Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2057(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0392/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0392/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0540

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 44k
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg
Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu
P6_TA(2008)0540A6-0392/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. marraskuuta 2008 kuluttajamarkkinoiden tulostaulusta (2008/2057(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission 29. tammikuuta 2008 antaman tiedonannon yhteismarkkinoiden seurannasta kuluttajan kannalta: kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (KOM(2008)0031),

–   ottaa huomioon 14. helmikuuta 2008 päivätyn sisämarkkinoiden tulostaulun nro 16 a (SEC(2008)0076),

–   ottaa huomioon 6. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman vihreästä kirjasta kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta(1),

–   ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013(2),

–   ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden tulostaulusta(3),

–   ottaa huomioon komission 20. marraskuuta 2007 antaman tiedonannon "2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinat" (KOM(2007)0724),

–   ottaa huomioon komission 20. marraskuuta 2007 antaman tiedonannon yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskevasta uudesta eurooppalaisesta sitoumuksesta (KOM(2007)0725) – oheisasiakirja tiedonantoon 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinoista,

–   ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Markkina- ja alakohtaisen seurannan uusien menetelmien täytäntöönpano: ensimmäisen alakohtaisen tarkastelun tulokset" (SEC(2007)1517) – oheisasiakirja tiedonantoon 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinoista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A6-0392/2008),

A.   pitää myönteisenä, että julkaistaan kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, jolla pyritään muuttamaan sisämarkkinoita reagoimaan paremmin kansalaisten odotuksiin ja huolenaiheisiin,

B.   huomauttaa, että kilpailukykyiset ja tehokkaasti toimivat kuluttajamarkkinat ovat elintärkeät kansalaisten luottamukselle sisämarkkinoihin,

C.   ottaa huomioon, että tulostaulun lisäksi tarvitaan muita valvontakeinoja,

D.   huomauttaa, että tulostaulun indikaattorien tehtävänä on auttaa yksilöimään tarkempaa tarkastelua vaativia alueita,

E.   ottaa huomioon, että tulostaulun pitäisi herättää keskustelua kuluttajapolitiikasta,

F.   ottaa huomioon, että kansallisten kuluttaja- ja kilpailuviranomaisten tutkimukset ja analyysit voivat olla tärkeitä tulostaulun tulevalle kehitykselle,

Johdanto

1.   korostaa, miten tärkeätä on mahdollistaa se, että kansalaiset hyötyvät täysimääräisesti sisämarkkinoiden eduista, ja näkee tulostaulun tärkeänä välineenä tätä varten;

2.   panee tyytyväisenä merkille tulostaulun viisi tärkeintä indikaattoria, jotka liittyvät valituksiin, hintatasoon, tyytyväisyyteen, palveluntarjoajan tai tavarantoimittajan vaihtamiseen ja turvallisuuteen;

3.   korostaa, että tulostaulun kehitys on alkuvaiheissa, ja sitä täytyy kehittää kattavampien tietojen, tarkempien tilastojen ja eri indikaattorien analyysien avulla;

4.   korostaa, että kun tulostaulun viiden perusindikaattorin tyydyttävä kehitystaso saavutetaan, olisi laadittava uusia indikaattoreita, jotta sisämarkkinat saadaan entistä paremmin vastaamaan kansalaisten huoliin ja odotuksiin;

5.   kehottaa komissiota varmistamaan riittävän rahoituksen ja henkilöstön 3 ja 4 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten;

6.   rohkaisee komissiota varmistamaan yksiköissään yhtenäisen ja koordinoidun lähestymistavan, jotta vältetään päällekkäinen työ ja se, että tietojen analysoinnista saadaan ristiriitaisia tuloksia;

7.   pyytää komissiota lisäämään tuleviin tulostauluihin helppotajuisen yhteenvedon sekä selkeät päätelmät ja suositukset ja kääntämään ne kaikille Euroopan unionin virallisille kielille;

Indikaattoreiden kehittäminen

8.   katsoo, että indikaattoreiden kokonaismäärää pitäisi rajoittaa, jotta saadaan aikaan kohdennettu tulostaulu;

9.   katsoo, että valituksiin liittyvä indikaattori on oleellinen kuluttajien tyytyväisyyden ymmärtämisessä; kehottaa komissiota ja jäsenmaita yhtenäistämään jäsenmaissa ja yhteisön tasolla toimivaltaisten viranomaisten ja keskeisten kuluttajanapupalvelujen käyttämät valitusluokittelusysteemit ja perustamaan EU:n laajuisen tietokannan kuluttajien valituksille; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään kuluttajien tietoisuutta valitusjärjestelmistä ja parantamaan valitusten käsittelyä, jotta taloudelliset toimijat voivat tarjota lisää ja parempia palveluita;

10.   kehottaa komissiota kehittämään indikaattoreita rajatylittäviin oikeudenkäyntimenettelyihin ja kuluttajien kokemien vahinkojen korvaamiseen oikeudellisin ja muin keinoin sekä olemassa olevien kansallisten oikeussuojamenettelyjen kautta;

11.   katsoo, että kuluttajataitoihin, muihin taitoihin ja ikään (esimerkiksi koulutustaso, tietokoneen käyttötaito ja vieraiden kielten taidot) liittyvä indikaattori voitaisiin sisällyttää tulostauluun; korostaa kuitenkin kuluttajakyselyistä saatavien "pehmeiden" tietojen (soft data) ja muista lähteistä saatavien "kovien" tietojen (hard data) tasapainon tärkeyttä;

12.   panee merkille, että tarkkojen ja asianmukaisten hintaindikaattorien kehittäminen on monimutkainen asia, sillä hintojen eroavuuksilla voi olla eri syitä, eivätkä ne sinällään ole merkki markkinoiden puutteellisesta toiminnasta; on kuitenkin sitä mieltä, että tulostaulun pitäisi sisältää hintaindikaattoreita, sillä hinnat ovat kuluttajien tärkein huolenaihe ja hintaindikaattorit ovat tärkeitä keskustelun herättämisessä ja tiedotusvälineiden tietoisuuden lisäämisessä markkinoiden toiminnan puutteista; kehottaa komissiota ottamaan huomioon makrotaloudelliset puitteet sekä kuluttajien ostovoiman ja verottomat hinnat jäsenvaltioissa;

13.   pitää tervetulleina yrityksiä kehittää hienostuneempia hintaindikaattoreita, mutta kehottaa käyttämään myös muita markkinoiden tehokkuutta mittaavia indikaattoreita ennen erityisten suositusten tekemistä;

14.   muistuttaa, että kuluttajat ottavat entistä enemmän huomioon eettiset ja ympäristönäkökohdat; kehottaa komissiota tutkimaan, olisiko mahdollista mitata kyseisten tietojen saatavuutta eri markkina-alueilla;

Tietopohjan parantaminen

15.   korostaa jäsenmaiden tilastolaitosten, Eurostatin ja komission muiden yksiköiden läheisen yhteistyön tärkeyttä tilastojen laadun ja täydellisyyden varmistamisessa; kehottaa jäsenmaita toimimaan kyseisen yhteistyön helpottamiseksi;

16.   muistuttaa, että kansalliset kuluttaja- ja kilpailuviranomaiset tekevät usein tapaustutkimuksia tai niillä on muita tietoja eri markkinoiden toiminnasta, ja kehottaa näin ollen komissiota hyödyntämään saatavilla olevia kansallisia tietoja ja ottamaan aktiivisesti yhteyttä kansallisiin asiantuntijoihin tulostaulun kehittämisessä;

17.   rohkaisee jäsenvaltioita selvittämään hyötyjä, joita koituisi erityisen kuluttaja-asiamiehen toimen perustamisesta; huomauttaa, että monilla jäsenvaltioilla on useilla aloilla kuluttaja-asiamiehiä, jotka auttavat kuluttajia asioimaan taloudellisten toimijoiden kanssa;

18.   kehottaa komissiota varmistamaan yhteistyössä jäsenmaiden kanssa, että Euroguichet-neuvontapisteille annetaan lisää varoja ja tarpeeksi henkilökuntaa, jotta ne voivat tehokkaasti ratkaista lisääntyvät rajat ylittävät kuluttajavalitukset ja lyhentää tällaisten valitusten käsittelyaikoja;

Tietoisuuden lisääminen

19.   pyytää komissiota ja jäsenmaita lisäämään tietoisuutta tulostaulusta, muun muassa varmistamalla, että se on helposti saatavilla ja näkyvillä asiaankuuluvilla Internet-sivuilla, ja lisäämällä sen tarjontaa tiedotusvälineille, julkisille viranomaisille ja kuluttajajärjestöille;

Suhde sisämarkkinoiden tulostauluun

20.   katsoo, että sisämarkkinoiden tulostaulu ja kuluttajamarkkinoiden tulostaulu auttavat molemmat edistämään parannettuja sisämarkkinoita kansalaisten ja kuluttajien hyväksi;

21.   pitää tervetulleena komission aikomusta lisätä tiedottamista sisämarkkinoilla ja on sitä mieltä, että molemmat tulostaulut ovat tärkeitä askelia sen saavuttamisessa;

22.   korostaa, että vaikka molemmat tulostaulut ovat yhteydessä toisiinsa ja on tärkeää ylläpitää niiden yhtenäistä kehitystä, niiden kohdeyleisöt ovat erilaisia, ja siksi ne pitäisi pitää erillään ja niiden indikaattorit erilaisina;

23.   on sitä mieltä, että käytettyjen indikaattorien ja tulostaulujen välisen suhteen uudelleenarviointi pitäisi tehdä säännöllisesti, jotta ne voidaan mukauttaa sisämarkkinoiden kehityksen mukaan;

o
o   o

24.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 187 E, 24.7.2008, s. 231.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0211.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0421

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö