Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0083(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0400/2008

Esitatud tekstid :

A6-0400/2008

Arutelud :

PV 18/11/2008 - 13
CRE 18/11/2008 - 13

Hääletused :

PV 19/11/2008 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0547

Vastuvõetud tekstid
PDF 306kWORD 106k
Kolmapäev, 19. november 2008 - Strasbourg
Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused ***I
P6_TA(2008)0547A6-0400/2008
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 68/151/EMÜ ja 89/666/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustustega (KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0194);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 44 lõike 2 punkti g, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0171/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A6-0400/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 19. novembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 68/151/EMÜ, 77/91/EMÜ ja 89/666/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustustega
P6_TC1-COD(2008)0083

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 44 lõike 2 punkti g,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,║

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,(1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Ülemkogu leidis oma kohtumisel 8.–9. märtsil 2007, et äriühingute halduskoormust tuleks 2012. aastaks vähendada 25 %, selleks et suurendada äriühingute konkurentsivõimet ühenduses.

(2)  Äriühinguõigus on üks valdkond, kus äriühingute jaoks kehtib suur hulk teabekohustusi, millest mõned tunduvad olevat aegunud või liigsed.

(3)  Kõnealused teabekohustused tuleb läbi vaadata, et vähendada äriühingutel lasuvat halduskoormust ühenduses miinimumini, mis on vajalik teiste sidusrühmade huvide kaitse tagamiseks.

(4)  9. märtsi 1968. aasta esimese nõukogu direktiivi 68/151/EMÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks)(3) kohaselt peavad piiratud vastutusega äriühingud avalikustama avaldamise teel teatavad andmed, mis kantakse liikmesriikide keskregistrisse, äriregistrisse või äriühingute registrisse. Paljudes liikmesriikides tuleb asjaomane teave avaldada ametlikus väljaandes ja vahel sellele lisaks ka riiklikes või piirkondlikes ajalehtedes.

(5)  Enamikul juhtudel põhjustavad avaldamiskohustused äriühingule lisakulusid, loomata tõelist lisaväärtust, arvestades et äriregistrite andmed on kättesaadavad Internetis. Algatused, nagu tulevane Euroopa e-kohtu portaal, mille eesmärk on hõlbustada juurdepääsu äriregistritele kogu ühenduses, vähendavad veelgi vajadust avaldada asjaomane teave ametlikus väljaandes või muus trükiväljaandes.

(6)  Et võimaldada teabe kulutasuvat avaldamist sellisel moel, mis tagaks kasutajatele hõlpsa juurdepääsu teabele, peaksid liikmesriigid muutma kohustuslikuks keskse elektroonilise platvormi kasutamise. See platvorm peaks sisaldama kas kogu avalikustatavat teavet või võimaldama juurdepääsu kõnealusele teabele, mis sisaldub liikmesriikide registrites asuvas äriühingu elektroonilises toimikus. Liikmesriigid peaksid lisaks sellele tagama, et kõik kõnealuse avaldamise eest äriühingutelt sissenõutavad kulud sisalduksid ühekordses tasus, mis hõlmab olemasolu korral ka tasusid, mida võetakse registrikannete tegemise eest. Liikmesriikides kehtivate mis tahes avaldamiskohustuste tõttu ei tohiks lisanduda eraldi tasu. See ei tohiks siiski piirata liikmesriikide vabadust edastada äriühingutele platvormi loomise ja toimimise, sealhulgas dokumentide vormindamise kulud, arvestades need kulud registreerimistasude sisse või nõudes äriühingutelt kohustuslikku perioodilist tasu.

(7)  Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega võivad liikmesriigid jätkata teabe avaldamist liikmesriigis kehtival viisil nagu seni tingimusel, et avaldamise viis on selgelt määratletud ja põhineb objektiivsetel tingimustel, mis arvestavad eelkõige õiguskindluse ja infoturbe huve ning Internetile ligipääsu võimalusi ja siseriiklikke tavasid. Liikmesriigid peaksid täiendava avaldamiskohustusega seotud kulud katma ühekordse tasu abil.

(8)  Pidades silmas keskse elektroonilise platvormi kasutamist, tuleks muuta teist nõukogu 13. detsembri 1976. aasta direktiivi 77/91/EMÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks(4).

(9)  21. detsembri 1989. aasta üheteistkümnenda nõukogu direktiivi 89/666/EMÜ (avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud liikmesriigis filiaali asutamisega teise liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki äriühingu poolt)(5) kohaselt tuleb avalikustada teatavad andmed äriühingu kohta. Liikmesriigil, kus filiaal asub, (edaspidi "asukoha liikmesriik") on sellega seoses praegu võimalus nõuda teatava piiratud arvu dokumentide tõlkimist teise ühenduse ametlikku keelde.

(10)  See võimalus tuleks säilitada, nagu ka asukoha liikmesriigi õigus nõuda teatavatel üksikjuhtudel tõlke tõestamist, kuna kolmandate isikute huvide kaitseks võib olla vajalik tõestamisega tagada, et tõlge on piisavalt usaldusväärsne.

(11)  Tõlget võib siiski pidada piisavalt usaldusväärseks, kui tõlke on tõestanud teises liikmesriigis ametlikult ametisse nimetatud vandetõlk või mõni muu isik, kellel on teises liikmesriigis õigus tõestada tõlkeid vastavasse keelde. Sellisel juhul ei tohiks asukoha liikmesriigil olla diskretsiooniõigust nõuda oma eeskirjade kohaselt täiendavat tõestamist.

(12)  Sama kehtib juhul, kui register, kus asub äriühingu toimik, suudab filiaali registreerimiseks vajaliku dokumendi väljastada asukoha liikmesriigi nõutud ühenduse ametlikus keeles. Ka sel juhul ei oleks täiendav tõestamine põhjendatud.

(13)  Samuti ei tohiks liikmesriikidel olla võimalik kehtestada dokumendi keele suhtes mis tahes vorminõudeid, mis on tõestamisest rangemad. Eelkõige ületab eelnevalt juba tõestatud tõlke notariaalse kinnitamise nõue tõlke piisaval tasemel usaldusväärsuse tagamiseks vajaliku.

(14)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, milleks on vähendada halduskoormust, mis seondub teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustustega ühenduses, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning nende ulatuse ja mõju tõttu on neid lihtsam saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(15)  Direktiive 68/151/EMÜ, 77/91/EMÜ ja 89/666/EMÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 68/151/EMÜ muutmine

Direktiivi 68/151/EMÜ artikli 3 lõige 4 asendatakse järgmisega:"

4.  Artiklis 2 nimetatud dokumendid ja andmed avalikustatakse, avaldades need keskse elektroonilise platvormi kaudu, mis võimaldab juurdepääsu avaldatud andmetele kronoloogilises järjekorras.

Liikmesriigid tagavad, et äriühingutelt ei nõuta eraldi tasu teabe avaldamise eest kesksel elektroonilisel platvormil ega liikmesriigi poolt kõnealuste dokumentide ja andmete suhtes kehtestatud mis tahes täiendava avaldamiskohustuse eest. Kõnealune säte ei mõjuta liikmesriikidele avatud võimalust edastada elektroonilise platvormiga seotud kulud äriühingutele.

"

Artikkel 2

Direktiivi 77/91/EMÜ muutmine

Direktiivi 77/91/EMÜ artikli 29 lõige 3 asendatakse järgmisega:"

Mis tahes pakkumine eesõigusega märkimiseks ja ajavahemik, mille jooksul seda õigust tuleb kasutada, avaldatakse riigi ametlikus väljaandes. Liikmesriigi seadustes ei tarvitse sellist avaldamist sätestada juhul, kui kõik äriühingu aktsiad on registreeritud. Sellisel juhul tuleb kõiki äriühingu aktsionäre kirjalikult informeerida. Eesõiguse kasutamise aeg ei tohi olla lühem kui 14 päeva alates pakkumise avaldamise kuupäevast või aktsionäridele teate väljasaatmise kuupäevast.

"

Artikkel 3

Direktiivi 89/666/EMÜ muutmine

Direktiivi 89/666/EMÜ artikkel 4 asendatakse järgmisega:"

Artikkel 4

1.  Liikmesriik, kus filiaal on asutatud, võib sätestada, et artikli 2 lõike 2 punktis b ning artiklis 3 märgitud dokumendid tuleb avalikustada mõnes muus ühenduse ametlikus keeles kui artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud registri ametlik keel ning et selliste dokumentide tõlge tuleb tõestada. Kui liikmesriik nõuab tõestamist, tõestab tõlkeõigsust isik, kes on selleks pädev mis tahes liikmesriigis.

2.  Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis artikli 2 lõike 2 punktis c osutatud tõendi suhtes, välja arvatud juhul, kui tõendi on esitanud artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud register selles ametlikus keeles, mida nõuab liikmesriik, kus filiaal on asutatud.

3.  Liikmesriigid ei kehtesta ▌ dokumentide tõlkimise suhtes lisaks lõigetes 1 ja 2 osutatud nõuetele täiendavaid mingeid vorminõudeid ▌.

"

Artikkel 4

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid enne 1. maid 2010. Liikmesriigid võivad jätkata teabe avaldamist liikmesriigis kehtival viisil nagu seni tingimusel, et avaldamise viis on täpselt määratletud ja põhineb objektiivsetel tingimustel, mis arvestavad eelkõige õiguskindluse ja infoturbe huve ning Internetile ligipääsu võimalusi ja siseriiklikke tavasid. Liikmesriigid katavad täiendava avaldamiskohustusega seotud kulud ühekordse tasu abil. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning nende normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

║,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C
(2) Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta seisukoht (ELTs seni avaldamata) ja nõukogu ... otsus.
(3) EÜT L 65, 14.3.1968, lk 8. ║
(4) EÜT L 26, 31.1.1977, lk 1.
(5) EÜT L 395, 30.12.1989, lk 36.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika