Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0146(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0391/2008

Indgivne tekster :

A6-0391/2008

Forhandlinger :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Afstemninger :

PV 18/11/2008 - 7.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0542

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 99k
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg
Skolefrugtordning *
P6_TA(2008)0542A6-0391/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) med henblik på indførelse af en skolefrugtordning (KOM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0442),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 36 og 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0315/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0391/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2
(2)  Ifølge traktatens artikel 33 har den fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at stabilisere markederne, sikre forsyningerne og sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, som led i hvilken der ydes fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og grøntsager, bananer og produkter fremstillet heraf til skoleelever på deres skoler, vil være i overensstemmelse med disse målsætninger. Desuden kan ordningen forventes at få unge forbrugere til at sætte større pris på frugt og grøntsager og burde derfor medføre en stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil fremme landbrugets indtjening, hvilket også er et af målene for den fælles landbrugspolitik. I øvrigt kan der i henhold til traktatens artikel 35, litra b), inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik fastsættes bestemmelser om fælles foranstaltninger såsom en skolefrugtordning med henblik på udvidelse af forbruget af visse varer.
(2)  Ifølge traktatens artikel 33 har den fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at stabilisere markederne, sikre forsyningerne og sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, som led i hvilken der ydes fællesskabsstøtte til udlevering af frugt, grøntsager og bananer med oprindelse i EU og produkter fremstillet heraf, der bør være så friske som muligt, afstemt efter årstiden og billige, til skoleelever på deres skoler, vil være i overensstemmelse med disse målsætninger. Medlemsstaterne bør på grundlag af subsidiaritetsprincippet have tilstrækkelig frihed ved fastlæggelsen af målgruppen, således at de ud fra deres behov kan udlevere frugt i skolerne til en så stor gruppe elever som muligt. Desuden kan ordningen forventes at få unge forbrugere til at sætte større pris på frugt og grøntsager og burde derfor få en yderst positiv indvirkning på folkesundheden og bekæmpelsen af børnefattigdom ved at øge det fremtidige forbrug og skabe en multiplikatoreffekt ved at inddrage elever, forældre og lærere, hvilket vil have en markant positiv effekt på folkesundheden og fremme landbrugets indtjening, hvilket også er et af målene for den fælles landbrugspolitik. I øvrigt kan der i henhold til traktatens artikel 35, litra b), inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik fastsættes bestemmelser om fælles foranstaltninger såsom en skolefrugtordning med henblik på udvidelse af forbruget af visse varer, hvilket bør suppleres med elementer vedrørende sundheds- og ernæringslære, og med henblik på at tilskynde til og stimulere fremstilling af regionale produkter, særlig produkter fra bjergområder.
Ændring 2
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Skolefrugtordningen bør klart identificeres som et EU-initiativ, der tager sigte på at bekæmpe fedme blandt unge og udvikle deres smag for frugt og grøntsager. Ved hjælp af passende uddannelsesprogrammer bør ordningen også tjene til at gøre børnene bevidste om de skiftende frugtsæsoner. Uddannelsesmyndighederne bør derfor i første række sikre, at årstidens frugt uddeles, samtidig med at man fremmer et bredt udsnit af frugt, således at børnene kan opdage forskellige smagsretninger.
Ændring 3
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3
(3)  I henhold til traktatens artikel 152, stk. 1, "skal der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker". De oplagte sundhedsmæssige fordele ved en skolefrugtordning er aspekter, der bør integreres i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik.
(3)  I henhold til traktatens artikel 152, stk. 1, "skal der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker". De oplagte sundhedsmæssige fordele ved en skolefrugtordning er aspekter, der bør integreres i gennemførelsen af EU's politikker i almindelighed og i den fælles landbrugspolitik i særdeleshed.
Ændring 4
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  I EU-aktionsplanen for økologiske fødevarer og økologisk landbrug foreslås det, at der iværksættes en flerårig oplysnings- og salgskampagne i EU med henblik på at oplyse skolerne om fordelene ved økologisk landbrug og øge forbrugernes kendskab til økologiske produkter og gøre det lettere for dem at genkende disse produkter, herunder EU-logoet. Skolefrugtordningen bør støtte disse mål, navnlig med hensyn til økologisk frugt, og ledsageforanstaltningerne bør omfatte, at der gives oplysninger om økologisk landbrug.
Ændring 5
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6
(6)  Der bør derfor være mulighed for at yde fællesskabsstøtte til medfinansiering af ordninger bestående i at forsyne skolebørn med bestemte sunde produkter hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren og til medfinansiering af omkostninger til logistik, distribution, udstyr, kommunikation, kontrol og evaluering. Kommissionen bør fastsætte de betingelser, der knytter sig til ordningen.
(6)  Der bør derfor være mulighed for at yde fællesskabsstøtte til finansiering af ordninger bestående i at forsyne skolebørn med bestemte sunde produkter hidrørende fra sektoren for frugt og grøntsager og banansektoren og til finansiering af omkostninger til logistik, distribution, udstyr, kommunikation, kontrol og evaluering samt til de ledsageforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre ordningens effektivitet. Kommissionen bør fastsætte de betingelser, der knytter sig til ordningen. Der bør lægges særlig vægt på kravene om kvalitet og bæredygtighed for de produkter, der indgår i ordningen, idet disse bør opfylde de højeste standarder og fortrinsvis være afpasset efter årstiden og være produceret lokalt eller så vidt muligt være af fællesskabsoprindelse.
Ændring 6
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7
(7)  For at sikre, at skolefrugtordningen gennemføres på korrekt vis, bør de medlemsstater, der ønsker at gøre brug af ordningen, først fastlægge en strategi på nationalt eller regionalt plan. De bør også træffe sådanne ledsageforanstaltninger, der er nødvendige for at gøre ordningen effektiv.
(7)  For at sikre, at skolefrugtordningen gennemføres på korrekt vis, bør de medlemsstater, der ønsker at gøre brug af ordningen, først fastlægge en strategi på nationalt eller regionalt plan, der også omfatter uddannelse af målgrupperne. De bør også træffe sådanne uddannelsesmæssige og logistiske ledsageforanstaltninger, der er nødvendige for at gøre ordningen effektiv, og Kommissionen bør fastsætte retningslinjer for gennemførelsen af denne forordning. Medlemsstaterne kan integrere disse foranstaltninger på pædagogisk vis i skolernes læseplaner om sundhed og ernæring.
Ændring 7
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8
(8)  For ikke at mindske den samlede virkning af tilsvarende nationale foranstaltninger bør det også være tilladt medlemsstaterne at yde supplerende national støtte til finansiering af uddelingen af de pågældende produkter og de hermed forbundne udgifter samt eventuelle ledsageforanstaltninger, og Fællesskabets skolefrugtordning bør ikke være til skade for eventuelle særskilte nationale skolefrugtordninger, der er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. For imidlertid at sikre, at fællesskabsordningen får en reel effekt, bør den ikke erstatte den aktuelle finansiering af eksisterende nationale skolefrugtordninger eller andre uddelingsordninger for skoler, hvori indgår frugt.
(8)  For ikke at mindske den samlede virkning af tilsvarende nationale foranstaltninger bør medlemsstaterne også opfordres til at yde supplerende national støtte til finansiering af uddelingen af de pågældende produkter og de hermed forbundne udgifter samt eventuelle ledsageforanstaltninger, og Fællesskabets skolefrugtordning bør ikke være til skade for eventuelle særskilte nationale skolefrugtordninger, der er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. For imidlertid at sikre, at fællesskabsordningen får en reel effekt, den ikke erstatte den aktuelle nationale finansiering af eksisterende flerårige skolefrugtordninger eller andre uddelingsordninger for skoler, hvori indgår frugt. Fællesskabsfinansiering bør være af supplerende karakter og er forbeholdt nye ordninger eller udvidelse af eksisterende ordninger.
Ændring 8
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9
(9)  For at sikre en sund budgetforvaltning bør der fastsættes et fast loft over fællesskabsstøtten og maksimale medfinansieringssatser, og Fællesskabets finansielle bidrag til ordningen bør føjes til den liste over foranstaltninger, der kan finansieres under EGFL, jf. artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik.
(9)  For at sikre en sund budgetforvaltning bør der fastsættes et fast loft over fællesskabsstøtten og maksimale medfinansieringssatser, og Fællesskabets finansielle bidrag til ordningen bør føjes til den liste over foranstaltninger, der kan finansieres under EGFL, jf. artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik. Hvis en eller flere medlemsstater ikke udnytter fællesskabsfinansieringen, kan midlerne overføres og anvendes i andre medlemsstater.
Ændring 9
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10
(10)  For at give tid til en problemfri gennemførelse af ordningen bør den finde anvendelse fra skoleåret 2009/10. Der bør udarbejdes en rapport om ordningen efter tre år.
(10)  For at give tid til en problemfri gennemførelse af ordningen bør den finde anvendelse fra skoleåret 2009/10. Medlemsstaterne bør foretage en årlig evaluering af ordningens gennemførelse og virkninger, og Kommissionen bør forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport efter tre år. Eftersom kun en langsigtet ordning kan give gunstige virkninger på lang sigt, er det nødvendigt at sikre opfølgning og evaluering af ordningen for at måle dens effektivitet og foreslå eventuelle forbedringer.
Ændring 10
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11
(11)  For at gøre ordningen mere effektiv bør Fællesskabet være i stand til at finansiere dels foranstaltninger i relation til oplysning, kontrol og evaluering, der tager sigte på at skærpe offentlighedens opmærksomhed omkring skolefrugtordningen og dens formål, dels det netværkssamarbejde, der knytter sig til ordningen, uden at dette indskrænker dets beføjelser til, inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande, at medfinansiere foranstaltninger, der er nødvendige for at bevidstgøre offentligheden om frugt og grøntsagers gavnlig virkninger for sundheden.
(11)  For at gøre ordningen mere effektiv bør Fællesskabet være i stand til at finansiere dels foranstaltninger i relation til oplysning, kontrol og evaluering, der tager sigte på at skærpe offentlighedens opmærksomhed omkring skolefrugtordningen og dens formål, dels det netværkssamarbejde, der knytter sig til ordningen, uden at dette indskrænker dets beføjelser til, inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande, at medfinansiere foranstaltninger, der er nødvendige for at bevidstgøre offentligheden om frugt og grøntsagers gavnlige virkninger for sundheden. Det er nødvendigt, at Kommissionen iværksætter en omfattende reklamekampagne for denne ordning i hele EU.
Ændring 13
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 103g a – stk. 1
1.  På de af Kommissionen fastsatte betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 fællesskabsstøtte til uddeling af de af Kommissionen udvalgte produkter hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren til skoleelever, og der kan også ydes støtte til finansiering af bestemte hermed forbundne omkostninger til logistik, distribution, udstyr, kommunikation, kontrol og evaluering.
1.  På de af Kommissionen fastsatte betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 fællesskabsstøtte til uddeling af de af Kommissionen udvalgte og af medlemsstaterne nærmere fastsatte produkter med oprindelse i EU hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren og banansektoren til skole- og førskoleelever, og der ydes også støtte til finansiering af bestemte hermed forbundne omkostninger til logistik, distribution, udstyr, kommunikation, kontrol og evaluering samt til finansiering af de ledsageforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre ordningens effektivitet.
Kommissionen og medlemsstaterne udvælger frugt og grøntsager, der bør være så friske som muligt, afstemt efter årstiden og billige, på grundlag af sundhedskriterier som f.eks. mindst muligt indhold af unaturlige og usunde tilsætningsstoffer.
Anvendelse af lokale produkter bør prioriteres for at undgå unødvendige transporter og dermed forbundne miljøbelastninger.
Hvis der er økologisk dyrkede og lokalt producerede frugter og grøntsager til rådighed, tages der særligt hensyn hertil.
Ændring 14
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 103ga – stk. 2
2.  Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, fastlægger først, på nationalt eller regionalt plan, en strategi for gennemførelsen af ordningen. De træffer også sådanne ledsageforanstaltninger, der er nødvendige for at gøre ordningen effektiv.
2.  Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, fastlægger først, på nationalt eller regionalt plan, en strategi for gennemførelsen af ordningen under hensyntagen til udnyttelsen af de jordbunds- og klimaforhold, hvorunder produktionen af frugt og grøntsager foregår. Det bør i denne forbindelse også sikres, at produkter fremstillet i EU har fortrinsret. De pågældende medlemsstater tilvejebringer også de nødvendige fællesskabs- og nationale finansielle midler til gennemførelsen og træffer sådanne ledsageforanstaltninger, der er nødvendige for at gøre ordningen effektiv, idet der gives fortrinsret til børn i førskolealderen og børn i grundskolen, som der dagligt skal uddeles gratis frugt til.
Som led i denne strategi fastsætter medlemsstaterne bl.a.:
- hvilke produkter, der skal uddeles under hensyntagen til, at det skal være årstidens produkter, og at de skal være fremstillet lokalt
- hvilke aldersgrupper blandt skoleeleverne, der er omfattet
- hvilke undervisningsinstitutioner, der er omfattet af ordningen.
I overensstemmelse med objektive kriterier prioriterer medlemsstaterne lokalt producerede traditionelle frugter og grøntsager og støtter mindre landbrug i forbindelse med gennemførelsen af ordningen.
Ledsageforanstaltningerne omfatter rådgivning om sundhed og ernæring, information om de sundhedsmæssige fordele ved frugt, tilpasset elevernes alder, og information om det økologiske landbrugs særlige kendetegn.
Ændring 15
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 103ga – stk. 3 – litra a
a) overstige 90 mio. EUR pr. skoleår
a) overstige 500 mio. EUR pr. skoleår
Ændring 16
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 103ga – stk. 3 – litra b
b) overstige 50 % af uddelingsomkostningerne og hermed forbundne omkostninger som omhandlet i stk. 1 eller 75 % i de regioner, der er omfattet af konvergensmålet
b) overstige uddelingsomkostningerne og hermed forbundne omkostninger samt omkostningerne ved ledsageforanstaltningerne som omhandlet i stk. 1
Ændring 17
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 103ga – stk. 3 – litra c
c) dække andre omkostninger end de i stk. 1 nævnte uddelingsomkostninger og hermed forbundne omkostninger
c) dække andre omkostninger end de i stk. 1 nævnte uddelingsomkostninger og hermed forbundne omkostninger samt omkostningerne ved de i stk. 1 nævnte ledsageforanstaltninger, der er nødvendige for at gøre ordningen effektiv
Ændring 18
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 103ga – stk. 3 – litra d
d) bruges som erstatning for den aktuelle finansiering af en eksisterende national skolefrugtordning eller andre uddelingsordninger for skoler, hvori indgår frugt.
d) bruges som erstatning for den aktuelle offentlige finansiering af en eksisterende national skolefrugtordning eller andre uddelingsordninger for skoler, hvori indgår frugt.
Ændring 19
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 103ga – stk. 5
5.  Fællesskabets skolefrugtordning berører ikke eventuelle særskilte nationale skolefrugtordninger, der er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.
5.  Fællesskabets skolefrugtordning berører ikke eventuelle særskilte nationale skolefrugtordninger, der er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. Pilotprojekter, der gennemføres på forsøgsbasis i et mindre antal uddannelsesinstitutioner og i en begrænset periode, betragtes ikke som nationale ordninger, jf. stk. 3, litra d).
Ændring 21
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 184 – nr. 6
6) inden den 31. august 2012 forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af skolefrugtordningen i henhold til artikel 103ga, om nødvendigt ledsaget af passende forslag. I rapporten behandles især spørgsmålet om, hvorvidt ordningen har bidraget til indførelse af velfungerede skolefrugtordninger i medlemsstaterne og til forbedring af børns kostvaner.
6) inden den 31. august 2012 forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af skolefrugtordningen i henhold til artikel 103ga, om nødvendigt ledsaget af passende forslag. I rapporten behandles især følgende spørgsmål:
- hvorvidt ordningen har bidraget til indførelse af velfungerede skolefrugtordninger i medlemsstaterne og til forbedring af børns kostvaner
- hvorvidt valget af national medfinansiering via et forældrebidrag har påvirket ordningens rækkevidde og effektivitet eller ej
- de nationale ledsageforanstaltningers relevans og effekt, navnlig inkorporeringen af skolefrugtordningen og den tilhørende information om sund ernæring i de nationale læseplaner.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik