Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0083(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0400/2008

Indgivne tekster :

A6-0400/2008

Forhandlinger :

PV 18/11/2008 - 13
CRE 18/11/2008 - 13

Afstemninger :

PV 19/11/2008 - 5.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0547

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 57k
Onsdag den 19. november 2008 - Strasbourg
Krav til visse selskaber om offentliggørelse og oversættelse ***I
P6_TA(2008)0547A6-0400/2008
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF og 89/666/EØF for så vidt angår krav til visse typer selskaber om offentliggørelse og oversættelse (KOM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0194),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 44, stk. 2, litra g), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0171/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0400/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. november 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF, 77/91/EØF og 89/666/EØF for så vidt angår krav til visse typer selskaber i Fællesskabet om offentliggørelse og oversættelse
P6_TC1-COD(2008)0083

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44, stk. 2, litra g),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ║,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Det Europæiske Råd vedtog på sit møde den 8. og 9. marts 2007, at de administrative byrder for virksomheder bør reduceres med 25 % inden 2012 for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne i Fællesskabet.

(2)  Selskabsretten er udpeget som et område, der pålægger virksomheder et stort antal oplysningskrav, hvoraf nogle er forældede eller unødigt omfattende.

(3)  Disse oplysningskrav bør revideres for at begrænse de administrative byrder for selskaber i Fællesskabet til det minimum, som er nødvendigt for at sikre beskyttelsen af andre interesserede parters interesser.

(4)  I henhold til Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde(3), skal selskaber med begrænset ansvar offentliggøre visse oplysninger, der skal indføres i medlemsstaternes centrale register eller handels- eller selskabsregister. Denne offentliggørelse skal i mange medlemsstater ske ved bekendtgørelse i den nationale offentlige tidende og i visse tilfælde desuden i landsdækkende eller regionale aviser.

(5)  I de fleste tilfælde medfører kravene om offentliggørelse ekstra omkostninger for selskaberne uden at bibringe nogen reel merværdi, eftersom mange selskabsregistre gør deres oplysninger tilgængelige online. Initiativer - som den kommende europæiske e-justice-portal - der skal lette adgangen i hele Fællesskabet til sådanne registre, begrænser yderligere behovet for at offentliggøre oplysningerne i en national offentlig tidende eller et andet trykt medie.

(6)  For at give mulighed for en omkostningseffektiv offentliggørelse, der giver brugere let adgang til oplysningerne, bør medlemsstaterne gøre det obligatorisk at benytte en central elektronisk platform. Denne platform bør enten indeholde alle de oplysninger, der skal meddeles, eller give adgang til disse oplysninger i selskabets elektroniske datafil i medlemsstaternes registre. Medlemsstaterne bør desuden sikre, at alle omkostninger, der pålægges selskaberne for en sådan offentliggørelse, medtages i et samlet gebyr sammen med de eventuelle omkostninger, der opkræves for indførelse i registret. Eventuelle eksisterende krav om offentliggørelse i medlemsstaterne bør ikke medføre andre særlige gebyrer. Dette bør dog ikke berøre medlemsstaternes fri adgang til at lægge omkostningerne i forbindelse med oprettelsen og driften af platformen, herunder formateringen af dokumenterne, over på selskaberne, enten ved at medtage disse omkostninger i registreringsgebyret eller ved periodisk at opkræve et obligatorisk bidrag fra selskaberne.

(7)  I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet kan medlemsstaterne fortsat anvende alle andre eksisterende nationale former for offentliggørelseskrav, forudsat at de er vel defineret og bygger på objektive betingelser, navnlig for at garantere retssikkerheden og informationssikkerheden og under hensyntagen til muligheden for adgang til internettet og nationale procedurer. Medlemsstaterne bør dække omkostningerne ved sådanne supplerende offentliggørelseskrav inden for det samlede gebyr.

(8)  Rådets andet direktiv 77/91/EØF af 13. december 1976 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde(4), bør ændres for at tage højde for anvendelsen af en central elektronisk platform.

9)   ║ Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler(5) indeholder krav om offentliggørelse af visse oplysninger vedrørende selskaber. Den medlemsstat, hvori en filial er oprettet, herefter benævnt "værtsmedlemsstaten", kan foreskrive, at et begrænset antal dokumenter i den forbindelse oversættes til et andet af Fællesskabets officielle sprog.

(10)  Den mulighed bør bibeholdes sammen med værtsmedlemsstatens mulighed for i et begrænset antal tilfælde at foreskrive, at oversættelsen skal bekræftes, eftersom tredjeparters interesser kan gøre det nødvendigt ved en sådan bekræftelse at sikre, at oversættelsen er tilstrækkeligt pålidelig.

(11)  En oversættelse kan dog anses for tilstrækkeligt pålidelig, hvis den er bekræftet af en oversætter, der er officielt autoriseret hertil i anden medlemsstat, eller af en anden person, der i den pågældende medlemsstat er autoriseret til at foretage bekræftelse af oversættelser til det krævede sprog. Værtsmedlemsstaten bør i så fald ikke kunne forlange en yderligere bekræftelse efter sine egne regler.

(12)  Det samme gælder, hvis et dokument, der er nødvendigt for registreringen af filialen, af det register, hvori selskabets aktmappe er oprettet, kan forelægges på det af Fællesskabets officielle sprog, der kræves af værtsmedlemsstaten. I sådanne tilfælde forekommer det berettiget at forlange yderligere bekræftelse.

(13)  Medlemsstaterne bør heller ikke kunne stille andre formelle sprogkrav vedrørende dokumentet end kravet om bekræftelse. Især krav om notarial bekræftelse af et i forvejen bekræftet dokument går ud over, hvad der er nødvendigt for at give den fornødne sikkerhed.

(14)  Målet for dette direktiv, nemlig begrænsning af administrative byrder i forbindelse med krav til visse typer selskaber i Fællesskabet om offentliggørelse og oversættelse, kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. ║ I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at dette mål.

(15)  Direktiv 68/151/EØF, 77/91/EØF og 89/666/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 68/151/EØF

Artikel 3, stk. 4, i direktiv 68/151/EØF affattes således:"

4.  De i artikel 2 omhandlede dokumenter og oplysninger skal offentliggøres via en central elektronisk platform, der giver adgang til de offentliggjorte oplysninger i kronologisk orden.

Medlemsstaterne sikrer, at selskaber ikke pålægges særlige gebyrer i forbindelse med en offentliggørelse på den centrale elektroniske platform eller i forbindelse med andre krav fra medlemsstaterne om offentliggørelse af de pågældende dokumenter og oplysninger. Dette stykke berører ikke medlemsstaternes mulighed for at lægge omkostningerne ved den centrale elektroniske platform over på selskaberne.

"

Artikel 2

Ændring af direktiv 77/91/EØF

Artikel 29, stk. 3, i direktiv 77/91/EØF affattes således:"

Tilbuddet om fortegningsret såvel som den frist, inden for hvilken denne ret skal udøves, offentliggøres i den officielle nationale tidende. Lovgivningen i en medlemsstat kan dog undlade at foreskrive denne offentliggørelse, når alle selskabets aktier er registreret. I så fald skal samtlige aktionærer have skriftlig underretning. Fortegningsretten skal udøves inden for en frist på mindst fjorten dage fra tilbuddets offentliggørelse eller fra afsendelsen af skrivelserne til aktionærerne.

"

Artikel 3

Ændring af direktiv 89/666/EØF

Artikel 4 i direktiv 89/666/EØF affattes således:"

Artikel 4

1.  Den medlemsstat, i hvilken en filial er oprettet, kan foreskrive, at de i artikel 2, stk. 2, litra b) ▌, og i artikel 3 omhandlede dokumenter skal forelægges på et andet af Fællesskabets officielle sprog end det officielle sprog for det i artikel 2, stk. 1, litra c), omhandlede register, og at oversættelser af disse dokumenter skal være bekræftet. Hvis en medlemsstat kræver bekræftelse, bekræftes oversættelsen af en person med de påkrævede kvalifikationer i en af medlemsstaterne.

2.  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på den i artikel 2, stk. 2, litra c), omhandlede attestering, medmindre attesteringen er foretaget af det i artikel 2, stk. 1, litra c), omhandlede register på det officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvori filialen er oprettet.

3.  Medlemsstaterne må ikke stille andre supplerende formelle krav til oversættelsen af dokumenterne end de i stk. 1 og 2 omhandlede.

"

Artikel 4

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. maj 2010. Medlemsstaterne kan fortsat anvende alle andre eksisterende former for offentliggørelseskrav, forudsat at de er vel defineret og bygger på objektive betingelser, navnlig for at garantere retssikkerheden og informationssikkerheden og under hensyntagen til muligheden for adgang til internettet og nationale procedurer. Medlemsstaterne dækker omkostningerne ved sådanne supplerende offentliggørelseskrav inden for det samlede gebyr. De tilsender straks Kommissionen teksten til sådanne love og administrative bestemmelser samt en sammenligningstabel, der viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser ║.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i ║

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C ...
(2) Europa-Parlamentets holdning af 19.11.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af ....
(3) EFT L 65 af 14.3.1968, s. 8. ║
(4) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 1.
(5) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik