Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0146(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0391/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0391/2008

Συζήτηση :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0542

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 400kWORD 120k
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία *
P6_TA(2008)0542A6-0391/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) με σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0442),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0315/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0391/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 33 της Συνθήκης, περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια προϊόντων οπωροκηπευτικών και μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα για την προώθηση της κατανάλωσης ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.
(2)  Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 33 της Συνθήκης, περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια προϊόντων οπωροκηπευτικών και μπανάνας προέλευσης ΕΕ, καθώς και προϊόντων αυτών, που θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φρέσκα, εποχής και διαθέσιμα σε χαμηλό κόστος, στους μαθητές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω στόχους. Στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά τον καθορισμό της ομάδας στόχου, να διαθέτουν αρκετή ευελιξία ώστε, συναρτήσει των αναγκών τους, να παρέχουν φρούτα στα σχολεία σε έναν όσο το δυνατόν ευρύτερο κύκλο χρηστών. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, θα έχει έντονα θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, θα βελτιώσει τη μελλοντική κατανάλωση, θα δημιουργήσει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με τη συμμετοχή μαθητών, γονέων και καθηγητών, έχοντας έτσι σημαντικά θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και προωθώντας τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα για την προώθηση της κατανάλωσης ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε συνδυασμό με μια πρόσθετη συνιστώσα υγιεινής και διατροφικής αγωγής, καθώς και ενθάρρυνσης και τόνωσης των περιφερειακών παραγωγών, ιδίως των προϊόντων των ορεινών περιοχών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Το παρόν σχέδιο για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και την ανάπτυξη της προτίμησης για φρούτα και λαχανικά στους νέους. Το σχέδιο αυτό αναμένεται επίσης να καταστήσει δυνατή, με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς τους διάφορους κύκλους των εποχών. Προς το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικές αρχές θα πρέπει, κατά προτεραιότητα, να διασφαλίσουν τη διανομή φρούτων εποχής, προωθώντας ένα διαφοροποιημένο φάσμα φρούτων, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να ανακαλύπτουν διαφορετικές γεύσεις.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Επιπλέον, το άρθρο 152 παράγραφος 1 της Συνθήκης ορίζει ότι "κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών (…) της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου". Τα προφανή οφέλη για την υγεία που παρέχει ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία είναι πτυχές που μπορούν να ενσωματωθούν στην εφαρμογή της ΚΓΠ.
(3)  Επιπλέον, το άρθρο 152 παράγραφος 1 της Συνθήκης ορίζει ότι "κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών (…) της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου". Τα προφανή οφέλη για την υγεία που παρέχει ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία είναι πτυχές που μπορούν να ενσωματωθούν στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ εν γένει και της ΚΓΠ ειδικότερα.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τις βιολογικές τροφές και καλλιέργειες προτείνει τη δρομολόγηση πολυετούς εκστρατείας ενημέρωσης και προώθησης της ΕΕ επί σειρά ετών, προκειμένου να ενημερωθούν τα σχολεία για τα πλεονεκτήματα της βιολογικής καλλιέργειας και να αυξηθεί η γνώση των καταναλωτών και η αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων περιλαμβανομένης και της αναγνώρισης του σήματος ΕΕ. Το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία πρέπει να στηρίξει αυτούς τους στόχους, ιδίως σε ό,τι αφορά τα βιολογικά φρούτα, και τα συνοδευτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την παροχή ενημέρωσης για τη βιολογική γεωργία.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί κοινοτική ενίσχυση για τη συγχρηματοδότηση της προμήθειας στους μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ορισμένων υγιεινών προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας, καθώς και ορισμένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τους όρους του σχεδίου.
(6)  Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί κοινοτική ενίσχυση για τη χρηματοδότηση της προμήθειας στους μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ορισμένων υγιεινών προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας, ορισμένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών μέτρων για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τους όρους του σχεδίου. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις ποιότητας και αειφορίας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που θα πρέπει να πληρούν τα πλέον απαιτητικά κριτήρια, ήτοι να είναι κατά προτίμηση εποχής και να προέρχονται από τοπική παραγωγή και, στο μέτρο του δυνατού, να είναι προέλευσης ΕΕ.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εκπονήσουν προηγουμένως συναφή στρατηγική. Πρέπει επίσης να προβλέψουν συνοδευτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.
(7)  Προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εκπονήσουν προηγουμένως συναφή στρατηγική, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενημέρωσης των ομάδων στόχων. Πρέπει επίσης να προβλέψουν συνοδευτικά εκπαιδευτικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, και η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενσωματώσουν, με εκπαιδευτικό τρόπο, τα μέτρα αυτά σε μαθησιακά προγράμματα σχετικά με την υγεία και τη διατροφή στα σχολεία.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Προκειμένου να μην περιορισθεί ο συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να δικαιούνται να παράσχουν πρόσθετη εθνική ενίσχυση για την προμήθεια προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την τρέχουσα χρηματοδότηση για τα υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία που περιλαμβάνουν φρούτα.
(8)  Προκειμένου να μην περιορισθεί ο συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να παράσχουν πρόσθετη εθνική ενίσχυση για την προμήθεια προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την τρέχουσα εθνική χρηματοδότηση για τα υπάρχοντα πολυετή σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία που περιλαμβάνουν φρούτα. Η κοινοτική χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να αφορά μόνο νέα σχέδια ή την επέκταση υπαρχόντων σχεδίων.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να προβλεφθεί ένα ορισμένο ανώτατο όριο κοινοτικής ενίσχυσης, καθώς και μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης, και η κοινοτική χρηματοδοτική εισφορά στο σχέδιο πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των μέτρων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ, ο οποίος παρατίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.
(9)  Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να προβλεφθεί ένα ορισμένο ανώτατο όριο κοινοτικής ενίσχυσης, καθώς και μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης, και η κοινοτική χρηματοδοτική εισφορά στο σχέδιο πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των μέτρων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ, ο οποίος παρατίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Εάν ένα κράτος μέλος, ή και περισσότερα, δεν κάνει χρήση της κοινοτικής χρηματοδότησης, τα κονδύλια μπορούν να μεταφέρονται και να χρησιμοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Προκειμένου να δοθεί χρόνος για την ομαλή υλοποίησή του, το σχέδιο πρέπει να εφαρμοσθεί από το σχολικό έτος 2009/10. Τρία έτη αργότερα πρέπει να υποβληθεί σχετική έκθεση.
(10)  Προκειμένου να δοθεί χρόνος για την ομαλή υλοποίησή του, το σχέδιο πρέπει να εφαρμοσθεί από το σχολικό έτος 2009/10. Τα κράτη μέλη πρέπει να διεξάγουν ετήσιες αναλύσεις για την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του προγράμματος και η Επιτροπή, τρία έτη αργότερα, πρέπει να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον ένα σχέδιο μακράς διάρκειας θα έχει μακροπρόθεσμα ευεργετικές επιπτώσεις, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδίου, προκειμένου να μετρηθεί η αποτελεσματικότητά του και να προταθούν πιθανές βελτιώσεις.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του σχεδίου, η Κοινότητα πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την εφαρμογή μέτρων δικτύωσης σχετικά με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και τους στόχους του, με την επιφύλαξη της εξουσίας της να συγχρηματοδοτεί, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επωφελείς συνέπειες για την υγεία της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών.
(11)  Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του σχεδίου, η Κοινότητα πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την εφαρμογή μέτρων δικτύωσης σχετικά με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και τους στόχους του, με την επιφύλαξη της εξουσίας της να συγχρηματοδοτεί, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επωφελείς συνέπειες για την υγεία της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών. Θεωρείται απολύτως απαραίτητη η διεξαγωγή, από την πλευρά της Επιτροπής, μιας μεγάλης εκστρατείας προβολής του παρόντος σχεδίου σε ολόκληρη την ΕΕ.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1 – σημείο α)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 103ζα – παράγραφος 1
1.  Υπό τις προϋποθέσεις που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, από το σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ορισμένων προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης.
1.  Υπό τις προϋποθέσεις που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, από το σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε μαθητές σε εκπαιδευτικά και προσχολικά ιδρύματα ορισμένων προϊόντων ΕΕ του τομέα των οπωροκηπευτικών, που επιλέγονται από την Επιτροπή και που θα καθορισθούν λεπτομερέστερα από τα κράτη μέλη, και είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων συνοδευτικών μέτρων για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιλέγουν τα οπωροκηπευτικά, τα οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φρέσκα, εποχής και διαθέσιμα σε χαμηλό κόστος, με βάση κριτήρια υγείας, όπως π.χ. με τα λιγότερα δυνατά μη φυσικά και ανθυγιεινά πρόσθετα.
Προτεραιότητα θα πρέπει να έχει η χρήση τοπικών προϊόντων, ώστε να αποφεύγονται οι περιττές μεταφορές και η συνακόλουθη περιβαλλοντική ρύπανση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα βιολογικά και τοπικά φρούτα, εάν είναι διαθέσιμα.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1 – σημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα –
Άρθρο 103ζα – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.
2.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες παραγωγής των οπωροκηπευτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η κοινοτική προτίμηση για τα εν λόγω προϊόντα. Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης τους απαραίτητους για την εφαρμογή κοινοτικούς χρηματοδοτικούς πόρους και λαμβάνουν τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία τα φρούτα θα διανέμονται σε καθημερινή βάση και δωρεάν.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, τα κράτη μέλη καθορίζουν μεταξύ άλλων:
- τα προς διανομή προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για προϊόντα εποχής και τοπικής παραγωγής·
- τις ηλικιακές ομάδες του δικαιούχου σχολικού πληθυσμού·
- τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο σχέδιο.
Βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα στα ντόπια παραδοσιακά οπωροκηπευτικά και στηρίζουν τα μικρότερα αγροκτήματα κατά την εφαρμογή του σχεδίου.
Τα συνοδευτικά μέτρα περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών υγείας και διατροφής, ενημέρωσης σχετικά με τα ευεργετήματα των φρούτων για την υγεία, κατάλληλης για την ηλικία των μαθητών, καθώς και ενημέρωσης σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά της βιολογικής καλλιέργειας.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1 – σημείο α)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα –
Άρθρο 103ζ α – παράγραφος 3 – στοιχείο α)
α) δεν υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια ευρώ ανά σχολικό έτος,
α) δεν υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ ανά σχολικό έτος,
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1 – σημείο α)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα –
Άρθρο 103ζα – παράγραφος 3 – στοιχείο β)
β) δεν υπερβαίνει το 50% των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή το 75% των εν λόγω εξόδων σε περιφέρειες επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης,
β) δεν υπερβαίνει τα έξοδα προμήθειας, τα συναφή έξοδα και τα συνοδευτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1 – σημείο α)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα –
Άρθρο 103ζ α – παράγραφος 3 – στοιχείο γ)
γ) δεν καλύπτουν έξοδα άλλα εκτός των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και
γ) δεν καλύπτουν έξοδα άλλα εκτός των εξόδων προμήθειας, των συναφών εξόδων και των αναγκαίων συνοδευτικών μέτρων για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1 – σημείο α)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα –
Άρθρο 103ζα – παράγραφος 3 – στοιχείο δ)
δ) δεν χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση υφιστάμενης χρηματοδότησης για οποιαδήποτε υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία τα οποία περιλαμβάνουν φρούτα.
δ) δεν χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση υφιστάμενης δημόσιας χρηματοδότησης για οποιαδήποτε υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία τα οποία περιλαμβάνουν φρούτα.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1 – σημείο α)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα –
Άρθρο 103ζα – παράγραφος 5
5.  Το κοινοτικό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν θίγει τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία τα οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο.
5.  Το κοινοτικό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν θίγει τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία τα οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. Τα πιλοτικά σχέδια που διεξάγονται πειραματικά και επί χαμηλού αριθμού σχολικών ιδρυμάτων και για μια περιορισμένη χρονικά περίοδο, δεν θεωρούνται εθνικά σχέδια κατά την έννοια αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 3, στοιχείο δ).
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 184 – σημείο 6
6) πριν από την 31η Αυγούστου 2012 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία που προβλέπεται στο άρθρο 103ζα, συνοδευόμενη ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις. Η έκθεση καλύπτει ιδίως την έκταση στην οποία το σχέδιο προώθησε την θέσπιση καλά λειτουργούντων σχεδίων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία στα κράτη μέλη και τις επιπτώσεις του σχεδίου όσον αφορά την βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.
6) πριν από την 31η Αυγούστου 2012 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία που προβλέπεται στο άρθρο 103ζα, συνοδευόμενη ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις. Η έκθεση καλύπτει ιδίως την έκταση στην οποία το σχέδιο προώθησε την θέσπιση καλά λειτουργούντων σχεδίων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία στα κράτη μέλη και τις επιπτώσεις του σχεδίου όσον αφορά την βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών:
- το κατά πόσον η επιλογή για εθνική συγχρηματοδότηση, μέσω γονικής συνεισφοράς, επηρέασε ή όχι το εύρος και την αποτελεσματικότητα του σχεδίου·
- τη σημασία και τον αντίκτυπο των εθνικών συνοδευτικών μέτρων, ιδίως τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και η ενημέρωση γύρω από μια υγιεινή διατροφή, που το συνοδεύει, εντάσσονται στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου