Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0083(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0400/2008

Ingivna texter :

A6-0400/2008

Debatter :

PV 18/11/2008 - 13
CRE 18/11/2008 - 13

Omröstningar :

PV 19/11/2008 - 5.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0547

Antagna texter
PDF 314kWORD 50k
Onsdagen den 19 november 2008 - Strasbourg
Skyldigheter när det gäller offentliggörande och översättning för vissa typer av bolag ***I
P6_TA(2008)0547A6-0400/2008
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 november 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 68/151/EEG och 89/666/EEG med avseende på bestämmelsen om offentliggörande och översättning för vissa typer av företag (KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0194),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 44.2 g i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6–0171/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6–0400/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


fastställd vid första behandlingen den 19 november 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om ändring av rådets direktiv 68/151/EEG, 77/91/EEG och 89/666/EEG med avseende på bestämmelsen om offentliggörande och översättning för vissa typer av företag
P6_TC1-COD(2008)0083

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2 g i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ║,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1)  Vid sitt möte den 8–9 mars 2007 enades Europeiska rådet om att de administrativa bördorna för företagen skulle minskas med 25 % fram till år 2012 för att förbättra konkurrenskraften hos företagen i gemenskapen.

(2)  Bolagsrätten har identifierats som ett av de områden som omfattar ett stort antal informationskrav för företag, av vilka vissa förefaller föråldrade eller orimliga.

(3)  Dessa informationskrav bör ses över för att minska bördorna på företagen inom gemenskapen till vad som är absolut nödvändigt för att säkerställa skyddet av andra berörda parters intressen.

(4)  Enligt rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen(3), är aktiebolag, genom publicering, tvungna att offentliggöra vissa upplysningar som måste föras in i medlemsstaternas centrala register, handelsregister eller bolagsregister. I många medlemsstater måste detta offentliggörande ske genom den nationella officiella tidningen och ibland dessutom genom nationella eller regionala tidningar.

(5)  I de flesta fall skapar kravet på offentliggörande merkostnader för de berörda företagen utan att ge något verkligt mervärde med tanke på att bolagsregistren tillhandahåller sin information online. Initiativ – såsom den kommande e-juridikportalen – som syftar till att underlätta gemenskapstäckande tillgång till sådana register minskar behovet av att offentliggöra dessa upplysningar i en nationell offentlig tidning eller andra tryckta medier ytterligare.

(6)  För att möjliggöra ett kostnadseffektivt offentliggörande så att användarna enkelt får tillgång till informationen bör medlemsstaterna göra användningen av en central elektronisk plattform obligatorisk. Denna plattform bör antingen innehålla all den information som måste offentliggöras eller ge tillträde till denna information i företagets elektroniska akt i medlemsstaternas register. Medlemsstaterna bör vidare ║se till att alla kostnader som debiteras företagen för ett sådant offentliggörande inkluderas i en enhetsavgift, tillsammans med de eventuella kostnader som tas ut för införande av poster i registret. Eventuella krav på offentliggörande i medlemsstaterna bör inte medföra några särskilda extra avgifter. Detta bör dock inte påverka medlemsstaternas möjlighet att på företagen överföra kostnaderna för uprrättande och drift av plattformen, inklusive formatering av dokumenten, antingen genom att kostnaderna inkluderas i registreringsavgifterna eller genom att företagen avkrävs en obligatorisk fast avgift.

(7)   I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen kan medlemsstaterna fortsätta med alla andra befintliga nationella metoder för offentliggörande, förutsatt att de är tydligt definierade och att de bygger på objektiva villkor, särskilt med hänsyn till rättssäkerheten, informationssäkerheten, Internettillgången och nationell praxis. Medlemsstaterna bör inom ramen för engångsavgiften betala kostnaderna för sådana kompletterande krav på offentliggörande.

(8)  Som en följd av användningen av en central elektronisk plattform är det lämpligt att ändra rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga(4).

(9)  Enligt rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat(5), måste vissa upplysningar om företaget offentliggöras. Den medlemsstat där filialen är belägen, nedan kallad "värdmedlemsstaten", kan för närvarande kräva att ett begränsat antal handlingar i det sammanhanget ska översättas till ett annat officiellt språk inom gemenskapen.

(10)  Den möjligheten bör bibehållas liksom möjligheten, för värdmedlemsstaten, att i vissa begränsade fall kräva att översättningen bestyrks, eftersom det i tredje mans intresse kan bli nödvändigt att genom bestyrkandet säkerställa att översättningen är tillräckligt tillförlitlig.

(11)  En översättning kan dock anses tillräckligt tillförlitlig om den har bestyrkts av en översättare som officiellt har utsetts och auktoriserats i en annan medlemsstat eller av en annan person med behörighet att i den medlemsstaten bestyrka översättningar till det önskade språket. I detta fall bör värdmedlemsstaten inte ha möjlighet att kräva ett ytterligare bestyrkande enligt sina egna bestämmelser.

(12)  Detsamma gäller när en handling som krävs för registrering av filialen kan skapas av det register i vilket bolagets akt har lagts upp, på det officiella gemenskapsspråk som värdmedlemsstaten kräver. Inte heller i detta fall förefaller ett ytterligare bestyrkande befogat.

(13)  Dessutom bör medlemsstaterna inte kunna införa några formaliteter beträffande handlingens språk utöver bestyrkandet. Särskilt kraven på att en redan styrkt översättning ska attesteras av notarius publicus går utöver vad som krävs för att garantera tillräckligt hög tillförlitlighet.

(14)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att minska de administrativa bördorna med avseende på bestämmelsen om offentliggörande och översättning för vissa typer av företag inom gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15)  Direktiven 68/151/EEG, 77/91/EEG och 89/666/EEG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 68/151/EEG

Artikel 3.4 i direktiv 68/151/EEG ska ersättas med följande:"

4.  De i artikel 2 avsedda handlingarna och uppgifterna ska offentliggöras via en central elektronisk plattform varigenom den offentliggjorda informationen är tillgänglig i kronologisk ordning.

Medlemsstaterna ska se till att inte någon särskild avgift tas ut av företagen med avseende på ett offentliggörande på den centrala elektroniska plattformen eller med avseende på ytterligare eventuella skyldigheter till offentliggörande som medlemsstaterna inför beträffande dessa handlingar och uppgifter. Denna bestämmelse ska inte påverka medlemsstaternas möjlighet att överföra kostnaderna för den centrala elektroniska plattformen på företagen.

"

Artikel 2

Ändring av direktiv 77/91/EEG

Artikel 29.3 i direktiv 77/91/EEG ska ersättas med följande:"

Erbjudandet om företrädesrätt och den tid inom vilken företrädesrätten får utnyttjas ska offentliggöras i den nationella officiella tidningen. Lagstiftningen i en medlemsstat behöver dock inte föreskriva ett offentliggörande, om alla bolagets aktier är ställda till viss man. I sådant fall ska samtliga aktieägare underrättas skriftligen. Den tid inom vilken företrädesrätten ska utnyttjas får inte understiga 14 dagar från det att erbjudandet offentliggörs eller den skriftliga underrättelsen avsänds.

"

Artikel 3

Ändring av direktiv 89/666/EEG

Artikel 4 i direktiv 89/666/EEG ska ersättas med följande:"

Artikel 4

1.  Den medlemsstat i vilken filialen har öppnats får föreskriva att de handlingar som avses i artikel 2.2 b och artikel 3 ska offentliggöras på ett annat av gemenskapens officiella språk än det offentliga språket för det register som avses i artikel 2.1 c, och att översättningen av handlingarna ska bestyrkas. Om en medlemsstat ställer krav på bestyrkande, ska översättningen vara bestyrkt av en person som är vederbörligen behörig i någon av medlemsstaterna.

2.  Punkt 1 ska också tillämpas på det intyg som avses i artikel 2.2 c, om inte intyget har utfärdats från registret i artikel 2.1 c på det officiella språk som krävs av den medlemsstat i vilken filialen har öppnats.

3.  Medlemsstaterna ska inte införa något ytterligare formellt krav beträffande översättningen av handlingarna utöver dem som avses i punkterna 1 och 2.

"

Artikel 4

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 maj 2010. Medlemsstaterna kan fortsätta med alla andra befintliga metoder för offentliggörande, förutsatt att de är tydligt definierade och att de bygger på objektiva villkor, särskilt med hänsyn till rättssäkerheten, informationssäkerheten, Internettillgången och nationell praxis. Medlemsstaterna ska inom ramen för engångsavgiften betala kostnaderna för sådana kompletterande krav på offentliggörande. De ska genast överlämna texterna till dessa lagar och andra författningar till kommissionen, tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa åtgärder ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Mottagare

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i ║den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 19 november 2008 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av ...
(3) EGT L 65, 14.3.1968, s. 8. ║
(4) EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.
(5) EGT L 395, 30.12.1989, s. 36.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy