Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2651(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0562/2008

Indgivne tekster :

B6-0562/2008

Forhandlinger :

PV 21/10/2008 - 18
CRE 21/10/2008 - 18

Afstemninger :

PV 23/10/2008 - 8.5
CRE 23/10/2008 - 8.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0521

Vedtagne tekster
PDF 117kWORD 39k
Torsdag den 23. oktober 2008 - Strasbourg
Luftfartssikkerhedsforanstaltninger og de såkaldte bodyscannere
P6_TA(2008)0521B6-0562/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om indvirkningen af luftfartssikkerhedsforanstaltninger og bodyscannere på menneskerettighederne, privatlivets fred, den personlige værdighed og databeskyttelse

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, EU-traktatens artikel 6, EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at Kommissionen har foreslået et udkast til Kommissionens forordning om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, der blandt de tilladte metoder til screening af passagerer i EU's lufthavne omfatter "bodyscannere", dvs. maskiner, der laver scannede billeder af personer, som om de var nøgne, svarende til en virtuel kropsvisitering,

B.   der henviser til, at bodyscannerne kan være en af de tekniske løsninger, der kræves for at bevare et højt sikkerhedsniveau i europæiske lufthavne,

C.   der henviser til, at en europæisk ramme for at sikre europæiske passagerers rettigheder i tilfælde af anvendelse af bodyscannere er væsentlig for at forhindre, at hver lufthavn anvender forskellige regler,

D.   der henviser til, at udkastet til foranstaltning, som er langt fra udelukkende teknisk, har en alvorlig indvirkning på retten til privatlivets fred, retten til databeskyttelse og retten til den personlige værdighed og derfor må ledsages af stærke og passende sikkerhedsforanstaltninger,

E.   der henviser til, at Kommissionen ikke ledsagede udkastet til foranstaltning af en evaluering af indvirkningen for grundlæggende rettigheder som krævet i Kommissionens meddelelse af 27. april 2005 om overholdelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i Kommissionens lovgivningsmæssige forslag (KOM(2005)0172); der henviser til, at Kommissionen hverken hørte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som krævet i artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. (EF) 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger(2), eller artikel 29-arbejdsgruppen eller Agenturet for Grundlæggende Rettigheder; der henviser til, at der ikke er foretaget nogen undersøgelser af sådanne maskiners mulige indvirkning på passagerernes sundhed,

F.   der henviser til, at der af ovennævnte årsager rejses tvivl om berettigelsen af denne foranstaltning og om proportionaliteten og nødvendigheden af den i et demokratisk samfund,

G.   der henviser til, at dette udkast til foranstaltning om metoder til screening af passagerer, der behandles under anvendelse af forskriftsproceduren med kontrol, vil blive efterfulgt af gennemførelsesforanstaltninger vedrørende krav og procedurer i forbindelse med screening, der vil blive truffet afgørelse om gennem procedurer, i hvilke Europa-Parlamentet næsten ikke har nogen beføjelser,

H.   der henviser til, at der ikke har været tiltag til at fremme en bredere, gennemskuelig og åben debat med deltagelse af passagererne, de interesserede parter og institutionerne på EU- eller nationalt plan vedrørende dette yderst ømtålelige spørgsmål, der vedrører borgernes grundlæggende rettigheder,

I.   der henviser til, at der må sikres fuld sikkerhed i luftfartssektoren,

J.   der henviser til, at Kommissionens beslutning om at udfase forbuddet mod væsker senest i april 2010 er et skridt i den rigtige retning,

1.   mener, at betingelserne for at træffe en beslutning endnu ikke er opfyldt, i betragtning af at der stadig mangler væsentlige oplysninger, og anmoder Kommissionen om inden udløbet af fristen på tre måneder at:

   - foretage en evaluering af indvirkningen for de grundlæggende rettigheder
   - høre EDPS, artikel 29-arbejdsgruppen og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
   - foretage en videnskabelig og lægelig undersøgelse af sådanne teknologiers mulige indvirkning på sundheden
   - foretage en økonomisk og kommerciel undersøgelse samt en cost-benefit-analyse af virkningerne;

2.   mener, at dette udkast til foranstaltninger eventuelt overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er fastlagt i den grundlæggende retsakt, eftersom de omtalte foranstaltninger ikke kan opfattes som simple tekniske foranstaltninger i forbindelse med civil luftfart, men har alvorlig indvirkning på borgernes grundlæggende rettigheder;

3.   mener i denne forbindelse, at alle luftfartssikkerhedsforanstaltninger, herunder anvendelsen af bodyscannere, bør overholde proportionalitetsprincippet som berettigede og nødvendige i et demokratisk samfund, og anmoder derfor EDPS, artikel 29-arbejdsgruppen og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om straks at afgive udtalelse om bodyscannere i begyndelsen af november 2008;

4.   forbeholder sig retten til sammen med EU's juridiske tjenester at undersøge sådanne foranstaltningers overensstemmelse med menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder og foretage den nødvendige opfølgning;

5.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.
(2) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik