Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0083(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0400/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0400/2008

Keskustelut :

PV 18/11/2008 - 13
CRE 18/11/2008 - 13

Äänestykset :

PV 19/11/2008 - 5.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0547

Hyväksytyt tekstit
PDF 213kWORD 75k
Keskiviikko 19. marraskuuta 2008 - Strasbourg
Tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteet ***I
P6_TA(2008)0547A6-0400/2008
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. marraskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 68/151/ETY ja 89/666/ETY muuttamisesta tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteiden osalta (KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0194),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0171/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0400/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. marraskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi neuvoston direktiivien 68/151/ETY, 77/91/ETY ja 89/666/ETY muuttamisesta tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteiden osalta
P6_TC1-COD(2008)0083

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen║,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Eurooppa-neuvosto sopi 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 pidetyssä kokouksessaan, että yrityksille aiheutuvia hallinnollisia rasitteita olisi vähennettävä 25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi yhteisössä.

(2)  Yhtiöoikeus on havaittu yhdeksi alaksi, jolla yrityksille on asetettu useita tietojenantovelvoitteita, joista osa vaikuttaa vanhentuneilta tai liiallisilta.

(3)  Näitä tietojenantovelvoitteita on tarkasteltava uudelleen, jotta yrityksille yhteisössä aiheutuvaa hallinnollista rasitusta vähennettäisiin mahdollisimman paljon varmistaen samalla, että muiden sidosryhmien edut suojataan.

(4)  Niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi, 9 päivänä maaliskuuta 1968 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 68/151/ETY(3) nojalla rajavastuuyhtiöiden on ilmoitettava julkaisemalla tietyt tiedot, jotka on merkitty jäsenvaltioiden keskusrekisteriin, kaupparekisteriin tai yhtiörekisteriin. Tällainen julkaiseminen on useissa jäsenvaltioissa tehtävä kansallisessa virallisessa julkaisussa ja joskus tämän lisäksi kansallisissa tai alueellisissa sanomalehdissä.

(5)  Useimmissa tapauksissa julkaisuvelvoitteet merkitsevät yrityksille lisäkustannuksia tuomatta todellista lisäarvoa, kun otetaan huomioon, että yritysrekisteristä nämä tiedot saa internetin kautta. Aloitteet, kuten tuleva eurooppalainen sähköisen oikeuden portaali, joiden tarkoituksena on helpottaa yhteisönlaajuista pääsyä tällaisiin rekistereihin, vähentävät entisestään tarvetta julkaista tiedot kansallisessa virallisessa julkaisussa tai muussa painetussa tiedotusvälineessä.

(6)  Jotta tietojen julkaiseminen olisi kustannustehokasta ja tietojen käyttäjät saisivat tiedot helposti, jäsenvaltioiden olisi tehtävä sähköisen keskusjärjestelmän käytöstä pakollista. Tämän järjestelmän olisi joko sisällettävä kaikki tiedot, joiden julkistamista edellytetään, tai annettava pääsy tällaisiin yhtiön elektronisissa tiedostoissa jäsenvaltioissa oleviin tietoihin. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että kaikki maksut, joita yrityksiltä veloitetaan tällaisesta julkaisemisesta, sisällytetään yhteen maksuun yhdessä niiden maksujen kanssa, jotka veloitetaan merkinnästä rekisteriin, jos sellaisia on. Mahdolliset jäsenvaltioissa voimassa olevat julkaisuvelvoitteet eivät saisi aiheuttaa erityisiä lisämaksuja. Tämä ei kuitenkaan saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden vapauteen siirtää keskusjärjestelmän perustamiseen ja toimintaan, myös asiakirjojen formatointiin, liittyviä kustannuksia yritysten maksettaviksi, mikä tapahtuu joko sisällyttämällä kustannukset rekisteröintimaksuihin tai perimällä yrityksiltä pakollinen kausittainen maksu.

(7)   Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot voivat jatkaa kaikkia muita nykyisiä kansallisia julkaisumuotoja, edellyttäen että ne ovat hyvin määriteltyjä ja perustuvat objektiivisiin ehtoihin, etenkin oikeusvarmuuden ja tietoturvan kannalta ja ottaen huomioon mahdollisuus päästä internetiin sekä kansalliset käytännöt. Jäsenvaltioiden olisi katettava tällaisista julkaisua koskevista lisävelvoitteista aiheutuvat kustannukset yhdessä maksussa.

(8)   Sähköisen keskusjärjestelmän käytön seurauksena niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa, 13 päivänä joulukuuta 1976 annettua toista neuvoston direktiiviä 77/91/ETY(4) olisi muutettava.

(9)  Julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsäädännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden jäsenvaltioon avaamia sivuliikkeitä, 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun yhdennentoista neuvoston direktiivin 89/666/ETY(5) nojalla tietyt yritystä koskevat tiedot on julkistettava. Sivuliikkeen sijaintijäsenvaltio, jäljempänä "isäntäjäsenvaltio", voi nykyisin edellyttää, että rajoitettu määrä asiakirjoja on tässä yhteydessä käännettävä jollekin toiselle yhteisön viralliselle kielelle.

(10)  Tämä mahdollisuus olisi säilytettävä samoin kuin isäntäjäsenvaltion mahdollisuus edellyttää joissakin rajatuissa tapauksissa käännöksen todistamista oikeaksi, koska kolmansien osapuolten etujen vuoksi voi olla tarpeen, että oikeaksi todistamisella varmistetaan käännöksen riittävä luotettavuus.

(11)  Käännöstä voidaan kuitenkin pitää riittävän luotettavana, jos käännöksen on todistanut oikeaksi jonkin toisen jäsenvaltion virallisesti nimetty auktorisoitu kääntäjä tai muu henkilö, jolla on kyseisessä jäsenvaltiossa valtuudet todistaa asianomaiseen kieleen tehdyt käännökset oikeiksi. Isäntäjäsenvaltiolla ei pitäisi tässä tapauksessa olla mahdollisuutta edellyttää omien sääntöjensä perusteella uutta oikeaksi todistamista.

(12)  Sama pätee, jos yrityksen asiakirjavihkoa säilyttävä rekisteri voi toimittaa sivuliikkeen rekisteröimiseksi vaadittavan asiakirjan isäntäjäsenvaltion edellyttämällä yhteisön virallisella kielellä. Myöskään tässä tapauksessa lisävarmennus ei vaikuta perustellulta.

(13)  Jäsenvaltioilla ei myöskään pitäisi olla mahdollisuutta edellyttää asiakirjan kieleen liittyviä muodollisuuksia, jotka menevät oikeaksi todistamista pidemmälle. Erityisesti vaatimukset jo oikeaksi todistetun käännöksen vahvistuttamisesta julkisella notaarilla ylittävät sen, mitä tarvitaan riittävän luotettavuustason varmistamiseksi.

(14)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteisiin liittyvien hallinnollisten rasitteiden vähentämistä, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(15)  Sen vuoksi direktiivejä 68/151/ETY, 77/91/ETY ja 89/666/ETY olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 68/151/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

4.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot on julkistettava julkaisemalla ne sähköisessä keskusjärjestelmässä, joka mahdollistaa tutustumisen julkistettuihin tietoihin aikajärjestyksessä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei yrityksiltä peritä erityistä maksua näiden asiakirjojen ja tietojen julkaisusta sähköisessä keskusjärjestelmässä tai niitä koskevista jäsenvaltioiden asettamista julkaisua koskevista lisävaatimuksista. Tämä säännös ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen siirtää yritysten maksettavaksi sähköisen keskusjärjestelmän kustannuksia.

"

2 artikla

Direktiivin 77/91/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 77/91/ETY 29 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

Merkintäetuoikeutta koskeva tarjous ja sen käyttämistä koskeva määräaika on julkistettava kansallisessa virallisessa julkaisussa. Jäsenvaltion lainsäädännössä ei tarvitse velvoittaa tällaiseen julkistamiseen, jos kaikki yhtiön osakkeet on asetettu nimetylle henkilölle. Tällöin kaikille yhtiön osakkaille on lähetettävä kirjallinen ilmoitus. Merkintäetuoikeutta on käytettävä määräajassa, joka on vähintään 14 päivää päivästä, jona tarjous on julkaistu tai kirjallinen ilmoitus on lähetetty osakkaille.

"

3 artikla

Direktiivin 89/666/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 89/666/ETY 4 artikla seuraavasti:"

4 artikla

1.  Jäsenvaltio, jossa sivuliike on avattu, voi säätää, että 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklassa tarkoitetut asiakirjat on julkistettava jollakin muulla yhteisön virallisella kielellä kuin 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun rekisterin virallisella kielellä ja että tällaisten asiakirjojen käännökset on todistettava oikeiksi. Kun jäsenvaltio edellyttää käännöksen oikeaksi todistamista, sen tekee henkilö, jolla on asianmukainen pätevyys jossakin jäsenvaltioista.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun todistukseen, ellei todistusta ole julkaistu 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa rekisterissä sen jäsenvaltion edellyttämällä virallisella kielellä, jossa sivuliike on avattu.

3.  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita muodollisia lisävaatimuksia, jotka liittyvät ▌asiakirjojen kääntämiseen.

"

4 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää toukokuuta 2010. Jäsenvaltiot voivat jatkaa kaikkia muita nykyisiä kansallisia julkaisumuotoja, edellyttäen että ne ovat hyvin määriteltyjä ja perustuvat objektiivisiin ehtoihin, etenkin oikeusvarmuuden ja tietoturvan kannalta ja ottaen huomioon mahdollisuus päästä internetiin sekä kansalliset käytännöt. Jäsenvaltioiden on katettava tällaisista julkaisua koskevista lisävelvoitteista aiheutuvat kustannukset yhdessä maksussa. Niiden on viipymättä toimitettava║nämä säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty ║

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 19. marraskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty ...
(3) EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8║.
(4) EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1.
(5) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 36.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö