Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0051(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0417/2008

Indgivne tekster :

A6-0417/2008

Forhandlinger :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Afstemninger :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0541

Vedtagne tekster
PDF 282kWORD 213k
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg
Generelle ordning om punktafgift *
P6_TA(2008)0541A6-0417/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning om punktafgift (KOM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0078),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0099/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0417/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  For at forbedre funktionen af det indre marked bør der gøres yderligere bestræbelser på at nå frem til en gradvis harmonisering af punktafgift inden for EU, idet der tages hensyn til f.eks. folkesundhed, miljøbeskyttelse og budgetmæssige overvejelser.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  Punktafgiftspligtige varer kan pålægges andre indirekte afgifter, som tjener specifikke formål. I så fald bør medlemsstaterne dog for ikke at ødelægge virkningen af fællesskabsregler om indirekte afgifter overholde visse væsentlige elementer i disse regler.
(4)  Punktafgiftspligtige varer kan pålægges andre indirekte afgifter, som tjener specifikke formål. I så fald bør medlemsstaterne dog for ikke at ødelægge virkningen af fællesskabsregler om indirekte afgifter overholde visse væsentlige elementer i disse regler, dvs. dem, der omhandler afgiftsgrundlaget og -beregningen og afgiftens forfald og kontrol heraf.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Medlemsstaterne bør ved gennemførelsen af dette direktiv tage hensyn til behovet for at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  Eftersom punktafgift er en afgift på forbruget af visse varer, bør afgiften ikke forfalde for punktafgiftspligtige varer, der er blevet ødelagt eller gået uigenkaldeligt tabt, uanset hvordan omstændighederne er ved ødelæggelsen eller tabet.
(9)  Eftersom punktafgift er en afgift på forbruget af visse varer, bør afgiften ikke forfalde for punktafgiftspligtige varer, der er blevet uomtvisteligt ødelagt eller gået uigenkaldeligt tabt, uanset hvordan omstændighederne er ved ødelæggelsen eller tabet.
Ændring 57
Forslag til direktiv
Betragtning 14
(14)  Det bør klart fremgå, i hvilke situationer afgiftsfrit salg til rejsende, der forlader Fællesskabets område, er tilladt.
(14)  Afgiftsfrit salg til rejsende, der forlader Fællesskabets område over land, bør fortsat være tilladt, hvis de afgiftsfrie butikker ved de ydre landegrænser kan garantere medlemsstaterne, at de vil opfylde alle krav med henblik på at forhindre enhver form for svig, unddragelse eller misbrug.
Ændring 58
Forslag til direktiv
Betragtning 14a (ny)
(14a)  Rejsende, der tager med fly eller skib til et tredjelandsområde eller et tredjeland, og som er i besiddelse af rejsehjemmel, hvorpå en lufthavn eller en havn beliggende i et tredjelandsområde eller et tredjeland står angivet som det endelige bestemmelsessted, bør være fritaget for betaling af punktafgifter på varer, som leveres af afgiftsfrie butikker.
Ændring 59
Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)
(19a)  De regler, der gælder for punkafgiftspligtige varebevægelser under punktafgiftssuspension, bør under visse betingelser give mulighed for samlet sikkerhedsstillelse med nedsat beløb for punktafgiften eller fritagelse for sikkerhedsstillelse.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)
(21a)  For at sikre, at det computerbaserede system fungerer effektivt, bør medlemsstaterne vedtage et ensartet datasæt og en ensartet struktur inden for rammerne af deres nationale programmer med henblik på at give de økonomiske operatører en pålidelig grænseflade.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 24
(24)  Det er nødvendigt at fastsætte, hvilke procedurer der skal anvendes, hvis edb-systemet ikke er tilgængeligt.
(24)  Det er nødvendigt at fastsætte, hvilke procedurer der skal anvendes, hvis edb-systemet ikke er tilgængeligt, af årsager, som ikke kan tilskrives de aktører, der er involveret i punktafgiftspligtige varebevægelser.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)
(28a)  Når der er tale om varer, der er pålagt punktafgift, fordi de er anskaffet af privatpersoner til eget brug og transporteres for egen regning, skal mængden af de punktafgiftspligtige varer angives.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 36
(36)  For at medlemsstaterne kan få tid til at tilpasse sig til det elektroniske kontrolsystem for varebevægelser under punktafgiftssuspension, bør der være en overgangsperiode for medlemsstaterne, hvor en sådan bevægelse fortsat vil kunne foregå efter formaliteterne i direktiv 92/12/EØF.
(36)  For at medlemsstaterne kan få tid til at tilpasse sig til det elektroniske kontrolsystem for varebevægelser under punktafgiftssuspension, bør der være en overgangsperiode for medlemsstaterne, hvor en sådan bevægelse fortsat vil kunne foregå efter formaliteterne i direktiv 92/12/EØF. Ved fastsættelse af varigheden af denne overgangsperiode bør der tages behørigt hensyn til de vanskeligheder, der kan være forbundet med at etablere edb-systemet i de enkelte medlemsstater.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 4 a (nyt)
4a) "indførsel af punktafgiftspligtige varer": indførsel af punktafgiftspligtige varer til Fællesskabets område, medmindre disse varer ved indførslen til Fællesskabet er blevet underlagt en toldsuspensionsprocedure eller -ordning, eller punktafgiftspligtige varers frigivelse fra enhver sådan toldsuspensionsprocedure eller -ordning
Ændring 10
Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 4 b (nyt)
4b) "registreret modtager": en fysisk eller juridisk person, der på betingelser fastsat af de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten er godkendt til at modtage punktafgiftspligtige varer, som flyttes under en afgiftssuspensionsordning, og som er blevet afsendt fra en anden medlemsstat
Ændring 11
Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 4 c (nyt)
4c)"registreret afsender": en fysisk eller juridisk person, der på betingelser fastsat af de kompetente myndigheder i indførselsmedlemsstaten er godkendt til at afsende punktafgiftspligtige varer, der er underlagt en afgiftssuspensionsordning, ved deres overgang til fri omsætning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks)1
1 EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 4 d (nyt)
4d) "godkendt oplagshaver": en fysisk eller juridisk person, der af de kompetente myndigheder i en medlemsstat har fået tilladelse til fremstilling, forarbejdning, oplægning, modtagelse eller afsendelse af punktafgiftspligtige varer under udøvelse af sit erhverv, når kravet om at betale punktafgift er suspenderet under en afgiftssuspensionsordning
Ændring 13
Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 4 e (nyt)
4e) "afgiftsoplag": lokaler, der benyttes af en godkendt oplagshaver under udøvelsen af hans eller hendes erhverv til fremstilling, forarbejdning og oplægning samt modtagelse eller afsendelse af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning på visse betingelser fastsat af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor afgiftsoplaget er beliggende
Ændring 14
Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 4 f (nyt)
4f) "indførselssted": det sted, hvor varerne befinder sig, når de overgår til fri omsætning i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 450/2008.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c
c) når punktafgiftspligtige varer indføres.
c) når punktafgiftspligtige varer indføres, herunder uregelmæssig indførsel, medmindre de punktafgiftspligtige varer umiddelbart ved indførslen anbringes under en afgiftssuspensionsordning.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4
4.  Ved total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af punktafgiftspligtige varer, herunder tab som følge af disse varers art, anses varerne ikke for at være overgået til forbrug.
4.  Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab af de pågældende punktafgiftspligtige varer skal bevises på tilfredsstillende vis for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den totale ødelæggelse eller det uigenkaldelige tab indtraf.
Tabet eller ødelæggelsen af de pågældende punktafgiftspligtige varer skal bevises på tilfredsstillende vis for de kompetente myndigheder.
Når det i tilfælde af en bevægelse af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning ikke er muligt at afgøre, hvor den totale ødelæggelse eller det uigenkaldelige tab indtraf, anses det for at være indtruffet i den medlemsstat, hvor det er blevet opdaget.
For så vidt angår første afsnit, er en vare gået uigenkaldeligt tabt, når den er blevet totalt uanvendelig for enhver.
Medlemsstaterne kan stille krav om, at bevidst ødelæggelse af varer under en afgiftssuspensionsordning på forhånd skal godkendes af de kompetente myndigheder.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1
1.  Hvis der opstår en uregelmæssighed under en varebevægelse under punktafgiftssuspension, og den giver anledning til overgang til forbrug af punktafgiftspligtige varer, og det ikke er muligt at fastslå, hvor overgangen til forbrug fandt sted, anses overgangen for at have fundet sted i afsendelsesmedlemsstaten.
1.  Hvis der opstår en uregelmæssighed under en varebevægelse under punktafgiftssuspension, og den giver anledning til overgang til forbrug af punktafgiftspligtige varer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra a), og det ikke er muligt at fastslå, hvor overgangen til forbrug fandt sted, anses overgangen for at have fundet sted i afsendelsesmedlemsstaten og på det tidspunkt, hvor uregelmæssigheden blev opdaget.
Når punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning ikke når frem til bestemmelsesstedet, og den pågældende uregelmæssighed, der giver anledning til overgang til forbrug i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, første afsnit, litra a), ikke er blevet påvist, anses overgangen til forbrug for at være indtruffet i den medlemsstat, hvor de punktafgiftspligtige varer opdages, og på det tidspunkt, hvor de opdages.
Men hvis det inden udløbet af en periode på tre år regnet fra den dato, hvor varebevægelsen begyndte i henhold til artikel 19, stk. 1, påvises, i hvilken medlemsstat overgangen til forbrug faktisk har fundet sted, underretter den pågældende medlemsstat de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten.
Men hvis det inden udløbet af en periode på tre år regnet fra den dato, hvor varebevægelsen begyndte i henhold til artikel 19, stk. 1, påvises, i hvilken medlemsstat overgangen til forbrug faktisk har fundet sted, anses overgangen til forbrug for at være indtruffet i den pågældende medlemsstat, som underretter de kompetente myndigheder i påvisnings- eller afsendelsesmedlemsstaten.
Hvis punktafgiften er blevet pålagt i afsendelsesmedlemsstaten, skal den godtgøres eller eftergives, så snart der foreligger bevis for, at den er blevet opkrævet i den anden medlemsstat.
Hvis punktafgiften er blevet pålagt i påvisnings- eller afsendelsesmedlemsstaten, skal den godtgøres eller eftergives, så snart der foreligger bevis for overgang til forbrug i den anden medlemsstat.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Når det er muligt ved hjælp af tilstrækkeligt bevismateriale med en rimelig grad af sikkerhed at fastslå, hvor en uregelmæssighed har fundet sted i forbindelse med en varebevægelse under en afgiftssuspensionsordning, som giver anledning til overgang til forbrug af punktafgiftspligtige varer, erlægges punktafgiften i den medlemsstat, hvor uregelmæssigheden fandt sted.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Når en uregelmæssighed bevisligt har fundet sted i en medlemsstat og givet anledning til overgang til forbrug af punktafgiftspligtige varer, der er påført bestemmelsesmedlemsstatens banderole, skal betalingspligten for punktafgiften ligge i den medlemsstat, hvor uregelmæssigheden fandt sted, dog kun såfremt punktafgiften tilbagebetales til den økonomiske operatør af bestemmelsesmedlemsstaten.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 b (nyt)
2b.  I tilfælde af uregelmæssigheder, hvor bestemmelsesmedlemsstaten ikke opkræver punktafgift under anvendelse af banderole, tilfalder punktafgiften straks den medlemsstat, hvor uregelmæssigheden fandt sted.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3
3.  For så vidt angår stk. 1, forstås ved en uregelmæssighed en situation, hvor varebevægelsen ikke er ophørt i henhold til artikel 19, stk. 2.
3.  For så vidt angår stk. 1, forstås ved en uregelmæssighed en situation ud over den, der henvises til i artikel 7, stk. 4, hvor en varebevægelse eller en del af en varebevægelse ikke er ophørt i henhold til artikel 19, stk. 2.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra e a (nyt)
ea) godkendte forsknings- og udviklingscentre, laboratorier, statslige organer eller andre enheder, der er godkendt til at udføre kvalitetstest, undersøgelser forud for markedslancering og påvisning af falskneri, forudsat at varerne ikke forefindes i kommercielle mængder, og hvor:
i) medlemsstaterne kan fastsætte, hvilke mængder der udgør kommercielle mængder, og
ii) medlemsstaterne kan opstille forenklede procedurer, der muliggør nemmere bevægelse af varer, der er omtalt under denne litra.
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2
2.  Fritagelser finder anvendelse på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastsat af værtsmedlemsstaten. Medlemsstaterne kan indrømme fritagelse i form af tilbagebetaling af punktafgiften.
2.  Fritagelser er underlagt de betingelser og de begrænsninger, der er fastsat af værtsmedlemsstaten. Medlemsstaterne kan indrømme fritagelse i form af tilbagebetaling af punktafgiften. Medlemsstaternes betingelser for tilbagebetaling må ikke medføre uforholdsmæssigt besværlige fritagelsesprocedurer.
Ændring 54
Forslag til direktiv
Artikel 11 - stk. 2 a (nyt)
2a.  Punktafgiften, herunder afgiften på råolie, kan godtgøres eller eftergives i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt af den enkelte medlemsstat. Medlemsstaterne anvender de samme procedurer for indenlandske varer og varer fra andre medlemsstater.
Ændring 63/rev
Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 1
1.  Medlemsstaterne kan fritage punktafgiftspligtige varer for betaling af punktafgift, når de leveres af afgiftsfrie butikker og medbringes af rejsende, der tager med fly eller skib til et tredjelandsområde eller et tredje land, i deres personlige bagage.
1.  Medlemsstaterne kan fritage punktafgiftspligtige varer for betaling af punktafgift, når de leveres af afgiftsfrie butikker og medbringes af rejsende, der tager med fly eller skib eller rejser over land til et tredjelandsområde eller et tredjeland, i deres personlige bagage.
Ændring 65/rev
Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 4
4.  I denne artikel forstås ved:
4.  I denne artikel forstås ved:
(a) tredjelandsområde: de områder der er angivet i artikel 5, stk. 2 og 3
(a) tredjelandsområde: de områder der er angivet i artikel 5, stk. 2 og 3
(b) afgiftsfri butik: en forretning beliggende i en lufthavn eller en havn, som opfylder de betingelser, der er fastsat af de kompetente offentlige myndigheder, navnlig i henhold til stk. 3
(b) afgiftsfri butik: en forretning beliggende i en lufthavn eller en havn eller ved grænsen til et tredjeland eller et tredjelandsområde, som opfylder de betingelser, der er fastsat af de kompetente offentlige myndigheder, navnlig i henhold til stk. 3
(c) rejsende til et tredjelandsområde eller til et tredjeland: enhver passager i besiddelse af rejsehjemmel til en fly- eller sørejse, hvorpå en lufthavn eller en havn beliggende i et tredjelandsområde eller et tredjeland står angivet som det umiddelbare bestemmelsessted.
(c) rejsende til et tredjelandsområde eller til et tredjeland: enhver passager i besiddelse af rejsehjemmel til en fly- eller sørejse, hvorpå en lufthavn eller en havn beliggende i et tredjelandsområde eller et tredjeland står angivet som det endelige bestemmelsessted, og enhver passager, som rejser ud af EU over land.
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2
2.  Fremstilling, forarbejdning og oplægning af punktafgiftspligtige varer anses kun for at finde sted under punktafgiftssuspension, hvis disse aktiviteter foregår i lokaler, der er godkendt i henhold til stk. 3.
2.  Fremstilling, forarbejdning og oplægning af punktafgiftspligtige varer skal finde sted i et afgiftsoplag, hvis punktafgiften ikke er blevet betalt.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3
3.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne godkender som "afgiftsoplag" lokaler, der benyttes til fremstilling, forarbejdning og oplægning af punktafgiftspligtige varer samt til modtagelse eller afsendelse heraf under afgiftssuspensionsordninger.
udgår
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 - afsnit 2 og 3
Bevillingen kan ikke udelukkende afvises med den begrundelse, at den fysiske eller juridiske person er etableret i en anden medlemsstat og agter at drive afgiftsoplaget gennem en repræsentant eller en afdeling i bevillingsmedlemsstaten.
Bevillingen skal underlægges betingelser, som myndighederne kan fastsætte for at forhindre eventuel unddragelse eller misbrug. Bevillingen kan dog ikke udelukkende afvises med den begrundelse, at den fysiske eller juridiske person er etableret i en anden medlemsstat.
Bevillingen skal omfatte de i artikel 14, stk. 3, omhandlede aktiviteter.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 - indledning
1.  Punktafgiftspligtige varer kan flyttes under punktafgiftssuspension inden for Fællesskabets område:
1.  Punktafgiftspligtige varer kan flyttes under punktafgiftssuspension mellem to punkter inden for Fællesskabets område, herunder via et tredjeland eller via en region i et tredjeland:
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a – nr. ii
ii) en fysisk eller juridisk person, der på betingelser fastsat af de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten er godkendt af disse myndigheder til at modtage punktafgiftspligtige varer under punktafgiftssuspension, som er sendt fra en anden medlemsstat, i det følgende benævnt den "registrerede modtager"
ii) en registreret modtagers lokaler
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b
b) fra indførselsstedet til et af de i litra a) nævnte bestemmelsessteder, hvis varerne sendes af en fysisk eller juridisk person, der på betingelser fastsat af de kompetente myndigheder i indførselsmedlemsstaten er godkendt hertil af disse myndigheder, i det følgende benævnt den "registrerede afsender".
b) fra indførselsstedet til et af de i litra a) nævnte bestemmelsessteder eller modtagere, hvis varerne sendes af en "registreret afsender".
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning
1.  De kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten kræver på betingelser, som de selv fastsætter, at de risici, der er forbundet med varebevægelser under punktafgiftssuspension, dækkes af en sikkerhed, som kan stilles af en eller flere af følgende personer:
1.  De kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten kræver på betingelser, som de selv fastsætter, at de risici, der er forbundet med varebevægelser under punktafgiftssuspension, dækkes af en sikkerhed, som kan stilles af, eller på vegne af, en eller flere af følgende personer:
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Sikkerhedsstillelsen skal være gyldig i hele Fællesskabet.
2.  Sikkerhedsstillelsen skal være gyldig i hele Fællesskabet og kan stilles af:
a) institutioner, som har tilladelse til at udøve virksomhed som et kreditinstitut i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut1eller
b) institutioner, som har tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i henhold til Rådets direktiv af 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring2.
1 EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.
2 EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)
Artikel 17a
1.  De kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten kan, efter anmodning fra en af de i artikel 17, stk. 1, nævnte personer og på betingelser, de selv fastsætter, tillade, at der stilles en samlet sikkerhed for lavere punktafgifter, eller at der slet ikke stilles sikkerhed, på betingelse af, at den transportansvarlige påtager sig det afgiftsmæssige ansvar for transporten.
2.  Tilladelsen i medfør af stk. 1, gives kun til personer, der:
a) er etableret på Fællesskabets toldområde
b) tidligere har stillet sikkerhed vedrørende varebevægelser, der er underlagt en afgiftssuspensionsordning, og
c) regelmæssigt stiller sikkerhed vedrørende varebevægelser, der er underlagt en afgiftssuspensionsordning, eller af toldvæsenet anses for værende i stand til at opfylde de forpligtelser, der påhviler vedkommende i forbindelse med disse procedurer.
3.  Foranstaltningerne til forvaltning af proceduren for udstedelse af godkendelser i henhold til denne artikels stk. 1 og 2, vedtages i overensstemmelse med forskriftsproceduren i artikel 40, stk. 2.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning
En registreret modtager, der er godkendt i henhold til første afsnit, skal efterkomme følgende krav:
En midlertidigt registreret modtager, der er godkendt i henhold til første afsnit, skal efterkomme følgende krav:
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1
1.  Punktafgiftspligtige varebevægelser under punktafgiftssuspension anses for at begynde, når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de afsendes, eller indførselsstedet.
1.  Punktafgiftspligtige varebevægelser under punktafgiftssuspension anses for at begynde, når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de afsendes, eller indførselsstedet. Fastsættelse af, hvornår varerne forlader enten afgiftsoplaget eller indførselsstedet, sker i form af øjeblikkelig afsendelse af en supplerende oplysningsseddel fra den godkendte oplagshaver eller registrerede afsender til den kompetente myndighed.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2
2.  Punktafgiftspligtige varebevægelser under punktafgiftssuspension anses for at ophøre, når modtageren har fået overdraget varerne, eller i det i artikel 16, stk. 1, litra a), nr. iii), omhandlede tilfælde når varerne har forladt Fællesskabets område.
2.  Punkafgiftspligtige varebevægelser under punktafgiftssuspension ophører:
- når modtageren har fået overdraget varerne. Overdragelsen af varerne defineres som det tidspunkt, hvor modtageren straks ved modtagelsen afsender den supplerende meddelelse til de kompetente myndigheder
- når varerne i det i artikel 16, stk. 1, litra a), nr. iii), omhandlede tilfælde har forladt Fællesskabets område eller er placeret under en toldsuspensionsprocedure eller -ordning.
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)
Artikel 19a
De gældende bestemmelser for bevægelsen af varer under en afgiftssuspensionsordning tillader - på betingelser, som fastsættes af de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten - at der stilles en samlet sikkerhed for lavere punktafgift, eller at der slet ikke stilles sikkerhed, forudsat transportansvarlige ligeledes påtager sig det afgiftsmæssige ansvar for transporten.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1
1.  Punktafgiftspligtige varebevægelser anses kun for at finde sted under punktafgiftssuspension, hvis det foregår på grundlag af et elektronisk administrativt dokument, der er behandlet som angivet i stk. 2 og 3.
1.  Punktafgiftspligtige varebevægelser anses kun for at finde sted under punktafgiftssuspension, hvis det foregår på grundlag af et elektronisk administrativt dokument, der er behandlet som angivet i stk. 2 og 3. Medlemsstaterne og Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at gøre det muligt at indføre en offentlig nøgleinfrastruktur på nationalt plan og sikre interoperabilitet i forbindelse hermed.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 6
6.  Afsenderen opgiver den administrative referencekode til den person, der ledsager varerne.
6.  Forsendelsen skal ledsages af et trykt dokument, der gør det muligt at identificere forsendelsen under bevægelsen.
Koden skal være tilgængelig under hele varebevægelsen under punktafgiftssuspension.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 22
De kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten kan på betingelser fastsat af denne medlemsstat tillade, at afsenderen ved brug af edb-systemet opsplitter en sending under punktafgiftssuspension af energiprodukter i to eller flere sendinger, forudsat at den samlede mængde af punktafgiftspligtige varer ikke ændres.
De kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten kan på betingelser fastsat af denne medlemsstat tillade, at afsenderen ved brug af edb-systemet opsplitter en sending under punktafgiftssuspension af energiprodukter i to eller flere sendinger, forudsat at:
a) den samlede mængde af punktafgiftspligtige varer ikke ændres, og
b) opsplitningen gennemføres i en medlemsstat, der tillader en sådan procedure.
Medlemsstaterne kan også bestemme, at en sådan opsplitning ikke må foretages på deres område.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvorvidt og på hvilke betingelser de tillader opsplitning på deres område. Kommissionen videresender disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Ved modtagelse af punktafgiftspligtige varer på et af de bestemmelsessteder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a), nr. i), ii) eller iv), eller i artikel 16, stk. 2, skal modtageren straks sende en rapport om modtagelsen heraf, i det følgende benævnt "modtagelsesrapport", til de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten via edb-systemet.
1.  Ved modtagelse af punktafgiftspligtige varer på et af de bestemmelsessteder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a), nr. i), ii) eller iv), eller i artikel 16, stk. 2, skal modtageren senest den første arbejdsdag efter modtagelsen sende en rapport om modtagelsen heraf, i det følgende benævnt "modtagelsesrapport", til de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten via edb-systemet.
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3
3.  De kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten sender udførselsrapporten videre til afsenderen.
3.  De kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten sender udførselsrapporten videre til afsenderen senest den første arbejdsdag efter modtagelsen af attestation for, at de punktafgiftsbelagte varer har forladt Fællesskabets område.
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2 og 3
Når systemet igen er tilgængeligt, skal afsenderen straks sende et udkast til det elektroniske administrative dokument. Dette dokument erstatter det i første afsnit, litra a), omhandlede papirdokument, så snart det er blevet behandlet i overensstemmelse med artikel 20, stk. 3, og proceduren for det elektroniske administrative dokument finder anvendelse.
Varebevægelsen foregår stadig i overensstemmelse med fallback-proceduren, herunder afslutningsproceduren, selvom det elektroniske system skulle blive tilgængeligt igen under bevægelsen.
Indtil det elektroniske administrative dokument er blevet behandlet i overensstemmelse med artikel 20, stk. 3, anses varebevægelsen for at finde sted under punktafgiftssuspension på grundlag af papirdokumentet.
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Hvis edb-systemet ikke er tilgængeligt, kan en godkendt oplagshaver eller en registreret afsender meddele de i artikel 20, stk. 8, eller artikel 22, omhandlede oplysninger ved hjælp af andre kommunikationsmidler. I den forbindelse skal vedkommende underrette de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten på det tidspunkt, hvor ændringen af bestemmelsesstedet eller opsplitningen af sendingen påbegyndes.
2.  Hvis edb-systemet ikke er tilgængeligt, kan en godkendt oplagshaver eller en registreret afsender meddele de i artikel 20, stk. 8, eller artikel 22 omhandlede oplysninger ved hjælp af andre kommunikationsmidler, der fastsættes af medlemsstaterne. I den forbindelse skal vedkommende underrette de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten på det tidspunkt, hvor ændringen af bestemmelsesstedet eller opsplitningen af sendingen påbegyndes.
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 28
Medlemsstaterne kan indføre forenklede procedurer i forbindelse med varebevægelser under punktafgiftssuspension, som udelukkende finder sted på deres område.
Medlemsstaterne kan indføre forenklede procedurer i forbindelse med varebevægelser under punktafgiftssuspension, som udelukkende finder sted på deres område, herunder muligheden for at frafalde kravet om elektronisk overvågning af sådanne bevægelser.
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 29 – nr. 3 a (nyt)
3a) varebevægelser i henhold til artikel 11, stk. 1, litra ea).
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2
Hvad angår andre punktafgiftspligtige varer end forarbejdet tobak, der anskaffes af privatpersoner, gælder første afsnit også i de tilfælde, hvor varerne transporteres på deres vegne.
udgår
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Med henblik på anvendelsen af stk. 2, litra e), kan medlemsstaterne kun fastsætte vejledende mængder som en form for dokumentation. De vejledende mængder må ikke være mindre end:
a)  For tobaksvarer
-  400 cigaretter,
-  200 cerutter (cigarer med en maksimumvægt på højst 3 gram pr. stk.)
-  100 cigarer
-  0,5 kilogram røgtobak.
b)  For alkoholholdige drikkevarer
-  5 liter spiritus
-  10 liter mellemklasseprodukter
-  45 liter vin (heraf højst 30 liter mousserende vin)
-  55 liter øl.
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Medlemsstaterne kan ligeledes fastsætte, at punktafgiften forfalder i forbrugsmedlemsstaten ved køb af mineralolier, der allerede er overgået til forbrug i en anden medlemsstat, hvis disse varer transporteres af eller for privatpersoner, der benytter atypiske transportformer. Atypiske transportformer kan bl.a. være andre måder at transportere brændstof på end i køretøjernes brændstoftanke eller i en egnet reservedunk samt andre måder at transportere flydende brændsel på end i tankbiler, der anvendes af en erhvervsdrivende.
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 4 – litra a
a) lade sig registrere hos skattemyndighederne i den medlemsstat, hvorfra de afgiftspligtige varer sendes
a) lade sig registrere hos skattemyndighederne i den medlemsstat, hvorfra de afgiftspligtige varer sendes og indhente et registreringsdokument hos disse skattemyndigheder
Ændring 51 + 52
Forslag til direktiv
Artikel 37
1.  Med forbehold af artikel 7, stk. 1, kan medlemsstaterne kræve, at punktafgiftspligtige varer skal forsynes med afgiftsmærker eller nationale godkendelsesmærker, som anvendes til skattemæssige formål, på det tidspunkt, hvor de overgår til forbrug på deres område, eller i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 31, stk. 1, første afsnit, og artikel 34, stk. 1, når de kommer ind på deres område.
1.  Med forbehold af artikel 7, stk. 1, kan medlemsstaterne kræve, at punktafgiftspligtige varer skal forsynes med afgiftsmærker, nationale godkendelsesmærker eller enhver anden form for serie- eller ægthedsmærkning, som anvendes til skattemæssige formål, på det tidspunkt, hvor de overgår til forbrug på deres område, eller i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 31, stk. 1, første afsnit, og artikel 34, stk. 1, når de kommer ind på deres område.
2.  Medlemsstater, der kræver anvendelse af afgiftsmærker eller nationale godkendelsesmærker, jf. stk. 1, er forpligtet til at stille dem rådighed for de godkendte oplagshavere i de øvrige medlemsstater.
2.  Medlemsstater, der kræver anvendelse af afgiftsmærker, nationale godkendelsesmærker eller enhver anden form for serie- eller ægthedsmærkning, jf. stk. 1, er forpligtet til at stille dem til rådighed for de godkendte oplagshavere i de øvrige medlemsstater.
3.  Med forbehold af andre bestemmelser, medlemsstaterne måtte fastsætte for at sikre en korrekt anvendelse af nærværende artikel og undgå svig, unddragelse eller misbrug, påser de, at mærkerne ikke skaber hindringer for den fri bevægelighed af punktafgiftspligtige varer.
3.  Med forbehold af andre bestemmelser, medlemsstaterne måtte fastsætte for at sikre en korrekt anvendelse af nærværende artikel og undgå svig, unddragelse eller misbrug, påser de, at mærkerne ikke skaber hindringer for den fri bevægelighed af punktafgiftspligtige varer.
Når sådanne mærker påsættes punktafgiftspligtige varer, skal ethvert beløb, der betales eller stilles som sikkerhed for at få mærkerne, godtgøres, eftergives eller frigives af den medlemsstat, som udstedte dem, hvis punktafgiften er forfaldet og er blevet opkrævet i en anden medlemsstat.
Når sådanne mærker påsættes punktafgiftspligtige varer, skal ethvert beløb, der betales eller stilles som sikkerhed for at få mærkerne, godtgøres, eftergives eller frigives af den medlemsstat, som udstedte dem, hvis punktafgiften er forfaldet og er blevet opkrævet i en anden medlemsstat.
Den medlemsstat, der har udstedt mærkerne, kan dog gøre tilbagebetaling, eftergivelse eller frigivelse af det betalte eller garanterede beløb betinget af, at der kan fremlægges bevis for, at disse mærker er blevet fjernet eller ødelagt.
4.  Afgifts- eller godkendelsesmærkerne, jf. stk. 1, gælder i den medlemsstat, der har udstedt dem. Medlemsstaterne kan dog gensidigt anerkende hinandens mærker.
4.  Afgiftsmærkerne, de nationale godkendelsesmærker eller enhver anden form for serie- eller ægthedsmærkning, jf. stk. 1, gælder i den medlemsstat, der har udstedt dem. Medlemsstaterne kan dog gensidigt anerkende hinandens mærker.
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 39
Indtil Rådet har vedtaget fællesskabsbestemmelser om forsyninger til skibe og fly, kan medlemsstaterne opretholde deres nationale bestemmelser desangående.
Indtil Rådet har vedtaget fællesskabsbestemmelser om forsyninger til skibe og fly, kan medlemsstaterne opretholde deres nationale bestemmelser desangående. De øvrige medlemsstater skal underrettes om disse nationale bestemmelser, således at deres økonomiske aktører kan få gavn af dem.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik