Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0051(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0417/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0417/2008

Keskustelut :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0541

Hyväksytyt tekstit
PDF 394kWORD 209k
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg
Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä *
P6_TA(2008)0541A6-0417/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä (KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0078),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0099/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6-0417/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
2 a.  Sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi olisi toteutettava lisäponnisteluja, jotta saavutetaan valmisteveron asteittainen yhdenmukaistaminen Euroopan unionissa samalla, kun otetaan huomioon tietyt seikat kuten kansanterveys, ympäristönsuojelu ja talousarvionäkökohdat.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Valmisteveron alaisista tavaroista voidaan erityistarkoituksissa kantaa myös muita välillisiä veroja. Tällaisessa tapauksessa ja jottei vaaranneta välillisiä veroja koskevien yhteisön sääntöjen hyödyllistä vaikutusta, jäsenvaltioiden olisi kuitenkin noudatettava kyseisten sääntöjen tiettyjä keskeisiä vaatimuksia.
(4)  Valmisteveron alaisista tavaroista voidaan erityistarkoituksissa kantaa myös muita välillisiä veroja. Tällaisessa tapauksessa ja jottei vaaranneta välillisiä veroja koskevien yhteisön sääntöjen hyödyllistä vaikutusta, jäsenvaltioiden olisi kuitenkin noudatettava kyseisten sääntöjen tiettyjä keskeisiä vaatimuksia, nimittäin niitä, jotka koskevat veron perustetta, sen laskentaa sekä verovaateen täytäntöönpanokelpoisuutta ja valvontaa.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöön pannessaan otettava huomioon tarve varmistaa ihmisten terveyden suojelun korkea taso.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Koska valmistevero on tiettyjen tavaroiden kulutuksesta kannettava vero, sitä ei saisi kantaa sellaisista valmisteveron alaisista tavaroista, jotka ovat tuhoutuneet tai lopullisesti menetetty riippumatta siitä, missä olosuhteissa tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut.
(9)  Koska valmistevero on tiettyjen tavaroiden kulutuksesta kannettava vero, sitä ei saisi kantaa sellaisista valmisteveron alaisista tavaroista, jotka ovat kiistattomasti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetty riippumatta siitä, missä olosuhteissa tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)   Olisi määriteltävä selkeästi tilanteet, joissa sallitaan veroton myynti yhteisön alueelta poistuville matkustajille.
(14)   Verottoman myynnin yhteisön alueelta maateitse poistuville matkustajille olisi pysyttävä sallittuna, jos yhteisön rajoilla sijaitsevat verovapaat myymälät voivat taata jäsenvaltioille, että ne noudattavat kaikkia niitä vaatimuksia, joilla estetään kaikenlaiset veropetokset, veron kiertäminen tai muut väärinkäytökset.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan lentäen tai meritse matkustava matkustaja, jolla on hallussaan kuljetusasiakirja, jossa mainitaan lopullisena määräpaikkana kolmannella alueella tai kolmannessa maassa sijaitseva lentoasema tai satama, olisi vapautettava valmisteveron maksamisesta, kun kyseessä ovat verovapaiden myymälöiden luovuttamat valmisteveron alaiset tavarat.
Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
(19 a)  Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoa väliaikaisesti valmisteverottomina koskevilla säännöillä olisi mahdollistettava tietyin edellytyksin, että kokonaisvakuus annetaan summalle, josta valmistevero on vähennetty, tai että vakuutta ei anneta.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
(21 a)  Tietokoneistetun järjestelmän tehokkaan toiminnan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava kansallisissa sovelluksissaan käyttöön yhdenmukainen tietoaineisto ja -rakenne, jotta talouden toimijoille tarjotaan luotettava liittymä.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  On tarpeen määritellä menettelyt, joita noudatetaan tilanteissa, joissa tietokoneistettu järjestelmä ei ole käytettävissä.
(24)  On tarpeen määritellä menettelyt, joita noudatetaan tilanteissa, joissa tietokoneistettu järjestelmä ei ole käytettävissä syistä, jotka eivät johdu valmisteveron alaisten tavaroiden siirrossa osallisina olevista toimijoista tai ovat heistä riippumattomia.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
(28 a)  Yksityishenkilöiden henkilökohtaiseen käyttöönsä hankkimien ja itse kuljettamiensa valmisteveron alaisten tuotteiden määrä on vahvistettava erikseen.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale
(36)  Jotta jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomien siirtojen sähköisen valvontajärjestelmän käyttöönottoon, niillä pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää siirtymäkautta, jonka aikana tällaiset siirrot voivat jatkua direktiivissä 92/12/ETY säädettyjä muodollisuuksia noudattaen.
(36)  Jotta jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomien siirtojen sähköisen valvontajärjestelmän käyttöönottoon, niillä pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää siirtymäkautta, jonka aikana tällaiset siirrot voivat jatkua direktiivissä 92/12/ETY säädettyjä muodollisuuksia noudattaen. Tämän siirtymäkauden kesto olisi määritettävä ottaen huomioon todelliset mahdollisuudet tietokoneistetun järjestelmän käyttöönottoon kussakin jäsenvaltiossa.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a) 'valmisteveron alaisten tavaroiden tuonnilla' valmisteveron alaisten tuotteiden saapumista yhteisön alueelle, paitsi jos tavaroihin sovelletaan niiden yhteisön alueelle saapumisen yhteydessä tullisuspensiomenettelyä tai -järjestelmää, tai niiden luovuttamista tullisuspensiomenettelystä tai -järjestelmästä;
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b) 'rekisteröidyllä vastaanottajalla' sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta lähetettyjä väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita;
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 c kohta (uusi)
4 c) 'rekisteröidyllä lähettäjällä' sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan lähettää väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 450/20081 mukaisesti;
______
1 EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 d kohta (uusi)
4 d) 'valtuutetulla varastonpitäjällä' sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet luvan tuottaa, valmistaa, vastaanottaa tai lähettää tavanomaisessa toiminnassaan väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita;
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 e kohta (uusi)
4 e) 'verottomalla varastolla' paikkaa, jossa valtuutettu varastonpitäjä tuottaa, säilyttää, vastaanottaa tai lähettää väliaikaisesti valmisteverottomia valmisteveron alaisia tavaroita tavanomaisessa toiminnassaan tietyin edellytyksin, jotka verottoman varaston sijaintijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat;
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 f kohta (uusi)
4 f) 'tuontipaikalla' paikkaa, jossa tavarat ovat silloin, kun ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EY) N:o 450/2008 mukaisesti.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c) valmisteveron alaisten tavaroiden tuontia.
c) valmisteveron alaisten tavaroiden tuontia, sääntöjenvastainen tuonti mukaan lukien, paitsi jos valmisteveron alaiset tavarat asetetaan välittömästi väliaikaisen verottomuuden järjestelmään.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta
4.  Valmisteveron alaisten tavaroiden täydellistä tuhoutumista tai lopullista menettämistä, mukaan lukien kyseisten tavaroiden luonteesta johtuvat menetykset, ei pidetä kulutukseen luovutuksena.
4.   Kyseisten tavaroiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen on näytettävä toteen toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla jäsenvaltiossa, jossa tavarat tuhoutuivat täydellisesti tai ne menetettiin lopullisesti.
Kyseisten tavaroiden tuhoutuminen tai menettäminen on näytettävä toteen toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla.
Jos väliaikaisesti verottomissa siirroissa ei voida määritellä, missä täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tapahtui, sen katsotaan tapahtuneen havaitsemisjäsenvaltiossa.
Ensimmäisessä alakohdassa tavaroiden lopullisella menettämisellä tarkoitetaan sitä, ettei kukaan voi enää käyttää niitä.
Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset antavat ennakolta luvan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tavaroiden tarkoitukselliseen tuhoamiseen.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta
1.  Jos väliaikaisesti valmisteverottoman siirron aikana on tapahtunut sääntöjenvastaisuus, joka johtaa valmisteveron alaisten tavaroiden luovutukseen kulutukseen, ja jos ei ole mahdollista määrittää, missä luovutus kulutukseen tapahtui, sen katsotaan tapahtuneen lähtöjäsenvaltiossa.
1.  Jos väliaikaisesti valmisteverottoman siirron aikana on tapahtunut sääntöjenvastaisuus, joka johtaa valmisteveron alaisten tavaroiden luovutukseen kulutukseen 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, ja jos ei ole mahdollista määrittää, missä luovutus kulutukseen tapahtui, sen katsotaan tapahtuneen lähtöjäsenvaltiossa ja sääntöjenvastaisuuden havaitsemishetkellä.
Jos väliaikaisesti valmisteverottomasti siirretyt valmisteveron alaiset tavarat eivät saavu määränpäähänsä, eikä sääntöjenvastaisuutta, joka johtaa 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määriteltyyn kulutukseen luovutukseen, ole havaittu, kulutukseen luovutuksen katsotaan tapahtuneen valmisteveron alaisten tavaroiden havaitsemisen ajankohtana siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on havaittu.
Jos kolmen vuoden kuluessa 19 artiklan 1 kohdan mukaisesta siirron alkamispäivästä saadaan selville, missä jäsenvaltiossa kulutukseen luovutus tosiasiassa tapahtui, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.
Jos kolmen vuoden kuluessa 19 artiklan 1 kohdan mukaisesta siirron alkamispäivästä saadaan selville, missä jäsenvaltiossa kulutukseen luovutus tosiasiassa tapahtui, sen katsotaan tapahtuneen siinä jäsenvaltiossa, jonka on ilmoitettava asiasta havaitsemis- tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.
Jos lähtöjäsenvaltio on kantanut valmisteveron, se on palautettava tai peruutettava heti, kun on esitetty näyttö siitä, että toinen jäsenvaltio on kantanut veron.
Jos havaitsemis- tai lähtöjäsenvaltio on kantanut valmisteveron, se on palautettava tai peruutettava heti, kun on esitetty näyttö siitä, että toinen jäsenvaltio on luovuttanut tavarat kulutukseen.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jos on mahdollista asianmukaisten todisteiden avulla osoittaa riittävän varmasti, missä väliaikaisesti valmisteverottoman siirron aikana on tapahtunut sääntöjenvastaisuus, joka johtaa valmisteveron alaisten tavaroiden luovutukseen kulutukseen, valmistevero on kannettava jäsenvaltiossa, jossa sääntöjenvastaisuus tapahtui.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jos voidaan todistaa, että sääntöjenvastaisuus, joka johtaa valmisteveron alaisten sellaisten tavaroiden luovutukseen kulutukseen, joissa on määräjäsenvaltion valmisteveromerkit, on tapahtunut toisessa jäsenvaltiossa, valmistevero kannetaan jäsenvaltiossa, jossa sääntöjenvastaisuus tapahtui, vasta sen jälkeen, kun määräjäsenvaltio on palauttanut valmisteveron talouden toimijalle.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Sellaisissa sääntöjenvastaisuustapauksissa, joissa määräjäsenvaltio ei kanna valmisteveroa valmisteveromerkkejä käyttämällä, jäsenvaltion, jossa sääntöjenmukaisuus tapahtui, on kannettava valmistevero välittömästi.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta
3.  Edellä 1 kohdassa sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa siirto ei ole päättynyt 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
3.  Edellä 1 kohdassa sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa siirto tai osa siirrosta ei ole päättynyt 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti mutta joka ei ole kuitenkaan sama kuin 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tilanne.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
e a) luovutettaviksi hyväksytylle tutkimus- ja kehityslaitokselle, laboratoriolle, valtionhallinnon yksikölle tai muulle hyväksytylle osapuolelle laaduntestausta, markkinoille saattamista edeltävää tutkimusta ja mahdollisten väärennösten toteamista varten, edellyttäen että kyseisiä tuotteita ei katsota olevan kaupallisia määriä, ja tällöin:
(i) jäsenvaltiot voivat määrittää 'kaupallisten määrien' tasot ja
(ii) jäsenvaltiot voivat vahvistaa yksinkertaistettuja menetelmiä tässä kohdassa tarkoitettujen tavaroiden liikkumisen helpottamiseksi.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Vapautuksiin on sovellettava vastaanottavan jäsenvaltion vahvistamia edellytyksiä ja rajoituksia. Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen valmisteveron palautuksena.
2.  Vapautuksiin on sovellettava vastaanottavan jäsenvaltion vahvistamia edellytyksiä ja rajoituksia. Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen valmisteveron palautuksena. Jäsenvaltioiden vahvistamat veronpalautuksen ehdot eivät saa tehdä vapautuksen hyödyntämisestä liian vaivalloista.
Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Valmistevero, maaöljyn valmistevero mukaan lukien, voidaan palauttaa tai peruuttaa kunkin jäsenvaltion vahvistamaa menettelyä noudattaen. Jäsenvaltioiden on sovellettava samaa menettelyä kansallisiin ja muista jäsenvaltioista lähtöisin oleviin tavaroihin.
Tarkistus 63/rev
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot voivat vapauttaa valmisteverosta sellaiset verovapaiden myymälöiden luovuttamat valmisteveron alaiset tavarat, jotka lentäen tai meritse kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustava matkustaja kuljettaa henkilökohtaisissa matkatavaroissaan.
1.  Jäsenvaltiot voivat vapauttaa valmisteverosta sellaiset verovapaiden myymälöiden luovuttamat valmisteveron alaiset tavarat, jotka lentäen, meritse tai maitse kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustava matkustaja kuljettaa henkilökohtaisissa matkatavaroissaan.
Tarkistus 65/rev
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta
4.  Tässä artiklassa tarkoitetaan:
4.  Tässä artiklassa tarkoitetaan:
(a) 'kolmannella alueella' 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja alueita;
(a) 'kolmannella alueella' 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja alueita;
(b) 'verovapaalla myymälällä' lentoasemalla tai satamassa sijaitsevaa liikettä, joka täyttää toimivaltaisten viranomaisten erityisesti 3 kohdan mukaisesti vahvistamat edellytykset;
(b) 'verovapaalla myymälällä' lentoasemalla tai satamassa taikka kolmannen maan tai kolmannen alueen vastaisella ulkorajalla sijaitsevaa liikettä, joka täyttää toimivaltaisten viranomaisten erityisesti 3 kohdan mukaisesti vahvistamat edellytykset;
(c) 'kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustavalla matkustajalla' matkustajaa, jolla on hallussaan ilma- tai merikuljetusasiakirja, jossa mainitaan välittömänä määräpaikkana kolmannella alueella tai kolmannessa maassa sijaitseva lentoasema tai satama.
(c) 'kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustavalla matkustajalla' matkustajaa, jolla on hallussaan ilma- tai merikuljetusasiakirja, jossa mainitaan lopullisena määräpaikkana kolmannella alueella tai kolmannessa maassa sijaitseva lentoasema tai satama, sekä yhteisön alueelta maateitse poistuvaa matkustajaa.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta
2.  Valmisteveron alaisten tavaroiden tuotannon, jalostuksen ja hallussapidon katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverotta vain, jos kyseinen toiminta tapahtuu tiloissa, joille on myönnetty 3 kohdan mukainen lupa.
2.  Valmisteveron alaiset tuotteet, joista valmisteveroa ei ole maksettu, on tuotettava, valmistettava ja pidettävä hallussa verottomassa varastossa.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava lupa toimia "verottomina varastoina" tiloille, joita käytetään valmisteveron alaisten tavaroiden tuotantoon, jalostukseen ja hallussapitoon sekä niiden vastaanottamiseen ja lähettämiseen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä.
Poistetaan.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 ja 3 alakohta
Lupaa ei voida evätä pelkästään sillä perusteella, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon ja aikoo pitää verotonta varastoa lupajäsenvaltioon sijoittautuneen edustajan tai sivuliikkeen välityksellä.
Lupa edellyttää viranomaisten veronkierron tai väärinkäytön estämiseksi mahdollisesti vahvistamien edellytysten täyttämistä. Lupaa ei voida kuitenkaan evätä pelkästään sillä perusteella, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon.
Lupaan on sisällyttävä 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toiminnat.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdanto-osa
1.  Valmisteveron alaisia tavaroita voidaan siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina yhteisön alueella:
1.  Valmisteveron alaisia tavaroita voidaan siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina kahden yhteisössä sijaitsevan paikan välillä myös kolmannen maan kautta tai kolmannessa maassa sijaitsevan alueen kautta.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
(ii) sellaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jolle määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta lähetettyjä väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita, jäljempänä 'rekisteröity vastaanottaja';
(ii) rekisteröidyn vastaanottajan tiloihin;
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta
b) tuontipaikasta johonkin a alakohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan, jos kyseisten tavaroiden lähettäjänä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle tuontijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan kyseiseen toimintaan, jäljempänä 'rekisteröity lähettäjä'.
b) tuontipaikasta johonkin a alakohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan tai vastaanottajille, jos kyseisten tavaroiden lähettäjänä on rekisteröity lähettäjä.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdanto-osa
1.  Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on itse vahvistaminsa edellytyksin vaadittava, että väliaikaisesti valmisteverottomaan siirtoon liittyvät riskit on katettava vakuudella, jonka voi antaa yksi tai useampi seuraavista henkilöistä:
1.  Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on itse vahvistaminsa edellytyksin vaadittava, että väliaikaisesti valmisteverottomaan siirtoon liittyvät riskit on katettava vakuudella, jonka voi antaa yksi tai useampi seuraavista henkilöistä tai joka voidaan antaa seuraavien henkilöiden puolesta:
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Vakuus on voimassa kaikkialla yhteisössä.
2.  Vakuus on voimassa kaikkialla yhteisössä ja sen voi antaa
a) luottolaitos, jolle on annettu lupa harjoittaa liiketoimintaa luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY1 mukaisesti, tai
b) yritys, jolle on annettu lupa harjoittaa vakuutusliikettä muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/49/ETY2 mukaisesti.
_______________
1 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
2 EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)
17 a artikla
1.  Edellä 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön pyynnöstä lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat itse vahvistaminsa edellytyksin sallia, että kokonaisvakuus annetaan määrästä, josta valmistevero on vähennetty, tai että vakuutta ei anneta, jos henkilö, jolla on kuljetusvastuu, vastaa myös kuljetuksen verovastuusta.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään ainoastaan henkilöille:
a) jotka ovat sijoittautuneet yhteisön tullialueelle;
b) joilla on asianmukainen osoitus vakuuksista, jotka koskevat valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverotonta siirtoa; ja
c) jotka antavat säännöllisesti vakuuksia valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesta valmisteverottomasta siirrosta tai joiden tulliviranomaiset katsovat kykenevän täyttämään näihin menettelyihin liittyvät velvoitteensa.
3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen lupien myöntämismenettelyä koskevat toimenpiteet hyväksytään 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdanto-osa
Ensimmäisen alakohdan mukaisen luvan saaneen rekisteröidyn vastaanottajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
Ensimmäisen alakohdan mukaisen luvan saaneen tilapäisesti rekisteröidyn vastaanottajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta
1.  Valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron katsotaan alkavan, kun tavarat poistuvat lähettävästä verottomasta varastosta tai tuontipaikasta.
1.  Valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron katsotaan alkavan, kun tavarat poistuvat lähettävästä verottomasta varastosta tai tuontipaikasta. Tavaroiden katsotaan poistuvan verottomasta varastosta tai tuontipaikasta hetkellä, jolloin valtuutettu varastonpitäjä tai valtuutettu lähettäjä lähettää viipymättä asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle lisätiedon.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta
2.  Valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron katsotaan päättyvän, kun vastaanottaja on vastaanottanut tavarat tai, kun kyse on 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, kun tavarat ovat poistuneet yhteisön alueelta.
2.  Valmisteveron alaisten tavaroiden siirto väliaikaisesti valmisteverottomina päättyy:
– kun vastaanottaja on vastaanottanut tavarat. Tavaroiden vastaanottoajankohdaksi määritellään hetki, jolloin vastaanottaja lähettää välittömästi tavaroiden saavuttua määräpaikkaansa toimivaltaiselle viranomaiselle asiasta lisäviestin;
– kun kyse on 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, kun tavarat ovat poistuneet yhteisön alueelta tai ne on asetettu tullisuspensiomenettelyyn tai -järjestelmään.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)
19 a artikla
Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoa väliaikaisesti valmisteverottomina koskevat säännöt mahdollistavat lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vahvistamin edellytyksin, että kokonaisvakuus annetaan määrästä, josta valmistevero on vähennetty, tai että vakuutta ei anneta, jos henkilö, jolla on kuljetusvastuu, vastaa myös kuljetuksen verovastuusta.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta
1.  Valmisteveron alaisten tavaroiden siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverotta vain, jos se tapahtuu 2 ja 3 kohdan mukaisesti laadittua sähköistä hallinnollista asiakirjaa käyttäen.
1.  Valmisteveron alaisten tavaroiden siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverotta vain, jos se tapahtuu 2 ja 3 kohdan mukaisesti laadittua sähköistä hallinnollista asiakirjaa käyttäen. Jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava asianmukaiset toimet mahdollistaakseen kansallisella tasolla julkisen avaimen infrastruktuurin käyttöönoton ja taatakseen avainten yhteentoimivuuden.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 6 kohta
6.  Lähettäjän on ilmoitettava hallinnollinen viitekoodi tavaroiden mukana seuraavalle henkilölle.
6.   Lähetykseen liitetään saateasiakirja, jonka avulla lähetys voidaan siirron aikana tunnistaa.
Koodin on oltava käytettävissä koko väliaikaisesti valmisteverottoman siirron ajan.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla
Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia kyseisen jäsenvaltion vahvistamin edellytyksin, että tietokoneistettua järjestelmää käyttävä lähettäjä jakaa energiatuotteiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron kahdeksi tai useammaksi siirroksi, kunhan valmisteveron alaisten tavaroiden kokonaismäärä ei muutu.
Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia kyseisen jäsenvaltion vahvistamin edellytyksin, että lähettäjä jakaa energiatuotteiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron kahdeksi tai useammaksi siirroksi, kunhan:
a) valmisteveron alaisten tavaroiden kokonaismäärä ei muutu sekä
b) jakaminen suoritetaan tällaisen menettelyn sallivan jäsenvaltion alueella.
Jäsenvaltiot voivat myös säätää, ettei tällaista jakamista saa suorittaa niiden alueella.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, sallivatko ne siirron jakamisen niiden alueella ja millaisin edellytyksin. Komissio toimittaa kyseiset tiedot edelleen muille jäsenvaltioille.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Vastaanotetuttaan valmisteveronalaiset tavarat jossakin 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan i, ii tai iv alakohdassa tai 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräpaikassa vastaanottajan on viipymättä annettava tietokoneistettua järjestelmää käyttäen määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille raportti tavaroiden vastaanottamisesta, jäljempänä 'vastaanottoraportti'.
1.  Vastaanotetuttaan valmisteveronalaiset tavarat jossakin 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan i, ii tai iv alakohdassa tai 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräpaikassa vastaanottajan on viimeistään niiden vastaanottamista seuraavana työpäivänä annettava tietokoneistettua järjestelmää käyttäen määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille raportti tavaroiden vastaanottamisesta, jäljempänä 'vastaanottoraportti'.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta
3.  Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vientiraportti lähettäjälle.
3.  Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vientiraportti lähettäjälle viimeistään sen todistuksen vastaanottamista seuraavana työpäivänä, jossa todistetaan, että valmisteveron alaiset tavarat ovat poistuneet yhteisön alueelta.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 ja 3 alakohta
Kun järjestelmä on taas käytettävissä, lähettäjän on toimitettava sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnos viipymättä. Kyseinen asiakirja korvaa ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun paperille laaditun asiakirjan heti, kun se on käsitelty 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja siinä yhteydessä noudatetaan sähköistä hallinnollista asiakirjaa koskevaa menettelyä.
Siirtojen – niiden päättäminen mukaan luettuna – yhteydessä jatketaan varajärjestelyn käyttöä, vaikka sähköinen järjestelmä saataisiin siirron aikana taas käyttöön.
Siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverotta paperille laadittua asiakirjaa käyttäen, kunnes sähköinen hallinnollinen asiakirja on käsitelty 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Jos tietokoneistettu järjestelmä ei ole käytössä, valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity lähettäjä voivat toimittaa 20 artiklan 8 kohdassa tai 22 artiklassa tarkoitetut tiedot muita käytettävissä olevia viestintäkeinoja käyttäen. Henkilön on tällöin ilmoitettava lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, että määräpaikan muutos tai siirron jakaminen on pantu vireille.
2.  Jos tietokoneistettu järjestelmä ei ole käytössä, valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity lähettäjä voivat toimittaa 20 artiklan 8 kohdassa tai 22 artiklassa tarkoitetut tiedot muita jäsenvaltioiden määrittämiä käytettävissä olevia viestintäkeinoja käyttäen. Henkilön on tällöin ilmoitettava lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, että määräpaikan muutos tai siirron jakaminen on pantu vireille.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
28 artikla
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa sellaisia väliaikaisesti valmisteverottomia siirtoja koskevia yksinkertaistettuja menettelyjä, jotka tapahtuvat kokonaisuudessaan niiden alueella.
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa sellaisia väliaikaisesti valmisteverottomia siirtoja koskevia yksinkertaistettuja menettelyjä, jotka tapahtuvat kokonaisuudessaan niiden alueella, mukaan lukien mahdollisuus olla säätämättä tällaisten siirtojen sähköistä valvontaa pakolliseksi.
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a) edellä 11 artiklan 1 kohdan e a alakohdan mukaiset tavaroiden siirrot.
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Yksityishenkilöiden hankkimiin muihin valmisteveron alaisiin tavaroihin kuin tupakkaan sovelletaan ensimmäistä alakohtaa myös tapauksissa, joissa tavarat on kuljetettu heidän puolestaan.
Poistetaan.
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltiot voivat 2 kohdan e alakohdan soveltamiseksi vahvistaa yksinomaan näyttöä varten ohjetasot. Näiden ohjetasojen on oltava vähintään seuraavat:
a)  Tupakkatuotteiden osalta
– savukkeet: 400 kpl
– pikkusikarit (sikarit, joiden enimmäispaino on 3 grammaa kappaleelta): 200 kpl
– sikarit: 100 kpl
– piippu- ja savuketupakka: 0,5 kg.
b)  Alkoholijuomien osalta
– väkevät alkoholijuomat: 5 l
– keskivahvat alkoholijuomat: 10 l
– viinit : 45 l (joista enintään 30 l kuohuviinejä)
– oluet: 55 l.
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että hankittaessa kivennäisöljyjä, jotka on jo luovutettu kulutukseen toisessa jäsenvaltiossa, valmisteverosaatava syntyy jäsenvaltiossa, jossa kulutus tapahtuu, jos yksityishenkilöt tai muut näiden puolesta kuljettavat nämä tuotteet poikkeuksellisilla kuljetustavoilla. Poikkeuksellisiin kuljetustapoihin voi kuulua moottoripolttoaineiden kuljetus muutoin kuin ajoneuvojen polttoainesäiliöissä tai asianmukaisissa varapolttoainesäiliöissä sekä nestemäisten lämmityspolttoaineiden kuljetus muutoin kuin kaupallisten elinkeinonharjoittajien puolesta käytettävissä säiliöautoissa.
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 4 kohta – a alakohta
(a) rekisteröidyttävä sen jäsenvaltion veroviranomaisten rekisteriin, josta valmisteveron alaiset tavarat lähetetään;
a) rekisteröidyttävä sen jäsenvaltion veroviranomaisten rekisteriin, josta valmisteveron alaiset tavarat lähetetään, ja hankittava kyseisiltä veroviranomaisilta rekisteröintiasiakirja;
Tarkistukset 51 ja 52
Ehdotus direktiiviksi
37 artikla
1.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että valmisteveron alaisiin tavaroihin on kiinnitetty veromerkki tai verotustarkoituksessa käytettävä kansallinen tunnistemerkki, kun tavarat luovutetaan kulutukseen niiden alueella, tai 31 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 34 artiklan 1 kohdassa säädetyissä tapauksissa, kun tavarat saapuvat niiden alueelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 1 kohdan soveltamista.
1.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että valmisteveron alaisiin tavaroihin on kiinnitetty veromerkki, verotustarkoituksessa käytettävä kansallinen tunnistemerkki tai muu sarja- tai todennusmerkki, kun tavarat luovutetaan kulutukseen niiden alueella, tai 31 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 34 artiklan 1 kohdassa säädetyissä tapauksissa, kun tavarat saapuvat niiden alueelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 1 kohdan soveltamista.
2.  Jäsenvaltion, joka vaatii, että 1 kohdassa tarkoitettuja veromerkkejä tai kansallisia tunnistemerkkejä on käytettävä, on saatettava ne muiden jäsenvaltioiden valtuutettujen varastonpitäjien käyttöön.
2.  Jäsenvaltion, joka vaatii, että 1 kohdassa tarkoitettuja veromerkkejä, kansallisia tunnistemerkkejä tai muita sarja- tai todennusmerkkejä on käytettävä, on saatettava ne muiden jäsenvaltioiden valtuutettujen varastonpitäjien käyttöön.
3.  Rajoittamatta sellaisten säännösten soveltamista, joita jäsenvaltiot voivat säätää tämän artiklan asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja veropetosten, veron kiertämisen ja muiden väärinkäytösten estämiseksi, jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä merkit eivät haittaa valmisteveron alaisten tavaroiden vapaata liikkuvuutta.
3.  Rajoittamatta sellaisten säännösten soveltamista, joita jäsenvaltiot voivat säätää tämän artiklan asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja veropetosten, veron kiertämisen ja muiden väärinkäytösten estämiseksi, jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä merkit eivät haittaa valmisteveron alaisten tavaroiden vapaata liikkuvuutta.
Kun tällaiset merkit kiinnitetään valmisteveron alaisiin tavaroihin, merkit myöntäneen jäsenvaltion on palautettava, peruttava tai vapautettava niiden hankkimiseksi maksetut summat tai annetut vakuudet, jos valmisteverosaatava on syntynyt ja kannettu toisessa jäsenvaltiossa.
Kun tällaiset merkit kiinnitetään valmisteveron alaisiin tavaroihin, merkit myöntäneen jäsenvaltion on palautettava, peruttava tai vapautettava niiden hankkimiseksi maksetut summat tai annetut vakuudet, jos valmisteverosaatava on syntynyt ja kannettu toisessa jäsenvaltiossa.
Merkit myöntänyt jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa niiden hankkimiseksi maksettujen summien tai annettujen vakuuksien palauttamisen, peruuttamisen tai vapauttamisen ehdoksi näytön siitä, että kyseiset merkit on poistettu tai tuhottu.
4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen veromerkkien tai tunnistemerkkien on oltava voimassa ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, joka on ne antanut. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vastavuoroisesti tunnustaa näitä merkkejä.
4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen veromerkkien, kansallisten tunnistemerkkien tai muiden sarja- tai todennusmerkkien on oltava voimassa ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, joka on ne antanut. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vastavuoroisesti tunnustaa näitä merkkejä.
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
39 artikla
Jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa vesi- ja ilma-alusten varastoja koskevat kansalliset säännöksensä, kunnes neuvosto on antanut yhteisön säännökset asiasta.
Jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa vesi- ja ilma-alusten varastoja koskevat kansalliset säännöksensä, kunnes neuvosto on antanut yhteisön säännökset asiasta. Nämä kansalliset säännökset on tiedotettava muille jäsenvaltioille, jotta niiden taloudelliset toimijat voivat hyötyä niistä.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö