Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0083(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0400/2008

Predložena besedila :

A6-0400/2008

Razprave :

PV 18/11/2008 - 13
CRE 18/11/2008 - 13

Glasovanja :

PV 19/11/2008 - 5.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0547

Sprejeta besedila
PDF 391kWORD 63k
Sreda, 19. november 2008 - Strasbourg
Obveznost objave in prevoda za nekatere oblike družb ***I
P6_TA(2008)0547A6-0400/2008
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. novembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 68/151/EGS in 89/666/EGS glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb (KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0194),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 44(2)(g) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0171/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0400/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 19. novembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 68/151/EGS, 77/91/EGS in 89/666/EGS glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb
P6_TC1-COD(2008)0083

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(2)(g) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije║,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Evropski svet se je na zasedanju dne 8. in 9. marca 2007 strinjal, da je treba upravne obremenitve družb zmanjšati za 25 % do leta 2012, da bi se izboljšala konkurenčnost družb v Skupnosti.

(2)  Pravo družb je bilo določeno kot področje, ki vsebuje veliko število obveznosti obveščanja za družbe, od katerih so nekatere zastarele ali pretirane.

(3)  Navedene obveznosti obveščanja je treba pregledati, da bi se║obremenitve družb v Skupnosti zmanjšale na minimum, ki še zagotavlja zaščito interesov drugih zainteresiranih strani.

(4)  V skladu s Prvo direktivo Sveta 68/151/EGS z dne 9. marca 1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti(3), morajo družbe z omejeno odgovornostjo z objavo razkriti nekatere informacije, ki morajo biti vnesene v centralni register, trgovinski register ali register družb države članice. V številnih državah članicah se mora ta objava izvesti z uporabo nacionalnega uradnega lista, včasih pa dodatno še z uporabo nacionalnih ali regionalnih časopisov.

(5)  Obveznosti objave za zadevne družbe večinoma pomenijo dodatne stroške in ne zagotavljajo prave dodane vrednosti glede na to, da registri družb objavijo svoje informacije na spletu. Pobude, kot je bodoči evropski portal e-pravosodje, za zagotavljanje lažjega dostopa do takšnih registrov v vsej Skupnosti še bolj zmanjšujejo potrebo po objavi teh informacij v nacionalnem uradnem listu ali v drugih tiskanih medijih.

(6)  Da bi se omogočila stroškovno učinkovita objava, ki uporabnikom zagotavlja preprost dostop do informacij, bi morale države članice uvesti obvezno uporabo osrednje elektronske platforme. Ta platforma bi morala bodisi vsebovati vse informacije, ki se morajo razkriti, ali omogočati dostop do navedenih informacij v elektronski datoteki družbe v registrih držav članic. Poleg tega bi morale države članice zagotoviti, da so vsi stroški, ki so zaračunani družbam za takšno objavo, vključeni v enotno ceno, ki vključuje tudi morebitne stroške, ki se ▌zaračunajo za vnos v register. Obveznost objave, ki morebiti že obstaja v državah članicah, ne bi smela predstavljati dodatnih stroškov. Vendar pa to ne bi smelo posegati v pravico držav članic, da na družbe prenesejo stroške, povezane z vzpostavitvijo in delovanjem platforme, vključno z oblikovanjem dokumentov, bodisi z vključitvijo teh stroškov v ceno registracije ali z določitvijo obveznega periodičnega prispevka družb.

(7)  V skladu z načelom subsidiarnosti lahko države članice nadaljujejo vse druge obstoječe nacionalne oblike objave, če so jasno določene in temeljijo na objektivnih pogojih, zlasti v interesu pravne varnosti in varnosti informacij, ter ob upoštevanju razpoložljivosti dostopa do interneta in nacionalnih praks. Države članice bi morale kriti stroške takšnih dodatnih obveznosti objave z enkratnim plačilom.

(8)  Skladno z uporabo osrednje elektronske platforme je treba spremeniti Drugo Direktivo Sveta št. 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti(4).

(9)  Enajsta Direktiva Sveta 89/666/EGS z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike družb, za katere velja zakonodaja druge države(5), zahteva razkritje nekaterih informacij o družbi║. Država članica, v kateri je podružnica, v nadaljevanju "država članica gostiteljica", zaenkrat lahko v zvezi s tem zahteva, da se omejeno število dokumentov prevede v drug uradni jezik Skupnosti.

(10)  Navedeno možnost in možnost, da v nekaterih omejenih primerih država članica gostiteljica zahteva overjen prevod║, kadar je zaradi interesov tretje stranke pomembno, da se s tako overitvijo║zagotovi zadostna raven zanesljivosti prevoda, bi bilo treba ohraniti.

(11)  Vendar se prevod lahko šteje za zadostno zanesljivega, če ga je overil prevajalec, ki je uradno imenovan in zaprisežen v drugi državi članici, ali katera koli druga oseba, ki je v navedeni državi članici pooblaščena za overjanje prevodov v zadevni jezik. V tem primeru država članica gostiteljica ne bi smela imeti možnosti, da v skladu s svojimi pravili zahteva kakršno koli dodatno overitev.

(12)  Enako velja, kadar lahko dokument, ki je potreben za registracijo podružnice,║register, v katerem so dokumenti družbe, zagotovi v uradnem jeziku Skupnosti, ki ga zahteva država članica gostiteljica. Tudi v tem primeru dodatna overitev║ni upravičena.

(13)  Poleg tega države članice ne bi smele imeti možnosti, da določijo formalnosti, ki so povezane z jezikom dokumenta in presegajo overitev. Zlasti zahteve po notarski overitvi že potrjenega prevoda presegajo to, kar je potrebno za zagotavljanje zadostne stopnje zanesljivosti.

(14)  Ker države članice cilja te direktive, in sicer zmanjšanja upravnih obremenitev v zvezi z obveznostmi objave in prevodov za nekatere oblike družb v Skupnosti, ne morejo zadovoljivo doseči in jih je zato zaradi obsega in učinkov lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego navedenega cilja.

(15)  Direktive 68/151/EGS, 77/91/EGS in 89/666/EGS bi zato bilo treba║ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 68/151/EGS

Člen 3(4) Direktive 68/151/EGS se nadomesti z:"

4.   Dokumenti in podatki iz člena 2 se objavijo prek osrednje elektronske platforme, ki omogoča dostop do objavljenih informacij v kronološkem zaporedju.

Države članice zagotovijo, da se družbam ne zaračunavajo posebne pristojbine v zvezi z objavo na osrednji elektronski platformi ali v zvezi s kakršno koli dodatno obveznostjo objave, ki jo v zvezi z navedenimi dokumenti in podatki določi država članica. Ta določba ne vpliva na možnost, da države članice stroške v zvezi z osrednjo elektronsko platformo prenesejo na družbe.

"

Člen 2

Sprememba Direktive 77/91/EGS

Člen 29(3) Direktive 77/91/EGS se nadomesti z naslednjim:"

Vsaka ponudba za prednostni vpis in obdobje, v katerem je treba uresničiti to pravico, se objavi v nacionalnem uradnem listu. Vendar ni treba, da zakonodaja države članice predvidi takšno objavo, kadar so vse delnice družbe imenske delnice. V tem primeru morajo biti vsi delničarji družbe pisno obveščeni. Obdobje, v katerem se mora prednostna pravica uresničiti, ni krajše od 14 dni od dneva objave ponudbe ali od dneva, ko so bila oddana pisma delničarjem.

"

Člen 3

Sprememba Direktive 89/666/EGS

Člen 4 Direktive 89/666/EGS se nadomesti z naslednjim:"

Člen 4

1.  Država članica, v kateri je odprta podružnica, lahko določi, da morajo biti listine iz točke (b) ▌člena 2(2) in člena 3 objavljene v uradnem jeziku Skupnosti, ki ni uradni jezik registra iz točke (c) člena 2(1), in da morajo biti prevodi teh listin overjeni. Če država članica zahteva overitev, prevod overi ustrezno pooblaščena oseba v kateri koli državi članici.

2.  Odstavek 1 se smiselno uporablja za potrdilo iz točke (c) člena 2(2), razen v primeru, ko potrdilo izda register iz točke (c) člena 2(1) v uradnem jeziku, ki ga zahteva država članica, v kateri je ustanovljena podružnica.

3.  Države članice ne določijo nobenih dodatnih uradnih zahtev, povezanih s prevodom dokumentov ▌razen zahtev iz odstavkov 1 in 2.

"

Člen 4

Prenos

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo║ do 1. maja 2010. Države članice lahko obdržijo vse druge obstoječe oblike objave, če so jasno določene in temeljijo na objektivnih pogojih, zlasti v interesu pravne varnosti in varnosti informacij, ter ob upoštevanju razpoložljivosti dostopa do interneta in nacionalnih praks. Države članice krijejo stroške takšnih dodatnih obveznosti objave z enkratnim plačilom. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice Komisiji takoj sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ║,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C ║
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 19. novembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne ...
(3) UL L 65, 14.3.1968, str. 8.║
(4) UL L 26, 31.1.1977, str. 1.
(5) UL L 395, 30.12.1989, str. 36.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov