Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0220(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0349/2008

Ingivna texter :

A6-0349/2008

Debatter :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Omröstningar :

PV 19/11/2008 - 5.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0548

Antagna texter
PDF 193kWORD 25k
Onsdagen den 19 november 2008 - Strasbourg
Europeisk statistik ***I
P6_TA(2008)0548A6-0349/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 november 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik (KOM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0625),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0346/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0349/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 november 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program
P6_TC1-COD(2007)0220

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 223/2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy