Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2657(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0556/2008

Forhandlinger :

PV 23/10/2008 - 13.2
CRE 23/10/2008 - 13.2

Afstemninger :

PV 23/10/2008 - 14.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0526

Vedtagne tekster
PDF 134kWORD 47k
Torsdag den 23. oktober 2008 - Strasbourg
Den Demokratiske Republik Congo: sammenstød i de østlige grænseområder
P6_TA(2008)0526RC-B6-0556/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om sammenstød i de østlige grænseområder i Den Demokratiske Republik Congo

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sin beslutning af 21. februar 2008 om Nordkivu(1),

-   der henviser til sin beslutning af 17. januar 2008 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo og voldtægt som krigsforbrydelse(2) og til sine tidligere beslutninger om krænkelse af menneskerettighederne i Den Demokratiske Republik Congo (DRC),

-   der henviser til beslutning af 22. november 2007 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om situationen i Den Demokratiske Republik Congo, navnlig i den østlige del af landet, og dens indvirkning på regionen(3),

-   der henviser til sin beslutning af 15. november 2007 om EU's respons på struktursvaghed i udviklingslande(4),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2007 om EU's respons på struktursvaghed - EU's bestræbelser på at fremme udvikling, fred og stabilitet i vanskelige situationer (KOM(2007)0643) og til det hertil knyttede arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SEK(2007)1417),

-   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 60/1 af 24. oktober 2005 om resultaterne af verdenstopmødet i 2005, særlig punkt 138 og 140 om beskyttelsespligt over for befolkninger,

-   der henviser til Rådets erklæring af 10. oktober 2008 om situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at kampe mellem den congolesiske hær, oprørstropper under den afsatte general Laurent Nkunda, soldater fra De Demokratiske Styrker til Befrielse af Rwanda (FDLR) samt tropper fra den ugandiske Herrens Modstandshær (LRA) igennem mange måneder har påført civilbefolkningen i DRC's østlige provinser umådelige lidelser,

B.   der henviser til, at konflikten i DRC har krævet 5 400 000 menneskeliv siden 1998 og stadig enten direkte eller indirekte er årsag til omkring 1 500 dødsfald hver eneste dag,

C.   der henviser til, at der har været voldsomme kampe omkring grænsebyen Rumangabo i nærheden af Goma, og at en strategisk vigtig militærlejr blev indtaget af Nkgundas oprørere, som herved fik adgang til våben og forsyninger,

D.   der henviser til, at de genopblussede kampe i Nordkivu ifølge rapporter fra De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) har ført til et stort antal ofre og drevet mere end 100 000 mennesker på flugt, og til, at der også er rapporter om, at hundreder af lig er smidt i floden, og om, at 50 000 er blevet fordrevet efter de voldsomme kampe, som LRA har deltaget i i provinsen Ituri,

E.   der henviser til, at såvel Laurent Nkundas oprørstropper som soldater fra FDLR og selve den congolesiske hær siden undertegnelsen af fredsaftalen i Goma den 23. januar 2008 har begået massakrer, voldtægter af unge piger, mødre og bedstemødre, tvangsrekruttering af civile og børnesoldater og en lang række andre voldshandlinger og alvorlige menneskerettighedskrænkelser i DRC's østlige del,

F.   der henviser til, at FN's mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC) har et mandat, der bygger på kapitel VII i FN-pagten, og som giver MONUC tilladelse til at benytte alle nødvendige midler til at forhindre ethvert forsøg på magtanvendelse fra udenlandske eller congolesiske væbnede gruppers side, f.eks. ex-FAR- (tidligere medlemmer af Rwandas væbnede styrker) og Interahamwe-styrker, som vil kunne true den politiske proces, og til at beskytte civile, der er i overhængende fare for at blive udsat for fysisk vold,

G.   der henviser til de løfter om gradvis demobilisering og våbenhvile, der blev afgivet på konferencen i Goma til fremme af fred, sikkerhed og udvikling, og som indebar våbenhvile mellem alle stridende parter og afvæbning af alle ikke-regeringsstyrker afvæbnes, at alle fordrevne i DRC's østlige del skulle kunne vende hjem og genbosættes, og at der skulle indføres en midlertidig ordning for overvågning af våbenhvilen,

H.   der henviser til, at den congolesiske hær ikke råder over de nødvendige menneskelige, tekniske og finansielle midler til at varetage sine opgaver i DRC's østlige provinser, hvilket undergraver dens funktion, som er at beskytte befolkningen og genskabe fred,

I.   der understreger, at det er nødvendigt at finde en politisk løsning på krisen i DRC's østlige provinser, der kan konsolidere fred og demokrati og fremme stabilitet og udvikling i regionen til gavn for alle befolkningerne i De Store Søers Område,

J.   der fastslår, at borgerkrigen i regionen, som nu har varet i fire år, er kendetegnet ved en systematisk plyndring af landets rigdomme, der foretages af både forbundsfæller og fjender af den congolesiske regering,

K.   der konstaterer, at en række humanitære organisationer efter fjendtlighederne i slutningen af 2007 er blevet tvunget til at indstille deres arbejde, og at sundhedscentrene ikke længere modtager forsyninger og i nogle tilfælde er blevet forladt af plejepersonalet,

L.   der henviser til, at det vil blive nødvendigt med et langvarigt engagement og betydelige finansielle investeringer både fra den congolesiske regerings og det internationale samfunds side, således at der kan opnås væsentlige forbedringer inden for sundhed og et fald i dødeligheden i DRC,

M.   der henviser til, at humanitære hjælpearbejdere rapporterer, at de lokale og fordrevne befolkninger i DRC's østlige provinser bliver stadigt svagere, og at de fortsatte kampe hindrer de humanitære hjælpearbejdere i at få adgang til områder, som har hårdt brug for fødevarehjælp og lægehjælp,

N.   der henviser til, at underernæring medvirker til at gøre de befolkninger, der nu lever i DRC's østlige provinser, ekstremt sårbare, og at oplysninger fra Læger uden Grænsers hjælpeprogrammer rummer foruroligende indikationer om omfanget af underernæring i DRC's østlige provinser,

O.   der henviser til, at EU på det skarpeste fordømmer de seneste erklæringer fra Laurent Nkunda, hvori han opfordrer til at styrte den valgte og legitime regering i DRC,

1.   er dybt foruroliget over genoptagelsen af kamphandlinger mellem den congolesiske hær og oprørsmilitser i Nordkivu og den tidligere fredelige region Ituri;

2.   erklærer sig dybt rystet over de massakrer og forbrydelser mod menneskeheden og den seksuelle vold mod kvinder og piger, der er blevet begået i alt for mange år i DRC's østlige provinser, og opfordrer alle kompetente nationale og internationale myndigheder til systematisk at retsforfølge ophavsmændene, uanset hvem de er, og opfordrer FN's Sikkerhedsråd til omgående at træffe alle nødvendige forholdsregler for effektivt at forhindre ethvert yderligere angreb på civilbefolkningen i DRC's østlige provinser;

3.   opfordrer National Congress for the People's Defense (CNDP) til øjeblikkeligt og ubetinget at vende tilbage til fredsprocessen i overensstemmelse med de løfter, der blev afgivet i Goma i januar 2008;

4.   opfordrer alle aktører til at genindføre retsstatsprincipper og bekæmpe straffrihed i forbindelse med massevoldtægter af kvinder og piger og rekruttering af børnesoldater;

5.   opfordrer DRC's regering til sammen med Rwanda og MONUC at udarbejde en plan for isolering og tilfangetagelse af de ansvarlige for folkemordet blandt medlemmer af FDLR og for tilbud til dem, som ikke var indblandet i folkemordet, og som er villige til at lade sig afvæbne, om at blive genbosat og genintegreret i Rwanda;

6.   opfordrer det internationale samfund og FN's Sikkerhedsråd til at udbygge MONUC med det nødvendige materiel og personale, således at MONUC kan opfylde sit mandat, jf. de ønsker, som MONUC's chef, Alan Doss, fremsatte i New York, efter at han havde orienteret FN's Sikkerhedsråd;

7.   glæder sig over, at DRC's præsident og dennes ministre offentligt har tilkendegivet deres støtte til MONUC for så vidt angår MONUC's bidrag til den nationale sikkerhed;

8.   opfordrer MONUC til at undersøge påstande om, at den congolesiske hær i hemmelighed forhandler med FDLR om kontrollen over Nordkivus lukrative handel med mineraler, og til at sætte en stopper herfor;

9.   gentager sin støtte til de congolesiske myndigheders bestræbelser på at finde en politisk løsning på krisen og opfordrer alle parter til at respektere våbenhvilen;

10.   bemærker med bekymring, at elementer fra LRA for nylig har gennemført angreb på 16 lokaliteter i provinserne Dungu, Province Oriental og Ituri i den østlige del af DRC, hvor UNHCR's rapporter om omkring 80 savnede børn bekræfter frygten for en ny tvangsrekruttering af børnesoldater;

11.   understreger, at grupperingen af folk efter etniske kriterier under fordrivelsesprocessen er potentielt farlig under de nuværende omstændigheder;

12.   opfordrer til nultolerance over for seksuel vold mod piger og kvinder, der bruges som et krigsvåben, og kræver, at de skyldige i disse forbrydelser idømmes strenge straffe; henleder opmærksomheden på betydningen af adgang til sundhedstjenester i konfliktsituationer og i flygtningelejre;

13.   opfordrer alle parter til at stå ved deres tilsagn om at beskytte civilbefolkningen og respektere menneskerettighederne, således som det fremgår af Goma-fredsaftalen og Nairobi-kommunikéet, og til at gennemføre dem hurtigt;

14.   opfordrer DRC's og Rwandas regeringer til at indstille de seneste verbale fjendtligheder, vende tilbage til en konstruktiv dialog og bringe konflikten til ophør;

15.   opfordrer alle regeringer i De Store Søers Område til at indlede en dialog med det formål at samordne indsatsen for at mindske spændingerne og stande volden i den østlige del af DRC, inden konflikten spredes til hele regionen;

16.   opfordrer Rådet og Kommissionen til omgående at iværksætte omfattende programmer, der skal sikre civilbefolkningerne i det østlige DRC lægehjælp og genintegrering og i særlig grad fokusere på støtte til kvinder og piger, der er ofre for seksuelle voldsforbrydelser, med det formål at dække akutte behov og forberede genopbygningsarbejdet i regionen; bemærker den centrale rolle, som kvinder spiller ved genoprettelse af ødelagte samfund;

17.   opfordrer anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol til at efterforske de grusomheder, der er begået i Kivus og Ituri siden juni 2003, og til at retsforfølge de hovedansvarlige, der bl.a. omfatter de øverste militschefer, som ikke er blevet arresteret, samt de ansvarlige for massakrer og seksuel vold;

18.   opfordrer til, at der indføres effektive kontrolmekanismer såsom Kimberley-processen med henblik på oprindelsescertificering af naturressourcer, der indføres til EU's marked;

19.   opfordrer Rådet og hver enkelt medlemsstat til at yde en særlig hjælp til befolkningerne i den østlige del af DRC;

20.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående FUSP-repræsentant, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Afrikanske Unions institutioner, FN's generalsekretær, FN's Sikkerhedsråd, FN's Menneskerettighedsråd samt parlamenterne og regeringerne i De Store Søers Område.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0072.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0022.
(3) EUT C 58 af 1.3.2008, s. 40.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0540.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik