Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0048(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0428/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0428/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0534

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 252kWORD 31k
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***
P6_TA(2008)0534A6-0428/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (9196/2008 – C6-0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (9196/2008),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 61, στοιχείο γ), της Συνθήκης ΕΚ (C6-0215/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0428/2008),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη της σύμβασης·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου