Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2140(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0418/2008

Pateikti tekstai :

A6-0418/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/11/2008 - 7.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0545

Priimti tekstai
PDF 226kWORD 56k
Antradienis, 2008 m. lapkričio 18 d. - Strasbūras
Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimas
P6_TA(2008)0545A6-0418/2008

2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimo (2008/2140(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 23 d. Komisijos komunikatą "Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimas" (COM(2008)0013) ir prie komunikato pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą – poveikio vertinimo santrauką (SEC(2008)0047),

−   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį (COM(2008)0016), ir prie pasiūlymo pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą – poveikio vertinimo santrauką (SEC(2008)0052),

−   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/337/EEB, 96/61/EB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (COM(2008)0018) ir prie pasiūlymo pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą – poveikio vertinimo santrauką (SEC(2008)0054),

−   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą "Europos strateginis energetikos technologijų planas (SET planas). Ateities, kurioje taikomos mažai anglies dvideginio išmetančios technologijos, kūrimas" (COM(2007)0723) ir prie komunikato pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus dėl technologijų žemėlapio (SEC (2007)1510) ir pajėgumų žemėlapio (SEC(2007)1511),

-   atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 23 d. Komisijos komunikatą "Du kartus po 20 iki 2020-ųjų: Europos galimybė išspręsti klimato kaitos klausimus" (COM(2008)0030),

-   atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 10 d. Komisijos komunikatą "Europos energetikos politika" (COM(2007)0001),

-   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.)(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A6-0418/2008),

A.   kadangi, remiantis naujausiomis mokslo ir technikos žiniomis, be didelių investicijų į mokslinius tyrimus bei taikomąją veiklą, susijusius su kitomis technologijomis, iškastinį kurą Europos Sąjungoje reikės naudoti dar ne vieną dešimtmetį, siekianti užtikrinti energijos tiekimo saugumą,

B.   kadangi anglys yra vienintelis ES turimas iškastinis energijos šaltinis, kurį naudojant galima riboti didėjančią priklausomybę nuo naftos ir dujų importo iš nepatikimų trečiųjų šalių, taigi anglims būdinga strateginė svarba,

C.   kadangi daugelyje valstybių narių derinant energijos rūšis anglims tenka svarbus vaidmuo, o anglimis kūrenamas elektrines reikia iš esmės modernizuoti ir į jas investuoti, siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį,

D.   kadangi didelė dalis valstybių narių turi dideles anglių atsargas, kurias, remiantis vertinimais, bus galima naudoti ir kitame šimtmetyje,

E.   kadangi plačiai taikant CO2 surinkimo ir saugojimo technologijas (angl. CCS) elektrinėse ir – ilgą laiką – kituose pramonės sektoriuose, kuriuose išmetama daug CO2, būtų galima pasiekti ambicingus laikotarpiui po 2020 m. užsibrėžtus ES tikslus klimato srityje, o taikant minėtąsias technologijas prisidedama prie pastangų, susijusių su energijos naudojimo veiksmingumu pasiūlos ir paklausos požiūriais, taip pat su atsinaujinančiais energijos šaltiniais,

F.   kadangi energijos gamyba daugelyje pasaulio šalių, kurių ekonomika auga, priklauso nuo anglių naudojimo ir klimato politikos sėkmė šiuose regionuose labai susijusi su anglių naudojimo galimybėmis, kai išmetama mažiau dujų,

G.   kadangi taikyti CCS technologijas elektrinėse nuo 2020 m. bus galima tik tuomet, jei įgyvendinant parodomuosius projektus bus pasiekta naujų būtinų technikos pokyčių, taip pat bus padidintas veiksmingumas ir ekonominis perspektyvumas, tuo pat metu užtikrinant aplinkos apsaugą,

H.   kadangi delsimas statyti parodomuosius įrenginius kelia abejonių dėl CCS technologijų taikymo elektrinėse, taigi ir dėl klimato politikos tikslų įgyvendinimo,

I.   kadangi dar nėra tinkamos teisinės sistemos, reikalingos norint taikyti CCS technologijas,

J.   kadangi šioje srityje galiojantys Bendrijos teisės aktai turi būti kuo greičiau perkeliami į nacionalines arba regionines nuostatas ir papildomi naujais pasiūlymais dėl teisės aktų, ypač kalbant apie transporto infrastruktūros kūrimą,

K.   kadangi dėl to, kad trūksta teisės aktų, įmonėms sunkiau priimti sprendimus dėl investicijų, o potencialiems investuotojams – imtis veiksmų finansų rinkose,

L.   kadangi reikia remti mažiausiai 12 parodomųjų įrenginių statybą ir, remiantis tuo, ar šie įrenginiai ir projektai suteiks būtinų žinių apie atskiras technologijas ir įvairias transportavimo bei saugojimo galimybes, atrinkti remtinus ES lygmens parodomuosius projektus,

1.   pabrėžia, kad, įgyvendinant ES politiką klimato srityje, turėtų būti siekiama visame pasaulyje mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

2.   primena Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (angl. IPCC) 2005 m. parengtą specialiąją ataskaitą CCS tema, kurioje atkreipiamas dėmesys į CCS technologijos perspektyvumą sparčiai mažinant pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (taikant šią technologiją yra galimybė iki 2100 m. sumažinti minėtąjį kiekį iki 55 proc.);

3.   pripažįsta, kad CCS technologijų taikymas gali padėti pasiekti po 2020 m. užsibrėžtus ES tikslus klimato srityje; vis dėl to pažymi, kad remiant CCS technologijų taikymą prisidedama prie pastangų didinti energijos naudojimo veiksmingumą ir naudoti daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių;

4.   primena per Europos Vadovų Tarybos 2007 m. kovo 8 ir 9 d. susitikimą prisiimtą įsipareigojimą padėti užtikrinti, kad iki 2015 m. komercinės elektros energijos gamybos sektoriuje būtų pastatyta ir pradėta eksploatuoti iki 12 parodomųjų įrenginių, kurie taikytų tausias iškastinio kuro technologijas;

5.   pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog būtų rengiami nacionaliniai debatai ir įtraukiami visi minėtosios srities specialistai, siekiant parodyti, kad svarbu anksti įgyvendinti parodomuosius tausios elektros energijos gamybos iš iškastinio kuro projektus;

6.   pritaria požiūriui, kad ES būtina pastatyti mažiausiai 12 parodomųjų įrenginių, norint pasiekti, kad nuo 2020 m. CCS technologijos būtų taikomos elektrinėse taip plačiai, kaip pageidaujama, taip pat užtikrinti CO2 saugojimą; atsižvelgdamas į tai, mano, kad iki 2020 m., jei įmanoma, turėtų būti remiama ir kituose pramonės įrenginiuose vykdoma CCS technologijų parodomoji veikla; pažymi, kad, vykdant CCS procesų, vykstančių surinkimo, transportavimo ir saugojimo etapų metu, parodomąją veiklą, reikia nustatyti, ar CCS technologijos gali būti taikomos saugiai ir yra rentabilus klimato kaitos problemos sprendimo būdas;

7.   mano, kad tolesnis CCS technologijų tobulinimas ir taikymas suteikia galimybę tuo pat metu prisidėti prie tiekimo saugumo, klimato apsaugos ir konkurencingumo tikslų įgyvendinimo;

8.   mano, kad atsižvelgiant į vaidmenį, kurį derinant daugelyje pasaulio šalių naudojamos energijos rūšis atlieka iškastinis kuras, CCS technologijos gali padėti ES užtikrinti tiekimo saugumą ir klimato apsaugą, papildant pastangas didinti energijos naudojimo veiksmingumą ir naudoti daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių;

9.   pabrėžia, kad, norint užtikrinti ilgalaikę saugyklų saugą ir tvarumą, reikėtų nustatyti privalomus griežtus kriterijus;

10.   mano, kad saugojimas po jūros dugnu, kilus avarijai, gali kelti pavojų jūrų ekosistemoms;

11.   mano, kad Komisijos nurodytų priemonių nepakanka siekiant užtikrinti norimas paskatas iki 2015 m. pastatyti mažiausiai 12 parodomųjų įrenginių;

12.   ragina Komisiją išsamiai įvertinti sąnaudas, taip pat privataus ir viešojo finansavimo dalį, susijusias su kiekvienu iš 12 parodomųjų įrenginių;

13.   mano, kad tiesioginiai finansiniai įsipareigojimai būtini siekiant užtikrinti, kad bus pastatyta 12 parodomųjų įrenginių;

14.   atkreipia dėmesį į tai, kad dėl teisinės sistemos nebuvimo, ypač nacionaliniu ir regionų lygmenimis, ir netikrumo, susijusio su dujų išmetimo leidimų kainų pokyčiais ateityje, sunkiau priimti sprendimus dėl investicijų ir finansų rinkose gauti kapitalo parodomiesiems projektams vykdyti;

15.   mano, kad skyrus lėšų galima pašalinti laiko spragą tarp laikotarpio, kai nuo 2013 m. bus galima pasinaudoti potencialia parama, susijusia su dujų išmetimo leidimų prekybos sistema, ir etapo, reikalingo suplanuoti ir pastatyti parodomuosius įrenginius;

16.   atsižvelgdamas į tai, siūlo rizikos pasidalijimo finansinės priemonės lėšas, kurios priėmus Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą nebuvo naudojamos tol, kol nebus atlikta laikotarpio vidurio patikra, skirti CCS parodomiesiems įrenginiams, siekiant greitai rasti lėšų šiems projektams remti ir, jei įmanoma, bendradarbiaujant su Europos investicijų banku papildyti šias lėšas kitomis lėšomis, kaip numatė Komisija;

17.   be to, mano, kad pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą reikėtų labiau skatinti gamybą, kurios metu taikoma CCS technologija, t. y. nuo 2013 m. pagal minėtąją sistemą paskirstyti mažiausiai 25 proc. daugiau leidimų, susijusių su numatoma gamyba taikant CCS technologiją; tačiau taip pat mano, kad tokie leidimai turėtų būti paskirstyti mažiausiai prieš dvejus metus iki to, kai bus pastatyti įrenginiai, kad leidimais būtų galima prekiauti; mano, kad, priešingu atveju, reikėtų numatyti paskirstyti 500 mln. dujų išmetimo leidimų, skirtų remti ES įgyvendinamus projektus; be to, ragina valstybes nares naudoti pajamas, gautas aukciono metu pardavus leidimus pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą, CCS technologijoms ir būtinai infrastruktūrai remti;

18.   mano, kad būtina, jog mažiausiai 12 remiamų parodomųjų įrenginių apimtų visus įmanomus trijų CCS technologijų, įvairių energijos šaltinių ir saugojimo būdų derinius, o įrenginių vietos būtų pasirenkamos siekiant užtikrinti kuo didesnį geografinį pasiskirstymą ES;

19.   primygtinai rekomenduoja į atranką įtraukti elektrinių, kurių siūloma galia ne mažesnė kaip 180 MW, projektus;

20.   mano, kad nacionaliniu ir regionų lygmenimis būtina nedelsiant nustatyti sąlygas, reikalingas su transportavimu ir saugojimu susijusioms leidimų suteikimo procedūroms vykdyti;

21.   mano, kad reikia papildomų ES pastangų lengvinant būtinos transporto infrastruktūros kūrimą; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į tam tikrose valstybėse narėse ne vienus metus trunkančias leidimų suteikimo procedūras, susijusias su kitokio tipo transporto infrastruktūra; turėdamas tai mintyje, pažymi, kad svarbu sutrumpinti tokias procedūras siekiant užtikrinti, jog infrastruktūra būtų įdiegta iki 2020 m.;

22.   mano, kad naudoti struktūrinių fondų lėšas CCS parodomiesiems įrenginiams remti galima tik tuo atveju, jei tam tikri regionai šių lėšų nenumatė kitiems ilgalaikiams projektams ar nepateikė su tokiais projektais susijusių prašymų; pabrėžia, kad veiksmai klimato apsaugos srityje sulauks mažesnio pritarimo, jei reikės rinktis, ar lėšas naudoti ekonominei ir socialinei sanglaudai didinti, ar klimato apsaugos priemonėms įgyvendinti;

23.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika