Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2286(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0430/2008

Indgivne tekster :

A6-0430/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/11/2008 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0536

Vedtagne tekster
PDF 119kWORD 41k
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
P6_TA(2008)0536A6-0430/2008
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 18. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008)0609 - C6-0345/2008 - 2008/2286(ACI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0609 – C6-0345/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale (IIA) af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 28,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen,(2),

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0430/2008),

A.   der henviser til, at Den Europæiske Union har oprettet passende lovgivningsmæssige og budgetmæssige instrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.   der henviser til, at EU's økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturelle ændringer, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt, i henhold til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der blev vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008,

C.   der henviser til, at Italien har anmodet om støtte i forbindelse med 4 tilfælde af afskedigelser inden for tekstilbranchen i Sardinien, Piemonte, Lombardiet og Toscana(3),

1.   anmoder de involverede institutioner om at gøre de nødvendige bestræbelser på at fremskynde anvendelsen af fonden i overensstemmelse med ovennævnte fælles erklæring, ved hvis vedtagelse Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bekræfter vigtigheden af at sikre en hurtig procedure med fuld respekt for IIA af 17. maj 2006 til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen;

2.   godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

3.   pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.   pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(3) EGF/2007/005 IT/Sardinien, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardiet og EGF/2008/001 IT/Toscana.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR ‐

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, i det følgende benævnt "fonden", blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til afskedigede arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(3)  Italien har indgivet fire ansøgninger om at anvende fonden på grund af afskedigelser i tekstilsektoren, den 9. august 2007 for Sardiniens vedkommende, den 10. august 2007 for Piemontes vedkommende, den 17. august 2007 for Lombardiets vedkommende og den 12. februar 2008 for Toscanas vedkommende. Disse ansøgninger er i overensstemmelse med kravene om fastlæggelse af de finansielle bidrag som fastsat i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006.

(4)  Fonden bør derfor anvendes til at yde et finansielt bidrag til ansøgningerne -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008 anvendes Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, således at et beløb på 35 158 075 EUR kan stilles til rådighed i form af forpligtelses og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den ... november 2008.

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik