Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2057(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0392/2008

Texte depuse :

A6-0392/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/11/2008 - 7.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0540

Texte adoptate
PDF 280kWORD 55k
Marţi, 18 noiembrie 2008 - Strasbourg
Tablou de bord al pieţelor de consum
P6_TA(2008)0540A6-0392/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la Tabloul de bord al piețelor de consum (2008/2057(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 29 ianuarie 2008 intitulată "Monitorizarea rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieței unice: tablou de bord al piețelor de consum" (COM(2008)0031),

–   având în vedere Tabloul de bord al pieței interne nr. 16 bis din 14 februarie 2008 (SEC(2008)0076),

–   având în vedere Rezoluția sa din 6 septembrie 2007 referitoare la Cartea verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2008 referitoare la Strategia UE pentru politica de protecție a consumatorilor 2007 -2013(2),

–   având în vedere Rezoluția sa din 23 septembrie 2008 privind tabloul de bord al pieței unice(3),

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 20 noiembrie 2007 intitulată "O piață unică pentru Europa secolului XXI" (COM(2007)0724),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 noiembrie 2007 intitulată "Servicii de interes general, inclusiv servicii sociale de interes general: un nou angajament european" (COM(2007)0725), de însoțire a Comunicării privind "O piață unică pentru Europa secolului XXI",

–   având în vedere documentul de lucru al Comisiei intitulat "Punerea în aplicare a noii metodologii pentru monitorizarea pieței și a sectorului de produse: rezultatele unei prime evaluări sectoriale"(SEC(2007)1517), de însoțire a Comunicării privind "O piață unică pentru Europa secolului XXI",

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6-0392/2008),

A.   întrucât salută publicarea Tabloului de bord al piețelor de consum ("Tabloul de bord"), care are ca obiectiv ca piața internă să răspundă mai bine așteptărilor și preocupărilor cetățenilor;

B.   întrucât piețele de consum competitive și care funcționează eficient sunt de importanță crucială pentru a asigura încrederea cetățenilor în piața internă;

C.   întrucât Tabloul de bord trebuie să fie sprijinit de alte instrumente de monitorizare;

D.   întrucât indicatorii din Tabloul de bord au ca scop să contribuie la identificarea sectoarelor care necesită o analiză mai detaliată;

E.   întrucât Tabloul de bord ar trebui să stimuleze dezbateri privind aspecte ale politicii de protecție a consumatorilor;

F.   întrucât studiile și analizele realizate de autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor și concurență ar putea fi relevante pentru dezvoltarea viitoare a Tabloului de bord,

Introducere

1.   subliniază importanța de a da cetățenilor posibilitatea de a beneficia pe deplin de avantajele pieței interne și consideră Tabloul de bord un instrument important în acest sens;

2.   salută cei cinci indicatori principali din Tabloul de bord referitori la reclamații, nivelurile prețurilor, gradul de satisfacție, schimbarea furnizorului și siguranță;

3.   subliniază faptul că Tabloul de bord este în stadiul de început și că acesta trebuie să fie dezvoltat în continuare cu date mai complete, cu statistici mai precise și analize mai detaliate bazate pe indicatori variați;

4.   subliniază faptul că, în momentul în care se ajunge la un nivel satisfăcător de dezvoltare a celor cinci indicatori de bază ai Tabloului de bord, ar trebui să se elaboreze indicatori noi pentru ca piața internă să poată răspunde mai bine la așteptările și preocupările cetățenilor;

5.   solicită Comisiei să asigure finanțarea adecvată și personalul necesar pentru obiectivele menționate la punctele 3 și 4;

6.   încurajează Comisia să asigure o abordare coerentă și coordonată în cadrul serviciilor sale, pentru a evita dublarea activităților și rezultate contradictorii în analiza datelor;

7.   solicită Comisiei să includă în viitoarele Tablouri de bord un rezumat ușor de înțeles, precum și concluzii și recomandări clare, traduse în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene;

Dezvoltarea indicatorilor

8.   consideră că numărul total de indicatori ar trebui să fie limitat pentru a asigura un Tablou de bord bine focalizat;

9.   consideră că un indicator referitor la reclamații este esențial pentru a înțelege gradul de satisfacție a consumatorilor; solicită Comisiei și statelor membre să acționeze în vederea armonizării sistemelor de clasificare a reclamațiilor utilizate de autoritățile competente și de serviciile corespunzătoare de asistență a consumatorilor din statele membre și de la nivel comunitar și să creeze o bază de date cu reclamații ale consumatorilor la nivelul UE; solicită statelor membre să sporească gradul de conștientizare al consumatorilor privind sistemele de reclamații și să îmbunătățească modul de tratare a reclamațiilor, pentru a permite agenților economici să ofere servicii mai bune și mai numeroase;

10.   solicită Comisiei să dezvolte indicatori referitori la procedurile judiciare transfrontaliere și la repararea daunelor suportate de consumatori prin intermediul mijloacelor de despăgubire judiciare și extrajudiciare, precum și prin mecanismele naționale de despăgubire existente;

11.   consideră că Tabloul de bord ar putea conține un indicator referitor la competențele și vârsta consumatorilor (de exemplu, nivelul de educație, competențele în domeniul informatic și cunoștințe de limbi străine); subliniază, totuși, importanța realizării unui echilibru între indicatorii bazați pe date "mai puțin concludente", care reies din sondaje efectuate în rândul consumatorilor, și cei bazați pe date "concludente", obținute din alte surse;

12.   recunoaște că dezvoltarea unor indicatori de preț preciși și adecvați reprezintă o problemă complexă, având în vedere că nivelurile prețurilor pot fi determinate de un număr variat de cauze și că existența acestora nu reprezintă în sine o dovadă a eșecului pieței; consideră, totodată, că Tabloul de bord ar trebui să includă indicatori de preț, având în vedere faptul că prețurile sunt de importanță maximă pentru consumatori și că indicatorii de preț sunt importanți pentru a stimula dezbaterile și pentru a asigura sensibilizarea canalelor media cu privire la deficiențele înregistrate în ceea ce privește funcționarea piețelor; solicită Comisiei să țină seama atât de climatul macroeconomic, cât și de puterea de cumpărare a consumatorilor și de prețurile fără taxe din statele membre;

13.   salută eforturile realizate pentru dezvoltarea unor indicatori de preț mai sofisticați, dar solicită, totodată, utilizarea altor indicatori referitori la funcționarea eficientă a piețelor înainte de a face recomandări specifice privitoare la politici;

14.   reamintește că preocupările etice și de protecție a mediului sunt din ce în ce mai importante pentru consumatori; solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a măsura disponibilitatea informațiilor referitoare la astfel de preocupări în diverse piețe;

Îmbunătățirea bazei de informații

15.   subliniază importanța unei strânse cooperări între institutele de statistică ale statelor membre, Eurostat și alte servicii ale Comisiei în vederea asigurării calității și caracterului complet al cifrelor; solicită statelor membre să ia măsuri pentru a facilita o astfel de cooperare;

16.   reamintește faptul că autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor și concurență realizează deseori studii de caz sau sunt în posesia altor dovezi referitoare la funcționarea unor diferite piețe; solicită, astfel, Comisiei să se bazeze pe informația existentă la nivel național și să se consulte în mod activ cu experții naționali pentru dezvoltarea viitoare a Tabloului de bord;

17.   încurajează statele membre să analizeze avantajele instituirii unui Ombudsman pentru consumatori; observă că o serie de state membre dispun de un Ombudsman pentru consumatori în mai multe sectoare, care îi ajută pe consumatori în relațiile lor cu agenții economici;

18.   solicită Comisiei ca, în colaborare cu statele membre, să garanteze că centrele europene de informare a consumatorilor primesc mai multe resurse și au destul personal, atât pentru a soluționa într-un mod eficient numărul din ce în ce mai mare de reclamații transfrontaliere depuse de consumatori, cât și pentru a reduce durata examinării unor astfel de reclamații;

Sporirea gradului de conștientizare

19.   solicită Comisiei și statelor membre să sporească gradul de conștientizare referitor la Tabloul de bord, asigurându-se, printre altele, că acesta este ușor accesibil și vizibil pe site-urile internet relevante, precum și să sporească eforturile de promovare a Tabloului de bord în canalele media, precum și pe lângă autoritățile publice și organizațiile de consumatori;

Relația cu Tabloul de bord al pieței interne

20.   consideră că Tabloul de bord al pieței interne și Tabloul de bord al piețelor de consum contribuie amândouă la promovarea unei piețe interne îmbunătățite în beneficiul cetățenilor și al consumatorilor;

21.   salută intenția Comisiei de a asigura o mai bună comunicare referitoare la piața internă și este de părere că cele două tablouri de bord reprezintă pași importanți în această direcție;

22.   subliniază că, deși cele două tablouri de bord sunt interconectate, iar promovarea dezvoltării lor coerente este importantă, ele vizează un public țintă diferit și, de aceea, ar trebui să rămână separate, având seturi de indicatori diferite;

23.   consideră că ar trebui să se efectueze regulat o revizuire a indicatorilor utilizați, precum și a raportului dintre cele două tablouri de bord, pentru a-i adapta la evoluțiile de pe piața internă;

o
o   o

24.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 187 E, 24.7.2008, p. 231.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2008)0211.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2008)0421

Aviz juridic - Politica de confidențialitate