Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2140(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0418/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0418/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.18
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0545

Hyväksytyt tekstit
PDF 136kWORD 47k
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg
Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen
P6_TA(2008)0545A6-0418/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. marraskuuta 2008 fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta kestävästä sähköntuotannosta: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen (2008/2140(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission 23. tammikuuta 2008 esittämän tiedonannon "Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen" (KOM(2008)0013) ja siihen liittyvän vaikutusten arviointia koskevan komission työasiakirjan (SEC(2008)0047),

−   ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (KOM(2008)0016) sekä siihen liittyvän vaikutusten arviointia koskevan komission työasiakirjan (SEC(2008)0052),

−   ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY, direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta (KOM(2008)0018) sekä siihen liittyvän vaikutusten arviointia koskevan komission työasiakirjan (SEC(2008)0054),

−   ottaa huomioon komission 22. marraskuuta 2007 esittämän tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma) – "Kohti vähähiilistä tulevaisuutta" (KOM(2007)0723) – sekä siihen liittyvät komission työasiakirjat teknologiakartoituksesta (SEC(2007)1510) ja kapasiteettikartoituksesta (SEC(2007)1511) Euroopan strategista energiateknologiasuunnitelmaa varten,

–   ottaa huomioon komission 23. tammikuuta 2008 esittämän tiedonannon "Kaksi kertaa 20 vuonna 2020: Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle" (KOM(2008)0030),

–   ottaa huomioon 10. tammikuuta 2007 annetun komission tiedonannon "Energiapolitiikka Euroopalle" (KOM(2007)0001),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) 18. joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1982/2006/EY(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0418/2008),

A.   katsoo, että EU:ssa on viimeisten tieteellis-teknisten tietojen perusteella ilman massiivisia tutkimus- ja kehittämisinvestointeja muuhun tekniikkaan käytettävä fossiilisia polttoaineita vielä vuosikymmenten ajan energian toimitusvarmuuden takaamiseksi,

B.   toteaa, että hiili on EU:ssa ainoa käytettävissä oleva fossiilinen energialähde, jonka avulla voidaan rajoittaa lisääntyvää riippuvuutta epävakaiden kolmansien maiden öljy- ja kaasutoimituksista ja jolla on tämän vuoksi strateginen merkitys,

C.   toteaa, että kun hiilellä on monissa jäsenvaltioissa keskeinen asema eri energiamuotojen yhdistelmässä, hiilikäyttöiset voimalat vaativat merkittävää modernisointia ja investointeja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi,

D.   ottaa huomioon, että useilla jäsenvaltioilla on runsaita hiilivarantoja, joiden arvioidaan riittävän pitkään tulevalle vuosisadalle saakka,

E.   toteaa, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan laaja käyttö voimalaitoksissa ja myös pitkällä aikavälillä paljon hiilidioksidipäästöjä aiheuttavilla teollisuudenaloilla voisi auttaa saavuttamaan EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vuoden 2020 jälkeen ja että tällaisen tekniikan käyttäminen täydentää energiatehokkuuteen liittyviä toimia tarjonta- ja kysyntäpuolella sekä uusiutuvien energialähteiden alalla,

F.   ottaa huomioon, että useissa maailman kasvavissa talouksissa energiantuotanto on riippuvainen hiilen käytöstä ja että ympäristöpoliittiset saavutukset liittyvät näillä alueilla läheisesti mahdollisuuteen käyttää vähän päästöjä aiheuttavaa hiiltä,

G.   toteaa, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan käyttäminen voimalaitoksissa vuoden 2020 jälkeen on mahdollista vain, jos demonstrointihankkeet tuottavat uutta ja tarpeellista tekniikan kehitystä parantaen tehokkuutta ja taloudellista toteutettavuutta niin, että samalla taataan ympäristön ottaminen huomioon,

H.   katsoo, että viipeet demonstraatiolaitosten rakentamisessa asettavat kyseenalaiseksi hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan käyttämisen voimalaitoksissa ja siten myös ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamisen,

I.   toteaa, ettei hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan käyttämisellä ole vielä sopivaa ja tarvittavaa oikeudellista kehystä,

J.   toteaa, että asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö on siirrettävä mahdollisimman nopeasti kansalliseen tai alueelliseen lainsäädäntöön ja sitä on täydennettävä uusilla lainsäädäntöehdotuksilla, jotka koskevat erityisesti kuljetusinfrastruktuurien toteuttamista,

K.   katsoo, että lainsäädännön puuttuminen vaikeuttaa yritysten investointipäätösten tekemistä ja mahdollisten sijoittajien toimintaa rahoitusmarkkinoilla,

L.   katsoo, että vähintään 12 demonstraatiolaitoksen perustamista on tuettava ja että EU:n demonstraatiohankkeet on valittava sen mukaan, voidaanko niiden avulla saada tarvittavia tietoja yksittäisistä tekniikoista sekä erilaisista kuljetus- ja varastointivaihtoehdoista,

1.   tähdentää, että EU:n ilmastopolitiikan tavoitteena pitäisi olla kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuinen vähentäminen;

2.   muistuttaa hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia käsitelleen hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin vuoden 2005 erityiskertomuksesta, jossa hiilidioksidin talteenotto ja varastointi määritettiin lupaavaksi tekniikaksi, jonka avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää koko maailmassa ja jonka avulla voidaan saada aikaan jopa 55 prosentin vähennys vuoteen 2100 mennessä;

3.   toteaa, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikka voi auttaa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vuoden 2020 jälkeen; toteaa kuitenkin, että tuki hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikalle täydentää ponnistuksia, joilla pyritään parantamaan energiatehokkuutta ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä;

4.   muistuttaa 8. ja 9. maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston sitoumuksesta, jonka mukaan vuoteen 2015 mennessä edistetään 12 sellaisen demonstrointilaitoksen rakentamista ja käyttöä, joissa käytetään kestävää fossiilisiin polttoaineisiin liittyvää tekniikkaa kaupallisessa sähköntuotannossa;

5.   korostaa tarvetta taata kansallisten keskustelujen järjestäminen niin, että niihin osallistuvat kaikki alan asiantuntijat, millä osoitetaan fossiilisista polttoaineista kestävällä tavalla saatavan sähkön aikaisen demonstroinnin tärkeyttä;

6.   kannattaa näkemystä, jonka mukaan vähintään 12 demonstraatiolaitoksen perustaminen EU:ssa on tarpeen, jotta voidaan saavuttaa toivottu hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden osuus voimalaitoksissa sekä hiilidioksidin turvallinen varastointi vuodesta 2020 alkaen; katsoo tässä yhteydessä, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikkaa on tarpeen mukaan tuettava myös muissa teollisuuslaitoksissa ennen vuotta 2020; toteaa, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiprosessien demonstroinnin avulla talteenotto-, siirto- ja varastointivaiheessa on määritettävä, voidaanko tätä tekniikkaa käyttää turvallisesti ja onko se kustannustehokas ratkaisu ilmastonmuutoksen ongelmaan;

7.   katsoo, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden kehittyminen ja käyttö ovat keino edistää samanaikaisesti toimitusvarmuutta, ilmastonsuojelua ja kilpailukykyä;

8.   katsoo, että kun otetaan huomioon fossiilisten polttoaineiden merkitys käytettävien energialähteiden joukossa monissa maissa kautta maailman, hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikka EU:ssa voisi energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen tähtäävien toimien ohella auttaa saavuttamaan toimitusvarmuuden ja ilmastonsuojelun tavoitteet;

9.   korostaa, että varastointipaikkojen pitkän aikavälin turvallisuudelle ja pysyvyydelle on asetettava sitovat ja tiukat vaatimukset;

10.   katsoo, että meren pohjan alla tapahtuva varastointi voi onnettomuustapauksissa vaarantaa merten ekosysteemejä;

11.   katsoo, etteivät komission esittämät toimet ole riittäviä sen varmistamiseksi, että toivotut kannustimet vähintään 12 demonstraatiolaitoksen perustamiseksi vuoteen 2015 mennessä ovat olemassa;

12.   kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen arvion kunkin 12 demonstraatiohankkeen kustannuksista sekä yksityisen ja julkisen rahoituksen osuuksista niissä;

13.   arvioi, että suora rahoitustuki on välttämätön 12 demonstraatiohankkeen perustamisen varmistamiseksi;

14.   huomauttaa, että demonstraatiohankkeita koskevia investointipäätöksiä ja pääoman saantia rahoitusmarkkinoilla vaikeuttaa oikeudellisen kehyksen puuttuminen erityisesti kansallisella ja alueiden tasolla sekä epävarmuus päästöoikeuksien tulevasta hintakehityksestä;

15.   katsoo, että päästökauppaan liittyvän mahdollisen vuodesta 2013 alkavan tuen ja demonstraatiohankkeiden välttämättömän suunnittelu- ja perustamisvaiheen välisestä viipeestä voidaan selvitä järjestämällä rahoitusta;

16.   ehdottaa tässä yhteydessä, että riskinjakorahoitusvälineen (RSFF) varat, jotka pidätetään tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman hyväksymisen puolivälin tarkasteluun saakka, sidottaisiin hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeviin demonstrointihankkeisiin, jotta näihin hankkeisiin saadaan nopeasti varoja ja niitä voidaan mahdollisuuksien mukaan täydentää muilla varoilla yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa, kuten komissio on esittänyt;

17.   toteaa lisäksi, että EU:n päästökauppajärjestelmän yhteydessä tulisi lisätä kannustimia hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille osoittamalla päästökauppajärjestelmän yhteydessä päästöoikeuksia odotetulle hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin teknologiatuotannolle vähintään 25 % vuodesta 2013, mutta katsoo lisäksi, että tällaisia oikeuksia tulisi osoittaa vähintään kaksi vuotta ennen rakentamista, jotta niillä voitaisiin käydä kauppaa; katsoo vaihtoehtoisesti, että voitaisiin harkita suuruudeltaan 500 miljoonan päästöoikeuksien jakamista EU:ssa toteutettavien hankkeiden tueksi; kannustaa jäsenvaltioita käyttämään EU:n päästökauppajärjestelmän avulla saatuja tuloja hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan tukemiseen ja tarvittavaan infrastruktuuriin;

18.   pitää välttämättömänä, että vähintään 12 tukea saavaksi määritettyä demonstrointilaitosta kattavat yhdessä kaikki mahdolliset hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kolmen eri tekniikan yhdistelmät eri energialähteitä ja varastointivaihtoehtoja käytettäessä ja että nämä laitokset sijaitsevat niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri maantieteellinen jakautuminen EU:ssa;

19.   suosittelee voimakkaasti, että valintoihin sisällytetään voimalaitoshankkeita, joiden ehdotettu vähimmäisteho on 180 MW;

20.   katsoo, että kansallisella ja alueellisella tasolla on luotava viipymättä välttämättömät ehdot kuljetusta ja varastointia koskevia lupamenettelyjä varten;

21.   pitää tarpeellisena EU:n lisäsitoumusta tarvittavan kuljetusinfrastruktuurin kehittämisen tukeen ja panee tässä yhteydessä merkille muita kuljetusinfrastruktuureja koskevat yksittäisten jäsenvaltioiden lupamenettelyt, jotka voivat kestää vuosia, ja pitää samalla tärkeänä tällaisten menettelyjen lyhentämistä, jotta voidaan taata rakentaminen vuoteen 2020 mennessä;

22.   pitää rakennerahastoista peräisin olevia hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstraatiolaitoksille suunnattavia varoja mahdollisina vain silloin, kun yksittäiset alueet eivät ole vielä suunnanneet varoja muihin pitkäaikaisiin hankkeisiin tai tehneet niitä koskevia ehdotuksia, ja korostaa, että ilmastonsuojelutoimien hyväksyntä heikkenee, jos taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseen tarkoitetut varat joutuvat kilpailemaan ilmastonsuojelutoimien kanssa;

23.   kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö