Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2158(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0358/2008

Predkladané texty :

A6-0358/2008

Rozpravy :

PV 23/10/2008 - 4
CRE 23/10/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 23/10/2008 - 8.8
CRE 23/10/2008 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0524

Prijaté texty
PDF 236kWORD 71k
Štvrtok, 23. októbra 2008 - Štrasburg
Činnosť Európskeho ombudsmana za rok 2007
P6_TA(2008)0524A6-0358/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o výročnej správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2007 (2008/2158(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na výročnú správu o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2007,

–   so zreteľom na článok 195 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 43 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa článok 3 úpravy a všeobecných podmienok upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(2),

–   so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi Európskym parlamentom a ombudsmanom 15. marca 2006, ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2006,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. októbra 2005 o kompetenciách pri prijímaní a odovzdávaní oznámení Európskemu ombudsmanovi a splnomocňovaní úradníkov vypovedať pred Európskym ombudsmanom (SEK(2005)1227),

–   so zreteľom na list Európskeho ombudsmana predsedovi Európskeho parlamentu z júla 2006 s cieľom iniciovať proces revízie štatútu Európskeho ombudsmana,

–   so zreteľom na svoj návrh uznesenia z 22. apríla 2008(3) a na uznesenie z 18. júna 2008 o prijatí rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(4),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti Európskeho ombudsmana,

–   so zreteľom na druhú a tretiu vetu článku 195 ods. 2 svojho rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre petície (A6-0358/2008),

A.   keďže výročnú správu o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2007 formálne postúpili predsedovi Európskeho parlamentu 10. marca 2008 a keďže Európsky ombudsman, pán Nikiforos Diamanduros, prezentoval správu Výboru pre petície v Štrasburgu 19. mája 2008,

B.   keďže Chartu základných práv Európskej únie, pôvodne vyhlásenú v decembri 2000, podpísali 12. decembra 2007 a znovu potvrdili predsedovia Európskeho parlamentu, Komisie a Rady, a keďže záväzok právne záväznej charty, uvedený v Lisabonskej zmluve, ktorá je stále v procese ratifikácie, odráža narastajúce povedomie toho, že občania by mali byť stredobodom transparentnej a prístupnej Európy, na ktorú sa možno obrátiť a ktorá pozná záujmy svojich občanov,

C.   keďže v článku 41 charty sa uvádza: "Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote",

D.   keďže v článku 43 charty sa uvádza: "Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť Európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Spoločenstva, s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa v rámci výkonu ich súdnych právomocí",

E.   keďže je dôležité, aby európske inštitúcie a orgány v plnej miere využívali prostriedky potrebné na plnenie svojej povinnosti zabezpečovať, aby občania dostávali rýchle a vecné odpovede na svoje žiadosti, sťažnosti a petície,

F.   keďže napriek tomu, že od prijatia uvedeného uznesenia Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2001, ktorým sa schvaľuje ombudsmanov kódex dobrej administratívnej praxe, uplynulo sedem rokov, ostatné hlavné inštitúcie zatiaľ nesplnili naliehavú požiadavku Európskeho parlamentu, aby svoju prax uviedli do súladu s ustanoveniami tohto kódexu,

G.   keďže v roku 2007 poklesol počet sťažností asi o 16 % v porovnaní s rokom 2006, ale počet prípustných sťažností sa v roku 2007 zvýšil v absolútnych i relatívnych číslach zo 449 (12 % z celkového počtu) na 518 (16 % z celkového počtu),

H.   keďže zistenia z 348 dokončených vyšetrovaní, z ktorých 341 bolo spojených so sťažnosťou a 7 bolo iniciatívnych vyšetrovaní, ukazujú, že v 95 prípadoch (čo zodpovedá 25,7 % vyšetrovaných sťažností) sa nepreukázal nesprávny úradný postup,

I.   keďže v roku 2007 sa zdvojnásobil počet prípadov nesprávneho úradného postupu, ktoré v nadväznosti na sťažnosť adresovanú Európskemu ombudsmanovi vyriešila samotná inštitúcia či orgán (129 prípadov), čo odráža čoraz väčšiu ochotu inštitúcií a orgánov považovať sťažnosti podávané Európskemu ombudsmanovi za príležitosť na nápravu chýb a spolupracovať s Európskym ombudsmanom v prospech občanov,

J.   keďže v roku 2007 sa 5 prípadov skončilo zmierom a koncom roka 2007 sa ešte stále posudzovalo 31 návrhov na zmier,

K.   keďže Európsky ombudsman začal v roku 2007 vo väčšej miere využívať neformálnejšie postupy s cieľom pomôcť pri riešení problémov pružnejším spôsobom a tento prístup bude rozvíjať aj v budúcnosti, čo preukazuje pripravenosť Európskeho ombudsmana a inštitúcií pomáhať občanom,

L.   keďže v roku 2007 Európsky ombudsman uzavrel 55 vyšetrovaní s kritickými pripomienkami a keďže kritická pripomienka potvrdzuje sťažovateľovi, že jeho sťažnosť je odôvodnená, a príslušnej inštitúcii či orgánu naznačuje, v čom pochybili, s cieľom pomôcť im vyhnúť sa nesprávnemu úradnému postupu v budúcnosti,

M.   keďže v roku 2007 bolo pripravených osem návrhov odporúčaní, sedem návrhov odporúčaní z roku 2006 viedlo v roku 2007 k rozhodnutiu a jeden prípad viedol k osobitnej správe Európskemu parlamentu,

N.   keďže kritické pripomienky zahrnuté v rozhodnutiach o uzavretí prípadov nesprávneho úradného postupu, ktoré nemožno napraviť, ani odporúčania či osobitné správy Európskeho ombudsmana nemajú záväzný účinok, pretože jeho právomoci nezahŕňajú priamu nápravu prípadov nesprávneho úradného postupu, ale ich účelom je povzbudiť samoreguláciu zo strany inštitúcií a orgánov EÚ,

O.   keďže nesprávny úradný postup je definovaný ako nedodržanie pravidiel alebo zásad zo strany príslušnej inštitúcie alebo orgánu, ktoré sú pre túto inštitúciu alebo orgán záväzné, vrátane prípadov, keď tieto pravidlá či zásady vyplývajú z vlastného záväzku inštitúcie alebo orgánu, ktorý nie je priamo stanovený v zmluvách alebo v sekundárnych právnych predpisoch,

P.   keďže Európsky ombudsman ako prioritu stanovil potrebu presadzovať dobrú administratívu v inštitúciách a orgánoch EÚ a podporovať v tejto súvislosti úsilie, ktoré siaha nad rámec zabránenia nezákonnému správaniu,

Q.   keďže Európsky ombudsman v roku 2007 predložil Európskemu parlamentu jednu osobitnú správu a keďže predloženie osobitnej správy predstavuje cenný prostriedok, ktorým sa môže Európsky ombudsman usilovať o politickú podporu Európskeho parlamentu a jeho Výboru pre petície s cieľom poskytnúť zadosťučinenie občanom, ktorých práva boli porušené, ako aj prispieť k zdokonaľovaniu noriem administratívy EÚ,

R.   keďže od nadobudnutia platnosti Zmluvy z Nice má Európsky parlament rovnako ako členské štáty, Rada a Komisia právo podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie pre chýbajúce právomoci, porušenie zásadnej procesnej povinnosti, porušenie Zmluvy o ES alebo právnej normy týkajúcej sa jej uplatňovania, alebo zneužitie právomocí,

S.   keďže kritické komentáre k nesprávnemu úradnému postupu, ktoré Európsky ombudsman vzniesol v správe za rok 2007 (kritické pripomienky, návrhy odporúčaní a osobitná správa), môžu byť základom na zabránenie budúcemu opakovaniu chýb a zlyhaní vďaka vykonávaniu primeraných opatrení inštitúciami a inými orgánmi EÚ,

T.   keďže spolupráca založená Európskym ombudsmanom v rámci Európskej siete ombudsmanov už vyše desať rokov funguje ako pružný systém na výmenu informácií a osvedčených postupov a ako prostriedok na usmerňovanie sťažovateľov k ombudsmanom či iným podobným orgánom, ktoré im najlepšie dokážu pomôcť,

U.   keďže úloha Európskeho ombudsmana pri ochrane občanov EÚ sa za 12 rokov od vytvorenia úradu posilnila, a to vďaka jeho nezávislosti a parlamentnej demokratickej kontrole transparentnosti jeho činnosti,

V.   keďže činnosti Európskeho ombudsmana a Výboru pre petície musia zostať oddelené a, ako všeobecné pravidlo zamerané na predchádzanie konfliktom v oblasti výhradných právomocí každého z nich, mali by zahŕňať recipročné výmeny spisov,

1.   schvaľuje výročnú správu za rok 2007 predloženú Európskym ombudsmanom a formu, v akej bola predložená, ktorá kombinuje zhrnutie činnosti za daný rok a tematickú analýzu rozhodnutí Európskeho ombudsmana a problémov, ktoré sa prejavili v rozličných etapách procesu; domnieva sa však, že treba vyvinúť ďalšie úsilie na zlepšenie štatistických tabuliek, v ktorých môže byť zmes číselných a percentuálnych údajov mätúca;

2.   žiada, aby všetky inštitúcie a orgány EÚ dostali potrebné rozpočtové a ľudské zdroje na zabezpečenie toho, aby občania dostávali rýchle a vecné odpovede na svoje žiadosti, sťažnosti a petície;

3.   domnieva sa, že Európsky ombudsman naďalej vykonáva svoje právomoci aktívnym a vyváženým spôsobom, a to so zreteľom na preverovanie a riešenie sťažností a na vedenie a uzatváranie vyšetrovaní, ako aj so zreteľom na zachovanie konštruktívnych vzťahov s inštitúciami a orgánmi EÚ a na podporu občanov v tom, aby využívali svoje práva vo vzťahu k týmto inštitúciám a orgánom;

4.   vyzýva Európskeho ombudsmana, aby aj naďalej pokračoval vo svojom úsilí a účinne, transparentne a pružne propagoval svoju činnosť tak, aby v inštitúciách a orgánoch EÚ bolo možné vybudovať skutočnú kultúru služby občanom;

5.   domnieva sa, že pojem nesprávny úradný postup by sa mal vykladať v širšom zmysle, aby zahŕňal nielen administratívne akty, ktoré sú v rozpore s pravidlami či zásadami stanovenými v zmluvách alebo v sekundárnych právnych predpisoch, ale napríklad aj prípady, keď samotné administratívne orgány na seba vzali určité záväzky, napríklad prijatím kódexu dobrej administratívnej praxe, alebo prípady, keď prijaté politické opatrenia či vyhlásenia politického charakteru vyvolali oprávnené a odôvodnené očakávania občanov;

6.   podporuje úsilie Európskeho ombudsmana o presadzovanie dobrej administratívy prostredníctvom dodatočných pripomienok a návrhov adresovaných inštitúciám a orgánom aj v prípadoch, keď Európsky ombudsman počas svojho vyšetrovania nezistil prípad nesprávneho úradného postupu, ale domnieva sa, že sú potrebné zlepšenia s ohľadom na cieľ vytvoriť v rámci administratívy EÚ kultúru orientovanú na občanov a na poskytovanie služieb;

7.   považuje úlohu Európskeho ombudsmana pri zvyšovaní otvorenosti a zodpovednosti rozhodovacích procesov a administratívy EÚ za dôležitý príspevok smerom k EÚ, v ktorej sa prijímajú rozhodnutia čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 Zmluvy o EÚ, a to v spolupráci s úradmi ombudsmana v jednotlivých členských štátoch, aby EÚ mala užší kontakt s občanmi Európy;

8.   opakuje svoju žiadosť vyjadrenú v predchádzajúcich uzneseniach, aby všetky inštitúcie a orgány EÚ prijali spoločný prístup, čo sa týka kódexu dobrej administratívnej praxe;

9.   konštatuje, že kódex dobrej administratívnej praxe navrhnutý Európskym ombudsmanom, v znení schválenom Európskym parlamentom vyššie uvedeným uznesením zo 6. septembra 2001, sa vzťahuje na pracovníkov všetkých inštitúcií a orgánov Spoločenstva a na rozdiel od iných kódexov sa pravidelne aktualizuje a zverejňuje na internetovej stránke Európskeho ombudsmana;

10.   zdôrazňuje potrebu ďalšieho zlepšovania verejného profilu Európskeho ombudsmana, ktorého cieľom je poskytovať informácie občanom, podnikom, mimovládnym organizáciám a iným subjektom, a domnieva sa, že kvalitné informácie môžu pomôcť pri znižovaní počtu sťažností, ktoré nepatria do pôsobnosti Európskeho ombudsmana; súčasne vyzýva Európskeho ombudsmana, aby sťažnosti, ktoré nepatria do jeho právomoci, bezodkladne postupoval príslušným orgánom prostredníctvom najvhodnejšej siete na vnútroštátnej či miestnej úrovni;

11.   uznáva zvýšenie absolútneho počtu prípustných sťažností, ale domnieva sa, že číslo v súvislosti s prípustnými sťažnosťami – 16 % – je stále neuspokojivé; v súvislosti s tým odporúča, aby sa medzi európskymi občanmi uskutočnila rozsiahla informačná kampaň určená na zvýšenie ich povedomia o funkciách a právomociach Európskeho ombudsmana;

12.   víta vo všeobecnosti konštruktívnu spoluprácu medzi Európskym ombudsmanom a inštitúciami a orgánmi EÚ a podporuje Európskeho ombudsmana v jeho úlohe vonkajšieho kontrolného mechanizmu, ako aj hodnotného zdroja ďalšieho zlepšovania európskej administratívy;

13.   vyzýva Európskeho ombudsmana, aby zabezpečil, aby Komisia správne využívala svoje právo podľa vlastného uváženia začať konania vo veci porušenia práva podľa článku 226 Zmluvy o ES alebo navrhnúť postih podľa článku 228 Zmluvy o ES a aby sa starostlivo vyhýbala omeškaniam či neodôvodnenému zanedbaniu konania, čo nie je zlučiteľné s jej právomocou dohliadať na uplatňovanie právnych predpisov EÚ;

14.   domnieva sa, že ak inštitúcia odmietne plniť odporúčanie obsiahnuté v osobitnej správe Európskeho ombudsmana aj napriek tomu, že ho schválil Európsky parlament, mohol by Európsky parlament legitímne uplatniť svoju právomoc podať na Súdnom dvore žalobu v súvislosti s aktom alebo opomenutím, ktoré boli predmetom odporúčania Európskeho ombudsmana;

15.   konštatuje, že Európsky ombudsman predložil osobitnú správu, v ktorej kritizuje Komisiu za to, že neriešila sťažnosť, ktorá sa týkala európskej smernice o pracovnom čase, o čom Európsky parlament prijal uznesenie 3. septembra 2008(5);

16.   domnieva sa, že v prípade, keď Európsky ombudsman alebo Výbor pre petície v rámci svojho mandátu a právomocí vyšetrujú prekrývajúce sa otázky, ako napríklad spôsob, akým Komisia realizovala konanie o porušení povinnosti, respektíve toto porušenie ako také, môžu úzkou spoluprácou dosiahnuť užitočnú súčinnosť;

17.   víta vzťahy medzi Európskym ombudsmanom a Výborom pre petície v inštitučnom rámci, čo sa týka vzájomného rešpektovania kompetencií a právomocí;

18.   uznáva prínos Európskej siete ombudsmanov, v súlade so zásadou subsidiarity, pri zabezpečovaní mimosúdnych opravných prostriedkov; víta spoluprácu medzi Európskym ombudsmanom a ombudsmanmi a inými orgánmi na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v členských štátoch, a naliehavo vyzýva na ďalšie posilnenie výmeny osvedčených postupov, čím sa umožní harmonizácia osvedčených postupov medzi členskými štátmi;

19.   víta prijatie vyhlásenia Európskej siete ombudsmanov v októbri 2007 ako významný príspevok k zvyšovaniu povedomia o práci ombudsmanov na úrovni EÚ a k objasneniu služieb, ktoré poskytujú ľuďom sťažujúcim sa na problémy v rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ;

20.   víta iniciatívu Európskeho ombudsmana na rozsiahlu propagáciu jeho vlastnej práce a práce vykonávanej národnými ombudsmanmi a odporúča, aby ombudsman pokračoval v úsilí o zvyšovanie povedomia občanov;

21.   vyzýva Európskeho ombudsmana, aby sa naďalej prezentoval v rámci udalostí, ktoré sa týkajú občanov, a teda potenciálnych sťažovateľov, pretože je zrejmé, že vymedzenie zodpovednosti a rozhodovania medzi európskou, vnútroštátnou a regionálnou úrovňou je pre mnohých občanov a podniky stále veľmi ťažko zrozumiteľné;

22.   víta zlepšenú informačnú kampaň propagovanú komunikačnou stratégiou Európskeho ombudsmana, ktorá vedie k zvyšovaniu povedomia o právach občanov a právomociach Spoločenstva, ako aj k lepšiemu chápaniu jeho sféry pôsobnosti; vzhľadom na stále veľké množstvo sťažností, ktoré nepatria do jeho pôsobnosti, ho však naliehavo vyzýva, aby zintenzívnil úsilie o pravidelné poskytovanie komplexnejších informácií o týchto veciach;

23.   vzhľadom na to, že každá inštitúcia má vlastnú internetovú stránku, kde možno podávať sťažnosti, predkladať petície atď., a vzhľadom na to, že občanov znechucuje nutnosť rozlišovania medzi rôznymi inštitúciami, víta prípravu interaktívnej príručky určenej na pomoc občanom pri zisťovaní najvhodnejšieho fóra na riešenie ich problémov;

24.   na znižovanie počtu neprípustných sťažností predkladaných Európskemu ombudsmanovi navrhuje, aby sa táto myšlienka ďalej rozvíjala a aby sa na internete umiestnila spoločná stránka európskych inštitúcií, ktorá by pomáhala občanom a odkazovala ich priamo na inštitúciu príslušnú na riešenie ich sťažnosti;

25.   navrhuje, aby Európsky ombudsman prijal opatrenia na znižovanie počtu sťažností, v súvislosti s ktorými nie je možné podniknúť žiadne kroky;

26.   vyzýva Európskeho ombudsmana, aby sa zaviazal, že každú sťažnosť, ktorá spadá do kompetencie národného alebo regionálneho ombudsmana, bude priamo postupovať ďalej po získaní súhlasu dotyčného sťažovateľa;

27.   v súvislosti s poskytovaním lepších a efektívnejších služieb občanom navrhuje, aby ich Európsky ombudsman naďalej oboznamoval s vnútornými postupmi a lehotami na spracovanie sťažností, ako aj s kritériami uplatňovanými pri rozhodovaní na rozličných stupňoch posudzovania žiadosti;

28.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a Európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov a ich ombudsmanom alebo orgánom s podobnými právomocami.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 336.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0129.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2008)0301.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2008)0398.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia