Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2288(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0393/2008

Ingivna texter :

A6-0393/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/11/2008 - 7.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0539

Antagna texter
PDF 122kWORD 44k
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg
Att förbättra konsumenternas utbildning och medvetenhet om lån och finansiering
P6_TA(2008)0539A6-0393/2008

Europaparlamentets resolution av den 18 november 2008 om konsumentskydd: Att förbättra konsumenternas utbildning och medvetenhet om lån och finansiering (2007/2288(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 december 2007 om finansiell utbildning (KOM(2007)0808),

–   med beaktande av kommissionens grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (KOM(2007)0226),

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid den andra behandlingen av den 16 januari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om politiken för finansiella tjänster (2005–2010) – vitboken(2),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0393/2008), och av följande skäl:

A.  Å ena sidan växer finansmarknaderna snabbt och har blivit oerhört dynamiska och komplexa. Å andra sidan innebär samhällsförändringarna och förändrade livsstilar att det finns ett behov av sund förvaltning av de privata finanserna och av att regelbundet anpassa de privata finanserna till nya arbets- och familjesituationer.

B.  Beslutsfattare på både medlemsstatsnivå och EU-nivå bör prioritera åtgärder för att öka konsumenternas finansiella kunskaper, inte bara på grund av de fördelar detta innebär för enskilda utan även på grund av de fördelar det innebär för samhället och ekonomin, till exempel genom att nivån problematisk skuldsättning minskar, sparandet ökar, konkurrensen ökar, försäkringsprodukter används på lämpligt sätt och lämpliga förberedelser inför pensioneringen görs.

C.  Undersökningar visar att konsumenterna tenderar att överskatta sina kunskaper om finansiella tjänster och att de måste informeras om att de inte har så goda finansiella kunskaper som de tror och om följderna därav.

D.  Högkvalitativa program för finansiell utbildning, som riktar sig till särskilda målgrupper och om så är lämpligt är så personligt anpassade som möjligt, kan bidra till att förbättra de finansiella kunskaperna så att det blir möjligt för konsumenterna att fatta initierade beslut, vilket i sin tur bidrar till att finansmarknaderna fungerar effektivt.

E.  Betydelsen av gränsöverskridande finansiella tjänster ökar ständigt, och kommissionen bör ta initiativ på EU-nivå för att främja gränsöverskridande och vid behov jämförbar information om finansiell utbildning.

F.  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt utbildningsbehoven hos sårbara konsumenter och även åt unga konsumenter som står i begrepp att ta beslut som påverkar deras ekonomiska utsikter i ett livsperspektiv.

G.  Forskningen visar att de som i ett tidigt skede lär sig de grundläggande aspekterna av personliga finanser har bättre finansiella kunskaper. Det finns ett nära samband mellan finansiell utbildning och undervisning i grundläggande färdigheter (matematik och läsning).

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ på området finansiell utbildning för konsumenter, framför allt upprättandet nyligen av expertgruppen för finansiell utbildning och dess avsikt att skapa en Internetdatabas över system för och forskning om finansiell utbildning inom EU. Parlamentet anser att expertgruppen bör ha tydliga ansvarsområden och befogenheter och föreslår att expertgruppen särskilt ombes att undersöka mervärdet av och bästa praxis för finansiell utbildning i EU och gränsöverskridande finansiella tjänster.

2.  Europaparlamentet betonar att målet för konsumenternas utbildning och medvetenhet om lån och finansiering är att göra konsumenterna mer medvetna om den ekonomiska och den finansiella verkligheten så att de kan förstå ekonomiska åtaganden och förhindra onödiga risker, överskuldsättning och ekonomisk utslagning. Utbildnings- och informationsåtgärderna syftar till att ge konsumenterna möjlighet att agera på ett oberoende sätt, baserat på deras eget omdöme, med avseende på de finansprodukter som erbjuds eller som de överväger att utnyttja.

3.  Europaparlamentet betonar att krisen med högriskbolån visar faran med otillräcklig information till låntagarna, men också otillräcklig förståelse för och kunskap om sådan information, något som i förlängningen leder till att konsumenterna inte tillräckligt beaktar riskerna med insolvens och överskuldsättning.

4.  Europaparlamentet betonar att självständiga och utbildade konsumenter främjar konkurrensen, kvaliteten och innovationen inom bank- och finanstjänstesektorn samt erinrar om att utbildade och säkra investerare kan tillföra ytterligare likviditet till kapitalmarknaderna för investeringar och tillväxt.

5.  Europaparlamentet understryker vikten av att man fastställer den finansiella kunskapsnivån i medlemsstaterna och skaffar sig insikter om det mervärde EU kan ge och utbildningsbehoven hos särskilda målgrupper i samhället, utifrån en rad olika kriterier såsom ålder, inkomst och utbildningsnivå.

6.  Europaparlamentet erkänner den roll som privata initiativ, sektorn för finansiella tjänster och konsumentorganisationerna spelar på gemenskapsnivå och nationell nivå när det gäller att fastställa målgruppernas särskilda behov av finansiell utbildning, identifiera svagheter och brister i befintliga utbildningssystem och förse konsumenterna med finansiell information, till exempel via Internetbaserade verktyg, medier och utbildningskampanjer etc. för finansiell planering.

7.  Europaparlamentet anser att program för finansiell utbildning blir effektivast om de skräddarsys för de specifika målgruppernas behov och om de, där så är lämpligt, är personligt anpassade. Parlamentet anser dessutom att alla programmen för finansiell utbildning bör bidra till en bättre medveten och realistisk hantering av varje individs finansiella möjligheter. Program bör utvecklas som förbättrar vuxnas finansiella förmåga.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna utveckla utbildningsprogram på EU-nivå på området personliga finanser. Programmen bör baseras på gemensamma regler och principer som kan anpassas till behoven och tillämpas i alla medlemsstater, som fastställer normer och främjar utbyte av bästa praxis.

9.  Europaparlamentet betonar att finansiell utbildning kan komplettera men inte ersätta konsekventa konsumentskyddsregler i lagstiftning om finansiella tjänster samt reglering och strikt kontroll av finansinstitut.

10.  Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som den privata sektorn, framför allt finansinstitut, spelar när det gäller att tillhandahålla information om finansiella tjänster. Parlamentet betonar dock att finansiell utbildning bör tillhandahållas på ett rättvist, objektivt och öppet sätt så att den tjänar konsumenternas intressen, och att den tydligt bör skilja sig från kommersiell rådgivning och reklam. För att kunna uppnå detta mål uppmuntrar parlamentet finansinstituten att utveckla uppförandekoder för personalen.

11.  Europaparlamentet framhåller att en känslig balans måste upprätthållas mellan att tillhandahålla de kunskaper konsumenterna behöver för att fatta initierade finansiella beslut och att utsätta dem för informationsöverflöd. Parlamentet förordar kvalitet framför kvantitet, till exempel högkvalitativ information som är tillgänglig, konkret och lätt att förstå och vars syfte är att förbättra konsumentens förmåga att fatta initierade och ansvarsfulla beslut.

12.  Europaparlamentet anser att det behövs en effektiv, tydlig och förståelig information, i synnerhet i reklam för finansprodukter, och att finansinstituten bör ge tillräckligt med information före ingåendet av avtal och i synnerhet strikt tillämpa reglerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument(3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal(4). Parlamentet uppmanar kommissionen att på ett enhetligt sätt lägga fram särskilda lagstiftningsförslag om ett harmoniserat system för information till och skydd av konsumenter, i synnerhet inom ramen för hypotekskrediter (såsom ett harmoniserat, enkelt och jämförbart europeiskt standardiserat informationsformulär som inbegriper gemensamma uppgifter om årliga procentsatser m.m.).

13.  Europaparlamentet rekommenderar att systemen för finansiell utbildning inriktas på viktiga aspekter som är relaterade till livsplanering, till exempel grundläggande besparingar, skulder, försäkringar och pensioner.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med sina insatser för att främja dialogen mellan aktörer.

15.  Europaparlamentet föreslår en ökning av budgetpost 17 02 02 för finansiering av verksamhet på EU-nivå i syfte att förbättra konsumenternas finansiella utbildning och kunskaper. Parlamentet uppmanar kommissionen att bidra till att öka medvetenheten på EU-nivå genom att stödja anordnandet av nationella och regionala konferenser, seminarier, mediekampanjer och kampanjer för ökad medvetenhet samt utbildningsprogram med gränsöverskridande deltagande, särskilt på områdena för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag och för låne- och skuldhantering i privata hushåll.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidareutveckla och uppgradera webbplatsen Dolceta och att tillhandahålla denna tjänst på alla officiella EU-språk. Parlamentet föreslår att kommissionen lägger till en länk på webbplatsen Dolceta till den Internetdatabas över befintliga regionala och nationella system för finansiell utbildning som den avser att skapa. Parlamentet föreslår att webbplatsen Dolceta ska omfatta länkar, uppdelade per land, till webbplatser för offentliga och privata organ som är verksamma på området finansiell utbildning.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa indikatorer som anger tillgänglighet och kvalitet på finansiell utbildning på resultattavlan för konsumentmarknaderna.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att starta informationskampanjer för att öka konsumenternas medvetenhet om vilka rättigheter de har enligt EU-lagstiftningen på området för tillhandahållande av finansiella tjänster.

19.  Europaparlamentet understryker behovet av att medlemsstaterna, med stöd av kommissionen, genomför regelbundna undersökningar i samarbete med de olika socialgrupperna och befolkningsgrupperna i medlemsstaterna, om olika nivåer av finansiella kunskaper hos allmänheten. Syftet är att fastställa prioriteringsområden för åtgärder och därmed säkerställa ett adekvat, snabbt och effektivt genomförande av program för finansiell utbildning till hjälp för allmänheten.

20.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att införa finansiell utbildning i grundskolans och gymnasiets läroplan som utarbetas av de behöriga institutionerna, för att utveckla de färdigheter som behövs i vardagen, och att anordna systematisk utbildning för lärare i detta ämne.

21.  Europaparlamentet betonar behovet av en fortlöpande dubbelriktad utbildningsprocess för båda parterna, det vill säga för de finansiella rådgivarna och för konsumenterna, för att man ska kunna garantera att aktuell information ges i takt med den senaste utvecklingen i sektorn för finansiella tjänster.

22.  Europaparlamentet anser att synergieffekterna mellan olika utbildningsorganisationer inte utnyttjas i tillräckligt stor utsträckning. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att upprätta ett nätverk för finansiell utbildning där både den statliga och icke-statliga sektorn deltar, samt att uppmuntra samarbete och dialog mellan alla aktörer.

23.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att ägna särskild uppmärksamhet åt utbildningsbehoven hos pensionärer och personer som befinner sig i slutet av sin yrkesbana och som riskerar att drabbas av ekonomiskt utanförskap, och även åt unga människor som börjar sin yrkesbana och som måste bestämma sig för hur de på ett lämpligt sätt bör använda sin nya inkomst.

24.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta utbildningsprogram inom ekonomi och finansiella tjänster för socialarbetare eftersom de är i kontakt med människor som riskerar att drabbas av fattigdom eller bli kraftigt skuldsatta.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) Antagna texter, P6_TA(2008)0011.
(2) EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 392.
(3) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.
(4) EUT L 133, 22.5.2008, s. 66.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy