Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0051(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0417/2008

Predkladané texty :

A6-0417/2008

Rozpravy :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Hlasovanie :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0541

Prijaté texty
PDF 578kWORD 250k
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg
Všeobecné postupy pre spotrebnú daň *
P6_TA(2008)0541A6-0417/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu smernice Rady o všeobecných postupoch pre spotrebnú daň (KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0078),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0099/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0417/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  V záujme zlepšenia fungovania vnútorného trhu by sa malo vynaložiť ďalšie úsilie na postupnú harmonizáciu spotrebných daní v rámci Európskej únie, pričom sa zohľadnia aspekty, ako sú verejné zdravie, ochrana životného prostredia a rozpočet.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Tovar podliehajúci spotrebnej dani môže podliehať iným nepriamym daniam na osobitné účely. V tom prípade a s cieľom neohroziť užitočný účinok pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa nepriamych daní by členské štáty mali spĺňať určité dôležité prvky týchto pravidiel.
(4)  Tovar podliehajúci spotrebnej dani môže podliehať iným nepriamym daniam na osobitné účely. V tom prípade a s cieľom neohroziť užitočný účinok pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa nepriamych daní by členské štáty mali spĺňať určité dôležité prvky týchto pravidiel, konkrétne prvky týkajúce sa daňového základu a výpočtu dane, vzniku daňovej povinnosti a daňového dohľadu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Pri vykonávaní tejto smernice členské štáty zohľadnia potrebu zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Vzhľadom na to, že spotrebná daň je daň zo spotreby určitého tovaru, táto daň by sa nemala vymeriavať v súvislosti s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, ktorý sa poškodil alebo nenávratne stratil, bez ohľadu na okolnosti poškodenia alebo straty.
(9)  Vzhľadom na to, že spotrebná daň je daň zo spotreby určitého tovaru, táto daň by sa nemala vymeriavať v súvislosti s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, ktorý sa preukázateľne poškodil alebo nenávratne stratil, bez ohľadu na okolnosti poškodenia alebo straty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  Mali by sa jasne stanoviť situácie, v ktorých je povolený bezcolný predaj pre cestujúcich, ktorí opúšťajú územie Spoločenstva.
(14)  Bezcolný predaj pre cestujúcich, ktorí opúšťajú územie Spoločenstva pozemnou cestou, by mal byť naďalej povolený, ak bezcolné predajne nachádzajúce sa na jeho hraniciach môžu členským štátom zaručiť, že spĺňajú všetky podmienky umožňujúce zabrániť akémukoľvek možnému daňovému úniku, obchádzaniu alebo zneužitiu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Cestujúci, ktorí letia alebo sa plavia na tretie územie alebo do tretej krajiny a ktorí sú držiteľmi cestovného dokladu, v ktorom sa uvádza, že konečným miestom určenia je letisko alebo prístav nachádzajúci sa na treťom území alebo v tretej krajine, by mali mať možnosť oslobodenia od platenia spotrebnej dane z tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý je predávaný v bezcolných predajniach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh smernice
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)  Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane, by za určitých podmienok mali umožňovať, aby sa na zníženú spotrebnú daň poskytla celková zábezpeka alebo aby sa neposkytla žiadna zábezpeka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  V záujme zaručenia účinného fungovania počítačového systému by mali členské štáty v rámci svojich vnútroštátnych aplikácií schváliť jednotný súbor a štruktúru údajov, aby sa hospodárskym subjektom poskytlo spoľahlivé rozhranie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 24
(24)  Je nutné stanoviť postupy, ktoré sa majú používať v prípade, ak nie je k dispozícii počítačový systém.
(24)  Je nutné stanoviť postupy, ktoré sa majú používať v prípade, ak nie je k dispozícii počítačový systém z dôvodov, ktoré subjekty zúčastňujúce sa na pohybe tovaru podliehajúceho spotrebnej dani nespôsobili alebo na ktoré nemajú vplyv.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  V prípade výrobkov, ktoré podliehajú spotrebnej dani preto, že ich nadobúdajú súkromné osoby na vlastné použitie a prepravujú ich, by sa malo uvádzať ich množstvo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 36
(36)  S cieľom povoliť obdobie na prispôsobenie sa elektronickému kontrolnému systému pre pohyb tovaru v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane by členské štáty mali byť schopné využiť prechodné obdobie, počas ktorého sa preprava tovaru môže naďalej vykonávať na základe formalít stanovených v smernici 92/12/EHS.
(36)  S cieľom povoliť obdobie na prispôsobenie sa elektronickému kontrolnému systému pre pohyb tovaru v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane by členské štáty mali byť schopné využiť prechodné obdobie, počas ktorého sa preprava tovaru môže naďalej vykonávať na základe formalít stanovených v smernici 92/12/EHS. Dĺžka tohto prechodného obdobia musí zohľadňovať skutočné možnosti zavedenia počítačového systému v každom členskom štáte.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 4 – bod 4 a (nový)
4a. "dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani" znamená vstup tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na územie Spoločenstva, pokiaľ tento tovar nevstupuje do Spoločenstva v colnom režime s podmieneným oslobodením od cla, ako aj jeho uvoľnenie z takéhoto colného režimu s podmieneným oslobodením od cla;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 4 – bod 4 b (nový)
4b. "registrovaný príjemca" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je príslušnými orgánmi dovážajúceho členského štátu oprávnená prijímať za podmienok stanovených týmito orgánmi tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý je prepravovaný v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane a ktorý bol odoslaný z iného členského štátu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 4 – bod 4 c (nový)
4c. "registrovaný odosielateľ" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je príslušnými orgánmi dovážajúceho členského štátu oprávnená odosielať za podmienok stanovených týmito orgánmi tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý podlieha režimu podmieneného oslobodenia od spotrebnej dane po jeho uvoľnení do voľného obehu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný colný kódex)1;
1 Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 4 – bod 4 d (nový)
4d. "oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie príslušných orgánov členského štátu v rámci podnikateľskej činnosti vyrábať, spracúvať, držať, prijímať alebo odosielať tovar podliehajúci spotrebnej dani, pričom požiadavka na zaplatenie spotrebnej dane je v rámci režimu podmieneného oslobodenia od dane pozastavená;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 4 – bod 4 e (nový)
4e. "daňový sklad" znamená miesto, kde oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu v rámci podnikateľskej činnosti a za určitých podmienok stanovených príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa daňový sklad nachádza, vyrába, spracúva, drží, prijíma alebo odosiela tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý podlieha režimu podmieneného oslobodenia od dane;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 4 – bod 4 f (nový)
4f. "miesto dovozu" znamená miesto, kde sa tovar nachádza, keď je uvoľnený do voľného obehu v súlade s nariadením (ES) č. 450/2008.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
c) dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.
c) dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vrátane neoprávneného dovozu, pokiaľ tovar podliehajúci spotrebnej dani nie je okamžite po dovoze uvedený do režimu podmieneného oslobodenia od dane.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4
4.  Úplné poškodenie alebo nenahraditeľná strata tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vrátane strát spočívajúcich v povahe tohto tovaru sa nepovažujú za prepustenie na spotrebu.
4.  Úplné zničenie alebo nenahraditeľná strata príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa musí uspokojivo dokázať príslušným orgánom členského štátu, v ktorom k úplnému zničeniu alebo nenahraditeľnej strate došlo.
Strata alebo poškodenie príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa musí príslušným orgánom uspokojivo dokázať.
Ak v prípade prepravy tovaru v režime s podmieneným oslobodením od dane nie je možné určiť, kde k úplnému zničeniu alebo nenahraditeľnej strate došlo, predpokladá sa, že k nim došlo v členskom štáte, kde boli zistené.
Na účely prvého pododseku sa tovar nenahraditeľne stratí, ak sa stane nepoužiteľný pre ktorúkoľvek osobu.
Členské štáty môžu podmieniť úmyselné zničenie tovaru v režime s podmieneným oslobodením od dane predchádzajúcim súhlasom príslušných orgánov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1
1.  Ak počas prepravy v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane nastane nesúlad s predpismi, ktorý predstavuje dôvod na prepustenie na spotrebu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a nie je možné stanoviť, kde nastalo prepustenie na spotrebu, bude sa predpokladať, že nastalo v odosielajúcom členskom štáte.
1.  Ak počas prepravy v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane nastane nesúlad s predpismi, ktorý predstavuje dôvod na prepustenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na spotrebu v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. a), a nie je možné stanoviť, kde prepustenie na spotrebu nastalo, bude sa predpokladať, že nastalo v odosielajúcom členskom štáte, a to v čase, keď bol nesúlad s predpismi zistený.
Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane nedorazí na miesto určenia a ak sa nezistí súvisiaci nesúlad s predpismi, ktorý spôsobil uvoľnenie na spotrebu v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. a), predpokladá sa, že uvoľnenie na spotrebu sa uskutočnilo v čase jeho zistenia, a to v členskom štáte, v ktorom bol tovar zistený.
Ak však pred uplynutím obdobia troch rokov od dátumu, kedy začal presun v súlade s článkom 19 ods. 1 zistí, v ktorom členskom štáte prepustenie na spotrebu skutočne nastalo, tento členský štát informuje príslušné orgány odosielajúceho členského štátu.
Ak sa však pred uplynutím troch rokov od dátumu, kedy začal presun v súlade s článkom 19 ods. 1 zistí, v ktorom členskom štáte prepustenie na spotrebu skutočne nastalo, bude sa prepustenie na spotrebu považovať za uskutočnené v tom členskom štáte, ktorý informuje príslušné orgány členského štátu, v ktorom k zisteniu došlo, alebo orgány odosielajúceho členského štátu.
Ak bola spotrebná daň vymeraná odosielajúcim členským štátom, vráti sa alebo sa odpustí hneď, keď druhý členský štát poskytne dôkaz o jej výbere.
Ak spotrebnú daň vymeral členský štát, v ktorom k zisteniu došlo, alebo odosielajúci členský štát, vráti ju alebo ju odpustí hneď, ako druhý členský štát poskytne dôkaz o prepustení tovaru na spotrebu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 a (nový)
1a.  Ak je prostredníctvom použitia vhodného dôkazu možné bez dôvodnej pochybnosti určiť, že počas pohybu v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane došlo k nesúladu s predpismi, čím vznikol dôvod na prepustenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na spotrebu, spotrebná daň je splatná v členskom štáte, v ktorom došlo k nesúladu s predpismi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak je možné dokázať, že v niektorom členskom štáte došlo k nesúladu s predpismi, čo spôsobilo prepustenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na spotrebu, v súvislosti s ktorým sa použili kolkové známky spotrebnej dane členského štátu určenia, spotrebná daň je splatná v tom členskom štáte, v ktorom došlo k nesúladu s predpismi, iba v prípade, ak členský štát určenia vráti hospodárskemu subjektu spotrebnú daň.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 b (nový)
2b.  V prípade, že dôjde k nesúladu s predpismi a členský štát určenia nevyberá spotrebnú daň použitím kolkových známok spotrebnej dane, spotrebná daň je bezodkladne splatná v členskom štáte, v ktorom došlo k nesúladu s predpismi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3
3.  Na účely odseku 1 predstavuje nesúlad s predpismi situáciu, v ktorej presun neskončil v súlade s článkom 19 ods. 2.
3.  Na účely odseku 1 predstavuje nesúlad s predpismi situáciu, v ktorej sa presun alebo časť presunu neskončila v súlade s článkom 19 ods. 2, s výnimkou situácie uvedenej v článku 7 ods. 4.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea) na dodávku schválenému zariadeniu na výskum a vývoj, laboratóriu, vládnemu orgánu alebo inému schválenému subjektu s cieľom testovania kvality, hodnotenia pred uvedením na trh a overenia možného falšovania, pokiaľ je tovar v množstve, ktoré sa nepovažuje za komerčné, pričom:
(i) členské štáty môžu stanoviť, aké množstvá predstavujú "komerčné množstvá" a zároveň
(ii) členské štáty môžu vytvoriť zjednodušený postup na uľahčenie pohybu tovaru podľa tohto bodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2
2.  Na oslobodenia od dane sa vzťahujú podmienky a obmedzenia stanovené hostiteľským členským štátom. Členské štáty môžu poskytnúť oslobodenie prostredníctvom vrátenia spotrebnej dane.
2.  Na oslobodenia od dane sa vzťahujú podmienky a obmedzenia stanovené hostiteľským členským štátom. Členské štáty môžu poskytnúť oslobodenie prostredníctvom vrátenia spotrebnej dane. Podmienky vrátenia stanovené členskými štátmi nepovedú k neprijateľne komplikovaným postupom pre oslobodenie od spotrebnej dane.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 a (nový)
2a.  Spotrebnú daň vrátane spotrebnej dane z ropných olejov možno vrátiť alebo odpustiť v súlade s postupom, ktorý stanoví každý členský štát. Členské štáty uplatnia rovnaký postup na vnútroštátny tovar ako na tovar z iných členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63/rev
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu oslobodiť od platby spotrebnej dane tovar podliehajúci spotrebnej dani predávaný v bezcolných predajniach, ktorý je prevážaný v osobnej batožine cestujúcich, ktorí letia alebo sa plavia na tretie územie alebo do tretej krajiny.
1.  Členské štáty môžu oslobodiť od platby spotrebnej dane tovar podliehajúci spotrebnej dani predávaný v bezcolných predajniach, ktorý je prevážaný v osobnej batožine cestujúcich, ktorí na cestu na tretie územie alebo do tretej krajiny využívajú leteckú, lodnú alebo cestnú dopravu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65/rev
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4
4.  Na účely tohto článku sa uplatňujú tieto definície:
4.  Na účely tohto článku sa uplatňujú tieto definície:
a) "tretie územie" sú územia uvedené v článku 5 ods. 2 a ods. 3;
a) "tretie územie" sú územia uvedené v článku 5 ods. 2 a ods. 3;
b) "bezcolná predajňa" je akékoľvek zariadenie nachádzajúce sa na letisku alebo v prístave, ktoré spĺňa podmienky stanovené príslušnými orgánmi verejnej moci, najmä v súlade s odsekom 3;
b) "bezcolná predajňa" je akékoľvek zariadenie nachádzajúce sa na letisku alebo v prístave alebo na hranici s treťou krajinou či tretím územím, ktoré spĺňa podmienky stanovené príslušnými orgánmi verejnej moci, najmä v súlade s odsekom 3;
c) "cestujúci na tretie územie alebo do tretej krajiny" je cestujúci, ktorý je držiteľ cestovného dokladu oprávňujúceho na leteckú alebo námornú prepravu, v ktorom sa uvádza, že priamym miestom určenia je letisko alebo prístav nachádzajúci sa na treťom území alebo v tretej krajine.
c) "cestujúci na tretie územie alebo do tretej krajiny" je cestujúci, ktorý je držiteľom cestovného dokladu oprávňujúceho na leteckú alebo námornú prepravu, v ktorom sa uvádza, že konečným miestom určenia je letisko alebo prístav nachádzajúci sa na treťom území alebo v tretej krajine, ako aj cestujúci, ktorý opúšťa Spoločenstvo pozemnou cestou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2
2.  Má sa za to, že výroba, spracovanie a držba tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa uskutočňuje v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane len vtedy, ak sa tieto činnosti realizujú v objektoch oprávnených podľa odseku 3.
2.  Výroba, spracovanie a držba tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa v prípade, ak spotrebná daň nebola zaplatená, uskutočňujú v daňovom sklade.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3
3.  Príslušné orgány členských štátov oprávňujú ako "daňové sklady" objekty, ktoré sa majú používať na výrobu, spracovanie a držbu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ako aj na jeho prijímanie alebo odosielanie, v rámci režimov s podmieneným oslobodením od dane.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – pododseky 2 a 3
Toto schválenie nemôže byť odmietnuté len na základe skutočnosti, že fyzická alebo právnická osoba má sídlo v inom členskom štáte a má v úmysle prevádzkovať daňový sklad prostredníctvom zástupcu alebo pobočky v členskom štáte schválenia.
Toto schválenie podlieha podmienkam, ktoré môžu orgány stanoviť s cieľom zamedziť možným daňovým únikom alebo zneužitiu daňového režimu. Povolenie sa však nesmie odmietnuť len na základe skutočnosti, že fyzická alebo právnická osoba má sídlo v inom členskom štáte.
Schválenie sa vzťahuje na činnosti uvedené v článku 14 ods. 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Tovar podliehajúci spotrebnej dani sa môže presúvať v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane na území Spoločenstva:
1.  Tovar podliehajúci spotrebnej dani sa môže presúvať v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane medzi dvoma bodmi na území Spoločenstva vrátane prepravy cez tretiu krajinu alebo región tretej krajiny:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – písmeno a - bod ii
ii) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je príslušnými orgánmi členského štátu určenia, za podmienok stanovených týmito orgánmi, schválená prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý je prepravovaný v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane a odoslaný z iného členského štátu, ďalej len "registrovaný príjemca";
ii) priestory registrovaného príjemcu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – písmeno b
b) z miesta dovozu do ktoréhokoľvek z miest určenia uvedených v písmene a), ak je tento tovar odoslaný fyzickou alebo právnickou osobou schválenou na tento účel príslušnými orgánmi členského štátu dovozu za podmienok stanovených týmito orgánmi, ďalej len "registrovaný odosielateľ".
b) z miesta dovozu do ktoréhokoľvek z miest určenia alebo akýmkoľvek príjemcom uvedeným v písmene a), ak tento tovar odosiela registrovaný odosielateľ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Príslušné orgány odosielajúceho členského štátu za nimi stanovených podmienok vyžadujú, aby riziká obsiahnuté v preprave tovaru v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane boli kryté zárukou, ktorú môže poskytnúť jedna osoba alebo viaceré z týchto osôb:
1.  Príslušné orgány odosielajúceho členského štátu vyžadujú za podmienok, ktoré stanovia, aby riziká spojené s prepravou tovaru v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane boli kryté zábezpekou, ktorú môže poskytnúť jedna osoba alebo viaceré z týchto osôb, alebo zábezpekou zloženou v ich mene:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Záruka je platná v celom Spoločenstve.
2.  Zábezpeka je platná v celom Spoločenstve a môže ju vystaviť:
a) subjekt oprávnený vykonávať činnosť úverovej inštitúcie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií1; alebo
b) podnik oprávnený vykonávať poisťovacie činnosti v súlade so smernicou Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia2.
_______________
1 Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
2 Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 17 a (nový)
Článok 17a
1.  Príslušné orgány odosielajúceho členského štátu môžu na požiadanie osoby uvedenej v článku 17 ods. 1 za určitých podmienok umožniť, aby bola poskytnutá celková zábezpeka na zníženú spotrebnú daň alebo aby nebola poskytnutá žiadna zábezpeka, za predpokladu, že subjekt zodpovedný za prepravu súčasne prevezme daňovú zodpovednosť za prepravu.
2.  Oprávnenie uvedené v odseku 1 sa udelí len osobám, ktoré:
a) sú usadené na colnom území Spoločenstva;
b) v minulosti uspokojivo osvedčili dobrú prax v poskytovaní zábezpek súvisiacich s pohybom tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane a
c) pravidelne poskytujú zábezpeky súvisiace s pohybom tovaru v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane alebo o nich colné orgány vedia, že sú schopné plniť si svoje povinnosti v súvislosti s týmito postupmi.
3.  Opatrenia, ktorými sa upravuje postup udeľovania oprávnení vyžadovaných pri uplatňovaní odsekov 1 a 2, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 40 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť
Registrovaný príjemca schválený na účely prvého pododseku musí dodržať tieto požiadavky:
Dočasne registrovaný príjemca oprávnený na účely prvého pododseku musí spĺňať tieto požiadavky:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1
1.  Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane sa považuje za začatú, keď tovar opustí odosielajúci daňový sklad alebo miesto dovozu.
1.  Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane sa považuje za začatú, keď tovar opustí odosielajúci daňový sklad alebo miesto dovozu. Okamih, keď tovar opúšťa daňový sklad alebo miesto dovozu, sa určuje odoslaním dodatočnej informačnej správy, ktorú príslušnému orgánu bezodkladne zašle oprávnený prevádzkovateľ skladu alebo oprávnený odosielateľ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2
2.  Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane sa považuje za ukončenú, keď príjemca prevezme dodávku tovaru, alebo v prípade uvedenom v článku 16 ods. 1 písm. a) bode iii), keď tovar opustí územie Spoločenstva.
2.  Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane je ukončená:
keď príjemca prevezme dodávku tovaru. Moment, keď príjemca prevezme dodávku tovaru, je určený odoslaním dodatočnej informačnej správy, ktorú odošle príjemca príslušnému orgánu ihneď po príchode tovaru;
keď v prípade uvedenom v článku 16 ods. 1 písm. a) bode iii) tovar opustí územie Spoločenstva alebo keď sa naň začne vzťahovať colný režim s podmieneným oslobodením od cla.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 19 a (nový)
Článok 19a
Pravidlá uplatňované na pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane za podmienok stanovených príslušnými orgánmi odosielajúceho členského štátu umožňujú, aby bola poskytnutá celková zábezpeka na zníženú spotrebnú daň alebo aby nebola poskytnutá žiadna zábezpeka, za predpokladu, že subjekt zodpovedný za prepravu súčasne prevezme daňovú zodpovednosť za prepravu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1
1.  Pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa považuje za realizovaný v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane, len ak sa uskutoční na základe elektronického administratívneho dokladu spracovaného v súlade s odsekmi 2 a 3.
1.  Pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa považuje za realizovaný v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane, len ak sa uskutoční na základe elektronického administratívneho dokladu spracovaného v súlade s odsekmi 2 a 3. Členské štáty a Komisia prijmú potrebné opatrenia, ktoré umožnia zavedenie infraštruktúry verejných kľúčov na vnútroštátnej úrovni a zabezpečia ich interoperabilitu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 20 – odsek 6
6.  Odosielateľ oznámi administratívny referenčný kód osobe, ktorá sprevádza tovar.
6.  K odosielanej zásielke sa priloží písomná informácia, ktorá umožňuje identifikovať zásielku v priebehu jej prepravy.
Kód je dostupný počas celej prepravy v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 22
Príslušný orgán odosielajúceho členského štátu môže povoliť za podmienok stanovených týmto členským štátom, aby odosielateľ s použitím počítačového systému rozdelil prepravu energetických výrobkov v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane na dve alebo viaceré prepravy za predpokladu, že sa nezmení celkové množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.
Príslušný orgán odosielajúceho členského štátu môže za podmienok stanovených týmto členským štátom povoliť, aby odosielateľ s použitím počítačového systému rozdelil prepravu energetických výrobkov v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane na dve alebo viaceré prepravy za predpokladu, že:
a) sa nezmení celkové množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a
b) rozdelenie sa vykonáva na území členského štátu, ktorý takýto postup povoľuje.
Členské štáty môžu tiež stanoviť, že takéto rozdelenie sa nesmie uskutočniť na ich území.
Členské štáty oznámia Komisii, či a za akých podmienok povoľujú rozdelenie zásielok na svojom území. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Po prijatí tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na ktoromkoľvek z miest určenia uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) alebo iv) alebo v článku 16 ods. 2 príjemca bezodkladne predloží správu o jeho prijatí, ďalej len "správa o prijatí", príslušným orgánom členského štátu určenia s použitím počítačového systému.
1.  Po prijatí tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na ktoromkoľvek z miest určenia uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) alebo iv) alebo v článku 16 ods. 2 príjemca najneskôr v pracovný deň nasledujúci po prijatí tovaru predloží správu o jeho prijatí, ďalej len "správa o prijatí", príslušným orgánom členského štátu určenia s použitím počítačového systému.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 24 – odsek 3
3.  Príslušné orgány odosielajúceho členského štátu zašlú správu o vývoze odosielateľovi.
3.  Príslušné orgány odosielajúceho členského štátu zašlú správu o vývoze odosielateľovi najneskôr v pracovný deň nasledujúci po prijatí potvrdenia, na ktorom sa uvádza, že tovar podliehajúci spotrebnej dani opustil územie Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – pododseky 2 a 3
Keď sa obnoví dostupnosť systému, odosielateľ bezodkladne zašle navrhovaný elektronický administratívny doklad. Tento doklad nahrádza papierový doklad uvedený v písmene a) prvom pododseku, len čo sa spracuje v súlade s článkom 20 ods. 3, a uplatňuje sa postup týkajúci sa elektronického administratívneho dokladu.
Tovar sa ďalej prepravuje v súlade s náhradným postupom, a takto sa aj ukončí preprava, a to aj vtedy, keď sa dostupnosť elektronického systému obnoví v priebehu prepravy.
Kým sa nespracuje elektronický administratívny doklad v súlade s článkom 20 ods. 3, preprava sa považuje za realizovanú v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane na základe papierového dokladu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Ak počítačový systém nie je k dispozícii, oprávnený prevádzkovateľ skladu alebo registrovaný odosielateľ môže oznámiť informácie podľa článku 20 ods. 8 alebo článku 22 s použitím alternatívnych komunikačných prostriedkov. Na tento účel informuje príslušné orgány odosielajúceho členského štátu v čase, keď sa začína zmena miesta určenia alebo rozdelenie prepravy.
2.  Ak počítačový systém nie je k dispozícii, oprávnený prevádzkovateľ skladu alebo registrovaný odosielateľ môže oznámiť informácie podľa článku 20 ods. 8 alebo článku 22 s použitím alternatívnych komunikačných prostriedkov ustanovených členskými štátmi. Na tento účel informuje príslušné orgány odosielajúceho členského štátu v čase, keď sa začína zmena miesta určenia alebo rozdelenie prepravy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 28
Členské štáty môžu stanoviť zjednodušené postupy v súvislosti s prepravou v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane, ktorá sa celá realizuje na ich území.
Členské štáty môžu stanoviť zjednodušené postupy v súvislosti s prepravou v režime s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane, ktorá sa celá realizuje na ich území, vrátane možnosti upustenia od požiadavky na elektronický dohľad nad takouto prepravou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 29 – bod 3 a (nový)
3a. preprava tovaru podľa článku 11 ods. 1 písm. ea).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 30 – odsek 1 – pododsek 2
Pokiaľ ide o tovar podliehajúci spotrebnej dani iný ako tabakové výrobky, nadobudnutý súkromnými osobami, prvý pododsek sa uplatňuje aj v prípadoch, ak sa tovar dopravuje pre tieto osoby.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 30 – odsek 2 a (nový)
2a.  Na účely uplatňovania odseku 2 písm. e) môžu členské štáty výhradne na účely preukazovania ustanoviť smerné úrovne. Minimálne smerné úrovne sú:
a) v prípade tabakových výrobkov:
  400 cigariet;
  200 malých cigár (maximálne 3 gramy každá);
  100 cigár;
  0,5 kilogramu tabaku;
b) v prípade alkoholických nápojov:
  5 litrov liehovín;
  10 litrov medziproduktov;
  45 litrov vína (vrátane maximálne 30 litrov šumivého vína);
  55 litrov piva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 30 – odsek 2 b (nový)
2b.  Členské štáty môžu tiež ustanoviť, že pri nadobudnutí minerálnych olejov v členskom štáte spotreby sa vyrubí spotrebná daň na minerálne oleje uvoľnené na spotrebu v inom členskom štáte, ak sa tento tovar prepravuje netypickým spôsobom súkromnými osobami alebo v ich mene. Spôsoby netypickej prepravy zahŕňajú prepravu palív v nádobách odlišných od nádrží vozidiel alebo vo vhodných rezervných nádobách na palivo a prepravu kvapalných vykurovacích palív iným spôsobom než prostredníctvom cisterien dodávaných obchodníkom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 34 – odsek 4 – písmeno a
a) zaregistrovať sa na daňových úradoch členského štátu odosielajúceho tovar podliehajúci spotrebnej dani;
a) zaregistrovať sa na daňových úradoch členského štátu odosielajúceho tovar podliehajúci spotrebnej dani a získať od týchto orgánov identifikačný doklad;
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 51 a 52
Návrh smernice
Článok 37
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 1, môžu členské štáty vyžadovať, aby tovar podliehajúci spotrebnej dani niesol daňové označenia alebo vnútroštátne identifikačné značky používané na daňové účely v čase, keď je prepustený na spotrebu na ich území, alebo, v prípadoch stanovených v článku 31 ods. 1 prvom pododseku a článku 34 ods. 1, keď vstúpi na ich územie.
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 1, môžu členské štáty vyžadovať, aby tovar podliehajúci spotrebnej dani niesol daňové označenia, vnútroštátne identifikačné značky alebo akékoľvek iné sériové značenie alebo označenie pravosti používané na daňové účely v čase, keď je prepustený na spotrebu na ich území, alebo, v prípadoch stanovených v článku 31 ods. 1 prvom pododseku a článku 34 ods. 1, keď vstúpi na ich územie.
2.  Každý členský štát, ktorý vyžaduje používanie daňových označení alebo vnútroštátnych identifikačných značiek stanovených v odseku 1, je povinný sprístupniť ich schváleným prevádzkovateľom skladov ostatných členských štátov.
2.  Každý členský štát, ktorý vyžaduje používanie daňových označení, vnútroštátnych identifikačných značiek alebo akéhokoľvek iného sériového značenia alebo označenia pravosti stanoveného v odseku 1, je povinný sprístupniť ich schváleným prevádzkovateľom skladov ostatných členských štátov.
3.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré môžu členské štáty stanoviť s cieľom zabezpečiť, aby sa tento článok vykonával správne a zabrániť podvodom, únikom alebo zneužívaniu, členské štáty zabezpečia, aby tieto označenia alebo značky nevytvárali prekážky pre voľný pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.
3.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré môžu členské štáty stanoviť s cieľom zabezpečiť, aby sa tento článok vykonával správne a zabrániť podvodom, únikom alebo zneužívaniu, členské štáty zabezpečia, aby tieto označenia alebo značky nevytvárali prekážky pre voľný pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.
Ak má tovar podliehajúci spotrebnej dani takéto označenia, akúkoľvek sumu zaplatenú alebo zaručenú s cieľom získania týchto označení alebo značiek vráti, odpustí alebo uvoľní členský štát, ktorý ich vydal, ak vznikla daňová povinnosť k spotrebnej dani a táto spotrebná daň sa vybrala v inom členskom štáte.
Ak má tovar podliehajúci spotrebnej dani takéto označenia, akúkoľvek sumu zaplatenú alebo zaručenú s cieľom získania týchto označení alebo značiek vráti, odpustí alebo uvoľní členský štát, ktorý ich vydal, ak vznikla daňová povinnosť k spotrebnej dani a táto spotrebná daň sa vybrala v inom členskom štáte.
Členský štát, ktorý vydal označenia alebo značky, však môže podmieniť vrátenie, poukázanie alebo uvoľnenie zaplatenej sumy alebo zábezpeky dôkazom, že tieto označenia alebo značky boli odstránené alebo zničené.
4.  Daňové označenia alebo vnútroštátne identifikačné značky v zmysle odseku 1 platia v členskom štáte, ktorý ich vydal. Môže však existovať vzájomné uznávanie týchto označení medzi členskými štátmi.
4.  Daňové označenia, vnútroštátne identifikačné značky alebo akékoľvek iné sériové značenie alebo označenie pravosti v zmysle odseku 1 platia v členskom štáte, ktorý ich vydal. Môže však existovať vzájomné uznávanie týchto označení medzi členskými štátmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 39
Kým Rada neprijme ustanovenia Spoločenstva o zásobách pre lode a lietadlá, členské štáty môžu zachovať svoje vnútroštátne predpisy v tejto oblasti.
Kým Rada neprijme ustanovenia Spoločenstva o zásobách pre lode a lietadlá, členské štáty môžu zachovať svoje vnútroštátne predpisy v tejto oblasti. Tieto vnútroštátne predpisy sa musia oznámiť iným členským štátom, aby ich hospodárske subjekty mohli využiť.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia