni, da bi morala biti splošno sprejeta računovodska načela tretjih držav obravnavana kot enakovredna MSRP, kot so bila sprejeta v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, če lahko vlagatelji sprejmejo podobne odločitve, ne glede na to, ali razpolagajo s finančnimi izkazi, ki temeljijo na MSRP ali na splošnih računovodskih načelih tretjih držav, ter če imajo vlagatelji zadostno zaupanje v zagotavljanje in izvajanje revizije na posameznih ravneh;

3.   meni, da bi morali zakonodajalci z mednarodnimi partnerji ohraniti aktiven dialog o uporabi in doslednem izvajanju MSRP ter spodbujati sodelovanje in izmenjavo informacij;

4.   ugotavlja, da MSRP, ki jih je podprla Uprava za mednarodne računovodske standarde (IASB), nudijo trdno podlago zakonodajalcem pri približevanju računovodskih standardov v svetovnem merilu; meni, da bi svetovna uporaba mednarodnih računovodskih standardov lahko izboljšala preglednost in primerljivost finančnih izkazov ter tako prinesla bistvene koristi podjetjem in vlagateljem;

5.   meni, da je približevanje računovodskih standardov pomembna naloga, a poudarja, da mora biti končni cilj ta, da vse pravne oblasti sprejmejo MSRP ob spoštovanju svojega demokratičnega in pravnega okvira;

6.   pozdravlja Uredbo (ES) št. 1569/2007, ki opredeljuje enakovrednost in vzpostavlja mehanizem za ugotavljanje enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države; poudarja, da Uredba (ES) št. 1569/2007 zahteva, da mora sklep Komisije izdajateljem v zadevni tretji državi dopuščati uporabo mednarodnih MSRP, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002;

7.   ugotavlja, da ZDA priznavajo le računovodske izkaze, pripravljene v skladu z MSRP, kot jih izda IASB, vendar priznava, da ZDA omogočajo kratko prehodno obdobje, med katerim sprejemajo tudi računovodske izkaze, pripravljene v skladu z MSRP iz Uredbe (ES) št. 1606/2002, brez zahtev po uskladitvi;

8.   poudarja, da nekatere tretje države še niso jasno javno izjavile, kdaj bodo njihovi domači izdajatelji začeli uporabljati MSRP;

9.   meni, da morata biti osnutek uredbe Komisije in osnutek odločbe Komisije skladna s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1569/2007 in te resolucije;

10.   pozdravlja načrte za prehod na MSRP, ki so jih pred kratkim predstavile nekatere tretje države; poziva Komisijo, naj spremlja napredek pri uresničevanju teh načrtov, da bo na predvidene datume odpravila priznavanje enakovrednosti;

11.   ugotavlja, da so je bilo predlagano, da se razvija vodenje IASB;

12.   je seznanjen s poročilom Komisije z dne 22. aprila 2008 o napredku na poti do odprave zahtev za uskladitev ter o prizadevanjih oblikovalcev računovodskih standardov iz tretjih držav za približevanje MSRP;

13.   predlaga naslednje spremembe osnutka uredbe Komisije:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Osnutek uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3
(3)  Za oceno enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države s sprejetimi MSRP sta v Uredbi Komisije (ES) št. 1569/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta določena opredelitev enakovrednosti in mehanizem za ugotavljanje enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države.
(3)  Za oceno enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države s sprejetimi MSRP sta v Uredbi Komisije (ES) št. 1569/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta določena opredelitev enakovrednosti in mehanizem za ugotavljanje enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države. Uredba Komisije (ES) št. 1569/2007 zahteva tudi, da Komisija izda takšno odločbo, da bodo lahko izdajatelji iz Skupnosti v zadevnih tretjih državah smeli uporabljati MSRP, sprejete na podlagi Uredbe (ES) št. 1606/2002.
Sprememba 2
Osnutek uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6
(6)  Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje je v svojem priporočilu [iz marca, maja 2008 oziroma …] svetoval, naj se splošno sprejeta računovodska načela ZDA in Japonske štejejo za enakovredna MSRP za uporabo v Skupnosti. Poleg tega je Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje priporočil, da se računovodski izkazi, ki upoštevajo splošno sprejeta računovodska načela Kitajske, Kanade in Južne Koreje, začasno priznavajo v Skupnosti, vendar najpozneje do 31. decembra 2011.
(6)  Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje je v svojem priporočilu [iz marca, maja 2008 oziroma oktobra 2008 …] svetoval, naj se splošno sprejeta računovodska načela ZDA in Japonske štejejo za enakovredna MSRP za uporabo v Skupnosti. Poleg tega je Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje priporočil, da se računovodski izkazi, ki upoštevajo splošno sprejeta računovodska načela Kitajske, Kanade, Južne Koreje in Indije, začasno priznavajo v Skupnosti, vendar najpozneje do 31. decembra 2011.
Sprememba 3
Osnutek uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7
(7)  Ameriški odbor za računovodske standarde in Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) sta leta 2006 sprejela memorandum o soglasju, v katerem sta ponovno potrdila svoj cilj konvergence med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP ter izdelala delovni program za dosego tega cilja. Zaradi tega delovnega programa so bile odpravljene številne večje razlike med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP. Poleg tega po pogovorih med Komisijo ter Ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo usklajevanje za izdajatelje Skupnosti, ki pripravljajo svoje računovodske izkaze skladno z MSRP, ni več potrebno. Zato je primerno, da se splošno sprejeta računovodska načela ZDA od 1. januarja 2009 naprej štejejo za enakovredna sprejetim MSRP.
(7)  Ameriški odbor za računovodske standarde in Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) sta leta 2006 sprejela memorandum o soglasju, v katerem sta ponovno potrdila svoj cilj konvergence med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP ter izdelala delovni program za dosego tega cilja. Zaradi tega delovnega programa so bile odpravljene številne večje razlike med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP. Poleg tega po pogovorih med Komisijo ter Ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo usklajevanje za izdajatelje Skupnosti, ki pripravljajo svoje računovodske izkaze skladno z MSRP, kot jih določi IASB, ni več potrebno. Zato je primerno, da se splošno sprejeta računovodska načela ZDA od 1. januarja 2009 naprej štejejo za enakovredna sprejetim MSRP.
Sprememba 4
Osnutek uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)  Indijska vlada in Indijski inštitut potrjenih računovodij sta se julija 2007 javno zavezala, da bosta MSRP sprejela do 31. decembra 2011, ter pripravljata učinkovite ukrepe za pravočasen in popoln prehod na omenjene standarde.
Sprememba 5
Osnutek uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 809/2004
Člen 35 – odstavek 5A
5A. Za izdajatelje iz tretjih držav ne velja zahteva iz točke 20.1 Priloge I, točke 13.1 Priloge IV, točke 8.2 Priloge VII, točke 20.1 Priloge X ali točke 11.1 Priloge XI po ponovnem oblikovanju preteklih finančnih informacij, ki so navedene v prospektu in se nanašajo na poslovna leta pred poslovnimi leti, ki se pričnejo 1. januarja 2012 ali po tem datumu, ali zahteva iz točke 8.2 a Priloge VII, točke 11.1 Priloge IX ali točke 20.1 a Priloge X po predložitvi podrobnega opisa razlik med mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, in računovodskimi načeli, v skladu s katerimi so bile te informacije pripravljene, če so pretekle finančne informacije pripravljene v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli Ljudske republike Kitajske, Kanade ali Republike Koreje.";
5A. Za izdajatelje iz tretjih držav ne velja zahteva iz točke 20.1 Priloge I, točke 13.1 Priloge IV, točke 8.2 Priloge VII, točke 20.1 Priloge X ali točke 11.1 Priloge XI po ponovnem oblikovanju preteklih finančnih informacij, ki so navedene v prospektu in se nanašajo na poslovna leta pred poslovnimi leti, ki se pričnejo 1. januarja 2012 ali po tem datumu, ali zahteva iz točke 8.2 a Priloge VII, točke 11.1 Priloge IX ali točke 20.1 a Priloge X po predložitvi podrobnega opisa razlik med mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, in računovodskimi načeli, v skladu s katerimi so bile te informacije pripravljene če so pretekle finančne informacije pripravljene v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli Ljudske republike Kitajske, Kanade, Republike Koreje ali Republike Indije.";
Sprememba 6
Osnutek uredbe – akt o spremembi
Člen 1 a (novo)
Člen 1a
Komisija naj s tehnično pomočjo Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje še naprej spremlja prizadevanja tretjih držav za približevanje sprejetju MSRP in nadaljuje dejaven dialog z organi v procesu konvergence. Komisija v letu 2009 Evropskemu parlamentu in Evropskemu odboru za vrednostne papirje predloži poročilo o napredku v zvezi s tem.
Sprememba 7
Osnutek uredbe – akt o spremembi
Člen 1 b (novo)
Člen 1b
Datumi, ki jih tretje države javno naznanijo v zvezi s prehodom na MSRP, se štejejo za referenčne datume odprave priznavanja enakovrednosti za navedene tretje države.

14.   predlaga naslednje spremembo osnutka odločbe Komisije:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 8
Osnutek odločbe
Uvodna izjava 5
(5)  Za oceno enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države s sprejetimi MSRP sta v Uredbi Komisije (ES) št. 1569/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta določena opredelitev enakovrednosti in mehanizem za ugotavljanje enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države.
(5)  Za oceno enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države s sprejetimi MSRP sta v Uredbi Komisije (ES) št. 1569/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta določena opredelitev enakovrednosti in mehanizem za ugotavljanje enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države. Uredba Komisije (ES) št. 1569/2007 zahteva tudi, da mora Komisija izdati takšno odločbo, da bodo lahko izdajatelji iz Skupnosti v zadevnih tretjih državah smeli uporabljati MSRP, sprejete na podlagi Uredbe (ES) št. 1606/2002.
Sprememba 9
Osnutek odločbe
Uvodna izjava 7
(7)  Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje je v svojem priporočilu [iz marca, maja 2008 oziroma …] svetoval, naj se splošno sprejeta računovodska načela ZDA in Japonske štejejo za enakovredna MSRP za uporabo v Skupnosti. Poleg tega je Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje priporočil, da se računovodski izkazi, ki upoštevajo splošno sprejeta računovodska načela Kitajske, Kanade in Južne Koreje, začasno priznavajo v Skupnosti, vendar najpozneje do 31. decembra 2011.
(7)  Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje je v svojem priporočilu [iz marca, maja 2008 oziroma oktobra 2008 …] svetoval, naj se splošno sprejeta računovodska načela ZDA in Japonske štejejo za enakovredna MSRP za uporabo v Skupnosti. Poleg tega je Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje priporočil, da se računovodski izkazi, ki upoštevajo splošno sprejeta računovodska načela Kitajske, Kanade, Južne Koreje in Indije, začasno priznavajo v Skupnosti, vendar najpozneje do 31. decembra 2011.
Sprememba 10
Osnutek odločbe
Uvodna izjava 8
(8)  Ameriški odbor za računovodske standarde in Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) sta leta 2006 sprejela memorandum o soglasju, v katerem sta ponovno potrdila svoj cilj konvergence med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP ter izdelala delovni program za dosego tega cilja. Zaradi tega delovnega programa so bile odpravljene številne večje razlike med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP. Poleg tega po pogovorih med Komisijo ter Ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo usklajevanje za izdajatelje Skupnosti, ki pripravljajo svoje računovodske izkaze skladno z MSRP, ni več potrebno. Zato je primerno, da se splošno sprejeta računovodska načela ZDA od 1. januarja 2009 naprej štejejo za enakovredna sprejetim MSRP.
(8)  Ameriški odbor za računovodske standarde in Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) sta leta 2006 sprejela memorandum o soglasju, v katerem sta ponovno potrdila svoj cilj konvergence med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP ter izdelala delovni program za dosego tega cilja. Zaradi tega delovnega programa so bile odpravljene številne večje razlike med splošno sprejetimi računovodskimi načeli ZDA in MSRP. Poleg tega po pogovorih med Komisijo ter Ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo usklajevanje za izdajatelje Skupnosti, ki pripravljajo svoje računovodske izkaze skladno z MSRP, kot jih določi IASB, ni več potrebno. Zato je primerno, da se splošno sprejeta računovodska načela ZDA od 1. januarja 2009 naprej štejejo za enakovredna sprejetim MSRP.
Sprememba 11
Osnutek odločbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Indijska vlada in Indijski inštitut potrjenih računovodij sta se julija 2007 javno zavezala, da bosta MSRP sprejela do 31. decembra 2011, in pripravljata učinkovite ukrepe za pravočasen in popoln prehod na omenjene standarde.
Sprememba 12
Osnutek odločbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del
Od 1. januarja 2009 lahko izdajatelji iz tretjih držav poleg MSRP, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, svoje letne in polletne konsolidirane računovodske izkaze pripravijo v skladu z naslednjimi standardi:
Od 1. januarja 2009 se poleg MSRP, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, za letne in polletne konsolidirane računovodske izkaze štejejo za enakovredne MSRP, sprejetim v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, naslednji standardi:
Sprememba 13
Osnutek odločbe
Člen 1 – odstavek 2
Pred poslovnimi leti, ki se začnejo 1. januarja 2012 ali po tem datumu, lahko izdajatelji iz tretjih držav svoje letne in polletne konsolidirane računovodske izkaze pripravijo v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli Ljudske republike Kitajske, Kanade ali Republike Koreje.
Pred poslovnimi leti, ki se začnejo 1. januarja 2012 ali po tem datumu, lahko izdajatelji iz tretjih držav svoje letne in polletne konsolidirane računovodske izkaze pripravijo v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli Ljudske republike Kitajske, Kanade ali Republike Koreje ali Republike Indije.
Sprememba 14
Osnutek odločbe
Člen 1 a (novo)
Člen 1a
Komisija naj s tehnično pomočjo Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje še naprej spremlja prizadevanja tretjih držav za približevanje sprejetju MSRP in nadaljuje dejaven dialog z organi v procesu konvergence. Komisija v letu 2009 Evropskemu parlamentu in Evropskemu odboru za vrednostne papirje predloži poročilo o napredku v zvezi s tem.
Sprememba 15
Osnutek odločbe
Člen 1 b (novo)
Člen 1 b
Datumi, ki jih tretje države javno naznanijo v zvezi s prehodom na MSRP, se štejejo za referenčne datume odprave priznavanja enakovrednosti za navedene tretje države.

15.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 345, 31.12.2003, str. 64.
(2) UL L 390, 31.12.2004, str. 38.
(3) UL L 243, 11.9.2002, str. 1.
(4) UL L 340, 22.12.2007, str. 66.
(5) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(6) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0527.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov