Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0083(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0400/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0400/2008

Συζήτηση :

PV 18/11/2008 - 13
CRE 18/11/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 19/11/2008 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0547

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 397kWORD 65k
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών ***I
P6_TA(2008)0547A6-0400/2008
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0194),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 44, παράγραφος 2, στοιχείο ζ) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0171/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0400/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Νοεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ, 77/91/EOK και 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών
P6_TC1-COD(2008)0083

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη ║ τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής ║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε, στη σύνοδό του της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007, ότι ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις πρέπει να μειωθεί κατά 25% έως το 2012 προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Κοινότητα.

(2)  Το εταιρικό δίκαιο έχει επισημανθεί ως τομέας που περιέχει μεγάλο αριθμό υποχρεώσεων πληροφόρησης για τις εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες φαίνονται παρωχημένες ή υπερβολικές.

(3)  Αυτές οι υποχρεώσεις πληροφόρησης πρέπει να επανεξεταστούν προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος που επιβάλλεται στις εταιρείες εντός της Κοινότητας στο ελάχιστο επίπεδο που είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων των άλλων ενδιαφερομένων.

(4)  Βάσει της πρώτης οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58, δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες(3), οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να δημοσιοποιούν, μέσω δημοσίευσης, ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να καταχωρίζονται στο κεντρικό μητρώο των κρατών μελών ή στο αντίστοιχο εμπορικό μητρώο ή μητρώο εταιρειών. Η δημοσίευση αυτή, σε πολλά κράτη μέλη, πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την επίσημη εθνική εφημερίδα και μερικές φορές, επιπλέον, τις εθνικές ή περιφερειακές εφημερίδες.

(5)  Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις δημοσίευσης συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για τις οικείες εταιρείες χωρίς να παρέχουν πραγματική προστιθέμενη αξία δεδομένου ότι τα μητρώα των εταιρειών καθιστούν προσπελάσιμες μέσω διαδικτύου τις πληροφορίες που κατέχουν. Οι πρωτοβουλίες -όπως η μελλοντική δικτυακή πύλη e-Justice- που έχουν στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα μητρώα αυτά σε όλη την Κοινότητα μειώνουν περαιτέρω την ανάγκη δημοσίευσης των εν λόγω πληροφοριών σε μια επίσημη εθνική εφημερίδα ή σε άλλα έντυπα μέσα.

(6)  Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ως προς το κόστος δημοσίευση που θα παρέχει στους χρήστες εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα. Ο φορέας αυτός θα πρέπει είτε να περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιοποιηθούν είτε να παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου της εταιρείας στα μητρώα των κρατών μελών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται οι εταιρείες για τη δημοσίευση αυτή περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο τέλος, μαζί με εκείνα, εάν υπάρχουν, που χρεώνονται για την καταχώριση στο μητρώο. Τυχόν υφιστάμενες υποχρεώσεις για δημοσίευση στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να οδηγούν σε επιπρόσθετα ειδικά τέλη. Τούτο δεν θα πρέπει, ωστόσο, να θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να μετακυλίουν στις εταιρείες τα έξοδα που συνδέονται με τη δημιουργία και τη λειτουργία του φορέα, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης των εγγράφων, είτε με την συμπερίληψη αυτών των εξόδων στα τέλη καταχώρισης είτε απαιτώντας την καταβολή υποχρεωτικής περιοδικής εισφοράς από τις εταιρείες.

(7)   Σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν όλες τις άλλες υπάρχουσες εθνικές μορφές δημοσίευσης, εφόσον είναι σαφώς προσδιορισμένες και βασίζονται σε αντικειμενικές περιστάσεις, ιδίως προς όφελος της ασφάλειας δικαίου και της ασφάλειας των πληροφοριών και λαμβανομένων υπόψη της διαθεσιμότητας της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των εθνικών πρακτικών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καλύπτουν τα έξοδα τέτοιων συμπληρωματικών υποχρεώσεων δημοσίευσης εντός του ενιαίου τέλους.

(8)   Για λόγους συμβατότητας με τη χρήση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα, η δεύτερη οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 58, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της(4) θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(9)  Βάσει της ενδέκατης οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους(5), είναι υποχρεωτική η δημοσιοποίηση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία. Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, εφεξής "κράτος μέλος υποδοχής", είναι σήμερα σε θέση να επιβάλει την υποχρέωση μετάφρασης ενός περιορισμένου αριθμού εγγράφων στο πλαίσιο αυτό σε άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας.

(10)  Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα καθώς και η δυνατότητα, για το κράτος μέλος υποδοχής, να απαιτεί σε κάποιες περιορισμένες περιπτώσεις την επικύρωση της μετάφρασης δεδομένου ότι, προς το συμφέρον τρίτων μερών, μπορεί να είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται, μέσω της επικύρωσης, επαρκής βαθμός αξιοπιστίας της μετάφρασης.

(11)  Ωστόσο, μια μετάφραση μπορεί να θεωρείται επαρκώς αξιόπιστη εάν έχει επικυρωθεί από μεταφραστή ο οποίος έχει διοριστεί επίσημα και ορκιστεί σε άλλο κράτος μέλος ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο στο εν λόγω κράτος μέλος να επικυρώνει μεταφράσεις προς την απαιτούμενη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαιτεί πρόσθετη επικύρωση βάσει των δικών του κανόνων.

(12)  Το ίδιο ισχύει όταν ένα έγγραφο που απαιτείται για την καταχώριση του υποκαταστήματος μπορεί να χορηγηθεί από το μητρώο στο οποίο βρίσκεται ο φάκελος της μητρικής εταιρείας, στην επίσημη γλώσσα της Κοινότητας που απαιτείται από το κράτος μέλος υποδοχής. Και στην περίπτωση αυτή δεν φαίνεται να δικαιολογείται η πρόσθετη επικύρωση.

(13)  Επίσης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν διατυπώσεις σχετικές με τη γλώσσα του εγγράφου οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της επικύρωσης. Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις για θεώρηση από συμβολαιογράφο μιας ήδη επικυρωμένης μετάφρασης υπερβαίνουν αυτά που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί επαρκής βαθμός αξιοπιστίας.

(14)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών εντός της Κοινότητας, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Με βάση την αρχή της αναλογικότητας, η οποία ║ διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(15)  Οι οδηγίες 68/151/ΕΟΚ, 77/91/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ

Το άρθρο 3, παράγραφος 4 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

4.  Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 πράξεις και στοιχεία δημοσιεύονται μέσω ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα που επιτρέπει την πρόσβαση στις δημοσιοποιούμενες πληροφορίες με χρονολογική σειρά.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις εταιρείες δεν χρεώνεται ειδικό τέλος όσον αφορά τη δημοσίευση μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα ή όσον αφορά οιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση δημοσίευσης που επιβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις εν λόγω πράξεις και στοιχεία. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να μετακυλίουν στις εταιρείες τα έξοδα που συνδέονται με τον κεντρικό ηλεκτρονικό φορέα.

"

Άρθρο 2

Τροποποίηση της οδηγίας 77/91/EΟΚ

Το άρθρο 29, παράγραφος 3 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Η προσφορά προτιμησιακής αναλήψεως καθώς και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύονται στο εθνικό δελτίο. Ωστόσο, η νομοθεσία κράτους μέλους μπορεί να μην προβλέπει τη δημοσίευση αυτή, όταν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ενημερωθούν γραπτώς όλοι οι μέτοχοι. Το δικαίωμα προτιμήσεως πρέπει να ασκηθεί σε προθεσμία όχι μικρότερη από δεκατέσσερεις ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προσφοράς ή την ημερομηνία αποστολής των επιστολών στους μετόχους.

"

Άρθρο 3

Τροποποίηση της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ

Το άρθρο 4 της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 4

1.  Το κράτος μέλος, στο οποίο έχει ιδρυθεί το υποκατάστημα, μπορεί να επιβάλει τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β) ▌ και το άρθρο 3 σε μια επίσημη γλώσσα της Κοινότητας διαφορετική από την επίσημη γλώσσα του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ) καθώς και την επικύρωση της μετάφρασής τους. Στις περιπτώσεις όπου κράτος μέλος απαιτεί επικύρωση, η μετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο σε οιοδήποτε κράτος μέλος.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στη βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο γ), εκτός εάν η βεβαίωση έχει εκδοθεί από το μητρώο που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 2, παράγραφος 1 στην επίσημη γλώσσα που απαιτείται από το κράτος μέλος στο οποίο έχει ιδρυθεί το υποκατάστημα.

3.  Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν επιπρόσθετες επίσημες απαιτήσεις σχετικά με τη μετάφραση των εγγράφων εκτός από αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

"

Άρθρο 4

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Μαΐου 2010. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν όλες τις άλλες υπάρχουσες εθνικές μορφές δημοσίευσης, εφόσον είναι σαφώς προσδιορισμένες και βασίζονται σε αντικειμενικές περιστάσεις, ιδίως προς όφελος της ασφάλειας δικαίου και της ασφάλειας των πληροφοριών και λαμβανομένων υπόψη της διαθεσιμότητας της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των εθνικών πρακτικών. Τα κράτη μέλη καλύπτουν τα έξοδα τέτοιων συμπληρωματικών υποχρεώσεων δημοσίευσης εντός του ενιαίου τέλους. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

... ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C ║
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ...
(3) ΕΕ L 65║, 14.3.1968, σ. 8. ║
(4) ΕΕ L 26, 31.1.1977, σ. 1.
(5) ΕΕ L 395║, 30.12.1989, σ. 36.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου