Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2057(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0392/2008

Indgivne tekster :

A6-0392/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/11/2008 - 7.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0540

Vedtagne tekster
PDF 25kWORD 47k
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg
Scoreboard for forbrugermarkederne
P6_TA(2008)0540A6-0392/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 18. november 2008 om resultattavlen for forbrugermarkederne (2008/2057(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. januar 2008 "Overvågning af det indre markeds konsekvenser for forbrugerne: Scoreboard for forbrugermarkederne" (KOM(2008)0031),

-   der henviser til resultattavlen for det indre marked nr. 16 a af 14. februar 2008 (SEK(2008)0076),

-   der henviser til sin beslutning af 6. september 2007 om grønbog om revisionen af den gældende EU-forbrugerret(1),

-   der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om EU's strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013(2),

-   der henviser til sin beslutning af 23. september 2008 om resultattavlen for det indre marked(3),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. november 2007 "Et indre marked for Europa i det 21. århundrede" (KOM(2007)0724),

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 20. november 2007 - Tjenesteydelser af almen interesse, herunder sociale ydelser af almen interesse: Europas nye udfordring (KOM(2007)0725) - bilag til meddelelsen om et indre marked for Europa i det 21. århundrede,

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Den nye metode til overvågning af produkt- og sektormarkeder: resultaterne af den første sektorundersøgelse (SEK(2007)1517) - bilag til meddelelsen om et indre marked for Europa i det 21. århundrede,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0392/2008),

A.   der glæder sig over offentliggørelsen af resultattavlen for forbrugermarkederne (resultattavlen), der har til formål at gøre det indre marked mere lydhørt over for forbrugernes forventninger og ønsker,

B.   der henviser til, at det for at sikre, at borgerne har tillid til det indre marked, er af afgørende betydning, at forbrugermarkederne er konkurrencedygtige og fungerer effektivt,

C.   der henviser til, at det er nødvendigt, at resultattavlen bliver suppleret med andre former for overvågning,

D.   der henviser til, at formålet med indikatorerne i resultattavlen er at udpege sektorer, der skal undersøges nærmere,

E.   der henviser til, at resultattavlen skal stimulere debatten om forbrugerpolitiske spørgsmål,

F.   der henviser til, at undersøgelser og analyser fra nationale forbruger- og konkurrencemyndigheder kan være relevante for resultattavlens videre udvikling,

Indledning

1.   understreger betydningen af at sætte borgerne i stand til at drage fuld nytte af det indre marked, og ser resultattavlen som et vigtigt redskab hertil;

2.   glæder sig over resultattavlens fem hovedindikatorer vedrørende klager, prisniveauer, tilfredshed, skift af udbyder og sikkerhed;

3.   understreger, at resultattavlen er i sit begyndelsesstadium og har behov for at blive videreudviklet med flere fuldstændige data, mere præcise statistikker og yderligere analyser på grundlag af de forskellige indikatorer;

4.   understreger, at der, når der er opnået et tilfredsstillende udviklingsniveau af resultattavlens fem basisindikatorer, bør udarbejdes nye indikatorer for at gøre det indre marked mere lydhør over for borgernes forventninger og bekymringer;

5.   opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelig finansiering og personale til de i punkt 3 og 4 nævnte formål;

6.   tilskynder Kommissionen til at sikre en sammenhængende og koordineret fremgangsmåde inden for dens tjenestegrene for at undgå dobbeltarbejde og modstridende resultater af dataanalyser;

7.   opfordrer Kommissionen til, at fremtidige resultattavler indeholder et letforståeligt sammendrag samt klare konklusioner og anbefalinger, der oversættes til alle Den Europæiske Unions officielle sprog;

Udvikling af indikatorerne

8.   finder, at det samlede antal indikatorer bør begrænses for at sikre en målrettet resultattavle;

9.   finder, at en indikator vedrørende klager er af afgørende betydning for at forstå forbrugertilfredsheden; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde frem mod en harmonisering af de klassifikationssystemerne for klager, der anvendes af de kompetente myndigheder og relevante forbrugertjenester i medlemsstaterne og på fællesskabsplan samt oprette en EU-database for forbrugerklager; opfordrer medlemsstaterne til at øge forbrugernes bevidsthed om klagesystemer og forbedre klagebehandlingen med henblik på at give de økonomiske aktører mulighed for at tilbyde flere og bedre tjenesteydelser;

10.   opfordrer Kommissionen til at udvikle indikatorer vedrørende grænseoverskridende retssager og skadeserstatning til forbrugere ved hjælp af retsmidler eller ad udenretslig vej samt ved gældende nationale klageordninger;

11.   finder, at indikatorer vedrørende forbrugerbevidsthed og forbrugernes gennemslagskraft og alder (f.eks. uddannelsesniveau, computerkendskab og kendskab til fremmedsprog) kunne medtages på resultattavlen; understreger imidlertid betydningen af at finde en balance mellem indikatorer, der er baseret på "bløde" data fra forbrugerundersøgelser og "hårde" data fra andre kilder;

12.   anerkender, at det er yderst kompliceret at udvikle præcise og hensigtsmæssige prisindikatorer, da forskellige prisniveauer kan skyldes en række årsager, og den omstændighed at de foreligger, ikke som sådan er bevis på markedssvigt; er imidlertid af den opfattelse, at resultattavlen bør indeholde prisindikatorer, da priser er af central betydning for forbrugerne, og prisindikatorer er vigtige for at stimulere debatten og sikre mediernes bevågenhed vedrørende mangler ved markedets funktion; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til det makroøkonomiske klima samt forbrugernes købekraft og priserne før skat i medlemsstaterne;

13.   glæder sig over indsatsen for at udvikle mere sofistikerede prisindikatorer, men opfordrer tillige til, at der anvendes andre indikatorer vedrørende markedernes effektive funktion, inden der gives specifikke politiske anbefalinger;

14.   erindrer om, at etiske og miljømæssige spørgsmål er af stadig større betydning for forbrugerne; opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at måle, i hvor høj grad oplysninger om disse spørgsmål er til rådighed på forskellige markeder;

Forbedring af informationskæden

15.   understreger betydningen af at et snævert samarbejde mellem medlemsstaternes statistiske kontorer, Eurostat og andre af Kommissionens tjenestegrene med henblik på at sikre kvaliteten og fuldstændigheden af tallene; opfordrer medlemsstaterne til at tage initiativ med henblik på at lette et sådant samarbejde;

16.   erindrer om, at nationale forbruger- og konkurrencemyndigheder ofte gennemfører case studies eller er i besiddelse af anden dokumentation vedrørende de forskellige markeders funktion, og opfordrer derfor Kommissionen til at udnytte nationale oplysninger, der er til rådighed, og aktivt at høre nationale eksperter, når resultattavlen skal videreudvikles;

17.   opfordrer medlemsstaterne til at undersøge fordelene ved at oprette en særlig forbrugerombudsmandsinstitution; bemærker, at en række af medlemsstaterne i adskillige sektorer har forbrugerombudsmænd, der hjælper forbrugerne i deres omgang med økonomiske aktører;

18.   opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at sikre, at de europæiske forbrugerrådgivningskontorer får flere ressourcer og er tilstrækkelig bemandede for effektivt at kunne løse det øgede antal grænseoverskridende forbrugerklager samt forkorte behandlingstiden af sådanne klager;

Øget bevidstgørelse

19.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge bevidstheden om resultattavlen, bl.a. ved at sikre, at den er let tilgængelig og synlig på relevante websteder, og til at øge indsatsen for at fremme resultattavlen hos medierne, de offentlige myndigheder og forbrugerorganisationerne;

Forholdet til resultattavlen for det indre marked

20.   mener, at både resultattavlen for det indre marked og resultattavlen for forbrugermarkederne bidrager til at fremme et forbedret indre marked til gavn for borgerne og forbrugerne;

21.   glæder sig over Kommissionens hensigt om at sikre bedre kommunikation om det indre marked og indtager det synspunkt, at de to resultattavler er vigtige skridt i denne retning;

22.   understreger, at de to resultattavler, selv om de hænger sammen, og det er vigtigt at fremme en sammenhængende udvikling af dem, har forskellige målgrupper og derfor bør holdes adskilte med forskellige sæt indikatorer;

23.   indtager den holdning, at der regelmæssigt bør foretages en revision af de anvendte indikatorer samt af forholdet mellem de to resultattavler for at tilpasse dem til udviklinger i det indre marked;

o
o   o

24.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 187 E af 24.7.2008, s. 231.
(2) Vedtagne tekster P6_TA(2008)0211.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0421.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik