Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2286(ACI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0430/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0430/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0536

Hyväksytyt tekstit
PDF 203kWORD 42k
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto
P6_TA(2008)0536A6-0430/2008
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0609 – C6-0345/2008),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2),

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0430/2008),

A.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädännölliset ja talousarviota koskevat välineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille,

B.   katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista, ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17. heinäkuuta 2008 pidetyissä neuvotteluissa hyväksytyn yhteisen lausuman mukaisesti,

C.   ottaa huomioon, että Italia on pyytänyt tukea neljässä asiassa, jotka koskevat irtisanomisia tekstiiliteollisuudessa (Sardinia, Piemonte, Lombardia ja Toscana)(3),

1.   kehottaa asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin rahaston varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi edellä mainitun yhteisen lausuman mukaisesti, jonka hyväksymisellä Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio vahvistavat olevan tärkeää varmistaa, että menettely päätöksen tekemiseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta tapahtuu nopeasti 17. toukokuuta 2006 tehty toimielinten välinen sopimus asiamukaisesti huomioon ottaen;

2.   hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

3.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EGR/2007/005 IT/Sardinia, EGR/2007/006 IT/Piemonte, EGR/2007/007 IT/Lombardia ja EGR/2008/001 IT/Toscana.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä 'rahasto', on perustettu lisätuen tarjoamiseksi irtisanotuille työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden huomattavien rakennemuutosten seurauksista, ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2)  Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(3)  Italia on tehnyt neljä hakemusta rahaston varojen käyttöön ottamiseksi asioissa, joissa on kyse irtisanomisista tekstiiliteollisuudessa: 9. elokuuta 2007 Sardinia, 10. elokuuta 2007 Piemonte, 17. elokuuta 2007 Lombardia ja 12. helmikuuta 2008 Toscana. Hakemukset ovat asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukaisia.

(4)  Tämän vuoksi rahastosta olisi otettava käyttöön varoja hakemusten mukaisesti;

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 35 158 075 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2008 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa .... marraskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö