Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0039(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0416/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0416/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0528

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 258kWORD 33k
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Καζακστάν ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *
P6_TA(2008)0528A6-0416/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2007)0105),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Δημοκρατία του Καζακστάν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, το άρθρο 47, παράγραφος 2, τελευταία πρόταση, το άρθρο 55, το άρθρο 57, παράγραφος 2, το άρθρο 71, το άρθρο 80, παράγραφος 2, τα άρθρα 93, 94, 133, 181α και το άρθρο 300, παράγραφος 2, δεύτερη πρόταση, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0328/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7, και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0416/2008),

1.   εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Καζακστάν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου