Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2654(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0541/2008

Indgivne tekster :

B6-0541/2008

Forhandlinger :

PV 22/10/2008 - 12
CRE 22/10/2008 - 12

Afstemninger :

PV 23/10/2008 - 8.6
CRE 23/10/2008 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0522

Vedtagne tekster
PDF 47kWORD 67k
Torsdag den 23. oktober 2008 - Strasbourg
Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina
P6_TA(2008)0522B6-0541/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki (19.-20. juni 2003) og bilaget hertil med titlen "Thessaloniki-dagsordenen for de vestlige Balkanlande: hen imod europæisk integration",

-   der henviser til Rådets afgørelse af 7. november 2005 om indledning af forhandlingerne med Bosnien-Hercegovina med henblik på en stabiliserings- og associeringsaftale,

-   der henviser til paraferingen af stabiliserings- og associeringsaftalen den 4. december 2007 og undertegnelsen den 16. juni 2008,

-   der henviser til udkastet til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side (8226/2008),

-   der henviser til køreplanen for visaliberalisering, som Kommissionen forelagde for Bosnien-Hercegovina den 5. juni 2008,

-   der henviser til interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side om handel og handelsanliggender, de dertil knyttede bilag og protokoller og fælleserklæringerne og erklæringen fra Fællesskabet, der er knyttet til slutakten,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) er den første omfattende internationale aftale mellem Bosnien-Hercegovina og Den Europæiske Union, der etablerer et aftaleforhold mellem de to parter, og som vil lette Bosnien-Hercegovinas overgang til en fuldt funktionsdygtig stat, hvis fremtid, som det fremgår af erklæringen fra ovennævnte møde i Det Europæiske Råd i Thessaloniki, ligger i Den Europæiske Union,

B.   der henviser til, at SAA har potentialet til at fremme Bosnien-Hercegovinas økonomi, da den indeholder bestemmelser, der forpligter landet til at liberalisere sit marked, og derved øge erhvervslivets konkurrenceevne og tiltrækker investeringer, at modernisere den lovgivningsmæssige ramme ved at gøre denne mere effektiv og gennemskuelig og gradvis tilnærme Bosnien-Hercegovinas lovgivning og bestemmelser til gældende fællesskabsret,

C.   der henviser til, at den interimsaftale, der har været gældende siden 1. juli 2008, gradvis ophæver de fleste handelsrestriktioner mellem de to parter og på kort sigt kunne belaste Bosnien-Hercegovinas økonomi som følge af konkurrencen fra EU-produkter og en reduktion af toldindtægterne,

D.   der henviser til, at SAA indeholder bestemmelser om styrkelse af institutionerne, konsolidering af retsstaten og respekten for menneskerettighederne, herunder mindretalsrettigheder,

E.   der henviser til, at det bestemmes, at parterne bør samarbejde på følsomme områder som visa, grænsekontrol, asyl, indvandring, hvidvaskning af penge, bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet,

F.   der henviser til at gennemførelsen af den aftalte reform af politistrukturen i Bosnien-Hercegovina skal betragtes som en del af landets bestræbelser på at forbedre mulighederne for at håndtere ovenstående spørgsmål,

G.   der henviser til, at en højnelse af niveauet for almen og faglig uddannelse og videreuddannelse i Bosnien-Hercegovina samt en ungdomspolitik og ungdomsarbejde, herunder ikke-formel uddannelse, ligeledes er et af aftalens mål,

H.   der henviser til, at der er behov for en yderligere indsats for at overvinde skillelinjen mellem de etniske grupper og bevæge sig hen imod en ægte forsoning mellem parterne, og at disse bestræbelser navnlig skal sigte mod de yngre generationer i form af fælles uddannelsesprogrammer i begge områder og en fælles forståelse for de tragiske begivenheder, der fandt sted i dette land,

I.   der henviser til, at Bosnien-Hercegovina i mange henseender stadig er et land, der er splittet efter etniske tilhørsforhold, hvilket er en hindring på vejen mod en fuldt funktionsdygtig stat og for demokratiet,

J.   der henviser til, at medlemskab af Den Europæiske Union udelukkende er en mulighed for Bosnien-Hercegovina som en enkelt stat, og ikke for de enkelte enheder, der ikke har autonom suverænitet, og til, at det derfor er i enhedernes interesse at sikre, at Bosnien-Hercegovina er en fuldt funktionsdygtig stat, der er i stand til at opfylde samtlige medlemskriterier og forpligtelser,

K.   der henviser til, at der stadig er 125 072 mennesker, der officielt er registreret som internt fordrevne, hvoraf 8 000 ifølge officielle oplysninger stadig opholder sig i kollektive centre, navnlig på grund af en mangel på passende boliger, infrastruktur og beskæftigelse i oprindelsesområderne,

L.   der henviser til det fremragende arbejde, der er blevet udført af lokale ngo'er, som forsøger at gøre situation for internt fordrevne og flygtninge mere udholdelig,

M.   der henviser til, at 45 000 personer officielt er registreret som personer, der skal have bistand til at vende tilbage til deres opholdssted før krigen,

N.   der henviser til, at krigsforbrydelser skal forfølges med samme beslutsomhed, midler og effektivitet på både landsplan og lokalt plan,

1.   glæder sig over undertegnelsen af denne vigtige aftale og henstiller til alle EU-medlemsstater at ratificere den hurtigst muligt; er overbevist om, at aftalen konsoliderer Bosnien-Hercegovinas europæiske fremtidsmuligheder og giver landet en enestående mulighed for at opnå fred, stabilitet og økonomisk fremgang;

2.   minder navnlig de politiske ledere om, at det først og fremmest er deres ansvar at udnytte denne mulighed ved at udvise det nødvendige fremsyn og den nødvendige beslutsomhed, når det gælder om at gennemføre fælles reformer på alle niveauer - landsplan, inden for enhederne og lokalt - med henblik på at modernisere landet og gøre det mere effektivt og kompatibelt med EU's normer, ikke mindst ved at ophæve alle unødvendige lovgivningsmæssige og administrative hindringer og strømline de administrative strukturer; mener, at specielt føderationens myndigheder snarest muligt bør overveje at tage konkrete skridt i denne retning;

3.   minder i den forbindelse om Bosnien-Hercegovinas forpligtelse til i overensstemmelse med SAA og interimsaftalen bl.a.:

   a) gradvis at ophæve alle kvantitative restriktioner for EU-produkter
   b) at afvikle told i overensstemmelse med de aftalte tidsplaner
   c) at forenkle varestrømmen med samtlige transportformer på hele Bosnien-Hercegovinas territorium og
   d) foretage en omfattende registrering af samtlige bistandsordninger i hele landet, tilpasse alle bistandsordninger til EU-lovgivningen og oprette en uafhængig statsstøttemyndighed;

4.   mener, at SAA har potentialet til at fremme Bosnien-Hercegovinas økonomi, da den indeholder bestemmelser, der forpligter landet til at liberalisere sit marked, og derved øger erhvervslivets konkurrenceevne og tiltrække investeringer, samt at modernisere den lovgivningsmæssige ramme ved at gøre denne mere effektiv og gennemskuelig; opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at øge de udenlandske direkte investeringer i landet;

5.   mener, at ovenstående foranstaltninger betyder, at Bosnien-Hercegovinas administrative kapacitet skal styrkes på alle planer, herunder på landsplan, idet staten skal have ansvaret for at overvåge og sikre, at alle forpligtelser i henhold til aftalen overholdes, uanset hvilke organer der er ansvarlige for gennemførelsen af SAA;

6.   minder om, at begge områder skal gøre fremskridt inden for privatiseringsprocessen, men understreger, at dette bør ske under gennemskuelige forhold og inden for passende lovgivningsmæssige og juridiske rammer, og at provenuet af privatisering skal investeres, så der skabes en varig økonomisk udvikling i landet;

7.   opfordrer Parlamentet i Bosnien-Hercegovina til i snævert samarbejde med parlamenterne i enhederne at overvåge gennemførelsen af SAA og fremme vedtagelsen af den lovgivning, der vedrører SAA og det europæiske partnerskab;

8.   er overbevist om, at bestemmelserne vedrørende samarbejde inden for områder som visa, grænseforvaltning, indvandring og bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme er en effektiv tilskyndelse til Bosnien-Hercegovina til at bygge videre på den nyligt vedtagne politireform ved yderligere at fremme koordineringen mellem de forskellige politistrukturer og opnå en større harmonisering af procedurer og praksis; opfordrer EU's politimission i Bosnien-Hercegovina til at fremme denne proces;

9.   glæder sig over, at aftalen også sikrer princippet om ikke-diskriminerende adgang til almen og faglig uddannelse i Bosnien-Hercegovina uanset køn, etnisk tilhørsforhold eller religion; mener faktisk, at der skal gøres en alvorlig indsats for at overvinde de adskillelsesmekanismer, der for øjeblikket gør sig gældende i landet; mener, at uddannelse og det kendskab, der erhverves ved at leve side om side fra en tidlig alder, er nøglefaktorer i forsoningsprocessen;

10.   mener, at EU bør fremme akademisk samarbejde og samarbejde på forskningsområdet, herunder udveksling af personale, mellem Bosnien-Hercegovina og andre lande i regionen og mellem disse og EU-medlemsstaterne; minder i den forbindelse om det bidrag, EU's programmer kan yde til fremme af dette mål, og om den bydende nødvendighed af at etablere et nationalt organ med ansvar for gennemførelse af disse programmer, der nu står åbne for de vestlige Balkanlande;

11.   henstiller til uddannelsesmyndighederne i Bosnien-Hercegovina at etablere det nationale organ, der kræves for at give borgerne i Bosnien-Hercegovina adgang til EU's mobilitetsprogrammer, der på Parlamentets anmodning er blevet åbnet for de vestlige Balkanlande; er af den opfattelse, at de relevante EU-programmer ikke blot skal fremme studerendes og underviseres mobilitet, men også søge at fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i områderne;

   12. er ligeledes af den opfattelse, at EU's instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)(1) under hensyntagen til eventuelle sociale og økonomiske konsekvenser af aftalens ikrafttrædelse skal støtte moderniseringen af landets sociale sikkerhedssystem og arbejdsmarkedslovgivning samt støtte til arbejdsmarkedsorganisationer og fagforeninger og til opgradering af transportinfrastrukturen i Bosnien-Hercegovina for at fremme den økonomiske udvikling og til forureningsbekæmpelsespolitikker, politikker til optimering af energiforbruget og til forbedring af affaldsforvaltningen; glæder sig i den forbindelse over, at den nationale IPA-koordinator efter langvarige forhandlinger er blevet udnævnt som krævet af Kommissionen;
   13. opfordrer Kommissionen til at udvikle skræddersyede foranstaltninger, der tager højde for de særlige forhold i Bosnien-Hercegovina for at bistå og fremme tiltrædelsen til EU;
   14. henstiller kraftigt til Kommissionen at inddrage landet i alle initiativer til fremme af kontakter mellem personale, udvikling af det civile samfund og styrkelse af den økonomiske og sociale udvikling i Bosnien-Hercegovina;
   15. er foruroliget over det manglende fremskridt i forbindelse med hjemsendelse af flygtninge og internt fordrevne, f.eks. i Posavina i Republika Srpska; minder om nødvendigheden af at sikre, at de lokale myndigheder i højere grad involveres i og forpligtes på hjemsendelsesprocessen, nødvendigheden af at organisere målrettede aktiviteter for at øge offentlighedens accept af de hjemvendte, nødvendigheden af at skabe beskæftigelsesmuligheder for hjemvendte, og nødvendigheden af at harmonisere pensions-, sygesikrings- og uddannelsessystemer i hele Bosnien-Hercegovina for at sikre, at hjemsendelsen kan ske under sikre og værdige omstændigheder, er holdbar og effektivt kan bidrage til forsoningsprocessen;
   16. minder i den forbindelse om forpligtelsen til at gennemføre Sarajevo-erklæringen fra 2005;
   17. er overbevist om, at en øget indsats for at fremme hjemsendelse er særdeles vigtig i betragtning af behovet for inden 2011 at gennemføre en ny folketælling baseret på uaggregerede data for at tilvejebringe et ajourført overblik over befolkningsstrukturen i Bosnien-Hercegovina;
   18. opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til hurtigst muligt at beskæftige sig med de 8 000 fordrevne i de fortsat eksisterende kollektive centre, som måske ikke kan vende hjem i sikkerhed og værdighed, og overveje passende, værdige og varige løsninger for disse mennesker;
   19. mener, at der bør gøres en større indsats for at fremme mindretalsrettighederne i Bosnien-Hercegovina i lyset af de begrænsede fremskridt på dette område; glæder sig i den henseende over ændringen til valgloven fra april 2008, der giver medlemmer af nationale mindretal mulighed for at stille op til lokalvalg; beklager dog, at antallet af pladser til nationale mindretal fastsættes af de lokale myndigheder efter deres skøn; understreger endvidere behovet for at sikre, at de rådgivende råd vedrørende mindretal, der for nylig blev etableret i Republika Srpska og som efter planen skal etableres i føderationen Bosnien-Hercegovina, fungerer; beklager endelig den vedvarende diskrimination mod "de andre" i forfatningen og valglovene i Bosnien-Hercegovina;
   20. er foruroliget over den manglende tolerance over for lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle, navnlig på baggrund af begivenhederne omkring åbningen af den første Queer Festival i Sarajevo den 24. september 2008, og henstiller til staten Bosnien-Hercegovina og de lokale myndigheder at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den grundlæggende ret til fredelige forsamlinger også i fuldt omfang gælder for disse befolkningsgrupper i Bosnien-Hercegovina;
   21. kræver mere støtte til gennemførelsen af målene for den nationale minerydningsstrategi, nemlig at Bosnien-Hercegovina skal være minefri i 2009; understreger, at de vigtigste udfordringer på dette område er den manglende finansiering af gennemførelsen af denne strategi, og henstiller derfor til de kompetente myndigheder at yde den nødvendige støtte til gennemførelse af dette projekt hurtigst muligt;
   22. opfordrer Kommissionen til at garantere, at der er afsat EU-midler til FN-programmet for nedrustning med henblik på en fortsættelse af destruktionen af overskuddet af våben, militært udstyr og ammunition fra de væbnede styrker i Bosnien-Hercegovina under FN-kontrol, og træffe foranstaltninger til at undgå, at disse våben sælges til uetiske våbenhandlere, lande eller styrer;
   23. minder i den forbindelse om behovet for effektivt at gennemføre bestemmelserne vedrørende tilbagegivelse af ejendom, der allerede er trådt i kraft, og henstiller til myndighederne i Bosnien-Hercegovina at overvinde forbeholdene i så henseende;
   24. er ligeledes overbevist om, at der bør gøres en større indsats for at behandle spørgsmålet om forsvundne og erstatning til deres familier, og glæder sig i den forbindelse over arbejdet i Den Internationale Kommission for Forsvundne og Instituttet for Forsvundne i Bosnien-Hercegovina; opfordrer de tilsvarende organer på enhedsplan til at støtte det arbejde, der udføres af organerne på statsligt plan, ved at fremsende alle relevante oplysninger, de samler, til dem;
   25. er af den opfattelse, at man skal være mere opmærksom på retssager mod krigsforbrydere på distrikts- og kantonniveau for at afklare, hvorvidt og på hvilken måde sager skal fordeles mellem staten og retsmyndigheder på et lavere niveau, og for at sikre, at domstolene og anklagemyndigheden har passende ressourcer, at vidner har adgang til passende beskyttelse, at politi- og retssamarbejdet på tværs af grænserne styrkes, og den juridiske ramme på stats-, kanton- og lokalt plan harmoniseres; opfordrer Kommissionen og de vestlige Balkanlande til at handle for at sikre en markant forbedring af samarbejdet på regionalt og internationalt plan i denne forbindelse;
   26. støtter i den forbindelse det foreliggende udkast til en retsforfølgelsesstrategi for krigsforbrydelser i Bosnien-Hercegovina, som ved at afklare antallet af potentielle krigsforbrydelsessager bør være med til at fastlægge politikken, hvilke finansielle og lovgivningsmæssige beslutninger der skal træffes, og hvilke midler der er nødvendige for at håndtere disse sager;
   27. er foruroliget over intimideringen af medierne, menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet generelt i Republika Srpska, og henstiller til de politiske ledere at anerkende den afgørende rolle, som uafhængige medier og ngo'er spiller i deres enheders demokratiske liv;
   28. beklager, at Republika Srpska truede med ensidigt at trække sig ud af det statslige energitransportselskab og etablere et eget selskab, idet man trække støtten til den aftalte reform tilbage; understreger, at dette ville have undermineret Bosniens bestræbelser i forbindelse med landets stabiliserings- og associeringsproces (SAP); henstiller samtidig til myndighederne i føderationen at vedtage de længe ventede love på området elektricitetsforsyning;
   29. kræver en passende reaktion på Bosnien-Hercegovinas undertegnelse - i henseende til Den Internationale Straffedomstol - af en bilateral immunitetsaftale med USA, hvilket ikke er i overensstemmelse med EU's fælles holdning og vejledninger på dette område;
   30. beklager, at fremskridt inden for kontrol med korruption, organiseret kriminalitet, menneskehandel, hvidvaskning a penge og narkohandel trods de alvorlige udfordringer, Bosnien-Hercegovina står over for, hindres af politisk intervention og manglende politisk vilje og af mangel på koordination mellem forskellige enhedsbaserede organer og politistyrker; henstiller til myndighederne i Bosnien hurtigt at træffe yderligere foranstaltninger for at overvinde disse problemer;
   31. er af den opfattelse, at debatten om den fremtidige forfatningsmæssige struktur i landet skal føres af parlamentet i Bosnien-Hercegovina; kræver i den forbindelse en offentlig, gennemskuelig og åben debat med fuld inddragelse af civilsamfundet; er også af den opfattelse, at en forfatningsmæssig ordning skal være resultatet af en frivillig aftale mellem de forskellige politiske partier i Bosnien-Hercegovina; mener ikke desto mindre, at det internationale samfund og EU's særlige repræsentant skal spille en vigtig, fremmende rolle, og opfordrer dem til i samarbejde med Europarådets Venedig-kommission at yde den nødvendige støtte til at føre disse drøftelser;
   32. opfordrer de lokale politikere til at erkende, at der er behov for en strukturreform i staten Bosnien-Hercegovina; minder imidlertid om, at denne reform kun kan gennemføres, hvis den baseres på realistiske forudsætninger;
   33. minder om, at en styrkelse af centralmagten ikke svækker enhederne, men skaber forudsætningerne for en effektiv administration, der arbejder for det fælles bedste for alle borgere i Bosnien-Hercegovina inden for mange områder som f.eks. etableringen af et fælles indre marked; advarer samtidig mod, at forfatningsdebatten udnyttes til at overdrage beføjelser og kompetencer til enhederne, som kun en suveræn stat har;
   34. minder myndighederne i Bosnien-Hercegovina om deres forpligtelse til i fuldt omfang at samarbejde med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien, navnlig hvad angår fremme af anholdelsen af de resterende flygtede formodede krigsforbrydere, identifikation og beskyttelse af eventuelle vidner og fremskaffelse af dokumenter til tribunalet og andre former for beviser, der kræves til retssagerne og undersøgelserne;
   35. beklager, at valgmyndighederne ikke har afhjulpet problematikken omkring de borgere i Bosnien-Hercegovina, der under krigen flyttede til udlandet, men alligevel ønsker at gøre brug af deres valgret; mener, at der skal findes en løsning i et godt samarbejde med nabolandene, så disse borgere kan blive registreret;
   36. er af den opfattelse, at en nedlukning af Den Højtstående Repræsentants kontor og en styrkelse af EU's særlige repræsentant bør være det ultimative mål for både det internationale samfund og lokale ledere; henstiller derfor til de politiske ledere at leve op til deres ansvar i denne forbindelse og gøre en seriøs indsats for at gennemføre de fem målsætninger og to forudsætninger, der blevet fastlagt af fredsrådet, således at overgangen fra Højtstående Repræsentant til en særlig EU-repræsentant kan gennemføres ved hjælp af en konsensusproces;
   37. er navnlig utilfreds med manglen på fremskridt i forbindelse med den endelige ordning for Brcko-distriktet; advarer de politiske ledere i Bosnien-Hercegovina om, at voldgiftsdomstolens afgørelse om Brcko's er endelig og ikke kan ankes;
   38. opfordrer politikerne i Bosnien-Hercegovina til at anerkende behovet for en rimelig fordeling af ejendom mellem staten og andre administrative niveauer, hvilket er et af målene for nedlægningen af Den Højtstående Repræsentants kontor; henstiller til, at de går ind i seriøse forhandlinger for at finde en løsning på dette langvarige spørgsmål; minder om, at staten skal have de nødvendige midler til at udføre sine opgaver;
   39. minder repræsentanterne for det internationale samfund om, at deres samtalepartnere i Bosnien-Hercegovina er dette lands institutioner og ikke lederne af de vigtigste politiske partier; mener derfor, at institutionerne i Bosnien-Hercegovina skal inddrages og være de primære aktører i den reformproces, landet skal gennemføre;
   40. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, regering i Bosnien-Hercegovina og Den Højtstående Særlige EU-repræsentant for Bosnien-Hercegovina.

(1) Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik