Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0051(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0417/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0417/2008

Συζήτηση :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0541

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 491kWORD 266k
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης *
P6_TA(2008)0541A6-0417/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0078),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0099/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0417/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη σταδιακή εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβανομένων υπόψη θεμάτων όπως η δημόσια υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και δημοσιονομικές εκτιμήσεις.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι δυνατόν να υπόκεινται σε άλλους έμμεσους φόρους για ειδικούς σκοπούς. Σ" αυτή την περίπτωση, ωστόσο, και για να μην διακυβευθεί η χρησιμότητα των κοινοτικών κανόνων που αφορούν τους έμμεσους φόρους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν με ορισμένα βασικά στοιχεία αυτών των κανόνων.
(4)  Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι δυνατόν να υπόκεινται σε άλλους έμμεσους φόρους για ειδικούς σκοπούς. Σ" αυτή την περίπτωση, ωστόσο, και για να μην διακυβευθεί η χρησιμότητα των κοινοτικών κανόνων που αφορούν τους έμμεσους φόρους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν με ορισμένα βασικά στοιχεία αυτών των κανόνων, δηλαδή όσα αφορούν τη φορολογική βάση και τον υπολογισμό, το απαιτητό του φόρου και τον έλεγχό του.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
(4α) Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Δεδομένου ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποτελεί φόρο επί της κατανάλωσης ορισμένων προϊόντων, δεν θα πρέπει να βαρύνει τα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προϊόντα τα οποία έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη απώλεια, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις της καταστροφής ή της απώλειας.
(9)  Δεδομένου ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποτελεί φόρο επί της κατανάλωσης ορισμένων προϊόντων, δεν θα πρέπει να βαρύνει τα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προϊόντα τα οποία έχουν αναμφίβολα καταστραφεί ή έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη απώλεια, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις της καταστροφής ή της απώλειας.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Πρέπει να καθοριστούν σαφώς οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται οι πωλήσεις αφορολόγητων ειδών σε ταξιδιώτες που αναχωρούν από το έδαφος της Κοινότητας.
(14)  Οι πωλήσεις αφορολόγητων ειδών σε ταξιδιώτες που αναχωρούν από το έδαφος της Κοινότητας δια ξηράς θα πρέπει να εξακολουθήσουν να επιτρέπονται στο μέτρο όπου τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών τα οποία ευρίσκονται στα σύνορά της μπορούν να εγγυηθούν στα κράτη μέλη ότι ικανοποιούν όλες τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν να προληφθεί κάθε ενδεχόμενη μορφή φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής ή κατάχρησης.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)
(14α) Οι ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα αεροπορικώς ή διά θαλάσσης και είναι κάτοχοι τίτλου μεταφοράς που αναφέρει ως τελικό προορισμό ένα αεροδρόμιο ή έναν λιμένα που βρίσκεται σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται από την εξαίρεση πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που υποβάλλονται στον εν λόγω φόρο τα οποία πωλούνται από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)
(19α) Οι κανόνες που εφαρμόζονται στην κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, για τα οποία αναστέλλεται ο φόρος, θα πρέπει να επιτρέπουν, υπό ορισμένες συνθήκες, να παρέχεται συνολική εγγύηση για μειωμένο ποσό ειδικών φόρων κατανάλωσης ή να μην παρέχεται καμία εγγύηση.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)
(21α) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του μηχανοργανωμένου συστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν, στο πλαίσιο των εθνικών τους αιτήσεων, ενιαίο κατάλογο δεδομένων και ενιαία δομή των δεδομένων, ούτως ώστε να επιτευχθεί έγκυρη διασύνδεση για τους οικονομικούς φορείς.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο.
(24)  Πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο για λόγους ανεξάρτητους από τους φορείς που ασχολούνται με τη διακίνηση των υποκειμένων στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης προϊόντων ή για λόγους που δεν επηρεάζονται από αυτούς.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28α (νέα)
(28α) Σε περίπτωση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης επειδή αγοράζονται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση και μεταφέρονται από αυτούς, πρέπει να προσδιορίζεται η ποσότητα των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου για την κυκλοφορία των προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τύχουν μεταβατικής περιόδου κατά την οποία η κυκλοφορία αυτή μπορεί να συνεχίσει να πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατυπώσεων που προβλέπονται από την οδηγία 92/12/ΕΟΚ.
(36)  Για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου για την κυκλοφορία των προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τύχουν μεταβατικής περιόδου κατά την οποία η κυκλοφορία αυτή μπορεί να συνεχίσει να πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατυπώσεων που προβλέπονται από την οδηγία 92/12/ΕΟΚ. Η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει να ορίζεται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη εάν είναι εφικτό να εισαχθεί πράγματι το ηλεκτρονικό σύστημα στα επιμέρους κράτη μέλη.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - σημείο 4α (νέο)
(4α) "εισαγωγή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης", η είσοδος προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο έδαφος της Κοινότητας, εκτός εάν τα εν λόγω προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατά την είσοδό τους στην Κοινότητα έχουν τεθεί σε τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή καθεστώς αναστολής, ή η αποδέσμευση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης από κάθε τέτοια τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή καθεστώς αναστολής·
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - σημείο 4β (νέο)
(4β) "εγγεγραμμένος παραλήπτης", φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού, υπό συνθήκες που ορίζουν οι αρχές αυτές, να παραλαμβάνει προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και μετακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και έχουν αποσταλεί από άλλο κράτος μέλος·
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - σημείο 4γ (νέο)
(4γ) "εγγεγραμμένος αποστολέας" φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τις αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής, υπό τις συνθήκες που καθορίζουν οι εν λόγω αρχές, να αποστέλλει προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής κατά την αποδέσμευσή τους για ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας)1·
______________________
1 ΕΕ L 145, 4.6.2008, σ. 1.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - σημείο 4δ (νέο)
(4δ) "εγκεκριμένος αποθηκευτής αποστολής", φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο επιτρέπουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους να παράγει, επεξεργάζεται, διατηρεί, παραλαμβάνει ή αποστέλλει προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, στο πλαίσιο της άσκησης των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, όταν η υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης αναστέλλεται στο πλαίσιο συμφωνίας αναστολής·
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - σημείο 4ε (νέο)
(4ε) "φορολογική αποθήκη", χώρος στον οποίο προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τελούν βάσει συμφωνίας υπό καθεστώς αναστολής, παράγονται, υφίστανται επεξεργασία, διατηρούνται, παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται από εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολής στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες ορίζουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η φορολογική αποθήκη·
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - σημείο 4στ (νέο)
(4στ) "τόπος εισαγωγής", ο τόπος στον οποίο βρίσκονται τα προϊόντα όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ)
γ) η εισαγωγή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
γ) η εισαγωγή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων των παράτυπων εισαγωγών, εκτός εάν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπάγονται, αμέσως με την εισαγωγή τους, σε καθεστώς αναστολής.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
4.  Η ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, περιλαμβανομένης της απώλειας που εξαρτάται από τη φύση των προϊόντων, δεν θεωρείται θέση σε ανάλωση.
4.  Η ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης αποδεικνύονται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου συνέβη η ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια.
Η απώλεια ή καταστροφή των εν λόγω προϊόντων αποδεικνύονται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές.
Όταν, σε περίπτωση μετακίνησης υπό καθεστώς αναστολής, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί σε ποιο σημείο συνέβη η ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια, θεωρείται ότι συνέβη στο κράτος μέλος όπου ανιχνεύθηκε.
Κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, τα προϊόντα θεωρείται ότι έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη απώλεια όταν δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε.
Τα κράτη μέλη δύνανται να υπαγάγουν σε προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων αρχών, την ολική καταστροφή αγαθών που τελούν σε καθεστώς αναστολής.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Όταν σημειώνεται παρατυπία, κατά την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής, η οποία προκαλεί τη θέση σε ανάλωση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο τόπος θέσης σε ανάλωση, θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο κράτος μέλος αποστολής.
1.  Όταν σημειώνεται παρατυπία, κατά την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής, η οποία προκαλεί θέση σε ανάλωση, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2α, προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο τόπος θέσης σε ανάλωση, θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο κράτος μέλος αποστολής και τη στιγμή κατά την οποία ανιχνεύθηκε η παρατυπία.
Όταν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής δεν φθάνουν στον προορισμό τους, η δε σχετική παρατυπία η οποία οδηγεί σε θέση σε ανάλωση σύμφωνα με το άρθρο 7(2)(α) δεν έχει ανιχνευθεί, η θέση σε ανάλωση θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο κράτος μέλος στο οποίο ανιχνεύθηκαν τα προϊόντα και τη στιγμή κατά την οποία ανιχνεύθηκαν.
Ωστόσο, εάν, πριν από τη λήξη τριετίας από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, διαπιστωθεί σε ποιο κράτος μέλος έλαβε πράγματι χώρα η θέση σε ανάλωση, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.
Ωστόσο, εάν, πριν από τη λήξη τριετίας από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, διαπιστωθεί σε ποιο κράτος μέλος έλαβε πράγματι χώρα η θέση σε ανάλωση, η θέση σε ανάλωση θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο κράτος μέλος, το οποίο ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ανίχνευσης ή αποστολής.
Εάν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει εισπραχθεί από το κράτος μέλος αποστολής, επιστρέφεται ή διαγράφεται αμέσως μόλις αποδειχθεί ότι εισπράχθηκε από το άλλο κράτος μέλος.
Εάν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει εισπραχθεί από το κράτος μέλος ανίχνευσης ή αποστολής, επιστρέφεται ή διαγράφεται αμέσως μόλις αποδειχθεί ότι τέθηκε σε ανάλωση στο άλλο κράτος μέλος.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1α (νέα)
1α. Όποτε είναι δυνατόν, με χρήση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, να προσδιοριστεί πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία πού συντελέσθηκε παρατυπία κατά τη διάρκεια διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής η οποία οδηγεί στη θέση σε ανάλωση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, η υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης υφίσταται στο κράτος μέλος όπου συντελέσθηκε η παρατυπία.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2α (νέα)
2α. Όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι σε κράτος μέλος συντελέσθηκε παρατυπία που οδηγεί στη θέση σε ανάλωση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα οποία επισυνάπτονται τα φορόσημα ειδικού φόρου κατανάλωσης του κράτους μέλους προορισμού, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται πληρωτέος στο κράτος μέλος όπου συντελέσθηκε η παρατυπία μόνο εάν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιστραφεί από το κράτος μέλος προορισμού στον οικονομικό φορέα.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2β (νέα)
2β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κράτος μέλος προορισμού δεν εισπράττει ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω της χρησιμοποίησης φοροσήμων ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται αμέσως πληρωτέος στο κράτος μέλος στο οποίο συντελέσθηκε η παρατυπία.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Κατά την έννοια της παραγράφου 1, ως παρατυπία νοείται η περίπτωση στην οποία η κυκλοφορία δεν λήγει σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2.
3.  Κατά την έννοια της παραγράφου 1, ως παρατυπία νοείται η περίπτωση, διαφορετική από τη σημειούμενη στο άρθρο 7, παράγραφος 4, στην οποία η κυκλοφορία, ή τμήμα κυκλοφορίας, δεν λήγει σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 2.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο εα) (νέο)
εα) για παράδοση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση έρευνας και ανάπτυξης, εργαστήριο, κυβερνητική υπηρεσία ή άλλο εγκεκριμένο μέρος για σκοπούς ποιοτικής δοκιμής, εξέτασης πριν από τη διάθεση στην αγορά και επαλήθευσης για ενδεχόμενη παραποίηση, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά προϊόντα κρίνεται ότι δεν συνιστούν εμπορική ποσότητα, εφόσον:
i) τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν ποιες ποσότητες συνιστούν "εμπορικές ποσότητες'· και
ii) τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν απλουστευμένες διαδικασίες για τη διευκόλυνση της διακίνησης των προϊόντων που εμπίπτουν στο παρόν στοιχείο.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Οι απαλλαγές υπόκεινται στις προϋποθέσεις και στα όρια που καθορίζονται από το κράτος μέλος υποδοχής. Τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν την απαλλαγή με επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2.  Οι απαλλαγές υπόκεινται στις προϋποθέσεις και στα όρια που καθορίζονται από το κράτος μέλος υποδοχής. Τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν την απαλλαγή με επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι προϋποθέσεις για την επιστροφή οι οποίες καθορίζονται από το κράτος μέλος δεν πρέπει να καθιστούν υπερβολικά δύσκολη την εφαρμογή των διαδικασιών απαλλαγής.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 - παράγραφος 2α (νέα)
2α. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, περιλαμβανομένου αυτού που επιβάλλεται στα λάδια πετρελαίου, μπορεί να επιστραφεί ή να διαγραφεί σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζει κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις ίδιες διαδικασίες τόσο στα εθνικά προϊόντα όσο και στα προϊόντα προέλευσης άλλων κρατών μελών.
Τροπολογία 63/αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα υποκείμενα στο φόρο αυτό προϊόντα τα οποία προέρχονται από τα πρατήρια αφορολόγητων ειδών και τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα αεροπορικώς ή δια θαλάσσης.
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα υποκείμενα στο φόρο αυτό προϊόντα τα οποία προέρχονται από τα πρατήρια αφορολόγητων ειδών και τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή διά ξηράς.
Τροπολογία 65/αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 4
4.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
4.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) "τρίτα εδάφη", τα εδάφη που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3,
α) "τρίτα εδάφη", τα εδάφη που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3,
β) "πρατήριο αφορολόγητων ειδών", κάθε κατάστημα που βρίσκεται μέσα σε αερολιμένα ή λιμένα και πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, κατ" εφαρμογήν ιδίως της παραγράφου 3,
β) "πρατήριο αφορολόγητων ειδών", κάθε κατάστημα που βρίσκεται μέσα σε αερολιμένα ή λιμένα ή στα σύνορα με τρίτη χώρα ή τρίτο έδαφος και πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, κατ" εφαρμογήν ιδίως της παραγράφου 3,
γ) "ταξιδιώτης που μεταβαίνει σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα", κάθε επιβάτης κάτοχος αεροπορικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου θαλάσσιας διαδρομής, στο οποίο ως άμεσος προορισμός αναφέρεται αερολιμένας ή λιμένας τρίτους εδάφους ή τρίτης χώρας.
γ) "ταξιδιώτης που μεταβαίνει σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα", κάθε επιβάτης κάτοχος αεροπορικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου θαλάσσιας διαδρομής, στο οποίο ως τελικός προορισμός αναφέρεται αερολιμένας ή λιμένας τρίτους εδάφους ή τρίτης χώρας, καθώς και κάθε επιβάτης ο οποίος αποχωρεί από την Κοινότητα διά ξηράς.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Η παραγωγή, η μεταποίηση και η κατοχή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς αναστολής, μόνο εάν οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με την παράγραφο 3.
2.  Η παραγωγή, η μεταποίηση και η κατοχή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν έχει καταβληθεί, λαμβάνει χώρα σε φορολογική αποθήκη.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εγκρίνουν ως "φορολογικές αποθήκες" τις εγκαταστάσεις οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή, τη μεταποίηση και την κατοχή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς και για την παραλαβή ή αποστολή τους, στο πλαίσιο καθεστώτος αναστολής.
Διαγράφεται
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1 - δεύτερο και τρίτο εδάφιο
Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να απορριφθεί με μοναδική αιτιολογία ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος και προτίθεται να εκμεταλλευτεί τη φορολογική αποθήκη μέσω αντιπροσώπου ή υποκαταστήματος στο κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την άδεια.
Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας υπόκειται στις προϋποθέσεις που δύνανται να καθορίζουν οι αρχές με στόχο να αποτραπεί ενδεχόμενη φοροαποφυγή ή κατάχρηση. Ωστόσο η αίτηση δεν μπορεί να απορριφθεί με μοναδική αιτιολογία ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος.
Η άδεια καλύπτει τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος
1.  Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μπορούν να κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής στο έδαφος της Κοινότητας:
1.  Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μπορούν να κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής μεταξύ δύο σημείων στο έδαφος της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της διελεύσεως από τρίτη χώρα ή περιφέρεια τρίτης χώρας:
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) - σημείο ii)
(ii) φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού, υπό τους όρους που καθορίζουν οι εν λόγω αρχές, να παραλαμβάνει τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής τα οποία έχουν αποσταλεί από άλλο κράτος μέλος, εφεξής ο "εγγεγραμμένος παραλήπτης",
ii) τους χώρους εγγεγραμμένου παραλήπτη·
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)
β) από τον τόπο εισαγωγής προς οποιονδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο α), όταν τα εν λόγω προϊόντα αποστέλλονται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής, υπό τους όρους που καθορίζουν οι αρχές αυτές, εφεξής ο "εγγεγραμμένος αποστολέας".
β) από τον τόπο εισαγωγής προς οποιονδήποτε από τους προορισμούς ή παραλήπτες που σημειώνονται στο στοιχείο α), όταν τα εν λόγω προϊόντα αποστέλλονται από εγγεγραμμένο αποστολέα.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής απαιτούν, υπό τους όρους που καθορίζουν, οι κίνδυνοι της κυκλοφορίας υπό καθεστώς αναστολής να καλύπτονται από εγγύηση, την οποία μπορούν να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής απαιτούν, υπό τους όρους που καθορίζουν, οι κίνδυνοι της κυκλοφορίας υπό καθεστώς αναστολής να καλύπτονται από εγγύηση, την οποία μπορούν να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πρόσωπα ή τρίτοι για λογαριασμό των προσώπων αυτών:
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Η εγγύηση ισχύει σε όλη την Κοινότητα.
2.  Η εγγύηση ισχύει σε όλη την Κοινότητα και μπορεί να εκδοθεί:
α) από οργανισμό ο οποίος έχει άδεια να ασκεί τη δραστηριότητα πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων1· ή
β) από επιχείρηση που έχει άδεια να ασκεί ασφαλιστική δραστηριότητα σύμφωνα με την οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής2.
______________________
1 ΕΕ L 177, 30.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 228, 11.8.1992, σ. 1.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17α (νέο)
Άρθρο 17α
1.  Κατόπιν αιτήματος του προσώπου στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 17, παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής μπορούν να επιτρέψουν, υπό προϋποθέσεις τις οποίες καθορίζουν, να συσταθεί συνολική εγγύηση για ένα μειωμένο ποσό των ειδικών φόρων κατανάλωσης ή να μη συσταθεί καμία εγγύηση, εφόσον ταυτόχρονα τη φορολογική ευθύνη της μεταφοράς τη φέρει εκείνος που αναλαμβάνει την ευθύνη της μεταφοράς.
2.  Η άδεια κατά την παράγραφο 1 χορηγείται μόνο σε πρόσωπα τα οποία:
α) είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·
β) διαθέτουν ικανοποιητικό ιστορικό για τη σύσταση εγγυήσεων σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης· και
γ) είναι τακτικοί πάροχοι εγγυήσεων όσον αφορά την κυκλοφορία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές ότι έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν σε σχέση με τις εν λόγω διαδικασίες.
3.  Τα μέτρα τα οποία ρυθμίζουν τη διαδικασία χορήγησης αδειών βάσει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 40, παράγραφος 2.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 - παράγραφος 2 - δεύτερο εδάφιο - εισαγωγικό μέρος
Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης που είναι εξουσιοδοτημένος για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Ο προσωρινός εγγεγραμμένος παραλήπτης που είναι εξουσιοδοτημένος για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Η κυκλοφορία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής θεωρείται ότι αρχίζει όταν τα προϊόντα εγκαταλείπουν τη φορολογική αποθήκη αποστολής ή τον τόπο εισαγωγής.
1.  Η κυκλοφορία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής θεωρείται ότι αρχίζει όταν τα προϊόντα εγκαταλείπουν τη φορολογική αποθήκη αποστολής ή τον τόπο εισαγωγής. Η στιγμή κατά την οποία τα προϊόντα εγκαταλείπουν τη φορολογική αποθήκη ή τον τόπο εισαγωγής καθορίζεται με την άνευ χρονοτριβής αποστολή συμπληρωματικού ενημερωτικού μηνύματος προς την αρμόδια αρχή από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή ή τον εγγεγραμμένο αποστολέα.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.  Η κυκλοφορία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής θεωρείται ότι περατώνεται όταν ο παραλήπτης παραλάβει τα προϊόντα ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο (iii) του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο α), όταν τα προϊόντα εγκαταλείψουν το έδαφος της Κοινότητας.
2.  Η κυκλοφορία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής περατώνεται:
- όταν ο παραλήπτης παραλάβει τα προϊόντα. Ο χρόνος κατά τον οποίο ο παραλήπτης παραλαμβάνει τα προϊόντα καθορίζεται από την αποστολή συμπληρωματικού ενημερωτικού μηνύματος το οποίο απευθύνεται άμεσα με την άφιξη των προϊόντων στην αρμόδια αρχή από τον παραλήπτη.
- στην περίπτωση του άρθρου 16, παράγραφος 1 στοιχείο α), σημείο iii), όταν τα προϊόντα εγκαταλείψουν το έδαφος της Κοινότητας ή όταν τεθούν υπό τελωνειακή διαδικασία ή καθεστώς αναστολής.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19α (νέο)
Άρθρο 19α
Οι κανόνες που εφαρμόζονται στην κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής επιτρέπουν, υπό προϋποθέσεις τις οποίες καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, να συσταθεί συνολική εγγύηση για μειωμένο ποσό των ειδικών φόρων κατανάλωσης ή να μη συσταθεί καμία εγγύηση, εφόσον ταυτόχρονα τη φορολογική ευθύνη της μεταφοράς την αναλαμβάνει εκείνος που φέρει την ευθύνη της μεταφοράς.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Η κυκλοφορία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς αναστολής μόνο εάν λαμβάνει χώρα υπό την κάλυψη ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.
1.  Η κυκλοφορία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς αναστολής μόνο εάν λαμβάνει χώρα υπό την κάλυψη ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εισαγωγή δημοσίων βασικών υποδομών σε εθνικό επίπεδο, και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 6
6.  Ο αποστολέας γνωστοποιεί τον διοικητικό κωδικό αναφοράς στο πρόσωπο που συνοδεύει τα προϊόντα.
6.  Η αποστολή συνοδεύεται από τυπωμένη πληροφορία που καθιστά δυνατή την αναγνώριση της αποστολής κατά την κυκλοφορία.
Ο κωδικός είναι διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας υπό καθεστώς αναστολής.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής μπορεί να επιτρέπει, υπό τους όρους που καθορίζει το εν λόγω κράτος μέλος, στον αποστολέα να διαιρέσει, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, σε δύο ή περισσότερα μέρη την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής των ενεργειακών προϊόντων, εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής μπορεί να επιτρέπει, υπό τους όρους που καθορίζει το εν λόγω κράτος μέλος, στον αποστολέα να διαιρέσει, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, σε δύο ή περισσότερα μέρη την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής των ενεργειακών προϊόντων εφόσον:
α) δεν μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης· και
β) η κατανομή διενεργείται στο έδαφος κράτους μέλους που επιτρέπει παρόμοια διαδικασία.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η κατανομή αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο έδαφός τους.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπουν την κατανομή αποστολών στο έδαφός τους. Η Επιτροπή διαβιβάζει την πληροφορία αυτή στα άλλα κράτη μέλη.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
1.  Κατά την παραλαβή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε οποιονδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία (i), (ii) ή (iv) ή στο άρθρο 16 παράγραφος 2, ο παραλήπτης υποβάλλει αμέσως, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, απόδειξη παραλαβής τους, εφεξής η "απόδειξη παραλαβής", στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.
1.  Κατά την παραλαβή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε οποιονδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία (i), (ii) ή (iv) ή στο άρθρο 16 παράγραφος 2, ο παραλήπτης υποβάλλει το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημέρα παραλαβής, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, απόδειξη παραλαβής τους, εφεξής η "απόδειξη παραλαβής", στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
3.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν τη δήλωση εξαγωγής στον αποστολέα.
3.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν τη δήλωση εξαγωγής στον αποστολέα το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημέρα παραλαβής της βεβαίωσης που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης εγκατέλειψαν το έδαφος της Κοινότητας.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – δεύτερο και τρίτο εδάφια
Όταν αποκατασταθεί το σύστημα και είναι διαθέσιμο, ο αποστολέας υποβάλλει αμελλητί σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου. Το έγγραφο αυτό αντικαθιστά το έντυπο έγγραφο που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου αμέσως μόλις καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 και εφαρμόζεται η διαδικασία σχετικά με το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο.
Οι αποστολές συνεχίζουν να κυκλοφορούν σύμφωνα με τη διαδικασία αρωγής, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης, ακόμη και αν το ηλεκτρονικό σύστημα καταστεί εκ νέου διαθέσιμο κατά την κυκλοφορία.
Μέχρις ότου το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο υποβληθεί σε διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3, η κυκλοφορία θεωρείται ότι πραγματοποιείται υπό καθεστώς αναστολής βάσει του εντύπου εγγράφου.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Εάν το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 ή στο άρθρο 22 μπορεί να κοινοποιήσει εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος αποστολέας χρησιμοποιώντας άλλα μέσα επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής όταν αρχίσει η αλλαγή προορισμού ή η κατανομή της κυκλοφορίας.
2.  Εάν το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 ή στο άρθρο 22 μπορεί να κοινοποιήσει εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος αποστολέας χρησιμοποιώντας άλλα μέσα επικοινωνίας που καθορίζουν τα κράτη μέλη. Για το σκοπό αυτό ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής όταν αρχίσει η αλλαγή προορισμού ή η κατανομή της κυκλοφορίας.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν απλουστευμένες διαδικασίες όσον αφορά την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής η οποία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους.
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν απλουστευμένες διαδικασίες όσον αφορά την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής η οποία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άρσης της υποχρέωσης ηλεκτρονικής εποπτείας της εν λόγω κυκλοφορίας.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – σημείο 3α (νέο)
(3α) κυκλοφορία των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο εα).
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
Όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εκτός των βιομηχανοποιημένων καπνών, που αποκτώνται από ιδιώτες, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταφοράς των προϊόντων για λογαριασμό τους.
Διαγράφεται
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2α (νέα)
2α. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, στοιχείο ε), τα κράτη μέλη δύνανται, μόνον εν είδει αποδεικτικού στοιχείου, να καθορίσουν ενδεικτικά επίπεδα. Τα ενδεικτικά επίπεδα δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα εξής:
α) Για προϊόντα καπνού:
-  400 τσιγάρα·
-  200 πουράκια (πούρα ανώτατου βάρους 3 γραμμαρίων ανά τεμάχιο)·
-  100 πούρα·
-  0,5 χιλιόγραμμα καπνού για κάπνισμα·
β) Για αλκοολούχα ποτά:
-  5 λίτρα αλκοολούχων ποτών·
-  10 λίτρα ενδιάμεσων προϊόντων·
-  45 λίτρα κρασιού (εκ των οποίων 30 λίτρα, κατ" ανώτατο όριο, αφρώδους οίνου)·
-  55 λίτρα μπύρας.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2β (νέα)
. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στο κράτος μέλος κατανάλωσης κατά την απόκτηση πετρελαιοειδών που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος, εάν τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται με ιδιότυπους τρόπους μεταφοράς από ιδιώτες ή για λογαριασμό τους. Στους ιδιότυπους τρόπους μεταφοράς περιλαμβάνονται η μεταφορά καυσίμου, όταν δεν μεταφέρεται εντός της δεξαμενής καυσίμου οχημάτων ή σε κατάλληλο εφεδρικό δοχείο, καθώς και η μεταφορά υγρών καυσίμων θέρμανσης όταν δεν μεταφέρονται σε βυτιοφόρα οχήματα που χρησιμοποιούνται για λογαριασμό επαγγελματιών.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – στοιχείο α)
α) να εγγράφεται στα φορολογικά μητρώα των φορολογικών αρχών του κράτους μέλους αποστολής των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης,
α) να εγγράφεται στα φορολογικά μητρώα των φορολογικών αρχών του κράτους μέλους αποστολής των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και να αποκτήσει έγγραφο φορολογικής ταυτότητας από τις εν λόγω αρχές,
Τροπολογίες 51 και 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν να φέρουν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης φορολογικά επισήματα ή εθνικά αναγνωριστικά σήματα που χρησιμοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς όταν τίθενται σε ανάλωση στο έδαφός τους, ή, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 34 παράγραφος 1, όταν εισέρχονται στο έδαφός τους.
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν να φέρουν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης φορολογικά επισήματα, εθνικά αναγνωριστικά σήματα ή κάθε άλλης μορφής σήματα σειριοποίησης ή πιστοποίησης γνησιότητας, που χρησιμοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς όταν τίθενται σε ανάλωση στο έδαφός τους, ή, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 34 παράγραφος 1, όταν εισέρχονται στο έδαφός τους.
2.  Κάθε κράτος μέλος που προβλέπει τη χρησιμοποίηση φορολογικών επισημάτων ή εθνικών αναγνωριστικών σημάτων κατά την έννοια της παραγράφου 1 υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των εγκεκριμένων αποθηκευτών των άλλων κρατών μελών.
2.  Κάθε κράτος μέλος που προβλέπει τη χρησιμοποίηση φορολογικών επισημάτων, εθνικών αναγνωριστικών σημάτων ή κάθε άλλης μορφής σημάτων σειριοποίησης ή πιστοποίησης γνησιότητας, κατά την έννοια της παραγράφου 1 υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των εγκεκριμένων αποθηκευτών των άλλων κρατών μελών.
3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζουν προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του παρόντος άρθρου και προκειμένου να προλαμβάνεται οποιαδήποτε φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση, τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα εν λόγω σήματα ή επισήματα να μην δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζουν προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του παρόντος άρθρου και προκειμένου να προλαμβάνεται οποιαδήποτε φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση, τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα εν λόγω σήματα ή επισήματα να μην δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
Όταν τοποθετούνται επισήματα ή σήματα στα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί ή για τα οποία έχει συσταθεί εγγύηση προκειμένου να δοθούν τα εν λόγω επισήματα ή σήματα επιστρέφονται, διαγράφονται ή αποδεσμεύονται από το κράτος μέλος που τα έχει χορηγήσει εάν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός και εισπράττεται σε άλλο κράτος μέλος.
Όταν τοποθετούνται επισήματα ή σήματα στα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί ή για τα οποία έχει συσταθεί εγγύηση προκειμένου να δοθούν τα εν λόγω επισήματα ή σήματα επιστρέφονται, διαγράφονται ή αποδεσμεύονται από το κράτος μέλος που τα έχει χορηγήσει εάν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός και εισπράττεται σε άλλο κράτος μέλος.
Το κράτος μέλος το οποίο εξέδωσε τα επισήματα ή σήματα μπορεί ωστόσο να εξαρτήσει την επιστροφή, διαγραφή ή αποδέσμευση του καταβληθέντος ή εγγυημένου ποσού από την παροχή αποδείξεων ότι τα επισήματα ή σήματα έχουν αποσυρθεί ή καταστραφεί.
4.  Τα κατά την έννοια της παραγράφου 1 φορολογικά επισήματα ή αναγνωριστικά σήματα ισχύουν μόνο στο κράτος μέλος που τα χορήγησε. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να προβαίνουν σε αμοιβαία αναγνώριση αυτών των (επι)σημάτων.
4.  Τα κατά την έννοια της παραγράφου 1 φορολογικά επισήματα, τα εθνικά αναγνωριστικά σήματα ή κάθε άλλης μορφής σήματα σειριοποίησης ή πιστοποίησης γνησιότητας, ισχύουν μόνο στο κράτος μέλος που τα χορήγησε. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να προβαίνουν σε αμοιβαία αναγνώριση αυτών των (επι)σημάτων.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39
Μέχρι την έκδοση από το Συμβούλιο των κοινοτικών διατάξεων σχετικά με τον ανεφοδιασμό των πλοίων και αεροσκαφών, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν σε ισχύ τις εθνικές διατάξεις τους στον τομέα αυτόν.
Μέχρι την έκδοση από το Συμβούλιο των κοινοτικών διατάξεων σχετικά με τον ανεφοδιασμό των πλοίων και αεροσκαφών, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν σε ισχύ τις εθνικές διατάξεις τους στον τομέα αυτόν. Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις πρέπει να ανακοινώνονται στα άλλα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν οι οικονομικοί τους φορείς να επωφεληθούν από αυτές.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου