Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0083(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0400/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0400/2008

Debates :

PV 18/11/2008 - 13
CRE 18/11/2008 - 13

Balsojumi :

PV 19/11/2008 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0547

Pieņemtie teksti
PDF 398kWORD 66k
Trešdiena, 2008. gada 19. novembris - Strasbūra
Dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumi ***I
P6_TA(2008)0547A6-0400/2008
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 68/151/EEK un 89/666/EEK attiecībā uz dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumiem (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0194),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 44. panta 2. punkta g) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0171/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A6-0400/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 19. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 68/151/EEK, 77/91/EEK un 89/666/EEK attiecībā uz dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumiem
P6_TC1-COD(2008)0083

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 44. panta 2. punkta g) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ║,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(2),

tā kā:

(1)  Eiropadome 2007. gada 8.–9. marta sanāksmē vienojās, ka līdz 2012. gadam uzņēmumu administratīvais slogs jāsamazina par 25 %, lai vairotu Kopienas uzņēmumu konkurētspēju.

(2)  Konstatēts, ka uzņēmējdarbības tiesības ir viena no jomām, kurā uzņēmumiem paredzēti ļoti daudzi informēšanas pienākumi, no kuriem vairāki ir novecojuši vai pārmērīgi.

(3)  Šie informēšanas pienākumi ir jāpārskata, lai slogu, kurš gulstas uz Kopienas uzņēmumiem, samazinātu līdz minimumam, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu citu ieinteresētu personu interešu aizsardzību.

(4)  Saskaņā ar Padomes 1968. gada 9. marta Pirmo direktīvu 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses(3), sabiedrībām ar ierobežotu atbildību ir publicējot jāatklāj noteikta informācija, kas iekļauta dalībvalsts centrālajā reģistrā, komercreģistrā vai uzņēmējsabiedrību reģistrā. Daudzās dalībvalstīs šīs ziņas jāpublicē valsts oficiālā izdevumā un dažkārt arī valsts un reģionālos laikrakstos.

(5)  Vairumā gadījumu publicēšanas pienākums attiecīgajiem uzņēmumiem rada papildu izmaksas, taču reāla labuma no tā nav, jo uzņēmējsabiedrību reģistri to rīcībā esošo informāciju dara pieejamu tiešsaistē. Iniciatīvas, piemēram, topošais Eiropas e-tiesiskuma portāls, kuru mērķis ir sekmēt Kopienas mēroga piekļuvi šādiem reģistriem, vēl vairāk mazina vajadzību pēc šādas informācijas publicēšanas valsts oficiālā izdevumā vai citos preses izdevumos.

(6)  Lai būtu iespējams izmaksu ziņā lietderīgi šīs ziņas publicēt un lietotājiem nodrošināt vienkāršu piekļuvi informācijai, dalībvalstīm jāparedz, ka obligāti jāizmanto centrāla elektroniska platforma. Šajā platformā jāiekļauj visa atklātībai nododamā informācija vai jāsniedz piekļuve uzņēmuma elektroniskajai datnei, kas atrodama dalībvalstu reģistros. Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka visas izmaksas, kas saistītas ar šādu publicēšanu, tiek iekļautas vienotā maksā, ko iekasē no uzņēmumiem par ierakstīšanu reģistrā, ja tāda ir paredzēta. Pienākumi, kādi dalībvalstīs paredzēti attiecībā uz publicēšanu, nedrīkst radīt nekādas īpašas papildu izmaksas. Tomēr tas nekādā veidā nedrīkst skart dalībvalstu iespēju tās izmaksas, kas saistītas ar platformas instalēšanu un izmantošanu, tostarp ar dokumentu formatēšanu, iekasēt no uzņēmumiem, iekļaujot šīs izmaksas reģistrācijas maksā vai obligātu periodisku iemaksu veidā, ko veic uzņēmumi.

(7)  Atbilstīgi subsidiaritātes principam, dalībvalstis var turpināt publicēšanu visos pastāvošajos valsts veidos, ar noteikumu, ka tie ir skaidri definēti un to pamatā ir objektīvi noteikumi, jo īpaši juridiskās noteiktības un informācijas drošības interesēs, kā arī ņemot vērā iespējas piekļūt internetam un valstu pieredzi; dalībvalstīm šādas papildu publicēšanas izmaksas jāsedz, iekļaujot tās vienotā maksājumā.

(8)  Saskaņā ar elektroniskās platformas izmantošanu jāgroza 1976. gada 13. decembra Padomes Otrā direktīvu 77/91/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses(4).

(9)  Saskaņā ar Padomes 1989. gada 21. decembra Vienpadsmito direktīvu 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti(5), ir jāatklāj noteikta informācija par uzņēmumu. Dalībvalsts, kurā atrodas filiāle (║ turpmāk ‐ uzņēmēja dalībvalsts), patlaban var pieprasīt, lai šajā sakarā dažus dokumentus pārtulko citā Kopienas oficiālajā valodā.

(10)  Šāda iespēja ir jāsaglabā, tāpat kā iespēja uzņēmējai dalībvalstij pieprasīt, ka nedaudzos gadījumos tulkojumiem jābūt apstiprinātiem, ja tas ir vajadzīgs trešo pušu interesēs, lai apstiprinot nodrošinātu pienācīgu tulkojuma ticamību.

(11)  Tomēr tulkojumu var uzskatīt par pietiekami ticamu, ja to apstiprinājis tulkotājs, kas oficiāli iecelts un zvērināts citā dalībvalstī, vai kāda cita persona, kas minētajā dalībvalstī ir pilnvarota apstiprināt tulkojumus vajadzīgajā valodā. Šādā gadījumā uzņēmēja dalībvalsts nedrīkstētu pieprasīt papildu apstiprinājumu saskaņā ar tās noteikumiem.

(12)  Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad reģistrs, kurā atrodas uzņēmuma dokumentācija, filiāles reģistrēšanai vajadzīgo dokumentu var izsniegt uzņēmējas dalībvalsts prasītajā Kopienas oficiālajā valodā. Arī šajā gadījumā papildu apstiprināšanai nav pamata.

(13)  Turklāt, dalībvalstis nedrīkstētu likt ievērot kādas formalitātes saistībā ar dokumenta valodu, kas pārsniedz prasību par apstiprināšanu. Konkrētāk, prasības par jau apstiprināta tulkojuma notariālu apliecināšanu, lai nodrošinātu pienācīgu ticamību, ir pārmērīgas.

(14)  Ņemot vērā, ka šīs direktīvas mērķis ‐ mazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar noteiktu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumiem ‐ nav pienācīgi sasniedzams, dalībvalstīm rīkojoties atsevišķi, un tādējādi tā apjoma un sasniedzamo rezultātu dēļ mērķis ir labāk sasniedzams Kopienas līmenī, Kopienai ir tiesības pieņemt pasākumus saskaņā ar EK līguma 5. pantā paredzēto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šī mērķa sasniegšanai.

(15)  Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīvas 68/151/EEK, 77/91/EEK un 89/666/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 68/151/EEK grozījums

Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:"

4.  Šīs direktīvas 2. pantā minētos dokumentus un ziņas nodod atklātībā, tās ievadot centrālā elektroniskā platformā, kas ļauj informācijai piekļūt hronoloģiskā secībā.

Dalībvalstis nodrošina, ka netiek iekasētas nekādas īpašas maksas saistībā ar ziņu publicēšanu centrālajā elektroniskajā platformā vai saistībā ar visiem citiem publicēšanas pienākumiem, ko tās var uzlikt saistībā ar šiem dokumentiem un ziņām. Šis noteikums neskar dalībvalstu iespēju izmaksas saistībā ar centrālo platformu iekasēt no uzņēmumiem.

"

2. pants

Direktīvas 77/91/EEK grozījums

Direktīvas 77/91/EEK 29. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:"

Visus parakstīšanās piedāvājumus ar priekšrocību tiesībām uz termiņu, kurā šīs tiesības ir izmantojamas, publicē oficiālā izdevumā. Tomēr, ja ir reģistrētas visas sabiedrības akcijas, dalībvalstu tiesību aktos noteikt šādu publikāciju nav vajadzīgs. Šādā gadījumā par to rakstiski ir jāinformē visi sabiedrības akcionāri. Priekšrocību tiesības ir jāizmanto termiņā, kas nav īsāks par 14 dienām no piedāvājuma publikācijas dienas vai no vēstuļu nosūtīšanas dienas akcionāriem.

"

3. pants

Direktīvas 89/666/EEK grozījums

Direktīvas 89/666/EEK 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:"

4. pants

1.  Dalībvalsts, kurā atver filiāli, var noteikt, ka 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 3. pantā minētie dokumenti jānodod atklātībā kādā citā Kopienas oficiālajā valodā, bet ne 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā reģistra oficiālajā valodā, un ka to tulkojumiem jābūt apstiprinātiem. Ja dalībvalsts pieprasa apstiprinājumu, šo tulkojumu apstiprina šim nolūkam pienācīgi kvalificēta persona jebkurā dalībvalstī.

2.  Pirmo punktu mutatis mutandis piemēro attiecībā uz 2. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto apstiprinājumu, ja vien apliecinājums nav izdots reģistrā, kas minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā atvērta filiāle.

3.  Dalībvalstis neliek ievērot nekādas citas papildu formalitātes saistībā ar minētajiem dokumentu tulkojumiem, izņemot tās, kas noteiktas 1. un 2. punktā.

"

4. pants

Transponēšana

1.  Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ║ līdz 2010. gada 1. maijam. Dalībvalstis var turpināt publicēšanu visos pastāvošajos veidos, ar noteikumu, ka tie ir skaidri definēti un to pamatā ir objektīvi noteikumi, jo īpaši juridiskās noteiktības un informācijas drošības interesēs, kā arī ņemot vērā iespējas piekļūt internetam un valstu praksi. Dalībvalstīm ir jāsedz šādas papildu publicēšanas pienākuma izmaksas, iekļaujot tās vienotā maksājumā. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu likumu, normatīvo aktu un administratīvo noteikumu tekstus, kā arī atbilstības tabulu starp šiem noteikumiem un šo Direktīvu.

Kad dalībvalstis tos pieņem, šajos pasākumus ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

║,

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C
(2) Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. novembra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes ... Lēmums.
(3) OV L 65, 14.3.1968., 8. lpp. ║
(4) OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.
(5) OV L 395, 30.12.1989., 36. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika