Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0146(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0391/2008

Pateikti tekstai :

A6-0391/2008

Debatai :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Balsavimas :

PV 18/11/2008 - 7.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0542

Priimti tekstai
PDF 414kWORD 117k
Antradienis, 2008 m. lapkričio 18 d. - Strasbūras
Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa *
P6_TA(2008)0542A6-0391/2008

2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą (COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0442),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 36  ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0315/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0391/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, produkcijos tiekimo garantavimas ir vartotojams priimtinų tiekiamos produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos parama pagal vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, kuria remiamas vaisių, daržovių ir bananų produktų tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, atitiktų tokius tikslus. Be to, programa jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta Sutarties 35 straipsnio b punkte, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką galima numatyti bendras priemones tam tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip antai vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą.
(2)  Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, produkcijos tiekimo garantavimas ir vartotojams priimtinų tiekiamos produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos parama pagal vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, kuria remiamas ES šalyse išaugintų vaisių ir daržovių bei bananų produktų, kurie turėtų būti kiek įmanoma šviežesni, sezoniniai ir prieinami mažomis kainomis, tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, atitiktų tokius tikslus. Kaip reikalaujama pagal subsidiarumo principą, valstybėms narėms, kai jos nustato tikslines grupes, turėtų būti leidžiama veikti gana lanksčiai, kad jos, atsižvelgdamos į savo poreikius, galėtų tiekti vaisius į mokyklas kiek įmanoma didesniam skaičiui vartotojų. Be to, vykdant šią programą jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti vaisius ir daržoves, taigi būtų daromas didelis teigiamas poveikis visuomenės sveikatai ir geriau kovojama su vaikų skurdu, ateityje jų būtų vartojama daugiau, o įtraukus mokinius, tėvus ir mokytojus vartotojų skaičius padidėtų kelis kartus ir dėl šios priežasties pastebimai pagerėtų visuomenės sveikata, taip pat išaugtų žemės ūkio pajamos ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta Sutarties 35 straipsnio b punkte, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką galima numatyti bendras priemones, kaip antai vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa, tam tikrų produktų vartojimui skatinti, suderinimui su papildomais švietimo sveikatos ir mitybos klausimais aspektais ir regionų gamintojams, visų pirma kalnuotų vietovių gamintojams, skatinti;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa turėtų būti apibrėžiama kaip ES iniciatyva, kurią įgyvendinant siekiama kovoti su jaunimo nutukimu ir lavinti jų skonį vaisių ir daržovių atžvilgiu. Be to, ši programa turėtų būti skirta, naudojant atitinkamas švietimo programas, vaikų metų laikų kaitos suvokimui ugdyti. Siekdamos šio tikslo, už švietimą atsakingos valdžios institucijos turėtų teikti pirmenybę sezoninių vaisių paskirstymo užtikrinimui ir visų pirma skatinti dalyti įvairius vaisius, kad vaikai galėtų atrasti kitokį skonį.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Sutarties 152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad "žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir veiklos kryptis". Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos nauda sveikatingumui yra aiški – tai aspektas, kurį reikėtų įtraukti įgyvendinant BŽŪP.
(3)  Sutarties 152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad "žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir veiklos kryptis". Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos nauda sveikatingumui yra aiški – tai aspektas, kurį reikėtų įtraukti įgyvendinant ES politikos sritis apskritai ir ypač BŽŪP.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  Įgyvendinant Europos ekologiškai gaminamo maisto ir ekologinės žemdirbystės veiksmų planą siūloma vykdyti daugiametę ES masto informacinę ir reklaminę kampaniją, kad kelerius metus mokiniai būtų informuojami apie ekologinės žemdirbystės privalumus, būtų ugdomas vartotojų sąmoningumas, ekologiški produktai būtų atpažįstami, įskaitant ES ženklą. Įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą turėtų būti siekiama šių tikslų, ypač susijusių su ekologiškais vaisias, o papildomos priemonės turėtų apimti informacijos apie ekologišką žemdirbystę teikimą.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Todėl Bendrijos parama turėtų būtų skiriama tam tikrų vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektorių produktų tiekimui moksleiviams į švietimo įstaigas, taip pat su tuo susijusioms logistikos, dalijimo, įrangos, komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo išlaidoms bendrai finansuoti. Komisija turėtų nustatyti programos sąlygas.
(6)  Bendrijos parama turėtų būti skiriama tam tikrų vaisių ir daržovių bei bananų sektorių produktų tiekimui moksleiviams į švietimo įstaigas, taip pat su tuo susijusioms logistikos, dalijimo, įrangos, komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo, taip pat papildomų priemonių, reikalingų programos veiksmingumui užtikrinti, išlaidoms finansuoti. Komisija turėtų nustatyti programos sąlygas. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti produktų, kuriems taikoma ši programa, kokybės ir tvarumo reikalavimams; produktai turėtų atitikti pačius griežčiausius standartus ir, pageidautina, kad būtų sezoniniai ir pagaminti vietoje arba, jei įmanoma, ES.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu parengti strategiją. Valstybės narės taip pat turėtų nustatyti papildomas priemones, kurių reikia, kad programa būtų sėkminga.
(7)  Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu parengti strategiją, apimančią tikslinių grupių švietimą. Valstybės narės taip pat turėtų nustatyti papildomas švietimo ir logistikos priemones, kurių reikia, kad programa būtų sėkminga, o Komisija turėtų parengti šio reglamento įgyvendinimo gaires. Valstybės narės gali švietimo tikslais įtraukti šias priemones į mokyklų sveikatos ir mitybos mokymo programas.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Kad nebūtų ribojamas bendras panašių nacionalinių priemonių poveikis, valstybėms narėms taip pat turėtų būti leista skirti papildomą nacionalinę pagalbą produktų tiekimui ir su tuo susijusioms išlaidoms bei papildomoms priemonėms, o Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos neturėtų niekaip apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų, kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė. Tačiau, kad būtų užtikrintas Bendrijos programos poveikis, šia programa neturėtų būti pakeistas esamas nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų ar kitų mokykloms taikomų paskirstymo programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, finansavimas.
(8)  Kad nebūtų ribojamas bendras panašių nacionalinių priemonių poveikis, valstybės narės taip pat turėtų būti skatinamos skirti papildomą nacionalinę pagalbą produktų tiekimui ir su tuo susijusioms išlaidoms bei papildomoms priemonėms, o Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos neturėtų niekaip apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų, kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė. Tačiau, kad būtų užtikrintas Bendrijos programos poveikis, būtina, kad šia programa nebūtų pakeistas esamas daugiamečių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų ar kitų mokykloms taikomų paskirstymo programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, nacionalinis finansavimas. Bendrijos finansavimas turėtų būti papildomo pobūdžio ir skirtas naujoms programoms arba esamų programų plėtrai finansuoti.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto valdymą, reikėtų nustatyti fiksuotą aukščiausią Bendrijos pagalbos ribą ir didžiausią bendro finansavimo normą, o Bendrijos finansinį įnašą į programą reikėtų įtraukti į priemonių, kurios atitinka 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto EŽŪGF finansavimo reikalavimus, sąrašą.
(9)  Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto valdymą, reikėtų nustatyti fiksuotą aukščiausią Bendrijos pagalbos ribą ir didžiausią bendro finansavimo normą, o Bendrijos finansinį įnašą į programą reikėtų įtraukti į priemonių, kurios atitinka 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto EŽŪGF finansavimo reikalavimus, sąrašą. Jeigu viena ar daugiau valstybių narių nepanaudoja Bendrijos finansavimo, lėšas galima pervesti kitoms valstybėms narėms ir jas jose panaudoti.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Siekiant skirti pakankamai laiko sklandžiam programos įgyvendinimui, ji turėtų būti pradėta įgyvendinti 2009–2010 mokykliniais metais. Jos ataskaita turėtų būti teikiama po trejų metų.
(10)  Siekiant skirti pakankamai laiko sklandžiam programos įgyvendinimui, ji turėtų būti pradėta įgyvendinti 2009–2010 mokykliniais metais. Valstybės narės turėtų kasmet atlikti programos įgyvendinimo ir jos poveikio vertinimą, o po trejų metų Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti ataskaitą. Kadangi tik ilgalaikė programa duotų ilgalaikės naudos, būtina užtikrinti šios programos stebėseną ir vertinimą, kad būtų galima nustatyti jos veiksmingumą ir pasiūlyti galimus jos tobulinimo būdus.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Kad programa būtų veiksmingesnė, Bendrija turėtų turėti galimybę finansuoti informavimo, stebėjimo ir vertinimo priemones, kuriomis būtų informuojama apie vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą bei jos tikslus ir apie ryšių mezgimo priemones, susijusias su programa, nepažeisdama savo įgaliojimų pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse[4] bendrai finansuoti būtinas papildomas priemones, skirtas informuoti apie vaisių ir daržovių vartojimo naudą sveikatai.
(11)  Kad programa būtų veiksmingesnė, Bendrija turėtų turėti galimybę finansuoti informavimo, stebėjimo ir vertinimo priemones, kuriomis būtų informuojama apie vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą bei jos tikslus ir apie ryšių mezgimo priemones, susijusias su programa, nepažeisdama savo įgaliojimų pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, bendrai finansuoti būtinas papildomas priemones, skirtas informuoti apie vaisių ir daržovių vartojimo naudą sveikatai. Labai svarbu, kad Komisija ES mastu vykdytų didelę šios programos reklamos kampaniją.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
103 g a straipsnio 1 dalis
1.  Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 2009–2010 mokyklinių metų skiriama Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti skiriama tam tikroms su tuo susijusioms logistikos, skirstymo, įrangos, komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo išlaidoms finansuoti.
1.  Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 2009–2010 mokyklinių metų skiriama Bendrijos pagalba tam tikrų Komisijos parinktų ES pagamintų vaisių ir daržovių bei bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų išsamiau nustatyti valstybės narės, tiekimui moksleiviams į švietimo ir ikimokyklines įstaigas; ji taip pat skiriama tam tikroms su tuo susijusioms logistikos, skirstymo, įrangos, komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo išlaidoms finansuoti, taip pat papildomoms priemonėms, kurių reikia programos veiksmingumui užtikrinti, finansuoti.
Komisija ir valstybės narės, vadovaudamosi sveikatingumo kriterijais, kaip antai mažiausias įmanomas nenatūralių ir sveikatai kenksmingų priedų kiekis, parenka vaisius ir daržoves, kurie turi būti kuo šviežesni, sezoniniai ir prieinami mažomis kainomis.
Pirmenybė turėtų būti teikiama vietos produktams siekiant išvengti nereikalingo transportavimo ir dėl to sukeliamos aplinkos taršos.
Jei yra galimybių gauti ekologiškų vietos vaisių ir daržovių, jiems reikia skirti ypatingą dėmesį.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IVa skirsnio IIa poskirsnio 103ga straipsnio 2 dalis
2.  Programoje norinčios dalyvauti valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu parengia programos įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės taip pat nustato papildomas priemones, kurių reikia, kad programa būtų veiksminga.
2.  Programoje norinčios dalyvauti valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu parengia programos įgyvendinimo strategiją, atsižvelgdamos į vietovių, kuriose auginami vaisiai ir daržovės, dirvožemio ypatybes ir klimato sąlygas. Atsižvelgiant į tai, atitinkamiems produktams užtikrinama Bendrijos pirmenybė. Tos valstybės narės taip pat teikia Bendrijos ir nacionalinius finansinius išteklius, būtinus programai įgyvendinti, ir nustato papildomas priemones, kurių reikia, kad programa būtų veiksminga, pirmenybę teikdamos ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniams ir pradinių mokyklų mokiniams, kuriems nemokami vaisiai turi būti dalijami kasdien.
Valstybės narės, remdamosi šia strategija, be kita ko, nustato:
- produktus, kurie bus dalijami, atsižvelgdamos į produktų sezoninį ir vietos pobūdį;
- mokinių, kurie naudojasi programa, amžiaus grupes;
- programoje dalyvaujančių mokyklų sąrašą.
Laikydamosi objektyvių kriterijų, įgyvendinamos programą valstybės narės teikia pirmenybę vietoje užaugintiems tradiciniams vaisiams ir daržovėms ir remia smulkius ūkininkus.
Papildomos priemonės apima su sveikata ir mityba susijusių patarimų ir informacijos apie šviežių vaisių naudą sveikatai teikimą atsižvelgiant į mokinių amžių, taip pat informacijos apie ekologiško ūkininkavimo ypatybes teikimą.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IVa skirsnio IIa poskirsnio 103ga straipsnio 3 dalies a punktas
a) viršyti 90 mln. EUR per vienerius mokyklinius metus,
a) viršyti 500 mln. EUR per vienerius mokyklinius metus,
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IVa skirsnio IIa poskirsnio 103ga straipsnio 3 dalies b punktas
b) viršyti 50 % (regionuose, kurie atitinka reikalavimus pagal konvergencijos tiksląarba 75 %) 1 dalyje minimų tiekimo ir susijusių išlaidų,
b) viršyti tiekimo ir susijusias išlaidas bei su papildomomis priemonėmis susijusias išlaidas, kaip nurodyta 1 dalyje,
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 dalies c punktas
c) dengti ne 1 dalyje minimas tiekimo ir susijusias išlaidas, ir
c) dengti ne tiekimo ir susijusias išlaidas ir papildomų priemonių, reikalingų programos veiksmingumui užtikrinti, išlaidas, kaip nurodyta 1 dalyje, ir
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IVa skirsnio IIa poskirsnio 103ga straipsnio 3 dalies d punktas
d) pakeisti dabartinio esamų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo programų arba kitų mokykloms taikomų paskirstymo programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, finansavimo.
d) pakeisti dabartinio esamų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo programų arba kitų mokykloms taikomų paskirstymo programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, viešojo finansavimo.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IVa skirsnio IIa poskirsnio 103ga straipsnio 5 dalis
5.  Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa neturi niekaip apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų, kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė.
5.  Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa neturi niekaip apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų, kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė. Bandomieji projektai, kurie tam tikrą laiką buvo vykdomi keliose mokymo įstaigose eksperimentavimo tikslu, nelaikomi nacionalinėmis programomis pagal 3d dalį.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
184 straipsnio 6 dalis
6)  Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. dėl 103ga straipsnyje numatytos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos taikymo, jei būtina, papildant atitinkamais pasiūlymais. Ataskaitoje visų pirma nagrinėjama, kokiu mastu programa padėjo paskatinti veiksmingų vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų diegimą valstybėse narėse ir kaip programa padėjo pagerinti vaikų mitybos įpročius.
6)  Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. dėl 103ga straipsnyje numatytos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos taikymo, jei būtina, papildant atitinkamais pasiūlymais. Ataskaitoje visų pirma nagrinėjama:
- kokiu mastu programa padėjo paskatinti veiksmingų vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų diegimą valstybėse narėse ir kaip programa padėjo pagerinti vaikų mitybos įpročius;
- kokiu mastu dalies nacionalinių programai bendrai finansuoti reikalingų lėšų parūpinimo būdas, pavyzdžiui, tėvų įnašai, turėjo ar neturėjo įtakos programos apimčiai ir jos veiksmingumui;
- nacionalinių papildomų priemonių tinkamumas ir poveikis, visų pirma, kaip vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa ir papildoma informacija apie sveiką mitybą buvo įtrauktos į nacionalines mokymo programas;
Teisinė informacija - Privatumo politika