Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0159(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0383/2008

Ingediende teksten :

A6-0383/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/11/2008 - 7.4

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0454
P6_TA(2008)0531

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 30k
Dinsdag 18 november 2008 - Straatsburg
Vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) ***I
P6_TA(2008)0531A6-0383/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 november 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) (COM(2008)0344 – C6-0217/2008 – 2008/0109(COD))

(Medebeslissingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0344),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 44 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0217/2008),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–   gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0383/2008),

A.   overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.   gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

Juridische mededeling - Privacybeleid