Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0051(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0417/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0417/2008

Viták :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Szavazatok :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0541

Elfogadott szövegek
PDF 552kWORD 245k
2008. november 18., Kedd - Strasbourg
A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések *
P6_TA(2008)0541A6-0417/2008

Az Európai Parlament 2008. november 18-i jogalkotási állásfoglalása a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0078),

–   tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0099/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0417/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  A belső piac működésének fokozására további erőfeszítéseket kell tenni a jövedéki adók Európai Unión belüli harmonizációjának elérésére, egyidejűleg figyelembe véve a közegészségügyi, környezetvédelmi és költségvetési megfontolások szempontjait.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A jövedéki termékeket egyéb, különleges célú közvetett adók is terhelhetik. Ilyen esetben azonban, valamint annak érdekében, hogy a közvetlen adókra vonatkozó közösségi jogszabályok hatékony érvényesülése ne kerüljön veszélybe, a tagállamoknak indokolt megfelelniük a szóban forgó jogszabályok egyes lényeges elemeinek.
(4)  A jövedéki termékeket egyéb, különleges célú közvetett adók is terhelhetik. Ilyen esetben azonban, valamint annak érdekében, hogy a közvetlen adókra vonatkozó közösségi jogszabályok hatékony érvényesülése ne kerüljön veszélybe, a tagállamoknak indokolt megfelelniük a szóban forgó jogszabályok egyes lényeges elemeinek, nevezetesen az adóalap meghatározására, az adó kiszámítására, valamint az adó kivetésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályoknak.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamoknak figyelembe kell venniük az emberi egészség magas szintű védelme biztosításának szükségességét.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Mivel a jövedéki adó meghatározott termékek fogyasztását terheli, nem vethető ki megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékekre, függetlenül a megsemmisülés, illetve a károsodás körülményeitől.
(9)  Mivel a jövedéki adó meghatározott termékek fogyasztását terheli nem vethető ki, a minden kétséget kizáróan megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékekre, függetlenül a megsemmisülés, illetve a károsodás körülményeitől.
Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Egyértelműen meg kell határozni azokat az eseteket, amelyekben a Közösség területét elhagyó utasok vámmentesen vásárolhatnak.
(14)  A Közösség területét szárazföldön elhagyó utasok továbbra is vámmentesen vásárolhatnak, ha a határain lévő vámmentes üzletek biztosítani tudják a tagállamok számára, hogy megfelelnek mindazoknak a feltételeknek, amelyek lehetővé teszik az adóelkerülés, a visszaélések, valamint az adójogszabályok kijátszásának megelőzését.
Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  Egy harmadik területre vagy egy harmadik országba légi vagy tengeri úton utazó, és olyan úti okmánnyal rendelkező utasoknak, amelyben végső úti célként egy harmadik terület vagy harmadik ország repülőtere vagy kikötője szerepel, mentességet kell biztosítani a vámmentes üzletekben vásárolt termékekre vonatkozó jövedékiadó-fizetés alól.
Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
(19a)  A jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítására alkalmazandó szabályoknak bizonyos feltételek mellett egyaránt lehetővé kell tenniük a jövedéki adó csökkentett mértékére vonatkozó általános biztosíték előírását, illetve azt is, hogy ilyen biztosítékot ne írjanak elő.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
(21a)  A számítógépes rendszer hatékony működésének biztosítása érdekében a tagállamoknak egységes adatkészletet és adatstruktúrát kell elfogadniuk nemzeti alkalmazásaikon belül annak érdekében, hogy megbízható hozzáférési felületet biztosítsanak a gazdasági szereplők számára.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  Meg kell határozni a számítógépes rendszer elérhetetlensége esetén követendő eljárást.
(24)  Meg kell határozni a számítógépes rendszernek a jövedéki termék mozgásában részt vevő szereplők önhibáján kívüli, vagy tőlük független okok miatt kialakult elérhetetlensége esetén követendő eljárást.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)
(28a)  Olyan termékek esetén, amelyekre azért vetnek ki jövedéki adót, mert magánszemélyek saját használatukra szerzik be és maguk szállítják el, meg kell határozni a jövedéki termékek mennyiségét.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
(36)  A jövedéki adó felfüggesztésével szállított termékek ellenőrzésére szolgáló számítógépes rendszerhez való alkalmazkodás érdekében a tagállamok számára átmeneti időszakot kell biztosítani úgy, hogy ezalatt az említett szállításokra továbbra is a 92/12/EGK irányelvben meghatározott követelmények vonatkozzanak.
(36)  A jövedéki adó felfüggesztésével szállított termékek ellenőrzésére szolgáló számítógépes rendszerhez való alkalmazkodás érdekében a tagállamok számára átmeneti időszakot kell biztosítani úgy, hogy ezalatt az említett szállításokra továbbra is a 92/12/EGK irányelvben meghatározott követelmények vonatkozzanak. Az átmeneti időszak hosszát a számítógépes rendszer egyes tagállamokban való tényleges bevezetésének megvalósíthatóságát figyelembe véve kell megállapítani.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a pont (új)
(4a) "jövedéki termékek behozatala": a jövedéki termékeknek a Közösség területére történő belépése – kivéve, ha a jövedéki termékeket a Közösségbe való belépéskor vámfelfüggesztési eljárás vagy intézkedés alá vonták –, vagy a jövedéki termékek ilyen vámfelfüggesztési eljárás vagy intézkedés alóli szabadon engedése;
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 b pont (új)
(4b) "bejegyzett címzett": olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy az általuk meghatározott feltételeket betartva adófelfüggesztés hatálya alatt szállított, más tagállamban feladott jövedéki termékeket átvegyen;
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 c pont (új)
(4c) "bejegyzett feladó": olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az importáló tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy az általuk meghatározott feltételeket betartva a szabad forgalomba bocsátásukkor adófelfüggesztés hatálya alá tartozó jövedéki termékeket feladja a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 összhangban;
1 HL L 145., 2008.6.4., 1. o.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 d pont (új)
(4d) "adóraktári engedélyes": olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely egy tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy jövedéki termékeket állítson elő, dolgozzon fel, tartson, vegyen át vagy adjon fel üzletszerű tevékenysége körében, amennyiben a jövedéki adó megfizetésére irányuló kötelezettséget adófelfüggesztéses eljárás keretében felfüggesztették;
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 e pont (új)
(4e) "adóraktár": az a hely, ahol egy adóraktári engedélyes üzletszerű tevékenysége körében – az adóraktár helye szerinti tagállam illetékes hatóságai által megállapított bizonyos követelményekre is figyelemmel – adófelfüggesztés hatálya alá tartozó jövedéki termékeket állít elő, dolgoz fel, tart, vesz át vagy ad fel;
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 f pont (új)
(4f) "a behozatal helye": az a hely, ahol az áruk a 450/2008/EK rendelettel összhangban történő szabad forgalomba bocsátásukkor találhatók.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
(c) jövedéki termékek behozatala.
(c) jövedéki termékek behozatala, beleértve a szabálytalan behozatalt, kivéve, ha a jövedéki termékeket a behozatalkor azonnal adófelfüggesztés alá vonják.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés
4.  A jövedéki termékek teljes megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan károsodása – beleértve a termék természetes fogyását – nem tekintendő szabad forgalomba bocsátásnak.
4.  A jövedéki termékek teljes megsemmisülését vagy helyrehozhatatlan károsodását a teljes megsemmisülés vagy helyrehozhatatlan károsodás helye szerinti tagállam illetékes hatósága számára megfelelő módon bizonyítani kell.
A kérdéses jövedéki termékek károsodását vagy megsemmisülését az illetékes hatóság számára megfelelő módon bizonyítani kell.
Amennyiben az adófelfüggesztéssel történő szállítás esetében nem állapítható meg a teljes megsemmisülés vagy helyrehozhatatlan károsodás helye, úgy tekintendő, hogy az az észlelés helye szerinti tagállamban történt.
Az első albekezdés alkalmazásában a termékek akkor károsodnak helyrehozhatatlanul, ha mindenki számára használhatatlanná válnak.
A tagállamok az adófelfüggesztés hatálya alatt álló jövedéki termékek szándékos megsemmisítését az illetékes hatóságok előzetes engedélyezésének feltételéhez köthetik.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
1.  Ha a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás során olyan szabálytalanság történt, amely a jövedéki termék szabad forgalomba bocsátását eredményezi, és ha a szabad forgalomba bocsátás helye nem határozható meg, akkor ez utóbbinak a feladás helye szerinti tagállamot kell tekinteni.
1.  Ha a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás során olyan szabálytalanság történt, amely a jövedéki terméknek a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti szabad forgalomba bocsátását eredményezi, és ha a szabad forgalomba bocsátás helye nem határozható meg, akkor ez utóbbinak a feladás helye szerinti tagállamot, idejének pedig a szabálytalanság észlelésének idejét kell tekinteni.
Amennyiben a jövedéki adó felfüggesztésének hatálya alá tartozó jövedéki termékek nem érkeznek meg rendeltetési helyükre és nem tártak fel a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban történő szabad forgalomba bocsátáshoz vezető szabálytalanságot, akkor úgy kell tekinteni, hogy a szabad forgalomba bocsátás abban a tagállamban és akkor történt, amikor és ahol a jövedéki termékeket feltárták.
Amennyiben azonban a szállításnak a 19. cikk (1) bekezdése szerinti megkezdésétől számított három év eltelte előtt megállapítják, hogy ténylegesen melyik tagállamban történt a szabad forgalomba bocsátás, ez a tagállam tájékoztatja a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait.
Amennyiben azonban a szállításnak a 19. cikk (1) bekezdése szerinti megkezdésétől számított három év eltelte előtt megállapítják, hogy ténylegesen melyik tagállamban történt a szabad forgalomba bocsátás, a szabad forgalomba bocsátás helyének ez utóbbi tagállamot kell tekinteni, amely tájékoztatja az észlelés vagy a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait.
Ha a jövedéki adót a feladás helye szerinti tagállam már kivetette, akkor ezt az adót vissza kell téríteni vagy el kell engedni, amint bizonyítást nyer, hogy az adót a másik tagállamban beszedték.
Ha a jövedéki adót az észlelés vagy a feladás helye szerinti tagállam már kivetette, akkor ezt az adót vissza kell téríteni vagy el kell engedni, amint bizonyítást nyer, hogy a szabad forgalomba bocsátás a másik tagállamban következett be.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)
1a.  Amennyiben megfelelő bizonyítékok segítségével minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás során olyan szabálytalanság történt, amely a jövedéki termék szabad forgalomba bocsátását eredményezi, akkor a jövedéki adót abban a tagállamban kell befizetni, amelyben a szabálytalanság megtörtént.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)
2a.  Amennyiben bizonyíthatóan olyan szabálytalanság történt egy tagállamban, ami a rendeltetési hely szerinti tagállam jövedéki adójegyével ellátott jövedéki termék szabad forgalomba bocsátását eredményezi, a jövedéki adót csak akkor kell abban a tagállamban megfizetni, amelyikben a szabálytalanságra sor került, ha a rendeltetési hely szerinti tagállam visszafizeti a jövedéki adót a gazdasági szereplőnek.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 b bekezdés (új)
2b.  Olyan szabálytalanság esetében, amikor egy rendeltetési hely szerinti tagállam nem jövedéki adójegy felhasználásával vet ki jövedéki adót, a jövedéki adót abban a tagállamban kell azonnali hatállyal megfizetni, amelyikben a szabálytalanság történt.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
3.  Az (1) bekezdés alkalmazásában szabálytalanságnak az minősül, ha a szállítás nem a 19. cikk (2) bekezdésének megfelelően ér véget.
3.  Az (1) bekezdés alkalmazásában szabálytalanságnak az minősül – a 7 cikk (4) bekezdésében említett helyzeten kívül –, ha a szállítás vagy a szállítás egy része nem a 19. cikk (2) bekezdésének megfelelően ér véget.
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
(ea) egy jóváhagyott kutatási és fejlesztési létesítmény, laboratórium, kormányhivatal vagy a minőségellenőrzés, a piaci bevezetést megelőzően esetleges hamisításra vonatkozó vizsgálatok és ellenőrzések céljait szolgáló egyéb jóváhagyott egység átadása – feltéve, hogy az érintett termékek nem tekinthetők kereskedelmi mennyiségnek –, amely kapcsán:
i) a tagállamok meghatározhatják, mit tekintenek kereskedelmi mennyiségnek; valamint
ii) a tagállamok egyszerűsített eljárásokat dolgozhatnak ki az e pont alá tartozó termékek szállításának megkönnyítésére.
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
2.  A mentesség a fogadó tagállam által meghatározott feltételektől és korlátozásoktól függ. A tagállamok visszatérítés formájában is biztosíthatnak jövedékiadó-mentességet.
2.  A mentesség a fogadó tagállam által meghatározott feltételektől és korlátozásoktól függ. A tagállamok visszatérítés formájában is biztosíthatnak jövedékiadó-mentességet. A tagállam által meghatározott visszatérítési feltételek nem eredményezhetnek indokolatlanul nehézkes mentességi eljárásokat.
Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A jövedéki adó, beleértve az ásványolajokra kivetett adót is, az egyes tagállamok által meghatározott eljárásnak megfelelően visszatéríthető vagy elengedhető. A tagállamoknak ugyanazt az eljárást kell alkalmazniuk a nemzeti és a más tagállamból származó termékekre.
Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok mentesítést adhatnak a vámmentes üzletben értékesített olyan termékekre, amelyeket harmadik területekre vagy harmadik országokba irányuló légi járaton vagy tengeri hajóúton utazók személyi poggyászukban magukkal vihetnek.
(1)  A tagállamok jövedékiadó-mentességet adhatnak a vámmentes üzletben értékesített olyan termékekre, amelyeket harmadik területekre vagy harmadik országokba irányuló légi járaton, tengeri hajóúton vagy szárazföldön utazók személyi poggyászukban magukkal vihetnek.
Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés
(4)  E cikk alkalmazásában:
(4)  E cikk alkalmazásában:
a) "harmadik terület": az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében említett területek;
a) "harmadik terület": az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében említett területek;
b) "vámmentes üzlet": repülőtér vagy kikötő területén működő olyan intézmény, amely megfelel az illetékes hatóságok által meghatározott feltételeknek, különös tekintettel a (3) bekezdésre;
b) "vámmentes üzlet": repülőtér vagy kikötő területén vagy egy harmadik országgal vagy harmadik területtel közös határon működő olyan intézmény, amely megfelel az illetékes hatóságok által meghatározott feltételeknek, különös tekintettel a (3) bekezdésre;
c) "harmadik területre vagy harmadik országba utazó utas": azon, útlevéllel rendelkező légi vagy tengeri utas, aki kijelenti, hogy közvetlen úti célja harmadik területen vagy harmadik országban található repülőtér vagy kikötő.
c) "harmadik területre vagy harmadik országba utazó utas": légi vagy tengeri utazásra szóló olyan menetjeggyel rendelkező utas, amelyben végső úti célként harmadik területen vagy harmadik országban található repülőtér vagy kikötő szerepel, valamint mindazok az utasok, akik szárazföldön hagyják el a Közösséget.
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
2.  A jövedéki termékek előállítása, feldolgozása és tartása csak akkor tekintendő a jövedéki adó felfüggesztésével lebonyolított tevékenységnek, ha a (3) bekezdés szerinti engedélyezett helyen történik.
2.  A jövedéki termékek előállítása, feldolgozása és tartása – amennyiben nem fizették meg a jövedéki adót – adóraktárban történik.
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés
3.  A tagállamok illetékes hatóságai "adóraktárnak" minősíthetik a jövedéki termékek aófelfüggesztéssel történő előállításának, feldolgozásának, illetve tartásának, valamint átvételének, illetve feladásának helyét.
törölve
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés
Az engedély nem tagadható meg kizárólag arra történő hivatkozással, hogy a más tagállami illetőségű természetes vagy jogi személy az adóraktárt az engedélyt megadó tagállamban létesített képviselőn vagy fióktelepen keresztül kívánja működtetni.
Az engedélyezésre a hatóságok által az esetleges adócsalás és visszaélések megelőzése céljából meghatározott feltételek vonatkoznak. Az engedély ugyanakkor nem tagadható meg kizárólag arra történő hivatkozással, hogy a természetes vagy jogi személy más tagállamban bír illetőséggel.
Az engedély a 14. cikk (3) bekezdésében említett tevékenységekre terjed ki.
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
1.  A jövedéki termékek a Közösségen belül a jövedéki adó felfüggesztésével szállíthatók:
1.  A jövedéki termékek a Közösségen belül két pont között a jövedéki adó felfüggesztésével szállíthatók, akkor is, ha a termékeket harmadik országon vagy egy harmadik országbeli régión keresztül szállítják:
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont
(ii) olyan természetes vagy jogi személyhez, aki, illetve amely a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy az általuk meghatározott feltételeket betartva a jövedéki adó felfüggesztésével szállított, más tagállamban feladott jövedéki termékeket átvegyen (a továbbiakban: "bejegyzett címzett");
(ii) a bejegyzett címzett telephelyére;
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont
(b) a behozatal helyéről az a) pontban említett bármelyik helyre, ha a jövedéki terméket olyan természetes vagy jogi személy adja fel, aki, illetve amely az importáló tagállam illetékes hatóságaitól – az általuk meghatározott feltételekkel – erre engedélyt kapott (a továbbiakban: "bejegyzett feladó").
(b) a behozatal helyéről az a) pontban említett bármelyik helyre vagy címzett számára, ha a jövedéki terméket bejegyzett feladó adja fel.
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
1.  A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai – az általuk meghatározott feltételekkel – megkövetelik, hogy a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítással járó kockázatokat biztosíték fedezze; e biztosítékot a következő személyek közül egy vagy több nyújthatja:
1.  A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai – az általuk meghatározott feltételekkel – megkövetelik, hogy a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítással járó kockázatokat biztosíték fedezze; e biztosítékot a következő – illetve a nevükben eljáró –személyek közül egy vagy több nyújthatja:
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
2.  A biztosítéknak a Közösség egész területén érvényesnek kell lennie.
2.  A biztosítéknak a Közösség egész területén érvényesnek kell lennie, és a következők állíthatják ki:
(a) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően hitelintézeti tevékenység végzésére feljogosított intézmény1, vagy
(b) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/49/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően biztosítási tevékenység végzésére feljogosított vállalkozás2.
_______________
1 HL L 177., 2006.6.30., 1. o.
2 HL L 228., 1992.8.11., 1. o.
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)
17a. cikk
1.  A 17. cikk (1) bekezdésében említett személy kérelmére a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatósága az általa megállapított feltételekkel engedélyezheti, hogy egységes biztosítékot szolgáltassanak a jövedéki adó csökkentett összegére, vagy hogy semmilyen biztosítékot ne szolgáltassanak, feltéve, hogy ezzel párhuzamosan a szállítás adójogi felelősségét a szállításért felelős személy viseli.
2.  Az (1) bekezdésben említett engedély kizárólag olyan személynek adható, aki
(a) a Közösség vámterületén telepedett le;
(b) megfelelő előfeltételekkel rendelkezik a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítására vonatkozó biztosíték nyújtását illetően; valamint
(c) rendszeresen szolgáltat biztosítékot jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítására vonatkozóan, vagy a vámhatóságoknál olyannak tekintik, aki képes teljesíteni az ezen eljárásokkal kapcsolatban őt terhelő kötelezettségeket.
3.  Az e cikk (1) és (2) bekezdése alapján az engedélyezési eljárásokat szabályozó rendelkezéseket a 41. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően hozzák meg.
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész
Az első albekezdés szerinti engedéllyel rendelkező bejegyzett címzett köteles:
Az első albekezdés szerinti engedéllyel rendelkező ideiglenesen bejegyzett címzett köteles:
Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés
1.  A jövedéki adó felfüggesztésével történő jövedékitermék-szállítás azon időponttól tekintendő megkezdettnek, amikor a termék elhagyja a feladó adóraktárt vagy a behozatal helyét.
1.  A jövedéki adó felfüggesztésével történő jövedékitermék-szállítás azon időponttól tekintendő megkezdettnek, amikor a termék elhagyja a feladó adóraktárt vagy a behozatal helyét. Azt az időpontot, amikor a termék elhagyja a feladó adóraktárt vagy a behozatal helyét, annak a kiegészítő tájékoztató üzenetnek a haladéktalan megküldése határozza meg, amelyet az adóraktár engedélyes vagy a nyilvántartott feladó küld az illetékes hatóságnak.
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés
2.   A jövedéki adó felfüggesztésével történő jövedékitermék-szállítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a címzett átvette a terméket, vagy – a 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának (iii) alpontjában említett esetben – ha a termék elhagyta a Közösség területét.
2.  A jövedéki adó felfüggesztésével történő jövedékitermék-szállítás akkor fejeződik be:
– amikor a címzett átvette a terméket. Azt az időpontot, amikor a címzett átveszi a terméket, a címzett által az illetékes hatóságnak a termék megérkezésekor azonnal küldött kiegészítő tájékoztató üzenet küldése határozza meg;
– amikor a 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának (iii) alpontjában említett esetben a termék elhagyta a Közösség területét, vagy azt vámfelfüggesztési eljárás vagy intézkedés hatálya alá vonják.
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)
19a. cikk
A jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítására alkalmazandó szabályok a feladás helye szerinti tagállam által megállapított feltételek alapján engedélyezhetik, hogy egységes biztosítékot szolgáltassanak a jövedéki adó csökkentett összegére, vagy hogy semmilyen biztosítékot ne szolgáltassanak, feltéve, hogy ezzel párhuzamosan a szállítás adójogi felelősségét a szállításért felelős személy viseli.
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés
1.  A jövedéki termékek szállítása csak akkor tekintendő a jövedéki adó felfüggesztésével lebonyolított tevékenységnek, ha a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően kiállított elektronikus adminisztratív okmány alapján történik.
1.  A jövedéki termékek szállítása csak akkor tekintendő a jövedéki adó felfüggesztésével lebonyolított tevékenységnek, ha a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően kiállított elektronikus adminisztratív okmány alapján történik. A tagállamok és a Bizottság meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy nemzeti szinten kialakítsák a nyilvános kulcson alapuló infrastruktúrákat, és biztosítsák azok együttműködési képességét.
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 6 bekezdés
6.   A címzettnek közölnie kell az adminisztratív hivatkozási kódot a termékeket kísérő személlyel.
6.   A feladott termékeket az azonosításukat lehetővé tevő kinyomtatott tájékoztatónak kell kísérnie a szállítás alatt.
A kódnak hozzáférhetőnek kell lennie a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás alatt.
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk
A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a tagállam által meghatározott feltételekkel engedélyezhetik, hogy a számítógépes rendszert használó feladó két vagy több szállításra ossza az energiatermékeknek a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítását, feltéve, hogy a jövedéki termékek összmennyisége nem változik.
A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a tagállam által meghatározott feltételekkel engedélyezhetik, hogy a számítógépes rendszert használó feladó két vagy több szállításra ossza az energiatermékeknek a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítását, feltéve, hogy:
(a) a jövedéki termékek összmennyisége nem változik; valamint
(b) a szállítás megosztását az ilyen eljárást engedélyező tagállam területén bonyolítják le.
A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy területükön nem végezhető ilyen megosztás.
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, amennyiben engedélyezik a szállítások területükön történő megosztását, és közlik vele annak feltételeit. A Bizottság továbbítja ezt az információt a többi tagállamnak.
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
1.  Abban az esetben, ha a jövedéki termékeket a 16.cikk (1) bekezdése a) pontjának (i), (ii) vagy (iv) alpontjában, illetőleg a 16. cikk (2) bekezdésében említett rendeltetési helyen veszik át, a címzettnek haladéktalanul elismervényt kell kiállítania a termékek átvételéről (a továbbiakban: "átvételi elismervény") a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai számára a számítógépes rendszeren keresztül.
1.  Abban az esetben, ha a jövedéki termékeket a 16.cikk (1) bekezdése a) pontjának (i), (ii) vagy (iv) alpontjában, illetőleg a 16. cikk (2) bekezdésében említett rendeltetési helyen veszik át, a címzettnek legkésőbb az átvételt követő munkanapon elismervényt kell kiállítania a termékek átvételéről (a továbbiakban: "átvételi elismervény") a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai számára a számítógépes rendszeren keresztül.
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés
3.  A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a kiviteli elismervényt a feladónak.
3.  A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai legkésőbb a jövedéki termékek Közösségből való kilépését tanúsító igazolás átvételét követő munkanapon továbbítják a kiviteli elismervényt a feladónak.
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés
A számítógépes rendszer elérhetőségének helyreállítása után a feladónak haladéktalanul be kell nyújtania az elektronikus adminisztratív okmány tervezetét. Ez az okmány a 20. cikk (3) bekezdésének megfelelő kiállítását követően az első albekezdés a) pontjában említett papíralapú okmány helyébe lép, és alkalmazandó rá az elektronikus adminisztratív okmányra vonatkozó eljárás.
A termékeket a tartalékeljárásnak – köztük a lezárási eljárásnak – megfelelően kell tovább szállítani, még akkor is, ha a számítógépes rendszer a szállítás során újra rendelkezésre áll.
Az elektronikus adminisztratív okmánynak a 20. cikk (3) bekezdése szerinti kiállításáig a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás a papíralapú okmány alapján történik.
Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
2.  Ha a számítógépes rendszer nem érhető el, az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó más távközlési eszközök útján is közölheti a 20. cikk (8) bekezdésében vagy a 22. cikkben említett információt. Ebből a célból a rendeltetési hely megváltoztatásának vagy megosztásának tájékoztatnia kell a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait.
2.  Ha a számítógépes rendszer nem érhető el, az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó más, tagállamok által meghatározott távközlési eszközök útján is közölheti a 20. cikk (8) bekezdésében vagy a 22. cikkben említett információt. Ebből a célból a rendeltetési hely megváltoztatásának vagy megosztásának tájékoztatnia kell a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait.
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk
A tagállamok a jövedéki adó felfüggesztésével, teljes egészében saját területükön történő szállítások tekintetében egyszerűsített eljárásokat is megállapíthatnak.
A tagállamok a jövedéki adó felfüggesztésével, teljes egészében saját területükön történő szállítások tekintetében egyszerűsített eljárásokat is megállapíthatnak, többek között eltekinthetnek az ilyen szállítások elektronikus felügyeletének követelményétől.
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a pont (új)
(3a) a termékek szállítása a 11. cikk (1) bekezdése ea) pontjának megfelelően.
Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A dohánygyártmányokon kívüli jövedéki termékek esetében az első albekezdés akkor is alkalmazandó, ha a termékeket az őket beszerző magánszemélyek megbízásából szállítják.
törölve
Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása tekintetében – kizárólag egyfajta bizonyítékként – a tagállamok irányadó szinteket állapíthatnak meg. Az irányadó szintek nem lehetnek alacsonyabbak a következőknél:
(a)  Dohánytermékek esetében:
  400 db cigaretta
  200 db szivarka (egyenként legfeljebb 3 gramm tömegű szivar)
  100 db szivar
  0,5 kg fogyasztási dohány
(b)  Az alkoholtartalmú italok esetében:
  5 l égetett szesz
  10 l köztes alkoholtermék
  45 l bor (beleértve legfeljebb 30 l pezsgőt)
  55 l sör.
Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A tagállamok rendelkezhetnek akként is, hogy egy másik tagállamban szabad forgalomba bocsátott ásványolajtermék megvétele esetén a jövedéki adót a fogyasztás szerinti tagállamban kell felszámítani, ha az ilyen termék szállítása magánszemélyek által vagy az ő megbízásukból, a szokásostól eltérő módon történik. Szokásostól eltérő szállítás lehet üzemanyag esetében a járművek üzemanyagtartályán vagy megfelelő tartaléküzemanyag-szállító kannán kívüli, illetve a folyékony fűtőanyagok esetében a hivatásos kereskedők megbízásából végzett tartálykocsis szállítástól eltérő szállítási mód.
Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés – a pont
(a) be kell jegyeztetnie magát a jövedéki termékek feladásának helye szerinti tagállam adóhatóságánál;
(a) be kell jegyeztetnie magát a jövedéki termékek feladásának helye szerinti tagállam adóhatóságánál, valamint e hatóságoktól azonosító okmányt kell szereznie;
Módosítások 51 és 52
Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk
1.  A 7. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok megkövetelhetik, hogy a jövedéki termékeket adózási célból adózási jelzéssel vagy adózási célú nemzeti azonosító jellel lássák el, amikor szabad forgalomba bocsátásukra a területükön kerül sor, illetve amikor a 31. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és a 34. cikk (1) bekezdésében szereplő esetekben a területükre ezek a termékek belépnek.
1.  A 7. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok megkövetelhetik, hogy a jövedéki termékeket adózási célból adózási jelzéssel vagy adózási célú nemzeti azonosító jellel vagy bármely más formájú széria- vagy hitelesítési jelzéssel lássák el, amikor szabad forgalomba bocsátásukra a területükön kerül sor, illetve amikor a 31. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és a 34. cikk (1) bekezdésében szereplő esetekben a területükre ezek a termékek belépnek.
2.  Bármely tagállam, amely megköveteli az (1) bekezdés szerinti adózási jelzés vagy nemzeti azonosító jel használatát, köteles azokat rendelkezésre bocsátani a többi tagállam adóraktár-engedélyesei számára is.
2.  Bármely tagállam, amely megköveteli az (1) bekezdés szerinti adózási jelzés vagy nemzeti azonosító jel vagy bármely más formájú széria- vagy hitelesítési jelzés használatát, köteles azokat rendelkezésre bocsátani a többi tagállam adóraktár-engedélyesei számára is.
3.  Azon rendelkezések sérelme nélkül, amelyet a tagállamok e cikk megfelelő végrehajtásának érdekében, valamint azért alkotnak, hogy kiküszöböljék az adócsalást, az adószabályok kijátszását és a visszaéléseket, a tagállamok biztosítják, hogy e jelzések vagy jelek ne akadályozzák a jövedéki termékek szabad mozgását.
3.  Azon rendelkezések sérelme nélkül, amelyet a tagállamok e cikk megfelelő végrehajtásának érdekében, valamint azért alkotnak, hogy kiküszöböljék az adócsalást, az adószabályok kijátszását és a visszaéléseket, a tagállamok biztosítják, hogy e jelzések vagy jelek ne akadályozzák a jövedéki termékek szabad mozgását.
Amennyiben a jövedéki termékeket ilyen jelzésekkel vagy jelekkel látják el, az azok megszerzéséért kifizetett összeget vagy letett biztosítékot a jelzést vagy jelet kibocsátó tagállamban visszatérítik, ha a jövedéki adót más tagállamban vetik ki és szedik be.
Amennyiben a jövedéki termékeket ilyen jelzésekkel vagy jelekkel látják el, az azok megszerzéséért kifizetett összeget vagy letett biztosítékot a jelzést vagy jelet kibocsátó tagállamban visszatérítik, ha a jövedéki adót más tagállamban vetik ki és szedik be.
A jelzést vagy jelet kibocsátó tagállam mindazonáltal a jelzések vagy jelek eltávolítását, illetve megsemmisítését igazoló bizonyíték benyújtásához kötheti a kifizetett összeg visszatérítését vagy a letett biztosíték felszabadítását.
4.  Az (1) bekezdés szerinti adózási jelzések vagy azonosító jelek a kiadásuk szerinti tagállamban érvényesek. A tagállamok azonban kölcsönösen elismerhetik egymás jelzéseinek érvényességét.
4.  Az (1) bekezdés szerinti adózási jelzések, nemzeti azonosító jelek vagy bármely más formájú széria- vagy hitelesítési jelzések a kiadásuk szerinti tagállamban érvényesek. A tagállamok azonban kölcsönösen elismerhetik egymás jelzéseinek érvényességét.
Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk
Amíg a Tanács nem fogad el közösségi rendelkezéseket a hajók és légi járművek fedélzeti készletével kapcsolatban, a tagállamok fenntarthatják a tárgyban hozott nemzeti rendelkezéseiket.
Amíg a Tanács nem fogad el közösségi rendelkezéseket a hajók és légi járművek fedélzeti készletével kapcsolatban, a tagállamok fenntarthatják a tárgyban hozott nemzeti rendelkezéseiket. E nemzeti rendelkezéseket közölni kell a többi tagállammal annak érdekében, hogy gazdasági szereplőik számára azok előnyöket hozhassanak.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat