Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0103(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0402/2008

Внесени текстове :

A6-0402/2008

Разисквания :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Гласувания :

PV 19/11/2008 - 5.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0549

Приети текстове
PDF 1091kWORD 942k
Сряда, 19 ноември 2008 г. - Страсбург
Директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани *
P6_TA(2008)0549A6-0402/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0306),

–   като взе предвид членове 36 и 37 и член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0240/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на Комисията по бюджети и на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на Комисията по регионално развитие (A6-0402/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
1а) По-нататъшното намаляване на бюрокрацията в селскостопанския сектор следва да става чрез по-прозрачни, опростени и в по-малка степен императивни разпоредби. Само чрез по-ниски разходи и облекчени административни тежести Общата селскостопанска политика ще може да допринесе да се гарантира конкурентоспособността на земеделските стопанства на глобализирания пазар.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а) Следва да се полагат непрекъснати усилия, за да се постигне опростяване, подобряване и хармонизация на системата за кръстосано спазване. За тази цел на всеки две години Комисията следва да представя доклад за прилагането на системата за кръстосано спазване.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б) Намалените административни тежести, хармонизираните проверки, сливането на проверки, включително в рамките на институциите на Съюза, както и своевременните плащания, биха повишили цялостната подкрепа от страна на земеделските производители на системата за кръстосано спазване и биха повишили ефективността на тази политика.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2 в (ново)
(2в) С цел ограничаване на тежестта за земеделските производители, държавите-членки и институциите на Съюза следва да бъдат насърчавани да свеждат до минимум както броя на проверките на място, така и броя на агенциите за надзор, без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета1. За тази цел на държавите-членки следва да бъде разрешено да осъществяват минималния брой проверки на нивото на разплащателната агенция. Освен това държавите-членки и институциите на Съюза следва да бъдат насърчавани да предприемат допълнителни мерки за ограничаване на броя на лицата, извършващи проверки, за да се гарантира тяхното надлежно обучение и да се ограничи периодът, през който могат да бъдат извършвани проверки на място за дадено земеделско стопанство, до максимум един ден. Комисията следва да подпомага държавите-членки при спазването на изискванията за интегрирани извадкови селекции. Извадковата селекция за проверки на място следва да се извършва независимо от различните минимални проценти на проверки, предвидени в конкретното законодателство в областта на кръстосаното спазване.
________
1 ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 2 г (ново)
(2г) Държавите-членки следва да гарантират, че на земеделските производители не се налагат двойни санкции за един и същи случай на неспазване, например чрез намаляване или изключване от прякото подпомагане и глоба за неспазване на съответното национално законодателство.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Освен това, за да се избегне изоставянето на селскостопанска земя и за да се гарантира, че тя се поддържа в добро селскостопанско и екологично състояние, с Регламент (ЕО) № 1782/2003 се създаде обща за Общността рамка, в която държавите-членки да могат да приемат стандарти, като вземат предвид специфичните характеристики на засегнатите области, включително почвено-климатичните условия и съществуващите системи за селско стопанство (използване на земята, периодична смяна на културите, селскостопански практики) и структурата на фермите. Премахването на задължителното оставяне на земя под угар в рамките на схемата за единно плащане може в някои случаи да има нежелан ефект за околната среда, и по-специално по отношение на някои особености на ландшафта. Ето защо е уместно да се наблегне на съществуващите разпоредби на Общността, насочени към защита, където е необходимо, на специфичните особености на ландшафта.
(3)  Освен това, за да се избегне изоставянето на селскостопанска земя и за да се гарантира, че тя се поддържа в добро селскостопанско и екологично състояние, с Регламент (ЕО) № 1782/2003 се създаде обща за Общността рамка, в която държавите-членки да могат да приемат стандарти, като вземат предвид специфичните характеристики на засегнатите области, включително почвено-климатичните условия и съществуващите системи за селско стопанство (използване на земята, периодична смяна на културите, селскостопански практики) и структурата на земеделските стопанства. Премахването на задължителното оставяне на земя под угар в рамките на схемата за единно плащане може в някои случаи да има нежелани последици за околната среда, и по-специално по отношение на обикновеното биоразнообразие, някои особености на ландшафта и земите, разположени покрай водни потоци. Ето защо е уместно да се укрепят съществуващите разпоредби на Общността, насочени към защита, където е необходимо, на биоразнообразието и специфичните особености на ландшафта. Освен необходимостта да се гарантират най-високи стандарти за качество на водите, както е предвидено в законодателството на Общността, следва да не се налагат допълнителни ограничения, които биха възпрепятствали желаното развитие на селските райони.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Опазването и управлението на водите в контекста на селскостопанската дейност се превърнаха във все по-голям проблем в някои области. Ето защо е уместно да се подобри и съществуващата рамка на Общността за добри селскостопански и екологични условия с цел опазване на водите от замърсяване и изтичане и управляване използването на водите.
(4)  Опазването и управлението на водите в контекста на селскостопанската дейност стават все по-голям проблем във все по-голяма част от Общността. Ето защо е уместно да се укрепи и съществуващата рамка на Общността за добри селскостопански и екологични условия с цел опазване на водите от замърсяване и изтичане и управление на използването на водите, включително чрез намаляване на значителното годишно разхищение на вода чрез по-добри системи в областта на агрономията и управлението на водите.
Изменения 190 и 226
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  С цел да се постигне по-добро равновесие между политическите инструменти, предназначени да насърчават устойчиво селско стопанство и тези, предназначени да насърчават развитието на селските райони, с Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе въведена система за задължително прогресивно намаляване на преките плащания ("модулация"). Тази система трябва да се поддържа, включително изключването на плащания до 5 000 EUR от заявленията за нея.
(6)  С цел да се постигне по-добро равновесие между политическите инструменти, предназначени да насърчават устойчиво селско стопанство и тези, предназначени да насърчават развитието на селските райони, с Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе въведена система за задължително прогресивно намаляване на преките плащания ("модулация"). Тази система трябва да се поддържа, включително изключването на плащания до 10 000 EUR от заявленията за нея.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Икономиите, направени чрез въвеждането на механизма за модулация, въведен с Регламент (ЕО) № 1782/2003, се използват за финансиране на мерките във връзка с политиката за развитие на селските райони. От приемането на този регламент досега селскостопанският сектор е изправен пред редица нови и трудни предизвикателства като изменение на климата, нарастващо значение на биоенергията, както и необходимост от по-добро управление на водите и по-ефективна защита на биоразнообразието. Европейската Общност, като страна по протокола от Киото, бе призована да адаптира своите политики с оглед на съображенията за изменение на климата. Освен това, вследствие на сериозни проблеми, свързани с недостига на вода и сушата, въпросите за управление на водите трябва да продължат да бъдат разрешавани. Защитата на биоразнообразието остава основно предизвикателство и въпреки че е постигнат значителен напредък постигането на целта на Европейската общност за биоразнообразие за 2010 г. ще изисква допълнителни усилия. Общността потвърждава необходимостта от справяне с тези нови предизвикателства в рамките на нейните политики. В областта на селското стопанство, програмите за развитие на селските райони, приети съгласно Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), са подходящо средство за справяне с тях. За да могат държавите-членки да извършат подходящите корекции на своите програми за развитие на селските райони, без да се изисква от тях да намалят настоящите си дейности за развитие на селските райони в други райони, е необходимо да се осигури допълнително финансиране. В същото време обаче финансовите перспективи за периода 2007‐2013 г. не предвиждат необходимите средства за укрепване на политиката на Общността за развитие на селските райони. При тези обстоятелства е уместно да се мобилизира голяма част от необходимите финансови ресурси с оглед на постепенно засилване на процеса на намаляване на преките плащания чрез модулация.
(7)  Икономиите, осъществени чрез механизма за модулация, въведен с Регламент (ЕО) № 1782/2003, се използват за финансиране на мерките във връзка с политиката за развитие на селските райони. От приемането на този регламент досега селскостопанският сектор е изправен пред редица нови и сложни предизвикателства като изменението на климата, нарастващото значение на биоенергията, както и необходимостта от по-добро управление на водите и по-ефективна защита на биоразнообразието. Европейската общност, като страна по протокола от Киото, беше призована да адаптира своите политики с оглед на съображенията за изменението на климата. Освен това, вследствие на сериозни проблеми, свързани с недостига на вода и сушата, е необходимо да се обърне повече внимание на въпросите за управление на водите. Защитата на биоразнообразието остава основно предизвикателство и въпреки значителният напредък постигането на целта на Европейската общност за биоразнообразие за 2010 г. ще изисква допълнителни усилия. Общността потвърждава необходимостта от преодоляване на тези нови предизвикателства в рамките на нейните политики. В областта на селското стопанство програмите за развитие на селските райони, приети съгласно Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), са подходящо средство за справяне с тях. Някои държави-членки вече са изготвили програми за развитие на селските райони с оглед посрещане на новите предизвикателства. Въпреки това, за да могат всички държави-членки да прилагат програми за развитие на селските райони, без да се изисква от тях да намалят настоящите си дейности за развитие на селските райони в други области, е необходимо да се осигури допълнително финансиране. В същото време обаче финансовите перспективи за периода 2007‐2013 г. не предвиждат необходимите средства за укрепване на политиката на Общността за развитие на селските райони. При тези обстоятелства е уместно да се мобилизира голяма част от необходимите финансови ресурси чрез постепенно засилване на процеса на намаляване на преките плащания чрез модулация.
Изменения 11, 197 и 210
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Разпределянето на прякото подпомагане на доходите сред земеделските стопани се характеризира с отпускане на голям дял от плащанията на сравнително ограничен брой големи бенефициери. Ясно е, че големите бенефициери не се нуждаят от същото равнище на единно подпомагане с цел ефективно постигане на целта за подпомагане на доходите. Освен това, потенциалът за адаптиране на големите бенефициери ги улеснява относно работата им при по-ниски равнища на единно подпомагане. Ето защо изглежда справедливо да се очаква от земеделските стопани, които са подпомагани с големи суми, да имат специфичен принос за финансирането на мерките за развитие на селските райони, насочени към нови предизвикателства. Изглежда уместно да се създаде механизъм, предвиждащ по-голямо намаление на най-големите плащания, постъпленията от който също трябва да се използват за преодоляване на новите предизвикателства в рамките на развитието на селските райони. С цел гарантиране на пропорционалност на този механизъм допълнителните намаления трябва да нарастват постепенно в зависимост от размера на съответните плащания.
(8)  Разпределянето на прякото подпомагане на доходите сред земеделските стопани се характеризира с отпускане на голям дял от плащанията на сравнително ограничен брой големи бенефициери. Независимо от структурата на стопанствата е възможно големите бенефициери да не се нуждаят от същото равнище на единно подпомагане с цел ефективно постигане на целта за подпомагане на доходите. Освен това, потенциалът за адаптиране на големите бенефициери ги улеснява относно работата им при по-ниски равнища на единно подпомагане. Следователно изглежда справедливо да се очаква от земеделските стопани, които, като се отчита общата сума за трудови възнаграждения за всяко стопанство, са подпомагани с големи суми, да имат специфичен принос за финансирането на мерките за развитие на селските райони, насочени към нови предизвикателства. По тази причина изглежда уместно да се създаде механизъм, предвиждащ по-голямо намаление на най-големите плащания, постъпленията от който също следва да се използват за преодоляване на новите предизвикателства в рамките на развитието на селските райони. С цел гарантиране на пропорционалност на този механизъм допълнителните намаления следва да нарастват постепенно в зависимост от размера на съответните плащания. Все пак, това положение следва да се избягва при случаите, в които сдруженията включват голям брой земеделски стопани и съответните им стопанства, какъвто е случаят при земеделските кооперативи, което съответства на определението за "земеделски стопанин", установено в член 2 от настоящия регламент, като те се считат за големи бенефициери, което ще доведе до съответните намаления в плащанията. За тази цел, следва да се уточни кои организации изпълняват тези условия, така че те да бъдат освободени от възможно постепенно намаляване.
Въпреки това, за да се избегне по-нататъшно раздробяване на селскостопанския сектор, сдруженията на производителите, които разпределят преките плащания, следва да не бъдат считани за големи бенефициери, когато прилагат механизма за модулация.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)
(8a)  На държавите-членки следва да бъде предоставена допълнително възможност за специфично подпомагане, за да бъдат посрещнати адекватно новите предизвикателства, които мже да възникнат в резултат на проверката на състоянието на ОСП.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  С цел да се подпомогнат земеделските стопани при спазването на стандартите на съвременното висококачествено селско стопанство, е необходимо държавите-членки да ползват една цялостна система, която да предоставя консултации на пазарните стопанства. Системата за консултации в земеделието трябва да помогне на земеделските стопани да осъзнаят по-добре движението на материалните потоци и процесите в стопанството, които се отнасят до околната среда, безопасността на храните, здравето на животните и хуманното отношение към тях, което по никакъв начин не се отразява на задължението и отговорността им да спазват същите тези стандарти.
(16)  С цел да се подпомогнат земеделските стопани при спазването на стандартите на съвременното висококачествено селско стопанство, е необходимо държавите-членки да ползват цялостна система, която да предоставя консултации на всички земеделски стопани. Системата за консултации в земеделието следва да помогне на земеделските стопани да произвеждат по ефикасен и разходноефективен начин и да осъзнаят по-добре движението на материалните потоци и процесите във стопанството, които се отнасят до околната среда, продоволствената сигурност, здравето на животните и хуманното отношение към тях, без това да се отразява на задължението и отговорността им да спазват същите тези стандарти.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Управлението на малки суми е утежнява работата на компетентните органи на държавите-членки. С цел избягване на прекомерната административна тежест е уместно държавите-членки да се въздържат от отпускането на преки плащания в случаите, когато този вид плащане би било по-малко от средната помощ от Общността за един хектар или отговарящата на условията за финансиране площ на стопанството, за която е заявена помощ, е по-малко от един хектар. Специална разпоредба трябва да се предвиди за онези държави-членки, чиято структура на стопанствата се различава значително от средната такава за Общността. Държавите-членки трябва да имат свобода на избор относно прилагането на един от двата критерия, като отчитат особеностите на структурите на своите селскостопански икономики. Поради това, че бяха дадени права на плащане на земеделски стопани, чиито стопанства "не използват земя", прилагането на прага, свързан с един хектар, би било неефективно. Следователно такива земеделски стопани ще получат минимална сума, изчислена въз основа на средното подпомагане.
(19)  Управлението на малки суми утежнява работата на компетентните органи на държавите-членки. Държавите-членки може да вземат решение да не отпускат преки плащания под определен минимален праг.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Плащанията към бенефициерите, предоставени по линия на общностните схеми за подпомагане, трябва да се извършват от компетентните национални органи,, в рамките на предписани срокове, в пълен размер, и са обект на намаленията, предвидени в настоящия регламент. За постигане на по-гъвкаво управление на преките плащания, държавите-членки трябва да имат право да извършват преки плащания под формата на две вноски годишно.
(21)  Плащанията към бенефициерите, предоставяни по линия на общностните схеми за подпомагане, следва да се извършват от компетентните национални органи в рамките на установените срокове в пълен размер, след прилагане на намаленията, предвидени в настоящия регламент. За постигане на по-гъвкаво управление на преките плащания, държавите-членки следва да имат право да извършват преки плащания под формата на две вноски годишно като с оглед, от една страна, формиране на резерв за изплащане на лихва при пазарен процент в случай на закъснение и, от друга страна, в зависимост от нуждите на сектора, те следва да разполагат с известна гъвкавост при определянето на датите на плащане.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  С цел постигане на целите на общата селскостопанска политика, общите схеми за помощи трябва да бъдат адаптирани към променящите се тенденции, ако е необходимо в кратки срокове. Следователно, бенефициерите не могат да разчитат, че условията за подпомагане ще останат непроменени, и трябва да бъдат подготвени за възможно преразглеждане на схемите, и по-специално с оглед на икономическото развитие или състоянието на бюджета.
заличава се
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 23 а (ново)
(23a)  Първият стълб на общата селскостопанска политика следва да се запази в бъдеще, за да се гарантира ключовата роля, която изпълнява земеделският стопанин в качеството си на двигател на икономиката в много селски райони, както и като пазител на ландшафта и гарант на високите стандарти за продоволствена сигурност, които изисква Съюзът.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  С Регламент (EО) № 1782/2003 се създаде схема за единно плащане, която комбинира съществуващите различни механизми за подпомагане в единна схема за отделени от производството преки плащания. Опитът от прилагането на схемата за единно плащане показва, че някои от нейните елементи могат да бъдат опростени в полза на земеделските стопани и на администрациите. Също така, предвид факта, че схемата за единно плащане междувременно е въведена от всички държави-членки, към които е отправено такова искате, редица разпоредби, които са свързани с началното й прилагане, са остарели и поради това е необходимо да бъдат коригирани. В този контекст, в някои случаи бе констатирано значително неизползване на правата на плащане. С цел да се избегне това положение и предвид факта, че земеделските стопани вече са запознати с функционирането на схемата за единно плащане, първоначално определеният срок за пренасочването на неизползваните права на плащане към националния резерв трябва да бъде намален на две години.
(24)  С Регламент (EО) № 1782/2003 се създаде схема за единно плащане, която комбинира съществуващите различни механизми за подпомагане в единна схема за отделени от производството преки плащания. Опитът от прилагането на схемата за единно плащане показва, че някои от нейните елементи могат да бъдат опростени в полза на земеделските стопани и на администрациите. Също така, предвид факта, че схемата за единно плащане междувременно е въведена от всички държави-членки, към които е отправено такова изискване, редица разпоредби, свързани с началното й прилагане, са остарели и поради това е необходимо да бъдат коригирани. В този контекст, в някои случаи беше констатирано значително неизползване на правата на плащане. С цел да се избегне това положение срокът за пренасочването на неизползваните права на плащане към националния резерв следва да бъде определен на три години.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Задължението за земя под угар от обработваемата земя бе въведено като механизъм за контрол на предлагането. Тенденциите на пазара в сектора на полските култури, заедно с въвеждането на отделена от производството помощ, вече не оправдават необходимостта от запазване на този инструмент, който следователно трябва да бъде премахнат. Правата на оставяне на земя под угар, установени в съответствие с член 53 и член 63, параграф 2 от Регламент (EО) № 1782/2003 се активират за хектарите, съгласно същите условия за допустимост като тези за всяко друго право.
(27)  Задължението за оставяне под угар на обработваема земя беше въведено като механизъм за контрол на предлагането. Тенденциите на пазара в сектора на полските култури заедно с въвеждането на отделена от производството помощ вече не оправдават необходимостта от запазване на този инструмент, който следователно следва да бъде премахнат. Правата на оставяне на земя под угар, установени в съответствие с член 53 и член 63, параграф 2 от Регламент (EО) № 1782/2003 следователно се превръщат в обикновени права.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  В допълнение на интегрирането на бившата пазарна помощ, обвързана с производството, в схемата за единно плащане, стойността на правата на плащане в онези държави-членки, които са избрали варианта на историческия модел на въвеждане, се базира на индивидуални равнища на предишната помощ. С увеличаващия се брой години, изтекли от въвеждането на схемата за единно плащане, и вследствие на успешното интегриране на други сектори в схемата за единно плащане, става все по-трудно да се обоснове легитимността на значителните индивидуални различия относно равнището на помощта, които се базират единствено на предишната помощ. По тази причини на държавите-членки, които са избрали историческия модел на прилагане, трябва да бъде разрешено при определени условия да преразгледат дадените права на плащане, с оглед на сближаване на тяхната единична стойност, като в същото време се спазват общите принципи на общностното право и целите на Общата селскостопанска политика. В този контекст, когато определят по-близки стойности, държавите-членки могат да вземат предвид особеностите на географските области. Изравняването на правата на плащане трябва да се извърши през адекватен преходен период и в ограничен размер на намаленията, за да се позволи на земеделските стопани разумно адаптиране към променящите се равнища на помощите.
(28)  След интегрирането на бившата пазарна помощ, обвързана с производството, в схемата за единно плащане, стойността на правата на плащане в онези държави-членки, които са избрали варианта на историческия модел на прилагане, се основава на индивидуалните равнища на получаваната преди помощ. С увеличаващия се брой години, изтекли от въвеждането на схемата за единно плащане, и вследствие на успешното интегриране на други сектори в схемата за единно плащане става все по-трудно да се обоснове легитимността на значителните индивидуални различия относно равнището на помощта, които се основават единствено на предишната помощ. По тази причини на държавите-членки, които са избрали историческия модел на прилагане, трябва да бъде разрешено при определени условия да преразгледат дадените права на плащане с оглед на приравняване на тяхната единична стойност, като в същото време се спазват общите принципи на общностното право и целите на Общата селскостопанска политика. В този контекст, когато определят по-близки стойности, държавите-членки могат да вземат предвид особеностите на географските области. Изравняването на правата на плащане следва да се извърши през адекватен преходен период, според избрания от всяка държава-членка ритъм на изпълнение и в ограничен размер на намаленията, за да се позволи на земеделските стопани задоволително адаптиране към променящите се равнища на помощите.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 29 а (ново)
(29а) Възможно е системата за кръстосано спазване и Общата селскостопанска политика да изискват в бъдеще допълнителни корекции, тъй като настоящите суми на плащанията не винаги изглеждат пропорционални на усилията за съблюдаване на нормите, полагани от съответните земеделски стопани, поради факта че плащанията все още зависят до голяма степен от досегашните разходи. Законодателството в областта на хуманното отношение към животните представлява очевидно особено голяма тежест за животновъдите, а това не намира израз в размера на плащанията. Ако обаче се изисква вносните продукти да отговарят на същите стандарти за хуманно отношение към животните, то тогава няма да съществува необходимост земеделските стопани да получават компенсации за това, че спазват законодателството на Общността в тази област. Затова при преговорите в рамките на Световната търговска организация Комисията следва да се стреми към признаване на нетърговските аспекти като критерии за внос.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Регламент (EО) № 1782/2003, въвеждайки схемата на плащане, несвързано с производството, позволи на държавите-членки да изключат някои плащания от тази схема. В същото време член 64, параграф 3 от този регламент предвижда преработка на вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 на глава 5 от дял III, с оглед на пазарните тенденции и на структурните промени. Анализ на съответния опит показва, че въвеждането на помощ, която не свързана с производството, внася гъвкавост при избора на производители, като им дава възможност да вземат производствени решения на базата на рентабилността и реакцията на пазара. Такъв е по-специално случаят със секторите на полските култури, хмела и семената, и до известна степен, секторът на говеждо месо. Следователно частично обвързаните с производството плащания в тези сектори трябва да бъдат интегрирани в схемата за единно плащане. За да могат земеделските стопани в сектора на говеждото месо постепенно да се адаптират към новите договорености за помощи е необходимо да се изготви разпоредба за постепенно интегриране на специалната премия за мъжки животни и на премията за клане. Поради това, че частично обвързаните с производството плащания в секторите на плодовете и зеленчуците бяха въведени съвсем скоро и само като преходна мярка, не е необходим преглед на тези схеми.
(30)  Едновременно с въвеждането на схемата на плащане, несвързано с производството, Регламент (EО) № 1782/2003 позволи на държавите-членки да изключат някои плащания от тази схема. В същото време член 64, параграф 3 от този регламент предвижда преработка на вариантите, предвидени в дял III, глава 5, раздели 2 и 3 с оглед на пазарните тенденции и на структурните промени. Анализ на съответния опит показва, че въвеждането на помощ, която не е свързана с производството, би могла да внесе повече гъвкавост при избора на производители, като им даде възможност да вземат производствени решения въз основа на рентабилността и потребностите на пазара. Следователно е целесъобразно да се разреши на държавите-членки, които вземат такова решение, да напреднат в отделянето на помощите от производството. Поради това че частично обвързаните с производството плащания в секторите на плодовете и зеленчуците бяха въведени съвсем скоро и само като преходна мярка, не е необходим преглед на тези схеми.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 31 а (ново)
(31а) Необходими са специфични мерки за подпомагане на овцевъдството на Съюза, което е в състояние на сериозен упадък. Следва да се изпълнят препоръките, посочени в Резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2008 г. относно бъдещето на сектори овцевъдство и козевъдство в Европа1.
________
1 Приети текстове, P6_TA(2008)0310.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  На държавите-членки трябва да се разреши да използват до 10 % от своите тавани за отпускане на специфична помощ в ясно определени случаи. Такава помощ трябва да позволи на държавите-членки да разрешат проблемите с околната среда и да подобряват качеството и реализацията на селскостопанските продукти. Специфичната помощ трябва да бъде отпусната и за ограничаване на последствията от постепенното премахване на квотите за мляко и за отделянето на помощите от производството в някои чувствителни сектори. Предвид нарастващото значение на ефективното управление на рисковете, на държавите-членки трябва да се предостави възможност за финансов принос в плащането на премиите на земеделските стопани за застраховане на селскостопански култури, както и във финансирането на финансовото обезщетение на някои икономически загуби в случай на болести по животните или по растенията. С оглед на спазването на международните задължения на Общността, ресурсите, които може да бъдат използвани за всякакви мерки за обвързана с производството помощ, трябва да бъдат ограничени на подходящо равнище. Необходимо е да се определят съответните условия, приложими за финансовите обезщетения във връзка със застраховане на селскостопански култури, както и за обезщетението за болести по животните или по растенията.
(32)  На държавите-членки следва да се разреши да използват до 10 % от своите тавани за отпускане на специфична помощ в ясно определени случаи. Такава помощ следва да позволи на държавите-членки да разрешат проблемите с околната среда и да подобряват качеството и реализацията на селскостопанските продукти. Специфичната помощ следва да бъде отпускана и за ограничаване на последствията от постепенното премахване на квотите за мляко и за отделянето на помощите от производството в някои особено чувствителни сектори. С оглед на спазването на международните задължения на Общността, ресурсите, които може да бъдат използвани за всякакви мерки за обвързана с производството помощ, следва да бъдат ограничени на подходящо равнище.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 32 а (ново)
(32а) Предвид нарастващото значение на ефективното управление на риска, на държавите-членки следва да бъде разрешено да използват до 5 % над техния таван за отпускане на помощи на земеделски стопани или на организации или групи на производители под формата на финансови вноски във връзка с разходите за премии за застраховки и взаимоспомагателни фондове.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 36
(36 ) Отделянето на пряката помощ от производството и въвеждането на схема за единно плащане са съществени елементи на процеса на реформиране на Общата селскостопанска политика. Все пак няколко причини доведоха през 2003 г. до запазване на специфичната помощ за редица култури. Опитът, натрупан чрез прилагането на Регламент (EО) № 1782/2003, заедно с развитието на ситуацията на пазара, сочи, че схемите, които са били запазени извън схемата на единно плащане през 2003 г., сега могат да бъдат интегрирани в тази схема, за да се насърчи развитието на пазарно ориентирано и устойчиво селско стопанство. Такъв е случаят по-специално със сектора на маслиновото масло, където една несъществена част от помощта бе обвързана с производството. Такъв е случаят и с плащанията за твърда пшеница, протеинови култури, ориз, картофено нишесте и ядкови плодове, където намаляващата ефективност на останалите плащания, свързани с производството, е в подкрепа на варианта за плащания, несвързани с производството. В случая с лена също е целесъобразно да се премахне помощта за обработка, и да се интегрират съответните суми в схемата за единно плащане. Що се отнася до ориза, сухия фураж, картофеното нишесте и лена трябва да се предвиди преходен период, за да се гарантира, че тяхното преминаване към помощ, несвързана с производството, ще бъде колкото може по-плавно. Що се отнася до ядковите плодове, на държавите-членки трябва да се разреши да продължат да плащат националната част от помощта като помощ, свързана с производството, за да се смекчат ефектите от отделянето на помощите от производството.
(36)  Отделянето на пряката помощ от производството и въвеждането на схема за единно плащане бяха съществени елементи на процеса на реформиране на Общата селскостопанска политика. Все пак редица причини доведоха през 2003 г. до запазване на специфичната помощ за някои култури. Опитът, натрупан чрез прилагането на Регламент (EО) № 1782/2003, заедно с развитието на ситуацията на пазара, сочи, че схемите, които са били запазени извън схемата на единно плащане през 2003 г., сега биха могли да бъдат интегрирани в тази схема, по избор на съответната държавата-членка, за да се насърчи развитието на пазарно ориентирано и устойчиво селско стопанство. Такъв е случаят по-специално със сектора на маслиновото масло, където само несъществена част от помощта беше обвързана с производството. Такъв е случаят и с плащанията за твърда пшеница, ориз, картофено нишесте и ядкови плодове, където намаляващата ефективност на плащанията, все още свързани с производството, е в подкрепа на избора на плащания, несвързани с производството. Що се отнася до ориза, картофеното нишесте и лена, следва да се предвиди преходен период, за да се гарантира, че тяхното преминаване към помощ, несвързана с производството, ще бъде колкото може по-плавно. Що се отнася до ядковите плодове, на държавите-членки следва да се разреши да продължат да плащат националната част от помощта като помощ, свързана с производството, за да се смекчи въздействието от отделянето на помощите от производството.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Като последствие от интегрирането на новите схеми в схемата за единно плащане, трябва да се изготви разпоредба за изчисляване на новото равнище на индивидуалното подпомагане на доходите съгласно тази схема. В случая на ядковите плодове, картофеното нишесте, лена и сухия фураж, такова увеличение трябва да се отпуска въз основа на помощта, получена от земеделските стопани през последните години. Все пак, в случай на интегриране на плащанията, които до този момент са били частично изключени от схемата за единно плащане, на държавите-членки трябва да се предостави възможност да използват първоначалните референтни периоди.
(37)  Като последствие от интегрирането на нови схеми в схемата за единно плащане, следва да се изготви разпоредба за изчисляване на новото равнище на индивидуалното подпомагане на доходите съгласно тази схема. В случая на ядковите плодове, картофеното нишесте и лена такова увеличение следва да се отпуска въз основа на помощта или квотите за производство, отпускани на земеделските стопани през последните години. Все пак по отношение на интегрирането на плащанията, които до този момент бяха частично изключени от схемата за единно плащане, на държавите-членки следва да се предостави възможност да използват първоначалните референтни периоди.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Регламент (EО) № 1782/2003 установи специфична помощ за енергийните култури с оглед на подпомагане на развитието на сектора. Поради неотдавнашното развитие на биоенергийния сектор, и по-специално поради голямото търсене на такива продукти на международните пазари и въвеждането на обвързващи цели за дял на биоенергията в общите горива до 2020 г., вече не съществува достатъчна причина за отпускане на специфична помощ за енергийните култури.
(38)  Регламент (EО) № 1782/2003 установи специфична помощ за енергийните култури с оглед на подпомагане на развитието на сектора. Поради неотдавнашното развитие на биоенергийния сектор, и по-специално поради голямото търсене на такива продукти на международните пазари и въвеждането на обвързващи цели за дял на биоенергията в общите горива до 2020 г., вече не съществува достатъчна причина за отпускане на специфична обвързана помощ за енергийните култури. Следователно и свързаните с това суми следва в бъдеще да бъдат включени в схемата за единно плащане.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – буква г
г) схеми за помощи за земеделските стопани, произвеждащи ориз, картофи за картофено нишесте, памук, захар, плодове и зеленчуци, овче и козе месо, и говеждо и телешко месо;
г) схеми за помощи за земеделските стопани, произвеждащи ориз, протеинови култури, картофи за картофено нишесте, захар, плодове и зеленчуци, тютюн, овче и козе месо и говеждо и телешко месо;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – буква а
a) "земеделски стопанин" е физическо или юридическо лице, или група физически или юридически лица, независимо какъв е правният статут, предоставен на тази група и на нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на Общността, както е посочено в член 299 на Договора, и което упражнява селскостопанска дейност;
а) "земеделски стопанин" е физическо или юридическо лице, или група физически или юридически лица, независимо какъв е правният статут, предоставен на тази група и на нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на Общността, както е посочено в член 299 на Договора, и което упражнява селскостопанска дейност, от която произтича основната част от неговите доходи;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – буква а а (нова)
аа) "земеделски стопанин, имащ право на плащания" е земеделски стопанин, на който са били предоставени или окончателно прехвърлени права на плащания;
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2 – буква е а (нова)
еа) "регион" е държава-членка, регион в рамките на една държава-членка или географска зона в рамките на дадена държава-членка, отличаващи се със специфични структурни характеристики и/или недостатъци, в зависимост от избора на съответната държава-членка;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Земеделски стопанин, който получава преки плащания, трябва да спазва законоустановените изисквания за управление, изброени в приложение II, и добрите селскостопански и екологични условия, установени в член 6.
1.  Земеделски стопанин, който получава преки плащания, е длъжен да спазва законоустановените изисквания за управление, изброени в приложение II, както и добрите селскостопански и екологични условия, установени в член 6, освен в случаите, когато това е неизпълнимо или непропорционално.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)
1а. Земеделски стопанин, който получава преки плащания, се задължава да спазва правилата за безопасност на работното място, както и договорните правила, предвидени в съответната държава-членка.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a a (нова)
аа) безопасност на работното място,
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
1.  Държавите-членки следят цялата селскостопанска земя и особено земята, която вече не се използва за целите на производството, да се поддържа в добро селскостопанско и екологично състояние. Държавите-членки определят на национално или на регионално равнище минимални изисквания за добро селскостопанско и екологично състояние, на базата на рамката, определена в приложение III, и като вземат предвид специфичните характеристики на засегнатите площи, включително почвено-климатични условия, съществуващите системи за селско стопанство, селскостопанските практики и структурата на фермите.
1.  Държавите-членки следят цялата селскостопанска земя и особено земята, която вече не се използва за целите на производството, да се поддържа в добро селскостопанско и екологично състояние. Държавите-членки определят на национално или на регионално равнище минимални изисквания за добро селскостопанско и екологично състояние, като вземат предвид темите, посочени в приложение III, и предоставените от Комисията насоки и/или други стандарти в съответствие с характера на техните собствени земеделски производства, специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатични условия, екосистеми, съществуващите системи за селско стопанство, използването на земите, редуването на културите, селскостопанските практики и структурата на земеделските стопанства. Тези минимални изисквания се адаптират към дадената ситуация и се избират в зависимост от по-добрата им ефективност (призната от научните изследвания и приложения опит) от гледна точка на селското стопанство и околната среда.
Втората колона в приложение ІІІ съдържа незадължителни стандарти и държавите-членки определят сами дали да ги използват. Освен това мерките се основават на съществуващото законодателство на ЕС и да не водят до допълнителни задължения.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 6 а (нов)
Член 6а
Премийни точки
Всяка държава-членка е свободна да установи "премия" за кръстосано спазване, чрез която се отпускат на земеделските стопани точки за действия за защита на биоразнообразието, предприети в допълнение към задълженията, произтичащи от доброто селскостопанско и екологично кръстосано спазване. Всяка държава-членка определя дейностите, за които може да се дават такива точки. Премийните точки може да се използват за компенсиране на наказателните точки в областта на доброто селскостопанско и екологично състояние, посочено в член 6. Редът и условията за това компенсиране се определят от държавите-членки.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 6 б (нов)
Член 6б
Продоволствена сигурност
Държавите-членки гарантират, че с оглед на балансираното и устойчиво използване на земята се дава приоритет на националната и/или регионалната продоволствена сигурност. За тази цел при планирано разширяване на производството на енергия от селскостопански суровини те извършват оценка на продоволствената сигурност, за да се гарантира, че снабдяването с хранителни продукти не е застрашено.
Изменения 186, 229 и 39
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  Всички суми за преки плащания, които трябва да се отпускат на един земеделски стопанин и които надвишават 5 000 EUR за една календарна година се намаляват за всяка година до 2012 г. със следните проценти:
1.  Всички суми за преки плащания, които се отпускат на един земеделски стопанин и които надвишават 10 000 EUR за една календарна година, се намаляват за всяка година до 2012 г., както следва:
a)  2009: 7 %,
a)  2009: 6 %,
б) 2010: 9 %,
б) 2010: 6 %,
в) 2011: 11 %,
в) 2011: 7 %,
г) 2012: 13 %.
г) 2012: 7 %.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Държавите-членки гарантират, че всяко увеличение на задължителната модулация е придружено от съответно намаление на доброволната модулация.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Намаленията, посочени в параграф 1, се увеличават:
2.  Намаленията, посочени в параграф 1, се увеличават:
a) за суми в размер между 100 000 EUR и 199 999 EUR, с 3 процентни пункта,
a) за суми в размер от 100 000 EUR до 199 999 EUR, с 1 процентен пункт,
б) за суми в размер между 200 000 EUR и 299 999 EUR, с 6 процентни пункта,
б) за суми в размер от 200 000 EUR до 299 999 EUR, с 2 процентни пункта,
в) за суми в размер 300 000 EUR или повече, с 9 процентни пункта.
в) за суми в размер 300 000 EUR или повече, с 3 процентни пункта.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)
2а. Разпоредбите, предвидени в параграф 1, се прилагат единствено спрямо плащанията, изцяло включени в схемата за единно плащане.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  Параграф 1 и 2 не се прилагат за преките плащания, които се дават на земеделските стопани от френските отвъдморски департаменти, от Азорските острови и от островите Мадейра, както и на тези от Канарските и Егейските острови.
3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат за преките плащания, предоставяни на земеделските стопани от френските отвъдморски департаменти, от Азорските острови и от островите Мадейра, както и на тези от Канарските, Егейските и Йонийските острови.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3 а (нов)
3a.  Параграф 2 не се отнася до кооперативите и други образувания, включващи няколко земеделски производители, които получават прякото плащане и които канализират субсидиите с цел разпределянето им между членовете. Тази дерогация не се отнася за големите бенефициери, които получават 100 000 EUR или повече, които са членове на такива образувания.
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 б (нов)
3б. Би могло да се вземе решение параграф 2 на настоящия член да не се прилага, ако дадена структура, обединяваща земеделски стопани, които ползват единни плащания, единствено получава или разпределя субсидии, преди да раздели цялата сума между своите членове.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
Без да се засяга член 11, общият нетен размер на преките плащания, които могат да бъдат отпуснати в държава-членка за календарна година след прилагането на членове 7 и 10 от настоящия регламент и член 1 от Регламент (EО) № 378/2007, не може да е по-голям от таваните, посочени в приложение IV към настоящия регламент. При необходимост държавите-членки прилагат линейно намаляване на преките плащания, с цел да се спазят таваните, посочени в приложение IV.
Без да се засяга член 11, общият нетен размер на преките плащания, които могат да бъдат отпуснати в държава-членка за календарна година след прилагането на членове 7 и 10 от настоящия регламент и член 1 от Регламент (EО) № 378/2007, не може да е по-голям от таваните, посочени в приложение IV към настоящия регламент. При необходимост държавите-членки прилагат линейно намаляване на сумите на преките плащания, спрямо които се прилага редукция на модулацията, с цел да се спазят таваните, посочени в приложение IV.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 128, параграф 2, прави преглед на таваните, определени в приложение IV, за да се вземат предвид:
2.  Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 128, параграф 2, прави годишен преглед на таваните, определени в приложение IV, за да се вземат предвид:
a) измененията на максималните суми, които могат да бъдат отпускани в съответствие с преките плащания,
a) измененията на максималните суми, които могат да бъдат отпускани в съответствие с преките плащания,
б) измененията на доброволната модулация, посочени в Регламент (EО) № 378/2007,
в) структурните промени на стопанствата.
в) структурните промени на стопанствата,
като уведомява Европейския парламент за това.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Сумите, получени в резултат на прилагането на намаленията, предвидени в член 7, във всяка държава-членка, различна от нова държава-членка, се предоставят като допълнителна помощ от Общността за мерките по програмите за развитие на селските райони, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР) в съответствие с посоченото в Регламент (EО) № 1698/2005 и съгласно условията, съдържащи се в следващите параграфи.
1.  Сумите, получени в резултат на прилагането на намаленията, предвидени в член 7, във всяка държава-членка, различна от нова държава-членка, се предоставят като помощ от Общността за мерките по програмите за развитие на селските райони, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР) в съответствие с посоченото в Регламент (EО) № 1698/2005 и съгласно условията, съдържащи се в следващите параграфи.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  Член 7 се прилага единствено за земеделските стопани в новите държави-членки за всяка една календарна година, ако равнището на преките плащания, приложимо в съответната държава-членка за тази календарна година съгласно член 110, е не по-ниско от равнището в държавите-членки, различни от новите държави-членки, като се вземат предвид всички намаления, прилагани съгласно член 7, параграф 1.
1.   За новите държави-членки задължителна модулация се въвежда едва в момента на достигане на пълни преки плащания.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4
4.  Останалата сума, получена в резултат на прилагането на член 7, параграф 1 и 2 се определя за държавата-членка, в която са били набрани съответните суми, в съответствие с процедурата, посочена в член 128, параграф 2. Те се използват съгласно член 69, параграф 5а от Регламент (ЕО) № 1698/2005.
4.  Останалата сума, получена в резултат на прилагането на член 7, параграфи 1 и 2, се разпределя за държавата-членка, в която са били набрани съответните суми, в съответствие с процедурата, посочена в член 128, параграф 2.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 12 - заглавие
Система за консултации в земеделието
Система за консултации и изследвания в областта на земеделието
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Консултативната дейност обхваща най-малко законоустановените изисквания за управление и условията за добро селскостопанско и екологично състояние, посочени в глава 1.
2.  Изследователската и консултативната дейност обхваща най-малко законоустановените изисквания за управление и условията за добро селскостопанско и екологично състояние, посочени в глава 1, както и разпространяването на форми на производство, които са успешни от гледна точка на икономиката, устойчиви от гледна точка на екологията и по-икономични по-отношение на природните ресурси и производствените разходи (енергия, торове, оборудване и др.).
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2 . Държавите-членки дават предимство на земеделските стопани, които получават преки плащания в размер на повече от 15 000 EUR годишно.
2.  Държавите-членки гарантират, че всички земеделски стопани могат да участват доброволно в тази система за консултации.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 2
Тази база данни позволява, по-специално, да се правят директни и незабавни консултации чрез компетентния орган на държавата-членка за данните, отнасящи се до съответната календарна година и/или пазарна година, считано от 2000 г.
Тази база данни позволява, по-специално, да се правят директни и незабавни консултации чрез компетентния орган на държавата-членка за данните, отнасящи се до съответната календарна година и/или пазарна година, считано от 2000 г., или, за нови държави-членки, от първата година след тяхното присъединяване към Съюза.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
1.  Държавите-членки извършват административен контрол на заявленията за помощи, за да проверят условията за отпускане на помощ.
1.  Държавите-членки извършват административен контрол на заявленията за помощи, за да проверят изпълнението на условията за отпускане на помощ. Този административен контрол не е прекомерно обременителен за земеделските стопани, по-специално по отношение на разходите и административните формалности.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
1.  Държавите-членки извършват проверки на място, за да проверят дали земеделският стопанин спазва задълженията си, предвидени в глава 1.
1.  Държавите-членки извършват проверки на място, за да проверят дали земеделският стопанин спазва задълженията, предвидени в глава 1. Такива проверки се осъществяват в срок от не повече от един ден за конкретно земеделско стопанство и не са прекомерно обременителни за земеделските стопани.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – алинея 1
2.  Държавите-членки могат да използват своите съществуващи системи за управление и контрол, за да осигурят спазването на законоустановените изисквания за управление и условията за добро селскостопанско и екологично състояние, посочени в глава 1.
2.  Държавите-членки могат да използват своите съществуващи системи за управление и контрол, за да осигурят спазването на законоустановените изисквания за управление и условията за добро селскостопанско и екологично състояние, посочени в глава 1. Въпреки това държавите-членки се стремят да ограничат броя на контролните органи и броя на лицата, извършващи проверки на място в дадено земеделско стопанство.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 а (нов)
2а. Държавите-членки може да използват частни системи за контрол и управление, при условие че последните са били официално акредитирани от националните органи.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 б (нов)
2б. Държавите-членки се стремят да планират проверките по начин, който да гарантира, че стопанствата, които могат да бъдат контролирани най-ефективно през определен период от годината по сезонни причини, се проверяват действително през този определен период. Ако обаче поради сезонни причини контролният орган не е в състояние да провери спазването на определени законоустановени изисквания за управление или на част от тях, или спазването на условията за добро селскостопанско и екологично състояние, тези изисквания и условия се считат за спазени.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 2
Първата алинея се прилага и когато съответното неспазване е резултат на действие или бездействие, за което е отговорно пряко лицето, на което или от което е прехвърлена земеделската земя.
Първата алинея се прилага и когато съответното неспазване е резултат на действие или бездействие, за което е отговорно пряко лицето, на което или от което е прехвърлена земеделската земя, освен ако лицето, което носи отговорност за неспазването на изискванията, е подало също заявление за помощ за съответната година. В този случай санкцията, посочена в алинея първа, се прилага към размера на преките плащания, които се отпускат на лицето, което носи отговорност за неспазване на изискванията.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 3
За целите на настоящия параграф "прехвърляне" означава всеки вид сделка, в резултат на която земеделската земя престава да бъде на разположение на прехвърлящия.
За целите на настоящия параграф "прехвърляне" означава всеки вид сделка, в резултат на която земеделската земя престава да бъде на разположение на прехвърлящия, с изключение на онези видове сделки, които съответният земеделски стопанин не може да предотврати.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 2
Когато дадена държава-членка реши да използва възможността, предвидена в първата алинея, през следващата година компетентният орган предприема необходимите действия, за да гарантира, че земеделският стопанин ще отстрани установеното въпросно неспазване. Установеното неспазване и необходимите за отстраняването му мерки се съобщават на земеделския стопанин.
Когато дадена държава-членка реши да използва възможността, предвидена в първата алинея, компетентният орган информира земеделския стопанин за съответното констатирано неспазване, а той от своя страна уведомява за действията, предприети за отстраняване на проблема. С оглед на извършване на проверка по отношение на мерките, взети от земеделския стопанин, компетентният орган взема предвид тези стопанства при оценката на риска за проверките на място през следващата година.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 26 а (нов)
Член 26a
Преразглеждане
До 31 декември 2007 г., а след това на всеки две години Комисията представя доклад относно прилагането на системата за кръстосано спазване, при необходимост придружен от подходящи предложения, по-специално с цел:
– изменение на списъка със законоустановени изисквания за управление, включен в приложение III,
– опростяване, дерегулиране и подобряване на законодателството съгласно списъка със законоустановени изисквания за управление, със специално внимание с оглед законодателството относно нитратите,
– опростяване, подобряване и хармонизиране на системите за проверки на място, като се вземат предвид възможностите, предлагани от разработването на показатели и от контрола при претоварване, контрола, вече осъществен по схеми за частно сертифициране, контрола, вече осъществен съгласно националното законодателство за прилагане на законоустановените изисквания за управление, и информационните и комуникационните технологии.
Докладите съдържат също оценка на общите разходи за контрол съгласно системата за кръстосано спазване за годината, предхождаща годината на публикуване на доклада.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
1.  Държавите-членки не отпускат преки плащания на земеделски стопанин в един от следните случаи:
1.  Държавите-членки може да вземат решение да не отпускат преки плащания под определен от тях минимален праг.
a) когато общата сума на заявените или дължими през определена календарна година преки плащания, не надвишават 250 EUR, или
б) когато отговарящата на условията за отпускане на помощи площ на стопанството, за което са заявени или дължими преки плащания, не надвишава един хектар. Кипър обаче, може да определи минимална допустима площ от 0,3 хектара, а Малта − 0,1 хектар.
Същевременно, земеделските стопани, които притежават специалните права, посочени в член 45, параграф 1, следва да отговарят на условието, съдържащо се в буква a).
Сумите, евентуално спестени при прилагането на алинея първа, остават в националния резерв на държавата-членка, от която идват.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2
2.  Държавите-членки могат безпристрастно и спазвайки принципа за равнопоставеност, да вземат решение да не отпускат преки плащания на дружества или фирми по смисъла на втори параграф от член 48 от Договора, чиито основни дейности не представляват селскостопанска дейност.
2.  Държавите-членки могат по безпристрастен и недискриминационен начин да вземат решение да не отпускат преки плащания на дружества по смисъла на член 48, параграф 2 от Договора, чиито основни дейности не представляват производство, отглеждане на животни или култивиране на селскостопански продукти, към които се числят събирането на реколта, доенето, отглеждането и задържането на животни за селскостопански цели.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2
2.  Плащанията се извършват два пъти годишно в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година.
2.  Плащанията се извършват два пъти годишно в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година и включват изплащане на пазарни лихвени проценти върху дължимата сума, считано от 30 юни на следващата календарна година.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 а (нов)
2а. При забавяне на плащания вследствие на спор с компетентния орган, който е решен в полза на земеделския стопанин, на земеделския стопанин се изплаща обезщетение в размер на пазарния лихвен процент.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
3.  Плащанията по схемите за подпомагане, изброени в приложение I, не може се извършват преди да е приключил контролът във връзка с условията за допустимост, осъществяван съгласно член 22 от страна на държавите-членки.
3.  Не се извършват плащания по заявление по схемите за подпомагане, изброени в приложение I, преди да е приключил контролът във връзка с условията за допустимост на това заявление, осъществяван съгласно член 22 от страна на държавите-членки.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
Въпреки това, ако плащанията са извършени авансово или на две вноски, първата сума се определя на базата на резултатите от административните проверки и от проверките на място, които са налице към датата на плащането, и на ниво, при което окончателният размер на плащането не е по-малък от размера на първата вноска.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 33
Член 33
Преразглеждане
Схемите за подпомагане, изброени в приложение I, се прилагат без да се изключва възможността за преразглеждане във всеки един момент, предвид икономическата конюнктура и бюджетната ситуация.
заличава се
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
2.  За целите на настоящия дял, под земеделски стопани, имащи право на плащания, се разбира земеделски стопани, на които са били разпределени или окончателно прехвърлени права на плащания.
заличава се
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 а (нов)
2а. Правата на оставяне на земи под угар, установени съгласно член 53 и член 63, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се превръщат в права по реда на настоящия регламент.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 37 - алинея 1
Правата на плащане за хектар не се променят, освен ако е предвидено друго.
1.  Правата на плащане за хектар не се променят, освен ако е предвидено друго.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 37 – алинея 2
Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 128, параграф 2 от настоящия регламент, изготвя подробни правила за изменение на правата на плащане, и по-специално в случай на частични права.
2.  Ако земеделски стопанин, получил пряко плащане през референтния период, промени правния си статус или наименование през този период или до 31 декември на годината, предхождаща годината на прилагане на схемата за единно плащане, той има достъп до схемата за единно плащане при същите условия като земеделския стопанин, който първоначално е управлявал стопанството.
3.  В случай на сливания през референтния период или не по-късно от 31 декември на годината, предхождаща годината на прилагане на схемата за единно плащане, земеделският стопанин, който управлява новосъздаденото стопанство, има достъп до схемата за единно плащане при същите условия като земеделските стопани, които са управлявали първоначалните стопанства.
В случай на разделяния през референтния период или не по-късно от 31 декември на годината, предхождаща годината на прилагане на схемата за единно плащане, земеделските стопани, които управляват новосъздадените стопанства, имат пропорционално достъп до схемата за единно плащане при същите условия като земеделския стопанин, който е управлявал първоначалното стопанство.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Ако в края на дадена бюджетна година се установи, че общият размер на действително изплатените права на плащане в една държава-членка е по-малък от националния таван, предвиден в приложение VIII, разликата се предоставя на националния резерв.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2
2.  Държавите-членки могат да използват националния резерв, за да предоставят, приоритетно и съгласно обективни критерии, права на плащане на земеделските стопани, които започват своята селскостопанска дейност, така че да гарантират равнопоставеност на земеделските стопани и да предотвратяват нарушаване на пазарните принципи и изкривяване на конкуренцията.
2.  Държавите-членки могат да използват националния резерв, за да предоставят съгласно обективни критерии права на плащане на земеделските стопани, които упражняват своята селскостопанска дейност, като гарантират равно третиране на земеделските стопани и предотвратяват нарушаване на пазарните принципи и изкривяване на конкуренцията. Държавите-членки може да дадат предимство по-специално на новодошлите, на земеделски стопани на възраст под 35 години, на семейните стопанства или на други приоритетни земеделски стопани.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3
3.  Държавите-членки, които не прилагат член 68, параграф 1, буква в), могат да използват националния резерв за определяне, в съответствие с обективни критерии и така, че да се осигури равнопоставеност на земеделските стопани и се избегне нарушаване на пазарните принципи и изкривяване на конкуренцията, на права на плащания за земеделските стопани от райони, подлежащи на програми за преструктуриране и/или програми за развитие, свързани с една или друга форма на държавна намеса, с цел да се предотврати изоставянето на земя и/или с цел да се компенсират специфични неблагоприятни фактори за земеделските стопани в тези райони.
3.  От влизането в сила на настоящия регламент през 2009 г. държавите-членки могат да използват националния резерв за определяне в съответствие с обективни критерии и като се гарантира равнопоставеност на земеделските стопани и се предотвратява нарушаване на пазарните принципи и изкривяване на конкуренцията, на права на плащания и мерки за подкрепа за земеделските стопани от райони, подлежащи на програми за преструктуриране и/или програми за развитие, свързани с една или друга форма на държавна намеса, за секторите, в които се наблюдават затруднения и които са съсредоточени в най-необлагодетелстваните райони, като например секторите на овцевъдството и козевъдството, с цел да се предотврати изоставянето на земя и на производство и/или с цел да се компенсират специфични неблагоприятни фактори за земеделските стопани в тези райони.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3 а (нов)
3а. Държавите-членки може да използват своя национален резерв за отпускане на права на плащане на земеделски стопани, които са сключили особен вид договори, регулирани от държавите-членки.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 43
Всяко право на плащане, което не е било активирано в период от 2 години, преминава към националния резерв, с изключение на случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства по смисъла на член 36, параграф 1.
Всяко право на плащане, което не е било активирано в рамките на период от три години, преминава към националния резерв, с изключение на случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства по смисъла на член 36, параграф 1. Тези средства се използват приоритетно за улесняване достъпа на младите хора до земеделска дейност с оглед гарантиране на смяната на поколенията.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2
2.  Правата на плащане могат да се прехвърлят по силата на продажба или всякакво друго окончателно прехвърляне заедно със земята или без нея. И обратното, отдаване под аренда или други подобни видове прехвърляне се позволяват само ако правата на плащане са придружени от прехвърлянето на еквивалентен брой хектари, даващи право на помощ.
заличава се
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
В тези случаи държавите-членки могат да вземат решение отдаването под аренда или други подобни видове прехвърляне да се разрешават само ако прехвърлянето на правата на плащане е придружено от прехвърляне на еквивалентен брой хектари, даващи право на помощ.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 1
2.  Чрез дерогация от член 35, параграф 1, на земеделски стопанин, който притежава специални права, се разрешава от държавата-членка дерогация от изискването да активира правата си чрез еквивалентен брой допустими хектари, при условие, че той продължи да упражнява поне 50 % от селскостопанската си дейност, упражнявана през календарните 2000 г., 2001 г. и 2002 г., изразена в животински единици (ЖЕ).
2.  Чрез дерогация от член 35, параграф 1 на земеделски стопанин, който притежава специални права, държавата-членка разрешава дерогация от изискването да активира правата си чрез еквивалентен брой допустими хектари, при условие, че той продължи да упражнява поне 50 % от селскостопанската си дейност, упражнявана през календарните 2000 г., 2001 г. и 2002 г. - за Румъния и България съответните календарни години са 2006 г., 2007 г. и 2008 г. - изразена в животински единици (ЖЕ).
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
Дерогацията може обаче да се прилага спрямо държавите-членки, които все още не са въвели схемата за единно плащане, но възнамеряват да го направят.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3
3.  В случай на прехвърляне на специални права, получателят им не се ползва от дерогацията по параграф 2 освен в случаите на действително или очаквано онаследяване.
3.  В случай на прехвърляне на специални права, получателят им се ползва от дерогацията по параграф 2, доколкото са прехвърлени всички права на плащане, подлежащи на дерогацията, и в случаите на действително или очаквано наследяване или когато не разполага с необходимата площ, за да ги активира.
Изменение 85, 86, 87 и 88
Предложение за регламент
Член 46
В надлежно обосновани случаи държавите-членки може да решат, до 1 август 2009 г. най-късно и като действат в съответствие с основите принципи на законодателството на Общността, да преминат от 2010 г. нататък към приравняване на стойността на правата на плащане, установени съгласно глави I‐IV от дял III от Регламент (EО) № 1782/2003. За тази цел правата на плащане могат да бъдат обект на постепенни промени съгласно най-малко три предварително установени годишни етапа и в съответствие с обективни и осигуряващи равнопоставеност критерии.
1.  В надлежно обосновани случаи държавите-членки може да решат, като действат в съответствие с основите принципи на законодателството на Общността, да преминат от 2010 г. нататък към приравняване на стойността на правата на плащане, установени съгласно глави I‐IV от дял III от Регламент (EО) № 1782/2003. За тази цел правата на плащане могат да бъдат обект на постепенни промени в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.
Намаляването на стойността на всяко право на плащане, при никой от тези годишни етапи не надвишава 50 % от разликата между неговата начална стойност и тази при окончателния годишен етап.
Намаляването на стойността на всяко право на плащане не надвишава 50 % от разликата между неговата начална и неговата окончателна стойност.
Държавите-членки могат да решат да приложат предходните алинеи в подходящото географско местоположение, което се определя съгласно обективни и осигуряващи равнопоставеност критерии, като например неговата институционална или административна структура и/или регионалния селскостопански потенциал.
2.  Държавите-членки могат да решат да приложат коригирането на правата на плащане на подходящото географско равнище, което се определя съгласно обективни и недискриминационни критерии, като например неговата институционална или административна структура, регионалния селскостопански потенциал и/или специфичните структурни недостатъци на определен географски район.
В райони, за които се прилагат правила за колективно ползване или други договори за колективно управление на земите, стойността на правата на плащане може да бъде определена отново въз основа на площта на стопанството и при условие, че се спазват параметрите за максимално екологично натоварване.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията
Изменение
1.  Държава-членка, която е въвела схемата за единно плащане в съответствие с глави 1‐4 от дял III от Регламент (EО) № 1782/2003 може да реши, до 1 август 2009 г. най-късно, да приложи схемата за единно плащане от 2010 г. нататък на регионално равнище при условията, определени в настоящия раздел.
1.  Държава-членка, която е въвела схемата за единно плащане в съответствие с дял III, глави 1‐4 от Регламент (EО) № 1782/2003 може да реши, всяка година до 1 август най-късно, да приложи схемата за единно плащане от началото на следващата година на регионално равнище при условията, определени в настоящия раздел.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – алинея 1
2.  Държавите-членки определят регионите в съгласно обективни и осигуряващи равнопоставеност критерии, като например тяхната институционална или административна структура и/или регионалния селскостопански потенциал.
2.  Държавите-членки определят регионите съгласно обективни и недискриминационни критерии, като например тяхната институционална или административна структура, регионалния селскостопански потенциал и/или специфичните структурни недостатъци на определен географски район.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1
1.  В надлежно обосновани случаи държавите-членки могат да решат да разделят до 50 % от стойността на регионалния таван, определен в член 47, между всички земеделски стопани, чиито стопанства се намират в съответния регион, включително тези, които не притежават права на плащания.
1.  В надлежно обосновани случаи държавите-членки могат да решат да разпределят до 50 % от стойността на регионалния таван, определен в съответствие с член 47, между всички земеделски стопани, чиито стопанства се намират в съответния регион, включително тези, които не притежават права на плащания. Използваните площи са площи, декларирани от земеделския стопанин до 15 май 2008 г.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Държавите-членки може обаче да въведат други ясно определени критерии, като качеството на производителя или заетостта в селското стопанство и/или селския район, за да се гарантира териториалното сближаване, разнообразието и жизнеспособността на селските райони, както и запазването на традиционните форми на производство, които не са свързани със земята.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1
1.  В надлежно обосновани случаи държавите-членки, които прилагат член 48 от настоящия регламент, могат да решат, най-късно до 1 август 2009 г. и като действат в съответствие с основите принципи на законодателството на Общността, да преминат от 2011 г. нататък към приравняване на стойността на правата на плащане, установени съгласно настоящия раздел или съгласно раздел I от глава 5 от дял III от Регламент (EО) № 1782/2003. За тази цел те могат да изменят постепенно тези права на плащане съгласно най-малко два предварително установени годишни етапа и обективни и осигуряващи равнопоставеност критерии.
1.  В надлежно обосновани случаи държавите-членки, които прилагат член 48 от настоящия регламент, могат да решат, най-късно до 1 август 2009 г. и като действат в съответствие с основите принципи на законодателството на Общността, да преминат от 2011 г. нататък към приравняване на стойността на правата на плащане, установени съгласно настоящия раздел или съгласно дял III, глава 5, раздел I от Регламент (EО) № 1782/2003. За тази цел те могат да изменят постепенно тези права на плащане съгласно обективни и недискриминационни критерии.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 1
2.  В надлежно обосновани случи, държавите-членки, които са въвели схемата за единно плащане в съответствие с раздел 1 на глава 5 от дял III от Регламент (EО) № 1782/2003, могат да решат, до 1 август 2009 г. най-късно, и като действат в съответствие с общите принципи на правото на Общността, да преминат от 2010 г. нататък към приравняване на стойността на правата на плащане, установени съгласно този раздел, като ги изменят постепенно, в съответствие с най-малко три предварително установени годишни етапа и обективни и осигуряващи равнопоставеност критерии.
2.  В надлежно обосновани случаи държавите-членки, които са въвели схемата за единно плащане в съответствие с дял III, глава 5, раздел 1 от Регламент (EО) № 1782/2003, могат да решат, до 1 август 2009 г. най-късно и като действат в съответствие с общите принципи на правото на Общността, да преминат от 2010 г. нататък към приравняване на стойността на правата на плащане, установени съгласно настоящия раздел, като ги изменят постепенно, в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3
3.  Намаляването на стойността на всяко право на плащане, на никой от тези годишни етапи, посочени в параграфи 1 и 2 няма да надвишава 50 % от разликата между неговата начална стойност и тази при окончателния годишен етап.
3.  Намаляването на стойността на всяко право на плащане, предвидено в параграфи 1 и 2, не надвишава 50 % от разликата между неговата начална и неговата окончателна стойност.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 4
4.  Държавите-членки могат да решат да приложат параграфи 1, 2 и 3 на подходящото географско местоположение, което се определя съгласно обективни и осигуряващи равнопоставеност критерии, като например неговата институционална или административна структура и/или регионалния селскостопански потенциал.
4.  Държавите-членки могат да решат да приложат коригирането на правата на плащане на подходящото географско равнище, което се определя съгласно обективни и недискриминационни критерии, като например тяхната институционална или административна структура, регионалния селскостопански потенциал и/или специфичните структурни недостатъци на определен географски район.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 1
1.  Всяка държава-членка, която е изключила плащанията за овче, козе и говеждо месо от схемата за единно плащане съгласно условията на членове 67 и 68 от Регламент (EО) № 1782/2003 може да реши от 1 август 2009 г. да продължи да прилага схемата за единно плащане от 2010 г. нататък съгласно условията, съдържащи се в настоящия раздел и в съответствие с решението, взето съгласно член 64, параграф 1 от Регламент (EО) № 1782/2003. Същевременно, държавите-членки могат да решат да определят частта от своя национален таван, предназначена за допълнителни плащания на земеделските стопани в съответствие с член 55, параграф 1 от настоящия регламент, на ниво, по-ниско от онова, за което има решение съгласно член 64, параграф 1 от Регламент (EО) № 1782/2003.
1.  Всяка държава-членка, която е изключила плащанията за овче, козе и говеждо месо от схемата за единно плащане съгласно условията на членове 67 и 68 от Регламент (EО) № 1782/2003, прилага схемата за единно плащане от 2010 г. нататък в съответствие с решението, взето съгласно член 64, параграф 1 от Регламент (EО) № 1782/2003.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1
2.  В зависимост от избора, направен от всяка държава-членка, Комисията определя, в съответствие с процедурата, установена в член 128, параграф 2, таван за всяко от преките плащания, посочени съответно в членове 54, 55 и 56.
2.  В зависимост от избора, направен от всяка държава-членка, Комисията определя, в съответствие с процедурата, установена в член 128, параграф 2, таван за всяко от преките плащания, посочени съответно в членове 54 и 55.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 2
Този таван се равнява на компонента на всеки вид пряко плащане в рамките на националния таван, посочен в член 41, умножен по процента на намаление, прилаган от държавите-членки в съответствие с членове 54, 55 и 56.
Този таван се равнява на компонента на всеки вид пряко плащане в рамките на националния таван, посочен в член 41, умножен по процента на намаление, прилаган от държавите-членки в съответствие с членове 54 и 55.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – алинея 1
1.  Държавите-членки, които в съответствие с член 68, параграф 2, буква a), точка i) от Регламент (EО) № 1782/2003, са запазили целия дял или част от компонента на националните тавани, посочени в член 41 от настоящия регламент, съответстващ на премията за крави с бозаещи телета, посочена в приложение VI към Регламент (EО) № 1782/2003, годишно предоставят допълнително плащане на земеделските стопани.
1.  Държавите-членки, които в съответствие с член 68 от Регламент (EО) № 1782/2003 са запазили целия дял или част от компонента на националните тавани, посочени в член 41 от настоящия регламент, съответстващ на премията за крави с бозаещи телета или специалната премия, посочена в приложение VI към Регламент (EО) № 1782/2003, предоставят годишно допълнително плащане на земеделските стопани.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3 а (нов)
3а. Всяко решение, взето от държава-членка съгласно членове 53‐56 от настоящия регламент, трябва да бъде съгласувано с институциите, представляващи техните регионални органи на управление, и на базата на изследване на въздействието на тези решения на регионално равнище.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3
3.  През първата година от прилагането на схемата за единно плащане, на основата на обективни и осигуряващи равнопоставеност критерии и по начин, който гарантира еднакво отношение към земеделските стопани и избягване нарушенията на пазарните принципи и изкривяването на конкуренцията, новите държави-членки могат да използват националния резерв за разпределяне на права на плащания на земеделски стопани в специфични сектори, намиращи се в особено положение в резултат на прехода към схемата за единно плащане.
3.  През първата година от прилагането на схемата за единно плащане, на основата на обективни и недискриминационни критерии и като гарантират равно третиране на земеделските стопани и предотвратяват нарушаване на пазарните принципи и изкривяване на конкуренцията, новите държави-членки могат да използват националния резерв за разпределяне на права на плащания на земеделски стопани в специфични сектори, намиращи се в особено положение в резултат на прехода към схемата за единно плащане. Държавите-членки може да дадат предимство по-специално на новодошлите, на младите земеделски стопани, на семейните стопанства или на други приоритетни земеделски стопани.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 5
5.  Новите държави-членки могат да използват националния резерв с цел да разпределят, на основата на обективни и осигуряващи равнопоставеност критерии и по начин, който гарантира еднакво отношение към земеделските стопани и избягване нарушенията на пазарните принципи и изкривяването на конкуренцията, права на земеделските стопани в районите, в които се изпълняват програми за преструктуриране и/или развитие, свързани с една или друга форма на държавна намеса, за да се избегне изоставяне на земята и/или за да бъдат компенсирани специфични неблагоприятни фактори за земеделските стопани в тези райони.
5.  Новите държави-членки могат да използват националния резерв с цел да разпределят, на основата на обективни и недискриминационни критерии и като гарантират равно третиране на земеделските стопани и предотвратяват нарушаване на пазарните принципи и изкривяване на конкуренцията, права на земеделските стопани в районите, в които се изпълняват програми за преструктуриране и/или развитие, свързани с една или друга форма на държавна намеса, за да се избегне изоставяне на земята и/или за да бъдат компенсирани специфични неблагоприятни фактори за земеделските стопани в тези райони. Държавите-членки може да дадат предимство по-специално на новодошлите, на младите земеделски стопани, на семейните стопанства или на други приоритетни земеделски стопани.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3
3.  Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, по смисъла на член 36, параграф 1, всеки земеделски стопанин може да прехвърля своите права на плащане без земя, само след като е активирал, по смисъла на член 35, най-малко 80 % от своите права на плащане през поне една календарна година, или след като доброволно се е отказал в полза на националния резерв от всичките си права на плащане, които не е използвал през първата година на прилагане на схемата за единно плащане.
3.  Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, по смисъла на член 36 параграф 1, всеки земеделски стопанин може да прехвърля своите права на плащане без земя само след като е активирал по смисъла на член 35 най-малко 70 % от своите права на плащане през поне една календарна година или след като доброволно се е отказал в полза на националния резерв от всичките си права на плащане, които не е използвал през първата година на прилагане на схемата за единно плащане.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 64 – алинея -1 (нова)
Считано от 2010 г. държавите-членки, които вземат такова решение, могат да отделят от производството специфичната помощ за производителите на ориз, протеинови култури, сух фураж и ядкови плодове.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 64
Държавите-членки интегрират, считано от 2010 г., помощта, отпускана по схемите за обвързани с производството помощи, посочени в точки I, II, и III от приложение X, в схемата за единно плащане в съответствие с правилата, установени в настоящата глава.
Държавите-членки може да интегрират, считано от 2010 г., помощта, отпускана по схемите за обвързани с производството помощи, посочени в приложение X, точки I, II и III, в схемата за единно плащане в съответствие с правилата, установени в настоящата глава.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1
1.  Сумите, посочени в приложение XI, отпускани като обвързана с производството помощ, по схемите, посочени в точка I от приложение X, се разпределят от държавите-членки между земеделските стопани от съответните сектори, съгласно обективни и осигуряващи равнопоставеност критерии като вземат предвид, по-специално, пряката или непряка помощ, получена от тези земеделски стопани, по съответните схеми за помощи през една или повече години в периода 2005‐2008 г.
1.  Сумите, посочени в приложение XI, отпускани като обвързана с производството помощ, по схемите, посочени в приложение X, точка I, се разпределят от държавите-членки основно между земеделските стопани от съответните сектори, съгласно обективни и недискриминационни критерии като вземат предвид, по-специално, пряката или непряка помощ, получена от тези земеделски стопани, по съответните схеми за помощи или производствени квоти през една или повече години през периода 2005‐2011 г.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 а (нов)
1а. В обосновани случаи държавите-членки може да разпределят изцяло или частично и в съответствие с обективни критерии сумите, посочени в параграф 1,измежду всички земеделски стопани, чиито стопанства са разположени в съответния регион.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 1
2.  Държавите-членки увеличават стойността на правата на плащане, притежавани от земеделските стопани, въз основа на сумите, получени в резултат на прилагането на параграф 1.
2.  Държавите-членки може да увеличат стойността на правата на плащане, притежавани от земеделските стопани, въз основа на сумите, получени в резултат на прилагането на параграф 1.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 66 – алинея 1
Сумите, които са предоставени за обвързана с производството помощ, съгласно схемите, посочени в точка II от приложение X, се разпределят от държавите-членки между земеделските стопани във въпросните сектори пропорционално на помощта, която тези стопани получават, по съответните схеми за помощи през периода 2000‐2002 г. Държавите-членки могат, обаче, да изберат по-скорошен представителен период в съответствие с обективни и осигуряващи равнопоставеност критерии.
Сумите, които са предоставени за обвързана с производството помощ, съгласно схемите, посочени в приложение X, точка II, се разпределят от държавите-членки основно между земеделските стопани във въпросните сектори пропорционално на помощта, която тези стопани получават по съответните схеми за помощи през периода 2000‐2002 г. Държавите-членки могат обаче да изберат по-скорошен представителен период в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.
Изменение 112
Предложение за регламент
Глава 5 - заглавие
СПЕЦИФИЧНА ПОМОЩ
ПЛАЩАНИЯ ПО СПЕЦИФИЧНА ПОМОЩ
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 68 - заглавие
Общи правила
Допълнителни плащания
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 68 - параграф -1 (нов)
-1.  Най-късно до 1 януари 2010 г., а след това в периода от 1 октомври 2011 г. до най-късно 1 януари 2012 г. държавите-членки може да вземат решение да използват считано от 2010 г. и/или от 2012 г. до 15 % от своите национални тавани, посочени в член 41, за отпускане на помощ на земеделските стопани.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част
1.  До 1 август 2009 г. най-късно държавите-членки могат да вземат решение да използват от 2010 г. нататък до 10 % от своите национални тавани, посочени в член 41, за отпускане на помощ на земеделските стопани:
1.  Държавите-членки могат да вземат решение, в съответствие с параграф -1, да използват до 10 % от своите национални тавани, посочени в член 41, за отпускане на интегрирана помощ на земеделските стопани или на организации или групи на производители за насърчаване на устойчиви форми на производство:
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 68 - параграф 1 – буква а – точка i
i) специфични видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда,
i) специфични видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда, климата, биоразнообразието и качеството на водите, по-специално биологичното земеделие и пасищното животновъдство,
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква а – точка iii
iii) за подобряване на реализацията на селскостопанските продукти;
iii) за подобряване на реализацията, по-специално на реализацията на регионално ниво, както и на конкурентоспособността на селскостопанските продукти;
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 68 - параграф 1 – буква б
б) за преодоляване на специфични неблагоприятни фактори, които засягат земеделските стопани в сектора на млечните продукти, на говеждото, на овчето и козето месо, и в сектора на ориза в икономически уязвими или чувствителни от гледна точка на екологията области,
б) за преодоляване на специфични неблагоприятни фактори, които засягат земеделските стопани в сектора на млякото и в сектора на ориза в икономически уязвими или чувствителни от гледна точка на екологията области, както и производителите на говеждо, овче и козе месо,
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 68 - параграф 1 - буква в
в) В области, предмет на програми за преструктуриране и/или развитие, за да се избегне изоставянето на земя и/или за да се преодолеят специфични неблагоприятни фактори за земеделските стопани в тези области,
в) в области, предмет на програми за преструктуриране и/или развитие, за да се избегне изоставянето на земя и/или за да се преодолеят специфични неблагоприятни фактори за земеделските стопани в тези области; предимство се дава най-вече на новодошлите, на младите земеделски стопани, на семейните стопанства или на други приоритетни земеделски стопани, каквито са производителите, участващи в организация на производители или земеделска кооперация,
Изменения 120 и 191
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква г
г) под формата на вноски за премиите за застраховане на селскостопанските култури в съответствие с условията, определени в член 69,
заличава се
Изменения 121 и 191
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква д
д) взаимоспомагателни фондове за болести по животните и растенията в съответствие с условията, определени в член 70.
заличава се
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 а (нов)
1 а. Държавите-членки може да вземат решение, в съответствие с параграф -1, да използват от следващата календарна година до 5 % от своите национални тавани, посочени в член 41, за отпускане на помощ на земеделските стопани или на организации или групи на производители, под формата на:
а) вноски за премиите за застраховки в съответствие с условията, определени в член 69; или
б) вноски във взаимоспомагателни фондове в съответствие с условията, определени в член 70.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3
3.  Помощ за мерките, посочени в параграф 1, буква б), може да бъде отпусната само:
3.  Помощ за мерките, посочени в параграф 1, буква б), може да бъде отпускана само до степен, необходима за създаване на стимул за поддържане на настоящите равнища на заетост и производство.
а) при цялостно въвеждане на схемата за единно плащане в съответния сектор съгласно членове 54, 55 и 71.
б) до степен, необходима за създаване на стимул за поддържане на настоящите равнища на производство.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4
4.  Помощта, предоставяна съгласно мерките, посочени в параграф 1, букви a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от националните тавани, посочени в член 41, като държавите-членки могат да определят подлимити за определена мярка.
4.  Помощта, предоставяна съгласно мерките, посочени в параграф 1, букви a) и б), се ограничава до процент в съответствие с Решение на Съвета 94/800/ЕО от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986-1994 г.)1. Държавите-членки могат да определят подлимити за определена мярка.
_________
1 ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 5 – буква a
а) параграф 1, букви a) и г) се предоставя под формата на годишни допълнителни плащания,
а) параграф 1, буква а) и параграф 1а, буква а) се предоставя под формата на годишни допълнителни плащания,
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 5 – буква г
г) в параграф 1, буква д) под формата на компенсационни плащания съгласно посоченото в член 70.
г) в параграф 1а, буква б) под формата на компенсационни плащания съгласно посоченото в член 70.
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 6
6.  Прехвърлянето на права на плащане с увеличена единична стойност и на допълнителни права на плащане, посочени в параграф 5, буква в) може да се разреши едиствено, ако прехвърлените права са придружени от прехвърбляне на еквивалентен брой хектари.
заличава се
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 7
7.  Помощта за мерките, посочени в параграф 1 е съвместима с други мерки и политики на Общността.
7.  В съответствие с процедурата, посочена в член 128, параграф 2, Комисията определя условията за отпускане на помощта, посочена в настоящия раздел, по-специално с оглед осигуряване на последователност с други мерки и политики на Общността.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 7 а (нов)
7а. Всяка година държавите-членки информират Комисията относно планираните мерки и оповестяват публично методите и критериите, използвани за преразпределяне на бюджетните кредити, имената на бенефициерите и сумите, които са им отпуснати.
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 8 – буква a
а) параграф 1, букви a), б), в) и г), като пристъпват към линейно намаляване на правата, определени за земеделските стопани и/или от националния резерв,
а) параграф 1, букви a), б) и в) и параграф 1а, буква а), като пристъпват към линейно намаляване на правата, определени за земеделските стопани и/или от националния резерв,
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 68 - параграф 8 – буква б
б) в параграф 1, буква д) като пристъпват, ако е необходимо, към линейно намаляване на едно или няколко плащания, които трябва да бъдат направени на бенефициерите на съответните плащания съгласно този раздел и в рамките на ограниченията, определени в параграфи 1 и 3.
б) в параграф 1а, буква б), като пристъпват, ако е необходимо, към линейно намаляване на едно или няколко плащания, които трябва да бъдат направени в полза на съответните бенефициери съгласно разпоредбите на настоящия раздел.
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 9
9.  Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 128, параграф 2), определя условията за предоставяне на помощта, посочена в този раздел, и по-специално с оглед на гарантиране на съответствие с други мерки и политики на Общността, и за избягване на натрупването на помощи.
заличава се
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 69 - заглавие
Застраховка на реколтата
Правила за застраховка
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 1
1.  Държавите-членки могат да направят финансови вноски за премиите за застраховка на реколтата срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития.
1.  В случаите, в които са били взети подходящи предпазни мерки срещу известни рискове, държавите-членки могат да направят финансови вноски за премиите за застраховка, които целят да компенсират:
а) загуби, причинени от неблагоприятни климатични явления, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие;
б) други загуби, причинени от климатични събития;
в) икономически загуби, причинени от болести по животните или по растенията или от нашествия от вредители.
Всяка държава-членка или регион провежда конкретни проучвания с цел изготвяне на сравнителни статистически или актюерски данни.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
За целите на настоящия член "икономически загуби" означава всички допълнителни разходи, извършени от земеделски стопанин по повод изключителни мерки, взети от земеделския стопанин с цел намаляване на доставката на съответния пазар или всякаква значителна загуба на продукция. Разходите, за които могат да се отпускат компенсации в съответствие с други разпоредби на Общността, и онези, които са резултат от прилагането на всякакви други здравни и ветеринарни или фитосанитарни мерки, не се считат за икономически загуби.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 69 – параграфи 2 и 3
2.  Финансовата помощ, отпускана на един земеделски стопанин, се определя на 60 % от дължимата премия за застраховка. Държавите-членки могат да решат да увеличат своята финансова помощ на 70 %, вземайки предвид ситуацията в съответния сектор.
2.  Финансовата помощ се определя на 60 % от премията за застраховка, дължима индивидуално или, когато е уместно, колективно, в случаите когато застрахователен договор е сключен от организация на производители. Държавите-членки могат да решат да увеличат своята финансова помощ на 70 % с оглед на климатичните условия или ситуацията в съответния сектор.
Държавите-членки могат да ограничат размера на премията, която е допустима за финансова помощ, като приложат съответни тавани.
Държавите-членки могат да ограничат размера на премията, която е допустима за финансова помощ, като приложат съответни тавани.
3.  Покриване от застраховката за реколтата има само когато неблагоприятното климатично събитие е било официално признато като такова от компетентен орган на съответната държава-членка.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 5
5.  Всяка финансова помощ се изплаща директно на засегнатия земеделски стопанин.
5.  Всяка финансова помощ се изплаща директно на засегнатия земеделски стопанин или, когато е уместно, на организацията на производителите, която е сключила договора въз основа на броя на своите членове.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 6 – алинея 1
6.  Разходите на държавите-членки за отпускане на финансови помощи се съфинансират от Общността от фондовете, посочени в член 68, параграф 1 при ставка 40 % от сумите, допустими за премия за застраховка, определени в съответствие с параграф 2 от този член.
6.  Разходите на държавите-членки за отпускане на финансови помощи се съфинансират от Общността от фондовете, посочени в член 68, параграф 1а, при ставка 50 % от сумите, допустими за премия за застраховка, определени в съответствие с параграф 2 от този член.
За новите държави-членки обаче посочената в първа алинея ставка се увеличава на 70 %.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 70 - заглавие
Взаимоспомагателни фондове за болести по животните и растенията
Взаимоспомагателни фондове
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1
1.  Държавите-членки могат да предоставят финансови компенсации, които се изплащат на земеделските стопани, за икономически загуби, причинени от възникване на болест по животните или по растенията чрез финансови вноски към взаимоспомагателните фондове.
1.  Държавите-членки могат да предоставят финансови компенсации, които се изплащат на земеделските стопани, за икономически загуби, причинени от природни бедствия, неблагоприятни климатични събития, възникване на болест по животните или по растенията чрез финансови вноски във взаимоспомагателните фондове в случаите, в които са били взети подходящи предпазни мерки. Взаимоспомагателните фондове могат да се управляват от организации на производители и/или от междубраншови организации по реда и съгласно условията, определени в членове 122 и 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.
Тези фондове могат да действат в допълнение към националните застрахователни схеми за земеделски стопани.
Изменения 141 и 205
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква a
а) "взаимоспомагателен фонд" означава система, акредитирана от държава-членки в съответствие с националното законодателство, от сдружени земеделски стопани, за да се застраховат чрез отпускане на компенсационни плащания на такива земеделски стопани, които са засегнати от икономически загуби, причинени от възникване на болест по животните или по растенията;
а) "взаимоспомагателен фонд" означава система, акредитирана от държава-членка в съответствие с националното и европейското законодателство, от сдружени земеделски стопани, за да се застраховат чрез отпускане на компенсационни плащания на такива земеделски стопани, които са понесли икономически загуби, нанесени на стопанствата им от природни бедствия, неблагоприятни климатични събития или причинени от възникване на карантинна болест по животните или по растенията, или от сдружени земеделски стопани, чиято цел е да се застраховат, чрез отпускане на компенсационни плащания на такива земеделски стопани, които са понесли преки загуби, причинени от възникване на карантинна болест по животните или по растенията;
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 70 - параграф 2 – буква б
б) "икономически загуби" означава всякакъв допълнителен разход, понесен от земеделски стопанин в резултат на изключителни мерки, взети от земеделския стопанин с цел намаляване на доставката на съответния пазар или всякаква значителна загуба на продукция. Разходите, за които могат да се отпускат компенсации в съответствие с други разпоредби на Общността, и онези, които са резултат от прилагането на всякакви други здравни и ветеринарни или фитосанитарни мерки, не се считат за икономически загуби.
б) "икономически загуби" означава всякакъв допълнителен разход, извршен от земеделски стопанин в резултат на изключителни мерки, взети от земеделския стопанин с цел намаляване на доставката на съответния пазар, разходи в резултат но спешна ваксинация, или всякаква значителна загуба на продукция. Разходите, за които могат да се отпускат компенсации в съответствие с други разпоредби на Общността, и онези, които са резултат от прилагането на всякакви други здравни и ветеринарни или фитосанитарни мерки, не се считат за икономически загуби;
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква б а (нова)
ба) "неблагоприятно климатично събитие" означава климатични условия, които може да бъдат приравнени на природно бедствие, като слана, градушка, заледяване, дъжд, горски пожари или суша, което унищожава над 30 % от средногодишната продукция на даден земеделски стопанин за предшестващия тригодишен период или средния обем за три години на база предшестващия петгодишен период, като се изключват най-високата и най-ниската стойност;
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква б б (нова)
бб) "подходящи предпазни мерки" означава мерки за постигане на оптимално здравословно състояние при животните и растенията.
Изменения 206 и 145
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – алинея 1
3.  Взаимоспомагателните фондове плащат финансова компенсация директно на сдружените земеделски стопани, които са засегнати от икономическите загуби.
3.  Взаимоспомагателните фондове плащат финансова компенсация директно на сдружените земеделски стопани, които са понесли икономически или преки загуби, при условие че са взели подходящи предпазни мерки.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 6 – алинея 1
6.  Разходите на държавите-членки за финансови помощи се съфинансират от Общността от фондовете, посочени в член 68, параграф 1 при ставка 40 % от сумите, допустими съгласно параграф 4.
6.  Разходите на държавите-членки за финансови помощи се съфинансират от Общността от фондовете, посочени в член 68, параграф 1а при ставка 50 % от сумите, допустими съгласно параграф 4.
За новите държави-членки обаче посочената в алинея първа ставка се увеличава на 70 %.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 70 а (нов)
Член 70а
Специфични помощи за млекопроизводители
1.  Когато според прогнозата за разходите за дадена бюджетна година, направена съгласно системата за ранно предупреждение, предвидена в Регламент (ЕО) № 1290/2005, по функция 2 от финансовата рамка остава марж от най-малко 600 000 000 евро, тази сума, след приспадане на маржа, се предоставя за специфични помощи за млекопроизводители.
2.  Заедно с предварителния проектобюджет за бюджетната година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета осреднения размер на предвижданите специфични помощи за млекопроизводители.
3.  Специфичните помощи за млекопроизводители могат да бъдат използвани за мерки като:
а) специфично подпомагане по член 68, параграф 1, буква б);
б) мерки в съответствие с член 20 и член 36, буква а) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, в случай че същите служат непосредствено за подпомагане на земеделските стопанства.
4.  Въз основа на предварителния проектобюджет съгласно параграф 2 най-късно до 15 октомври на съответната година държавите-членки уведомяват Комисията за мерките, които се прилагат съгласно параграф 3.
5.  Средствата за специфични помощи за млекопроизводители се разпределят между държавите-членки в съответствие с референтните количества мляко на всяка държава съгласно приложение І към Регламент (ЕО) № 1788/2003 г. на Съвета от 29 септември 2003 г. за въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти1.
_______
1 ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 71
За 2009 г., 2010 г. и 2011 г. помощ се отпуска на земеделските стопани, произвеждащи ориз с код по КН № 1006 10 и при условията, определени в настоящия раздел.
Помощ се отпуска на земеделските стопани, произвеждащи ориз с код по КН № 1006 10 и при условията, определени в настоящия раздел.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

(EUR/хектар)

2009

2010 и 2011 г.

България

345,255

172,627

Гърция

561,00

280,5

Испания

476,25

238,125

Франция

411,75

205,875

Италия

453,00

226,5

Унгария

232,50

116,25

Португалия

453,75

226,875

Румъния

126,075

63,037

Изменение

(EUR/хектар)

от 2009 до 2013 г.

България

345,255

Гърция

561,00

Испания

476,25

Франция

411,75

Италия

453,00

Унгария

232,50

Португалия

453,75

Румъния

126,075

Изменение 150
Предложение за регламент
Раздел 1 а (нов)
Раздел 1 А
Премия за протеинови култури
Член 74а
Приложно поле
Помощ се отпуска на земеделските стопани, произвеждащи протеинови култури, при условията, определени в настоящия раздел.
Протеиновите култури включват:
а) грах с код по КН № 0713 10;
б) полски фасул с код по КН № 0713 50;
в) сладка лупина с код по КН ex 1209 29 50.
Член 74б
Размер на помощта и допустимост
Помощта възлиза на 55,57 EUR за хектар, от който са били събрани протеиновите култури, след етапа на млечна зрялост.
Въпреки това култури, които се отглеждат на напълно засадени площи в съответствие с местните стандарти, но не достигнат етапа на млечна зрялост в резултат на извънредни метеорологични условия, признати от съответната държава-членка, запазват право на помощи, при условие че въпросните площи не се използват за никакви други цели до посочения момент.
Член 74в
Площи
1.  Определя се максимална гарантирана площ от 1 400 000 хектара, за която може да бъде отпускана помощ.
2.  Когато площите, за които са заявени помощи, надвишават максималната гарантирана площ, площта на земеделски производител, за която са заявени помощи, се намалява пропорционално за съответната година в съответствие с процедурата, предвидена в член 128, параграф 2.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 75 – буква а
а) 66,32 EUR за пазарните 2009/2010 г. и 2010/2011 г.;
-  66,32 EUR за пазарните 2009/2010 г., 2010/2011 г., 2011/2012 г. и 2012/2013 г.;
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 75 – буква б
б) 33,16 EUR за пазарните 2011/2012 г. и 2012/2013 г.
заличава се
Изменение 153
Предложение за регламент
Раздел 3 – членове 77–81
Раздел 3 се заличава
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2
2.  Помощта се отпуска за срок не повече от пет последователни години, считано от пазарната година, в която е достигнат прагът от 50 %, посочен в параграф 1, но този срок може да се разпростре най-късно до 2013‐2014 пазарна година.
2.  Помощта се отпуска до пазарната 2013-2014 г.
Изменениея 187, 198 и 209
Предложение за регламент
Раздел 6 а (нов)
Раздел 6 А
ПОМОЩ ЗА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
Член 87а
Приложно поле
По отношение на реколтите за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. може да бъде отпусната помощ на земеделските стопани, които произвеждат суров тютюн с код по КН 2401, при условията, определени в настоящия раздел.
Член 87б
Условия за допустимост
Помощта ще се предоставя на земеделски стопани, които са се възползвали от премии за тютюнопроизводство в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн1 за календарните 2000,2001 и 2002 г. и на земеделски стопани, които са получили квоти за производство на тютюн през периода 1 януари 2002 – 31 декември 2005 г. Плащането на помощта се извършва при следните условия:
а) тютюнът се отглежда в производствена зона в съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 2848/98 на Комисията от 22 декември 1998 г. относно установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EИО) № 2075/92 на Съвета относно схемите за премиране, производствените квоти и специалната помощ, която се отпуска на групи производители в сектор суров тютюн2;
б) изискванията за качество, определени в Регламент (ЕО) № 2848/98, са изпълнени;
в) производителят доставя тютюневите листа на предприятието за първична преработка въз основа на договор за отглеждане.
г) плащането се извършва по начин, който гарантира равното третиране на земеделските стопани и/или в съответствие с обективни критерии, като географското разположение на производителя в регион, свързан с цел № I, или производството на сортове с определено качество.
В края на периода на прилагане на схемата на единно плащане за площи, в съответствие с член 111 и когато се прилага член 108 а, определянето на квоти за производство на тютюн съгласно алинея първа се извършва не по-късно от края на първата година на прилагане на схемата за единно плащане.
Член 87в
Суми
Максималната сума на общата помощ, включваща също така сумите, прехвърляни във Фонда "Тютюн" на Общността съгласно член 87г се определя както следва:
2010-2012 (в милиони евро)
Германия 21 287
Испания 70 599
Франция 48 217
Италия
(с изключение на Пулия) 189 366
Португалия 8 468
2009-2012 (в милиони евро)
Унгария p.m.
България p.m.
Румъния p.m.
Полша p.m.
Член 87г
Прехвърляне към фонд "Тютюн" на Общността
Сума, равна на 5% от помощта, отпусната за календарните години от 2010 г. до 2012 г. в съответствие с настоящата глава се насочва за финансиране на информационни дейности в рамките на фонд "Тютюн" на Общността, предвидени от член 13 на Регламент (ЕИО) № 2075/92.
1 ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 70.
2 ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 17.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 4
4.  За овца, размерът на премията е 21 EUR на животно. За производителите, които продават млякото на овцете или продукти от овчето мляко обаче, премията за овцe майки е EUR 6,8.
4.  За овца, размерът на премията е 21 евро на животно. За производителите, които продават млякото на овцете или продукти от овчето мляко обаче, премията за овца е 16,8 EUR.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 90 – параграф 5
5.  За коза-майка размерът на премията е 6,8 EUR.
5.  За коза размерът на премията е 16,8 EUR.
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 98 – буква а
а) "регион" е държава-членка или регион от държава-членка, по избор на съответната държава-членка,
заличава се
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 112 а (нов)
Член 112а
Национален резерв
1.  Държавите-членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ, създават национален резерв, който съдържа разликата между таваните, определени в приложение VIIIa, и общия размер на преките плащания, които са действително извършени през съответната година.
2.  Държавите-членки може да използват националния резерв, за да извършват плащания, чиято цел е да се прилагат мерките, посочени в член 68, съгласно обективни критерии и като гарантират равно третиране на земеделските стопани и предотвратяват нарушаване на пазарните принципи и изкривяване на конкуренцията.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 2 – буква б а (нова)
ба) изискванията, посочени в буква в) от приложение II, се прилагат от 1 януари 2013 г.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 123
Член 123
заличава се
Финансов трансфер за преструктуриране на регионите, в които се отглежда тютюн
Считано от бюджетната 2011 година, се отпуска сума в размер на 484 млн. EUR като допълнителна помощ от Общността за мерки в тютюнопроизводителните райони съгласно програмите за развитие на селските райони, финансирани по ЕЗФРСР, за онези държави-членки, в които тютюнопроизводителите са получили помощ през 2000 г., 2001 г. и 2002 г. в съответствие с Регламент (EО) № 2075/92 на Съвета.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 129 – буква t
т) по отношение на памука, подробни правила относно
заличава се
i) изчисляване на намаляването на помощта, предвидена в член 80, параграф 3;
ii) одобрените междубраншови организации, и по-специално тяхното финансиране и системата за санкции и контрол.
Изменение 163
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 132 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 378/2007
Член 1 – параграф 5
5.  Ставките на модулация, прилагани за земеделски стопанин, в резултат на изпълнението на член 7 от Регламент (EО) № XXX/2008 (настоящия регламент), минус 5 процентни пункта, се приспадат от ставката на доброволната модулация, прилагана от държавите-членки в изпълнение на параграф 4 от този член. Както процентът, който трябва да се приспадне, така и окончателната доброволна модулация, следва да са равни или по-високи от 0.
5.  Ставките на модулация, прилагани за земеделски стопанин, в резултат на изпълнението на член 7 от Регламент (EО) № XXX/2008 (настоящия регламент), минус 5 процентни пункта, се приспадат от ставката на доброволната модулация, прилагана от държавите-членки в изпълнение на параграф 4 от този член. Както процентът, който трябва да се приспадне, така и окончателната доброволна модулация, следва да са равни или по-високи от 0. Въпреки това корекциите не следва да водят до цялостно намаляване на средствата от ЕЗФРСР, които вече са отпуснати за програмите за развитие на селските райони, както се посочва в официалното решение на Комисията, с което те се одобряват.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 133 а (нов)
Член 133а
Проучване на разходите, свързани със спазването на законодателството
Комисията извършва проучване с цел да се направи оценка на действителните разходи на земеделските стопани, произтичащи от спазването на законодателните разпоредби на ЕС в областта на околната среда, хуманното отношение към животните и продоволствената сигурност, които надхвърлят стандартите, приложими спрямо вносните продукти. Тези законодателни разпоредби засягат, наред с другото, регламентите и директивите, посочени в приложение II, които са в основата на системата за кръстосано спазване, както и стандартите, определени като "добри селскостопански и екологични условия" (GAEC) в приложение III, които също представляват част от изискванията за кръстосано спазване.
В рамките на проучването се извършва оценка на описаните по-горе разходи по спазване на законодателните разпоредби във всички държави-членки. Тези разходи може да варират в отделните държави-членки и дори в отделните региони в рамките на държавите-членки вследствие на различията по отношение на техните климатични, геоложки, производствени, икономически и социални особености.
Изменение 165
Предложение за регламент
Приложение I – ред 3 – 2
Дял IV, глава 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003
Дял IV, глава 1, раздел 1а от настоящия регламент
Изменение 166
Предложение за регламент
Приложение ІІ – буква А – точка 4

Текст, предложен от Комисията

4.

Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1)

Членове 4 и 5

Изменение

4.

Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19)

Член 6

Изменение 167
Предложение за регламент
Приложение II – буква А а (нова)

Изменение

Аа

Безопасност на работното място

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждането на мерки за насърчаване на подобренията в областта на безопасността и здравето на служителите на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1)

Член 6

Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 18 септември 2000 г. относно защитата на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21)

Членове 3, 6, 8 и 9

Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12)

Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50)

Член 3, и членове 4–12

Изменение 168
Предложение за регламент
Приложение III – колона 2 – заглавие
Стандарти
Примери за целесъобразни изисквания
Изменение 194
Предложение за регламент
Приложение III – ред 4 – колона 2 – тире 2 а (ново)
  Където е необходимо, създаване и/или запазване на местообитанията
Изменение 169
Предложение за регламент
Приложение III – ред 4 – колона 2 – тире 3
–  Запазване на особеностите на ландшафта, включително, където е приложимо, жив плет, езера, канавки и дървета в редица, в група или изолирани дървета и синори,
–  Запазване на особеностите на ландшафта,
Изменение 171
Предложение за регламент
Приложение III – ред 5 – колона 2 – тире 1
–  Изграждане на защитни ивици по продължението на течащи води,
–  Изграждане на защитни ивици по протежението на течащи води в съответствие съ с съответното законодателство относно защитата на повърхностните води,
Изменение 172
Предложение за регламент
Приложение IV

Текст, предложен от Комисията

в милиони EUR

Календарна година

2009

2010

2011

2012

Белгия

583,2

570,9

563,1

553,9

Чешката република

773,0

Дания

985,9

965,3

954,6

937,8

Германия

5 467,4

5 339,2

5 269,3

5 178,0

Естония

88,9

Ирландия

1 283,1

1 264,0

1 247,1

1 230,0

Гърция

2 567,3

2 365,5

2 348,9

2 324,1

Испания

5 171,3

5 043,4

5 019,1

4 953,5

Франция

8 218,5

8 021,2

7 930,7

7 796,2

Италия

4 323,6

4 103,7

4 073,2

4 023,3

Кипър

48,2

Латвия

130,5

Литва

337,9

Люксембург

35,2

34,5

34,0

33,4

Унгария

1 150,9

Малта

4,6

Нидерландия

841,5

827,0

829,4

815,9

Австрия

727,7

718,2

712,1

704,9

Полша

2 730,5

Португалия

635,8

623,0

622,6

622,6

Словения

129,4

Словакия

335,9

Финландия

550,0

541,2

536,0

529,8

Швеция

731,7

719,9

710,6

699,8

Обединеното кралство

3 373,0

3 340,4

3 335,8

3 334,9

Изменение

в милиони EUR

Календарна година

2009

2010

2011

2012

Белгия

p.m

p.m

p.m

p.m

Чешката република

p.m

p.m

p.m

p.m

Дания

p.m

p.m

p.m

p.m

Германия

p.m

p.m

p.m

p.m

Естония

p.m

p.m

p.m

p.m

Ирландия

p.m

p.m

p.m

p.m

Гърция

p.m

p.m

p.m

p.m

Испания

p.m

p.m

p.m

p.m

Франция

p.m

p.m

p.m

p.m

Италия

p.m

p.m

p.m

p.m

Кипър

p.m

p.m

p.m

p.m

Латвия

p.m

p.m

p.m

p.m

Литва

p.m

p.m

p.m

p.m

Люксембург

p.m

p.m

p.m

p.m

Унгария

p.m

p.m

p.m

p.m

Малта

p.m

p.m

p.m

p.m

Нидерландия

p.m

p.m

p.m

p.m

Австрия

p.m

p.m

p.m

p.m

Полша

p.m

p.m

p.m

p.m

Португалия

p.m

p.m

p.m

p.m

Словения

p.m

p.m

p.m

p.m

Словакия

p.m

p.m

p.m

p.m

Финландия

p.m

p.m

p.m

p.m

Швеция

p.m

p.m

p.m

p.m

Обединеното кралство

p.m

p.m

p.m

p.m

Изменение 173
Предложение за регламент
Приложение VIII - таблици 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Таблица 1

в 1000 EUR

Държава-членка

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 г. и следващи години

Белгия

614 179

611 901

613 281

613 281

614 661

614 661

614 661

614 661

Дания

1 030 478

1 031 321

1 043 421

1 043 421

1 048 999

1 048 999

1 048 999

1 048 999

Германия

5 770 254

5 781 666

5 826 537

5 826 537

5 848 330

5 848 330

5 848 330

5 848 330

Ирландия

1 342 268

1 340 737

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Гърция

2 367 713

2 209 591

2 210 829

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

Испания

4 838 512

5 070 413

5 114 250

5 139 246

5 139 316

5 139 316

5 139 316

5 139 316

Франция

8 404 502

8 444 468

8 500 503

8 504 425

8 518 804

8 518 804

8 518 804

8 518 804

Италия

4 143 175

4 277 633

4 320 238

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

Люксембург

37 051

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

Нидерландия

853 090

853 169

886 966

886 966

904 272

904 272

904 272

904 272

Австрия

745 561

747 298

750 019

750 019

751 616

751 616

751 616

751 616

Португалия

589 723

600 296

600 370

605 967

605 972

605 972

605 972

605 972

Финландия

566 801

565 823

568 799

568 799

570 583

570 583

570 583

570 583

Швеция

763 082

765 229

768 853

768 853

770 916

770 916

770 916

770 916

Обединеното кралство

3 985 834

3 986 361

3 987 844

3 987 844

3 987 849

3 987 849

3 987 849

3 987 849

Таблица 2*

в 1000 EUR

Държава-членка

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 г. и следващи години

България

287 399

328 997

409 587

490 705

571 467

652 228

732 986

813 746

Чешката република

559 622

647 080

735 801

821 779

909 164

909 164

909 164

909 164

Естония

60 500

70 769

80 910

91 034

101 171

101 171

101 171

101 171

Кипър

31 670

38 845

43 730

48 615

53 499

53 499

53 499

53 499

Латвия

90 016

104 025

118 258

132 193

146 355

146 355

146 355

146 355

Литва

230 560

268 746

305 964

342 881

380 064

380 064

380 064

380 064

Унгария

807 366

935 912

1 064 312

1 191 526

1 318 542

1 318 542

1 318 542

1 318 542

Малта

3 434

3 851

4 268

4 685

5 102

5 102

5 102

5 102

Полша

1 877 107

2 164 285

2 456 894

2 742 771

3 033 549

3 033 549

3 033 549

3 033 549

Румъния

623 399

713 207

891 072

1 068 953

1 246 821

1 424 684

1 602 550

1 780 414

Словения

87 942

102 047

116 077

130 107

144 236

144 236

144 236

144 236

Словакия

240 014

277 779

314 692

351 377

388 191

388 191

388 191

388 191

* Тавани, изчислени въз основа на графика за увеличаване на плащанията, предвиден в член 110.

Изменение

Таблица 1

в 1000 EUR

Държава-членка

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 г. и следващи години

Белгия

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Дания

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Германия

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Ирландия

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Гърция

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Испания

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Франция

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Италия

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Люксембург

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Нидерландия

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Австрия

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Португалия

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Финландия

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Швеция

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Обединеното кралство

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Таблица 2

в 1000 EUR

Държава-членка

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 г. и следващи години

България

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Чешката република

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Естония

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Кипър

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Латвия

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Литва

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Унгария

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Малта

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Полша

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Румъния

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Словения

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Словакия

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Изменение 174
Предложение за регламент
Приложение X – част I – тире 2
  2010 г., премията за протеинови култури, предвидена в дял V, глава  от Регламент (ЕО) № 1782/2003;
заличава се
Изменение 175
Предложение за регламент
Приложение X – част I – тире 3
– от 2010 г., специфичното плащане за култура – ориз, предвидено в глава III от дял IV от Регламент (EО) № 1782/2003 и раздел 1 от глава 1 на дял IVкъм настоящия регламент, в съответствие с графика, предвиден в член 72, параграф 2 от настоящия регламент;
– от 2013 г., специфичното плащане за култура – ориз, предвидено в дял IV, глава III от Регламент (EО) № 1782/2003 и дял IV, глава 1, раздел 1 от настоящия регламент, в съответствие с графика, предвиден в член 72, параграф 2 от настоящия регламент.
Изменение 176
Предложение за регламент
Приложение X – част I – тире 5
– от 2011 г., помощта за преработка на изсушен фураж, предвидена в част II, дял І, глава ІV, раздел І, подраздел І от Регламент (EО) № 1234/2007;
заличава се
Изменение 177
Предложение за регламент
Приложение X – част I – тире 6
– от 2011 г., помощта за преработка на лен, отглеждан за текстилни влакна, предвидена в част II, дял І, глава ІV, раздел І, подраздел ІІ от Регламент (EО) № 1234/2007, в съответствие с графика, предвиден в същия този раздел;
– от 2013 г., помощта за преработка на лен, отглеждан за текстилни влакна, предвидена в част II, дял І, глава ІV, раздел І, подраздел ІІ от Регламент (EО) № 1234/2007, в съответствие с графика, предвиден в същия този раздел;
Изменение 178
Предложение за регламент
Приложение X – част I – тире 7
– от 2011 г., премията за картофено нишесте, предвидена в член [95a] от Регламент (EО) № 1234/2007 и, в съответствие с графика от член 75 от настоящия регламент, помощта за картофи за нишесте, предвидена в този член.
– от 2013 г., премията за картофено нишесте, предвидена в член [95a] от Регламент (EО) № 1234/2007 и, в съответствие с графика от член 75 от настоящия регламент, помощта за картофи за нишесте, предвидена в този член.
Изменение 179
Предложение за регламент
Приложение X – част I а (нова)
I а
От 2010 г., ако държавите-членки не вземат решението, посочено в член 64 от настоящия регламент:
– премията за протеинови култури, предвидена в дял ІV, глава 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;
– специфичното плащане за култура – ориз, предвидено в дял IV, глава III от Регламент (EО) № 1782/2003 и дял IV, глава 1, раздел 1 от настоящия регламент, в съответствие с графика, предвиден в член 72, параграф 2 от настоящия регламент;
– помощта за преработка на изсушен фураж, предвидена в част II, дял І, глава ІV, раздел І, подраздел І от Регламент (EО) № 1234/2007.
Изменение 180
Предложение за регламент
Приложение XI – таблица "Сух фураж"
Таблица "Сух фураж" се заличава.
Изменение 181
Предложение за регламент
Приложение XI – таблица "Протеинови култури"
Таблица "Протеинови култури" се заличава.
Изменение 182
Предложение за регламент
Приложение XI – таблица "Ориз"
Колона 2010 г.
заличава се
Колона 2011 г.
Колона 2012 г.
Изменение 183
Предложение за регламент
Приложение XI – таблица "Дълговлакнест лен"
Колона 2011 г.
заличава се
Колона 2012 г.
Изменение 184
Предложение за регламент
Приложение XI – таблица "Помощ за преработка на картофено нишесте"
Колона 2011 г.
заличава се
Колона 2012 г.
Изменение 185
Предложение за регламент
Приложение XI – таблица "Помощ за производители на картофено нишесте"
Колона 2011 г.
заличава се
Колона 2012 г.
Правна информация - Политика за поверителност