Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2286(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0430/2008

Pateikti tekstai :

A6-0430/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/11/2008 - 7.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0536

Priimti tekstai
PDF 285kWORD 42k
Antradienis, 2008 m. lapkričio 18 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimas
P6_TA(2008)0536A6-0430/2008
Rezoliucija
 Priedas

2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (COM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0609 – C6-0345/2008),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą (TIS) dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) ir ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2),

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6-0430/2008),

A.   kadangi Europos Sąjunga nustatė tinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones, kuriomis suteikiama papildoma parama darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių padarinių, ir kuriomis padedama tokiems darbuotojams vėl integruotis į darbo rinką,

B.   kadangi Europos Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir teikiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau, pagal bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaraciją, priimtą per 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdį,

C.   kadangi Italija pateikė keturias paraiškas paramai gauti dėl tekstilės sektoriuje atleistų darbuotojų Sardinijos, Pjemonto, Lombardijos ir Toskanos regionų įmonėse(3),

1.   prašo susijusių institucijų dėti pastangas siekiant paspartinti fondo lėšų sutelkimą pagal anksčiau minėtą bendrą deklaraciją, pagal kurią Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija patvirtina, jog svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą, tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS;

2.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

3.   paveda Pirmininkui pasirašyti sprendimą su Tarybos Pirmininku ir pasirūpinti, kad šis sprendimas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(3) EGF/2007/005 Italija/Sardinija, EGF/2007/006 Italija/Pjemontas, EGF/2007/007 Italija/Lombardija ir EGF/2008/001 Italija/Toskana.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – Fondas) skirtas papildomai paramai atleistiems darbuotojams, kurie patiria žalą dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių padarinių, teikti ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką.

(2)  2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė sutelkti Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR sumos.

(3)  Italija pateikė keturias su darbuotojų atleidimu tekstilės sektoriuje susijusias paraiškas panaudoti Fondo lėšas: 2007 m. rugpjūčio 9 d. – Sardinijai, 2007 m. rugpjūčio 10 d. – Pjemontui, 2007 m. rugpjūčio 17 d. – Lombardijai ir 2008 m. vasario 12 d. – Toskanai. Paraiškos atitinka finansinei paramai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje.

(4)  Todėl Fondo lėšos turėtų būti sutelktos siekiant suteikti finansinę paramą pagal paraiškas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas naudojamas skiriant 35 158 075 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre, 2008 m. lapkričio ... .

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika