Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0556/2008

Rozpravy :

PV 23/10/2008 - 13.2
CRE 23/10/2008 - 13.2

Hlasovanie :

PV 23/10/2008 - 14.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0526

Prijaté texty
PDF 220kWORD 54k
Štvrtok, 23. októbra 2008 - Štrasburg
Konžská demokratická republika: nepokoje vo východných pohraničných oblastiach
P6_TA(2008)0526RC-B6-0556/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o nepokojoch vo východných pohraničných oblastiach Konžskej demokratickej republiky

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o Severnom Kivu(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o situácii v Konžskej demokratickej republike a znásilnení ako vojnovom zločine(2) a na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv v Konžskej demokratickej republike (KDR),

–   so zreteľom na uznesenie spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 22. novembra 2007 o situácii v Konžskej demokratickej republike, najmä na východe krajiny, a jej dôsledkoch v regióne(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o odpovedi Európskej únie na citlivé situácie v rozvojových krajinách(4),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2007 s názvom K odpovedi EÚ na citlivé situácie – angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvale udržateľného rozvoja, stability a mieru (KOM(2007)0643) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý tvorí jeho prílohu (SEK(2007)1417),

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 60/1 z 24. októbra 2005 o výsledkoch svetového samitu z roku 2005, a najmä na jej odseky 138 až 140 týkajúce sa zodpovednosti za ochranu obyvateľstva,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady z 10. októbra 2008 o situácii vo východnej časti KDR,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže boje medzi konžskou armádou, povstalcami odvolaného generála Laurenta Nkundu a bojovníkmi Demokratických síl za oslobodenie Rwandy (FDLR) a jednotkami ugandskej Božej armády odporu (LRA) spôsobujú už dlhé mesiace civilnému obyvateľstvu východných provincií KDR obrovské útrapy,

B.   keďže od roku 1998 si konflikt v Konžskej demokratickej republike vyžiadal životy 5 400 000 osôb a stále je každodennou priamou či nepriamou príčinou smrti 1 500 osôb,

C.   keďže v čase, keď v okolí hraničnej obce Rumangabo pri Gome prebiehali ťažké boje, Nkundovi rebeli obsadili strategicky významný vojenský tábor a zmocnili sa zbraní a zásob,

D.   keďže podľa správ UNHCR si obnovenie bojov v Severnom Kivu vyžiadalo veľké množstvo obetí a viac než 100 000 osôb bolo vysídlených, a keďže jestvujú aj správy o tom, že do rieky boli nahádzané stovky mŕtvych tiel a 50 000 osôb bolo vysídlených po ťažkých bojoch, do ktorých bola v provincii Ituri zapojená LRA,

E.   keďže od podpísania mierovej dohody v Gome 23. januára 2008 sa vyskytli prípady masakier, znásilnení mladých dievčat, matiek a starých matiek, núteného verbovania civilistov a detí a mnoho ďalších násilných činov a závažných porušení ľudských práv vo východnej časti KDR, ktoré spáchali povstalci generála Nkundu, vojaci FDLR a samotnej konžskej armády,

F.   keďže misia OSN v Konžskej demokratickej republike (MONUC) má na základe kapitoly VII Charty OSN mandát používať všetky prostriedky potrebné na zabránenie akýmkoľvek pokusom o použitie sily zo strany zahraničných alebo konžských ozbrojených skupín, najmä bývalých FAR (Rwandské ozbrojené sily) a Interhamwe, ktoré by ohrozili politický proces, a zabezpečiť ochranu civilistov, ktorým bezprostredne hrozí fyzické násilie,

G.   vzhľadom na aktivity týkajúce sa postupnej demobilizácie a záväzok dosiahnuť prímerie, ktorý bol prijatý na konferencii za mier, bezpečnosť a rozvoj v Gome, vrátane prímeria medzi všetkými stranami zúčastnenými na konflikte, dosiahnuť odzbrojenie všetkých mimovládnych ozbrojených síl, návrat a opätovné usadenie všetkých vysídlených osôb na východe KDR, ako aj vytvorenie dočasného mechanizmu kontroly prímeria,

H.   keďže konžská armáda nemá k dispozície ľudské, technické ani finančné zdroje potrebné na splnenie svojich úloh vo východných provinciách KDR, čo oslabuje jej pozíciu pri vykonávaní ochrannej úlohy voči obyvateľstvu a pri opätovnom nastolení mieru,

I.   keďže pre upevnenie mieru a demokracie, podporu stability a rozvoj regiónu s cieľom zabezpečiť dobré životné podmienky všetkých obyvateľov oblasti Veľkých jazier je životne dôležité nájsť politické riešenie konfliktu vo východných provinciách KDR,

J.   keďže občianska vojna, ktorá v regióne trvá už štyri roky, sa prejavuje sústavným drancovaním bohatstva krajiny spojencami aj nepriateľmi konžskej vlády,

K.   keďže v dôsledku nepokojov, ku ktorým došlo koncom roka 2007, bolo viacero humanitárnych organizácií nútených pozastaviť svoju činnosť, zatiaľ čo zdravotné strediská prestali byť zásobované alebo ich opustil zdravotnícky personál,

L.   keďže významné zlepšenie zdravia obyvateľstva a zníženie úmrtnosti v KDR ako celku a najmä vo východných provinciách, si bude vyžadovať dlhoročné úsilie a značné finančné investície zo strany konžskej vlády, ako aj medzinárodného spoločenstva,

M.   keďže podľa informácií pracovníkov humanitárnej pomoci je miestne a presídlené obyvateľstvo vo východných provinciách KDR čoraz oslabenejšie a v dôsledku pokračovania bojov majú humanitárne organizácie zamedzený prístup do niektorých oblastí, ktoré potrebujú naliehavú potravinovú a lekársku pomoc,

N.   keďže obyvateľstvo východných provincií KDR je veľmi ohrozené aj v dôsledku podvýživy a  keďže údaje získané v rámci programov lekárskej pomoci organizácie Lekári bez hraníc poskytujú alarmujúci obraz o rozsahu podvýživy vo východných provinciách KDR,

O.   keďže EÚ ostro odsudzuje najnovšie vyhlásenia Laurenta Nkundu vyzývajúce na zvrhnutie zvolenej a legitímnej vlády KDR,

1.   je mimoriadne znepokojený obnovením bojov v Severnom Kivu a v doposiaľ pokojnom regióne Ituri medzi konžskou armádou a príslušníkmi milícií, ktorí znovu povstali;

2.   je hlboko pobúrený masakrami, zločinmi proti ľudskosti a sexuálnym násilím voči ženám a dievčatám, ktoré sa vo východných provinciách KDR páchajú už príliš mnoho rokov, a žiada všetky príslušné vnútroštátne a medzinárodné orgány, aby systematicky stíhali a súdili všetkých vinníkov, a žiada Bezpečnostnú radu OSN, aby urgentne prijala všetky opatrenia, ktoré by mohli skutočne zabrániť akýkoľvek ďalším útokom proti civilnému obyvateľstvu východných provincií KDR;

3.   vyzýva Národný kongres obrany ľudu (CNDP), aby sa okamžite a bezpodmienečne vrátil k mierovému procesu, ku ktorému sa zaviazal v januári 2008 v Gome;

4.   vyzýva všetky zúčastnené strany, aby obnovili právny štát a bojovali proti beztrestnosti najmä v súvislosti s masovým znásilňovaním žien a dievčat a verbovaním detských vojakov;

5.   vyzýva vládu KDR, aby spolu s Rwandou a MONUC vypracovala plán izolovania a zatknutia lídrov FDLR zodpovedných za genocídu a osobám, ktoré neboli zapojené do genocídy a ktoré sú ochotné zložiť zbrane, ponúkla možnosť usadenia sa v KDR alebo reintegrácie v Rwande;

6.   vyzýva medzinárodné spoločenstvo a Bezpečnostnú radu OSN, aby misii MONUC poskytli príslušné materiály a personál, a tým ju posilnili a umožnili jej plniť svoj mandát, tak ako to v New Yorku po informovaní Bezpečnostnej rady OSN požadoval jej šéf Alan Doss;

7.   víta skutočnosť, že prezident KDR a jeho ministri vyjadrili verejnú podporu misii MONUC za jej príspevok v oblasti národnej bezpečnosti;

8.   vyzýva misiu MONUC, aby vyšetrila obvinenia, že konžská armáda a FDLR postupujú pri kontrole lukratívneho trhu s nerastmi v Severnom Kivu na základe tajnej dohody a aby tieto praktiky ukončila;

9.   opäť potvrdzuje svoju podporu konžským orgánom v ich úsilí nájsť politické riešenie krízy a vyzýva všetky strany, aby rešpektovali prímerie;

10.   so znepokojením konštatuje, že niektoré skupiny z LRA nedávno podnikli útoky proti 16 miestam vo východných teritóriách KDR Dungu, Province Oriental a Ituri, pričom správy UNHCR o približne 80 zmiznutých deťoch potvrdzujú obavy, že na týchto územiach opätovne dochádza k nútenému verbovaniu detských vojakov;

11.   zdôrazňuje, že zoskupovanie osôb na etnickom základe počas presídľovania je v súčasných podmienkach potenciálne nebezpečné;

12.   vyzýva k nulovej tolerancii sexuálneho násilia voči dievčatám a ženám, ktoré sa využíva ako zbraň vo vojne, a pre páchateľov týchto zločinov žiada prísne trestné postihy; upozorňuje na to, že je dôležité zabezpečiť prístup k zdravotníckym službám v krízových oblastiach a utečeneckých táboroch;

13.   vyzýva všetky strany, aby dodržiavali svoj záväzok chrániť civilné obyvateľstvo a rešpektovať ľudské práva, ako je to uvedené v mierovej dohode z Gomy a v komuniké z Nairobi, a aby ho urýchlene splnili;

14.   vyzýva vlády KDR a Rwandy, aby skoncovali s najnovšími prejavmi verbálneho nepriateľstva a vrátili sa ku konštruktívnemu dialógu a konflikt ukončili;

15.   vyzýva všetky vlády regiónu Veľkých jazier, aby začali dialóg s cieľom koordinovať úsilie o zníženie napätia a zastavenie násilia vo východných oblastiach KDR pred rozšírením konfliktu do celého regiónu;

16.   vyzýva Radu a Komisiu, aby pre civilných obyvateľov východných oblastí KDR okamžite zabezpečili široké programy lekárskej pomoci a reintegrácie, s konkrétnym zameraním na pomoc ženám a deťom postihnutým sexuálnym násilím, aby splnili okamžité potreby a aby pripravili podmienky pre rekonštrukciu, ktorá bude potrebná; berie na vedomie kľúčovú úlohu žien pri opätovnom budovaní zničených spoločenstiev;

17.   vyzýva žalobcu Medzinárodného trestného tribunálu, aby vyšetril zverstvá spáchané v regiónoch Kivus a Ituri od júna 2003 a aby páchateľov nesúcich najzjavnejšiu zodpovednosť postavil pred súd a zabezpečil, že nimi budú aj hlavní velitelia milícií, ktorí doteraz neboli zatknutí a ktorí sú zodpovední za masakry a sexuálne násilie;

18.   vyzýva na ustanovenie monitorovacích mechanizmov, akým je napríklad proces Kimberley uplatňovaný v oblasti certifikácie prírodných zdrojov dovážaných na trh EÚ;

19.   vyzýva Radu a každý členský štát, aby obyvateľom východných oblastí KDR poskytli osobitnú pomoc;

20.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, inštitúciám Africkej únie, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vládam a parlamentom regiónu Veľkých jazier.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0072.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0022.
(3) Ú. v. EÚ C 58, 1.3.2008, s. 40.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2007)0540.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia