Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2651(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0562/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0562/2008

Συζήτηση :

PV 21/10/2008 - 18
CRE 21/10/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.5
CRE 23/10/2008 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0521

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 280kWORD 46k
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Αντίκτυπος των μέτρων για την ασφάλεια των αερομεταφορών και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην προστασία των δεδομένων και την ατομική αξιοπρέπεια
P6_TA(2008)0521B6-0562/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες (ΕΣΔΑ), τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει σχέδιο κανονισμού με το οποίο συμπληρώνονται τα κοινά βασικά πρότυπα για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας με την προσθήκη στις επιτρεπτές μεθόδους για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών στα αεροδρόμια της ΕΕ των "σαρωτών σώματος", συσκευών που παράγουν σαρωμένες εικόνων ατόμων σαν αυτά να ήταν γυμνά, ισοδυναμώντας ουσιαστικά με σωματικό έλεγχο κατόπιν απογύμνωσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαρωτές σώματος συγκαταλέγονται ενδεχομένως στις τεχνολογικές λύσεις που απαιτούνται προκειμένου να διαφυλαχθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον προκριθεί η χρήση σαρωτών σώματος, είναι αναγκαία η δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των ευρωπαίων επιβατών, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο εφαρμογής από διαφορετικά αεροδρόμια διαφορετικών κανονισμών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο μέτρο ξεπερνά τα όρια μιας απλής διαδικασίας που καθίσταται δυνατή από την τεχνολογία και έχει αντίκτυπο στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, στην προστασία των δεδομένων και στην προσωπική αξιοπρέπεια, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την πλαισίωσή του από σημαντικές και αποτελεσματικές ρήτρες διασφάλισης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν συνόδευσε το προτεινόμενο μέτρο με εκτίμηση αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως απαιτεί η ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2005 περί συμμόρφωσης των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ΕΣΔΑ (COM(2005)0172), ενώ δεν ζήτησε την γνώμη ούτε του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) όπως ορίζει το άρθρο 28, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(2) ούτε της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29, ούτε του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ δεν έγινε καμία απολύτως έρευνα όσον αφορά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο αυτών των συσκευών στην υγεία των επιβατών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων όλων των προαναφερθέντων, γεννώνται αμφιβολίες όχι μόνο ως προς τη βασιμότητα του εν λόγω μέτρου αλλά και ως προς την αναλογικότητα και αναγκαιότητα αυτού σε μια δημοκρατική κοινωνία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο μέτρο περί μεθόδων ελέγχου ασφαλείας επιβατών, το οποίο εξετάστηκε με την μέθοδο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (επιτροπολογία), θα συνοδευτεί από εκτελεστικά μέτρα περί προϋποθέσεων και διαδικασιών που θα καθοριστούν με διαδικασίες επί των οποίων το Κοινοβούλιο δεν έχει σχεδόν καμία επιρροή,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια να πραγματοποιηθεί ευρύς, διαφανής και ανοικτός διάλογος με συμμετοχή επιβατών, ενδιαφερομένων φορέων και θεσμών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που θα επηρεάσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί αποτελεσματική ασφάλεια στον τομέα της αεροπορίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της Επιτροπής να έχει ολοκληρώσει την σταδιακή κατάργηση των απαγορεύσεων των υγρών το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο του 2010 αποτελεί θετικό βήμα προόδου,

1.   εκτιμά ότι οι απαραίτητες για την λήψη απόφασης προϋποθέσεις δεν έχουν τηρηθεί ακόμα, δεδομένου ότι ουσιώδη στοιχεία εξακολουθούν να είναι άγνωστα και ζητεί από την Επιτροπή, πριν την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας:

   - να εκπονήσει έκθεση αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
   - να ζητήσει συναφώς τη γνώμη του ΕΕΠΔ, της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29 και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·
   - να πραγματοποιήσει επιστημονική και ιατρική αξιολόγηση του ενδεχόμενου αντικτύπου αυτών των τεχνολογιών επί της υγείας ·
   - να εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης ως προς τις οικονομικές και εμπορικές πτυχές καθώς και τη σχέση κόστους-οφέλους του μέτρου·

2.   φρονεί ότι το εν λόγω προτεινόμενο μέτρο θα υπερβεί ενδεχομένως τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει σχετικά η βασική πράξη, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς μέτρα τεχνικής φύσης που άπτονται της ασφάλειας της αεροπορίας αλλά ενέχουν σοβαρό αντίκτυπο επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών·

3.   εκτιμά επ´ αυτού ότι όλα τα μέτρα ασφάλειας της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σαρωτών σώματος, οφείλουν να λαμβάνονται τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, η οποία είναι δικαιολογημένη και αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία· καλεί συνεπώς τον ΕΕΠΔ, την ομάδα εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29 και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να γνωμοδοτήσουν επειγόντως όσον αφορά τους σαρωτές σώματος μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2008·

4.   επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει την συνδρομή των νομικών υπηρεσιών ης ΕΕ προκειμένου να επαληθεύσει κατά πόσον παρόμοια μέτρα συνάδουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να προβεί στην συνέχεια στις απαραίτητες ενέργειες·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 97, 9.4.2008, σ. 72.
(2) ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου