Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2140(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0418/2008

Predkladané texty :

A6-0418/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/11/2008 - 7.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0545

Prijaté texty
PDF 240kWORD 59k
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg
Podpora včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív
P6_TA(2008)0545A6-0418/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o podpore včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív (2008/2140(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. januára 2008 s názvom Podpora včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív (KOM(2008)0013) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie o posúdení vplyvu (SEK(2008)0047),

-   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (KOM(2008)0016), a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie o posúdení vplyvu (SEK(2008)0052),

-   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o geologickom ukladaní oxidu uhličitého, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, smernice 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nariadenie (ES) č. 1013/2006 (KOM(2008)0018) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie o posúdení vplyvu (SEK(2008)0054),

-   so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2007 s názvom Európsky strategický plán energetických technológií (Plán SET) – Smerom k nízkouhlíkovej budúcnosti (KOM(2007)0723) a na sprievodné dokumenty pracovných útvarov Komisie o technologickej mape (SEK(2007)1510) a mape kapacít (SEK(2007)1511),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. januára 2008 s názvom 20 20 do roku 2020: Zmena klímy – príležitosť pre Európu (KOM(2008)0030),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. januára 2007 s názvom Energetická politika pre Európu (KOM(2007)0001),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)(1),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0418/2008),

A.   keďže podľa najnovších vedecko-technických poznatkov sa budú musieť v rámci EÚ, ak sa neuskutočnia rozsiahle investície do výskum a vývoja iných technológií, naďalej využívať fosílne palivá na zabezpečenie dodávok energie ešte niekoľko desaťročí,

B.   keďže uhlie je jediným fosílnym palivom dostupným v EÚ, ktorý môže obmedziť rastúcu závislosť od dovozu ropy a zemného plynu z nestabilných tretích krajín, a ako taký má strategický význam,

C.   keďže v mnohých členských štátoch má uhlie významné postavenie v rámci energetického mixu, ale uhoľné elektrárne treba výrazne modernizovať a veľa do nich investovať s cieľom znížiť ich emisie skleníkových plynov,

D.   keďže mnohé členské štáty majú veľké zásoby uhlia, ktoré podľa odhadov vystačia až do ďalšieho storočia,

E.   keďže k splneniu ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy, ktoré siahajú až za rok 2020, by mohlo prispieť široké využívanie technológií zachytávania a ukladania CO2 (CCS) – v elektrárňach a z dlhodobého hľadiska aj v  priemyselných odvetviach produkujúcich veľa emisií CO2 – a keďže využívanie týchto technológií dopĺňa snahy o zvýšenie energetickej účinnosti tak na strane ponuky a dopytu, ako aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie,

F.   keďže výroba energie v mnohých rastúcich ekonomikách sveta závisí od uhlia a keďže všetky úspechy týchto regiónov pri riešení otázok klímy veľmi úzko súvisia s možnosťou využívania uhlia s nižšími emisiami,

G.   keďže využívanie technológií CCS bude v elektrárňach od roku 2020 možné len vtedy, ak sa demonštračné projekty prinesú nový a nevyhnutný technický pokrok, zlepší sa účinnosť a hospodárnosť a súčasne sa zabezpečí ochrana životného prostredia,

H.   keďže oneskorenie pri výstavbe demonštračných zariadení vedie k spochybneniu využívania technológií CCS v elektrárňach, a tým aj k dosiahnutia cieľov stanovených v oblasti politiky týkajúcej sa klímy,

I.   keďže zatiaľ neexistuje žiadny vhodný a nevyhnutný legislatívny rámec na využívanie technológií CCS,

J.   keďže platné právne predpisy Spoločenstva v tejto oblasti sa musia čo najskôr transponovať vnútroštátnymi a regionálnymi predpismi a musia sa doplniť novými legislatívnymi návrhmi, najmä vzhľadom na výstavbu dopravnej infraštruktúry,

K.   keďže chýbajúce právne predpisy sťažujú podnikom prijímanie investičných rozhodnutí, ako aj činnosť prípadných investorov na finančných trhoch,

L.   keďže sa musí podporiť výstavba najmenej 12 demonštračných zariadení a demonštračné projekty na úrovni EÚ by sa mali vyberať na základe toho, či poskytnú požadované poznatky o jednotlivých technológiách a rôznych možnostiach prepravy a skladovania,

1.   zdôrazňuje, že cieľom politiky EÚ v oblasti klímy by malo byť celosvetové zníženie emisií skleníkových plynov;

2.   pripomína osobitnú správu Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPPC) z roku 2005 o CCS, ktorá považuje CCS za perspektívnu technológiu pre rýchle zníženie globálnych emisií skleníkových plynov, umožňujúcu dosiahnuť zníženie až o 55 % do roku 2100;

3.   uznáva, že využívanie technológií CCS môže prispieť k splneniu stanovených cieľov EÚ v oblasti klímy po roku 2020; poukazuje však na to, že podpora využívania technológií CCS dopĺňa úsilie o zlepšenie energetickej účinnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie;

4.   pripomína záväzok Európskej rady z 8. a 9. marca 2007 podporiť vybudovanie a uvedenie do prevádzky až 12 demonštračných zariadení do roku 2015, v ktorých sa budú pri komerčnej výrobe energie používať trvalo udržateľné technológie spaľovania fosílnych palív;

5.   zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby sa uskutočnili celonárodné diskusie a zapojili sa do nich všetci odborníci v tejto oblasti, na zdôrazňovanie dôležitosť včasnej demonštrácie trvalo udržateľnej výroby energie z fosílnych palív;

6.   súhlasí s názorom, že v rámci EÚ treba vybudovať najmenej 12 demonštračných zariadení, aby sa podarilo dosiahnuť žiaduce využívanie technológií CCS v elektrárňach a bezpečné ukladanie CO2 od roku 2020; v tejto súvislosti zastáva názor, že podľa možností by sa demonštrácia technológií CCS mala podporovať aj v iných priemyselných zariadeniach pred rokom 2020; upozorňuje na to, že demonštrácia postupov CCS vo fáze zachytávania, prepravy a skladovania si vyžaduje určenie toho, či technológie CCS možno využívať bezpečne a či sú nákladovo efektívnym riešením problému zmeny klímy;

7.   domnieva sa, že ďalším rozvojom a využívaním technológií CCS bude možné súčasne pokračovať pri plnení cieľov v oblasti bezpečnosti zásobovania, ochrany klímy a konkurencieschopnosti;

8.   zastáva názor, že vzhľadom na úlohu, ktorú fosílne palivá zohrávajú v energetickom mixe mnohých krajín na celom svete, technológie CCS by v EÚ mohli okrem úsilia o zvýšenie energetickej účinnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie prispievať k bezpečnosti zásobovania a ochrane klímy;

9.   zdôrazňuje, že by sa mali stanoviť záväzné a prísne kritériá pre dlhodobú bezpečnosť a stálosť úložísk;

10.   domnieva sa, že skladovanie pod morským dnom môže v prípade nehody ohroziť morské ekosystémy;

11.   domnieva sa, že na zabezpečenie žiaducich stimulov na výstavbu najmenej 12 demonštračných zariadení do roku 2015 nepostačujú opatrenia navrhnuté Komisiou;

12.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala podrobné hodnotenie nákladov a podielov súkromného a verejného financovania v každom z 12 demonštračných zariadení;

13.   odhaduje, že na vybudovanie 12 demonštračných zariadení je nevyhnutný priamy finančný záväzok;

14.   upozorňuje na to, že investičné rozhodnutia a obstaranie kapitálu pre demonštračné zariadenia na finančných trhoch podstatne sťažuje chýbajúci legislatívny rámec, najmä na národnej a regionálnej úrovni, ako aj neistota v súvislosti s budúcim vývojom cien kvót v rámci obchodovania s emisiami;

15.   zastáva názor, že časový posun medzi potenciálnou podporou z obchodovania s emisiami od roku 2013 a nevyhnutnou fázou plánovania a výstavby demonštračných zariadení možno preklenúť poskytnutím finančných prostriedkov;

16.   v tejto súvislosti navrhuje, aby sa prostriedky finančného nástroja na zdieľanie rizík, ktoré sa po prijatí siedmeho rámcového programu pre výskum pozastavili až do jeho strednodobého preskúmania, účelovo viazali na demonštračné zariadenie CCS, vďaka čomu sa včas uvoľnia prostriedky na podporu týchto projektov, a ak to bude možné, budú sa môcť podľa zámeru Komisie v spolupráci s Európskou investičnou bankou doplniť o ďalšie prostriedky;

17.   okrem toho sa domnieva, že v súvislosti so systémom EÚ obchodovania s emisnými kvótami (EÚ ETS) by sa mali zvýšiť stimuly pre výrobu prostredníctvom technológií CCS tým, že sa v rámci EÚ ETS pridelia emisné kvóty pre očakávanú výrobu pomocou technológií CCS, a to s najmenej 25 % nárastom od roku 2013; zastáva však názor, že takéto emisné kvóty by sa mali prideľovať najmenej dva roky pred začatím výstavby zariadenia, aby bolo možné s nimi obchodovať; domnieva sa však aj, že by sa malo zvážiť pridelenie 500 miliónov emisných kvót na obchodovanie s cieľom podporiť projekty v rámci EÚ; nabáda ďalej členské štáty, aby výnosy z obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie v rámci EÚ ETS využili na podporu technológií CCS a nevyhnutnej infraštruktúry;

18.   domnieva sa, že je naliehavo potrebné, aby aspoň 12 demonštračných zariadení, ktoré treba podporiť, využívalo všetku možnú kombináciou troch technológií CCS s rôznymi zdrojmi energie a rôznymi spôsobmi skladovania, a aby umiestnenie týchto zariadení zohľadnilo čo najväčšiu geografickú diverzifikáciu v rámci EÚ;

19.   dôrazne odporúča, aby sa projekty elektrární s navrhovanou minimálnou kapacitou 180 MW zahrnuli do výberu;

20.   zastáva názor, že by sa mali bezodkladne vytvoriť nevyhnutné základy pre schvaľovacie postupy v oblasti prepravy a skladovania na národnej a regionálnej úrovni;

21.   považuje za potrebné, aby sa EÚ ďalej angažovala pri uľahčovaní rozvoja nevyhnutnej prepravnej infraštruktúry, a v tejto súvislosti konštatuje, že schvaľovacie postupy v jednotlivých členských štátoch v prípade ďalšej dopravnej infraštruktúry môžu trvať roky; v tejto súvislosti poukazuje na dôležitosť skrátenia týchto postupov v záujme zaručenia dokončenia výstavby do roku 2020;

22.   domnieva sa, že využívanie štrukturálnych fondov možno využiť na financovanie demonštračných zariadení CCS len v prípade, že jednotlivé regióny dosiaľ tieto prostriedky nezaviazali na iné dlhodobé projekty alebo nepredložili návrhy v tomto smere, a zdôrazňuje, že prijatie snáh o ochranu klímy stratí na sile, ak použitie finančných prostriedkov na zlepšenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti bude musieť konkurovať opatreniam na ochranu klímy;

23.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia