Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0103(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0402/2008

Indgivne tekster :

A6-0402/2008

Forhandlinger :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Afstemninger :

PV 19/11/2008 - 5.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0549

Vedtagne tekster
PDF 850kWORD 836k
Onsdag den 19. november 2008 - Strasbourg
Den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for landbrugere *
P6_TA(2008)0549A6-0402/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2008 om forslag til Rådets forordning om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (KOM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0306),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 36, 37 og 299, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0240/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Regionaludvikling (A6-0402/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Bureaukratiet i landbrugssektoren bør fortsat mindskes via transparente, enklere og mindre tyngende bestemmelser. Kun gennem lavere omkostninger og mindre bureaukrati kan den fælles landbrugspolitik bidrage til, at den markedsorienterede landbruger kan være konkurrencedygtig på de globaliserede markeder.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Der bør gøres en kontinuerlig indsats for at forenkle, forbedre og harmonisere krydsoverensstemmelsesordningen. Kommissionen bør derfor hvert andet år forelægge en rapport om krydsoverensstemmelsesordningens anvendelse.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)
(2b)  Færre administrative byrder, harmoniserede kontrolforanstaltninger, en sammenlægning af kontrol, også inden for EU-institutionerne, og rettidige betalinger vil øge den generelle støtte blandt landbrugerne til krydsoverensstemmelsesordningen og dermed gøre politikken mere effektiv.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 2 c (ny)
(2c)  For at mindske den byrde, landbrugerne pålægges, bør medlemsstaterne og EU-institutionerne tilskyndes til at holde såvel antallet af kontrolbesøg på stedet som antallet af kontrolorganer på et minimum, uden at dette berører bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/20031. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at gennemføre minimumskontrolindsatsen på betalingsorgansniveau. Desuden bør medlemsstaterne og de EU-institutionerne tilskyndes til at træffe supplerende foranstaltninger for at begrænse antallet af personer, der udfører kontrol, sikre, at de er behørigt uddannet, og begrænse den periode, hvori kontrol på stedet kan gennemføres på en given bedrift, til højst en dag. Kommissionen bør bistå medlemsstaterne med at opfylde kravene til integrerede stikprøveudvælgelser. Udvælgelsen af stikprøver til kontrol på stedet bør ske uafhængigt af en specifik minimumsprocentsats for kontrol i henhold til den specifikke lovgivning, der falder ind under krydsoverensstemmelsesordningens anvendelsesområde.
1 EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 2 d (ny)
(2d)  Medlemsstaterne bør sikre, at landbrugerne ikke straffes to gange (dvs. betalingsreduktion eller -udelukkelse plus bøde som følge af overtrædelse af den gældende nationale lovgivning) for den samme overtrædelse.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  For at undgå, at landbrugsarealer bliver opgivet og sikre, at de bevares i god landbrugs- og miljømæssig stand, blev der ved forordning (EF) nr. 1782/2003 fastsat EF-rammebestemmelser, i henhold til hvilke medlemsstaterne vedtager normer under hensyn til de pågældende områders særlige karakteristika, herunder jordbunds- og klimaforhold, eksisterende landbrugssystemer (arealanvendelse, vekseldrift og landbrugspraksis) og landbrugsstrukturer. Afskaffelsen af obligatorisk jordudtagning inden for enkeltbetalingsordningen kan i nogle tilfælde have skadelige virkninger for miljøet, især for visse landskabstræk. Derfor bør de gældende EF-bestemmelser udbygges for i fornødent omfang at beskytte bestemte landskabstræk.
(3)  For at undgå, at landbrugsarealer bliver opgivet og sikre, at de bevares i god landbrugs- og miljømæssig stand, blev der ved forordning (EF) nr. 1782/2003 fastsat EF-rammebestemmelser, i henhold til hvilke medlemsstaterne vedtager normer under hensyn til de pågældende områders særlige karakteristika, herunder jordbunds- og klimaforhold, eksisterende landbrugssystemer (arealanvendelse, vekseldrift og landbrugspraksis) og landbrugsstrukturer. Afskaffelsen af obligatorisk jordudtagning inden for enkeltbetalingsordningen kan i nogle tilfælde have skadelige virkninger for miljøet, især for den almindelige biodiversitet, visse landskabstræk og arealer langs søer og vandløb. Derfor bør de gældende EF-bestemmelser udbygges for i fornødent omfang at beskytte biodiversiteten og bestemte landskabstræk. Under hensyntagen til behovet for at sikre de højest mulige vandkvalitetsstandarder i henhold til fællesskabslovgivningen bør der ikke indføres yderligere begrænsninger, der kan forhindre den hensigtsmæssige udvikling af landdistrikterne.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  At beskytte og forvalte vand i forbindelse med landbrugsvirksomhed er i stigende grad blevet et problem i nogle områder. Derfor bør de gældende EF-rammebestemmelser for god landbrugs- og miljømæssig stand også udbygges for at beskytte vand mod forurening og afstrømning og forvalte brugen af vand.
(4)  At beskytte og forvalte vand i forbindelse med landbrugsvirksomhed er ved at blive et problem i en stadig større del af Fællesskabet. Derfor bør de gældende EF-rammebestemmelser for god landbrugs- og miljømæssig stand også udbygges for at beskytte vand mod forurening og afstrømning og forvalte brugen af vand, navnlig ved at nedbringe det store årlige vandspild via bedre forvaltningssystemer for landbrug og vand.
Ændring 190 + 226
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  For at opnå en bedre balance mellem de politiske redskaber, der skal fremme bæredygtigt landbrug, og dem, der skal fremme udviklingen af landdistrikterne, blev der indført et system med obligatorisk gradvis nedsættelse af de direkte betalinger ("graduering") ved forordning (EF) nr. 1782/2003. Dette system bør bevares, samtidig med at de første 5 000 EUR fritages for graduering.
(6)  For at opnå en bedre balance mellem de politiske redskaber, der skal fremme bæredygtigt landbrug, og dem, der skal fremme udviklingen af landdistrikterne, blev der indført et system med obligatorisk gradvis nedsættelse af de direkte betalinger ("graduering") ved forordning (EF) nr. 1782/2003. Dette system bør bevares, samtidig med at de første 10 000 EUR fritages for graduering.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  De besparelser, der opnås ved den graduering, som blev indført ved forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes til at finansiere foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Siden forordningen blev vedtaget, er landbruget kommet til at stå over for en række nye krævende udfordringer som klimaforandringer, bioenergis øgede betydning og behovet for bedre vandforvaltning og effektivere beskyttelse af biodiversiteten. Det Europæiske Fællesskab skal som part i Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i lyset af klimaforandringsproblematikken. Som følge alvorlige problemer med vandknaphed og tørke bør vandforvaltningsspørgsmål desuden behandles mere indgående. At beskytte biodiversiteten er fortsat en stor udfordring, og selv om der er gjort store fremskridt, vil det kræve et større arbejde at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF anerkender, at der er behov for at tage de nye udfordringer op som led i sine politikker. Det rette værktøj til at gøre dette på landbrugsområdet er de landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). For at give medlemsstaterne mulighed for at revidere deres landdistriktsprogrammer i overensstemmelser hermed, uden at de skal indskrænke deres igangværende aktiviteter til udvikling af landdistrikterne på andre områder, bør der skaffes flere midler. De fornødne finansielle midler til at støtte EF's politik til udvikling af landdistrikterne kan dog ikke skaffes via de finansielle overslag for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de finansielle midler, der kræves, tilvejebringes, ved at der foretages en gradvis større nedsættelse af de direkte betalinger.
(7)  De besparelser, der opnås ved den graduering, som blev indført ved forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes til at finansiere foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Siden forordningen blev vedtaget, er landbruget kommet til at stå over for en række nye krævende udfordringer som klimaforandringer, bioenergis øgede betydning og behovet for bedre vandforvaltning og effektivere beskyttelse af biodiversiteten. Det Europæiske Fællesskab skal som part i Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i lyset af klimaforandringsproblematikken. Som følge alvorlige problemer med vandknaphed og tørke bør vandforvaltningsspørgsmål desuden behandles mere indgående. At beskytte biodiversiteten er fortsat en stor udfordring, og selv om der er gjort store fremskridt, vil det kræve et større arbejde at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF anerkender, at der er behov for at tage de nye udfordringer op som led i sine politikker. Det rette værktøj til at gøre dette på landbrugsområdet er de landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Nogle medlemsstater har allerede indført landdistriktsprogrammer, der tackler de nye udfordringer. For at give alle medlemsstater mulighed for at gennemføre landdistriktsprogrammer, uden at de skal indskrænke deres igangværende aktiviteter til udvikling af landdistrikterne på andre områder, bør der imidlertid skaffes flere midler. De fornødne finansielle midler til at støtte EF's politik til udvikling af landdistrikterne kan dog ikke skaffes via de finansielle overslag for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de finansielle midler, der kræves, tilvejebringes, ved at der foretages en gradvis større nedsættelse af de direkte betalinger.
Ændring 11 + 197 + 210
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Fordelingen af den direkte indkomststøtte blandt landbrugerne er kendetegnet ved, at en stor del af betalingerne tildeles et ret begrænset antal store modtagere. Det siger sig selv, at større modtagere ikke behøver den samme støtte pr. enhed, for at målet med indkomststøtte kan nås effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør det desuden lettere for større modtagere at arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det synes derfor rimeligt at forvente, at landbrugere, der modtager store støttebeløb, yder et særligt bidrag til finansieringen af landdistriktsforanstaltninger, som er lagt an på at klare nye udfordringer. Derfor bør der indføres en mekanisme, i henhold til hvilken de højeste betalinger nedsættes kraftigere, og hvor provenuet anvendes til at tackle de nye udfordringer i forbindelse med udviklingen af landdistrikterne. For at sikre, at mekanismen fungerer proportionalt, bør de yderligere nedsættelser forhøjes progressivt i takt med, at betalingerne stiger.
(8)  Fordelingen af den direkte indkomststøtte blandt landbrugerne er kendetegnet ved, at en stor del af betalingerne tildeles et ret begrænset antal store modtagere. Uanset deres bedriftsstruktur er det muligt, at større modtagere ikke behøver den samme støtte pr. enhed, for at målet med indkomststøtte kan nås effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør det desuden lettere for større modtagere at arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det synes derfor rimeligt at forvente, at landbrugere, der - under hensyntagen til den pågældende bedrifts samlede lønomkostninger - modtager store støttebeløb, yder et særligt bidrag til finansieringen af landdistriktsforanstaltninger, som er lagt an på at klare nye udfordringer. Derfor bør der indføres en mekanisme, i henhold til hvilken de højeste betalinger nedsættes kraftigere, og hvor provenuet anvendes til at tackle de nye udfordringer i forbindelse med udviklingen af landdistrikterne. For at sikre, at mekanismen fungerer proportionalt, bør de yderligere nedsættelser forhøjes progressivt i takt med, at betalingerne stiger. Det bør dog undgås, at sammenslutninger med et stort antal landbrugere som medlemmer og de tilhørende bedrifter, som det er tilfældet med landbrugskooperativer, der opfylder definitionen af "landbruger" i medfør af forordningens artikel 2, betragtes som store modtagere, hvad der ville indebære en tilsvarende nedsættelse af betalingerne. Det bør derfor fastslås, hvilke enheder der opfylder disse betingelser med henblik på fritagelse fra den gradvise nedsættelse. For at undgå en yderligere fragmentering af landbrugssektoren bør producentsammenslutninger, der kanaliserer den direkte betaling, dog ikke betragtes som store modtagere, når de anvender gradueringen.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Desuden bør medlemsstaterne tildeles en særlig støttemulighed, så de på passende vis kan tackle de nye udfordringer, som sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik medfører.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  For at hjælpe landbrugerne med at leve op til normerne for et moderne højkvalitetslandbrug er det nødvendigt, at medlemsstaterne indfører en global bedriftsrådgivningsordning for erhvervsmæssigt drevne bedrifter. Bedriftsrådgivningsordningen bør hjælpe landbrugerne med at blive mere bevidste om forholdet mellem materialestrømme og driftsprocesser og normerne for miljø, fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd uden på nogen måde at gribe ind i deres forpligtelse til og ansvar for at overholde disse normer.
(16)  For at hjælpe landbrugerne med at leve op til normerne for et moderne højkvalitetslandbrug er det nødvendigt, at medlemsstaterne indfører en global bedriftsrådgivningsordning for alle landbrugere. Bedriftsrådgivningsordningen bør hjælpe landbrugerne med at producere effektivt og på en omkostningseffektiv måde og blive mere bevidste om forholdet mellem materialestrømme og driftsprocesser og normerne for miljø, fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd uden på nogen måde at gribe ind i deres forpligtelse til og ansvar for at overholde disse normer.
Ændring 14
Forslag til beslutning
Betragtning 19
(19)  Det er en byrde for medlemsstaternes myndigheder at forvalte små beløb. For at undgå en alt for stor administrativ byrde bør medlemsstaterne afholde sig fra at yde direkte betalinger, hvis beløbet er lavere end den gennemsnitlige EF-støtte pr. hektar, eller hvis det støtteberettigede areal på den bedrift, som der ansøges om støtte til, er på under en hektar. Der bør fastsættes særlige bestemmelser for de medlemsstater, hvis bedriftsstruktur er meget anderledes end den gennemsnitlige struktur i EF. Medlemsstaterne bør under hensyntagen til deres landbrugsøkonomis særlige struktur kunne vælge, hvilket af de to kriterier de ønsker at gennemføre. I forbindelse med de særlige betalingsrettigheder, der er tildelt landbrugere med såkaldte "jordløse" bedrifter, er det ineffektivt at anvende det hektarbaserede kriterium. Over for disse landbrugere bør gennemsnitsstøtten derfor gælde som minimumsbeløb.
(19)  Det er en byrde for medlemsstaternes myndigheder at forvalte små beløb. Medlemsstaterne kan vedtage ikke at yde direkte betalinger ud over et fastsat minimumsniveau.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  De nationale myndigheder bør inden for de foreskrevne tidsfrister udbetale den fulde støtte, der er fastsat i EF's støtteordninger, til modtagerne, efter at der dog er foretaget eventuelle nedsættelser i henhold til denne forordning. For at gøre forvaltningen af de direkte betalinger mere fleksibel bør medlemsstaterne kunne udbetale de direkte betalinger i to rater om året.
(21)  De nationale myndigheder bør inden for de foreskrevne tidsfrister udbetale den fulde støtte, der er fastsat i EF's støtteordninger, til modtagerne, efter at der dog er foretaget eventuelle nedsættelser i henhold til denne forordning. For at gøre forvaltningen af de direkte betalinger mere fleksibel bør medlemsstaterne kunne udbetale de direkte betalinger i to rater om året for dels at indføje en rentebetaling til markedsrenten i tilfælde af forsinkelse, og dels, alt efter sektorens behov, at give dem en vis fleksibilitet med hensyn til fastsættelsen af betalingsdatoer.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  For at nå den fælles landbrugspolitiks mål må de fælles støtteordninger tilpasses udviklingen, om nødvendigt inden for korte frister. Modtagerne kan derfor ikke regne med, at støttebetingelserne forbliver uændrede, og bør være forberedt på en eventuel revision af ordningerne i lyset af den økonomiske udvikling og budgetsituationen.
udgår
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)
(23a)  Den første søjle i den fælles landbrugspolitik bør opretholdes fremover for at garantere den centrale rolle, som landbrugerne spiller som drivkraft i mange landdistrikters økonomi, som landskabets vogter og som garant for Unionens høje fødevaresikkerhedsstandarder.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 24
(24)  Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 blev der oprettet en enkeltbetalingsordning, der samlede de forskellige eksisterende støttemekanismer i en enkelt ordning med afkoblede direkte betalinger. Erfaringen med anvendelsen af enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af dens elementer kan forenkles til fordel for landbrugerne og myndighederne. Da enkeltbetalingsordningen i mellemtiden er blevet gennemført af alle de medlemsstater, der skulle gøre det, er en række bestemmelser, der havde med den oprindelige gennemførelse at gøre, desuden blevet forældede og bør derfor tilpasses. I den sammenhæng er der i nogle tilfælde blevet opdaget en omfattende underudnyttelse af betalingsrettigheder. For at undgå dette bør den oprindeligt fastsatte frist for at overføre uudnyttede betalingsrettigheder til den nationale reserve afkortes til to år i betragtning af, at landbrugerne allerede er fortrolige med, hvordan enkeltbetalingsordningen fungerer.
(24)  Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 blev der oprettet en enkeltbetalingsordning, der samlede de forskellige eksisterende støttemekanismer i en enkelt ordning med afkoblede direkte betalinger. Erfaringen med anvendelsen af enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af dens elementer kan forenkles til fordel for landbrugerne og myndighederne. Da enkeltbetalingsordningen i mellemtiden er blevet gennemført af alle de medlemsstater, der skulle gøre det, er en række bestemmelser, der havde med den oprindelige gennemførelse at gøre, desuden blevet forældede og bør derfor tilpasses. I den sammenhæng er der i nogle tilfælde blevet opdaget en omfattende underudnyttelse af betalingsrettigheder. For at undgå dette bør den forudsete frist for at overføre uudnyttede betalingsrettigheder til den nationale reserve fastsættes til tre år.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  Den obligatoriske udtagning af agerjord blev oprindeligt indført for at regulere udbuddet. Som følge af udviklingen på markedet for markafgrøder og indførelsen af afkoblet støtte er dette instrument blevet overflødigt og bør derfor afskaffes. De jordudtagningsrettigheder, der er fastsat i henhold til artikel 53 og artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør derfor aktiveres for arealer på de samme betingelser som alle andre rettigheder.
(27)  Den obligatoriske udtagning af agerjord blev oprindeligt indført for at regulere udbuddet. Som følge af udviklingen på markedet for markafgrøder og indførelsen af afkoblet støtte er dette instrument blevet overflødigt og bør derfor afskaffes. De jordudtagningsrettigheder, der er fastsat i henhold til artikel 53 og artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør derfor omdannes til normale rettigheder.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  I de medlemsstater, som har valgt at gennemføre den historiske model, var betalingsrettighedernes værdi som følge af, at tidligere koblet markedsstøtte blev indlemmet i enkeltbetalingsordningen, baseret på den tidligere støttes størrelse. Efterhånden som det er længere og længere tid siden, at enkeltbetalingsordningen blev indført, og efterhånden som stadig flere sektorer indlemmes i enkeltbetalingsordningen, bliver det stadig vanskeligere at retfærdiggøre store individuelle støtteforskelle, som kun er baseret på tidligere støtte. Derfor bør medlemsstater, der har valgt at gennemføre den historiske model, bemyndiges til på visse betingelser at revidere de tildelte betalingsrettigheder for at tilnærme deres værdier til hinanden samtidig med, at EF-rettens generelle principper og den fælles landbrugspolitiks mål overholdes. I den forbindelse kan medlemsstaterne tage særlige forhold, der gør sig gældende for geografiske områder, i betragtning, når de fastsætter mere ensartede beløb. Udjævningen af betalingsrettighederne bør finde sted over en passende periode og nedsættelser begrænses for at give landbrugerne rimelige muligheder for at tilpasse sig de nye støtteforhold.
(28)  I de medlemsstater, som har valgt at gennemføre den historiske model, var betalingsrettighedernes værdi som følge af, at tidligere koblet markedsstøtte blev indlemmet i enkeltbetalingsordningen, baseret på den tidligere støttes størrelse. Efterhånden som det er længere og længere tid siden, at enkeltbetalingsordningen blev indført, og efterhånden som stadig flere sektorer indlemmes i enkeltbetalingsordningen, bliver det stadig vanskeligere at retfærdiggøre store individuelle støtteforskelle, som kun er baseret på tidligere støtte. Derfor bør medlemsstater, der har valgt at gennemføre den historiske model, bemyndiges til på visse betingelser at revidere de tildelte betalingsrettigheder for at tilnærme deres værdier til hinanden samtidig med, at EF-rettens generelle principper og den fælles landbrugspolitiks mål overholdes. I den forbindelse kan medlemsstaterne tage særlige forhold, der gør sig gældende for geografiske områder, i betragtning, når de fastsætter mere ensartede beløb. Udjævningen af betalingsrettighederne bør finde sted over en passende periode i det tempo, som hver medlemsstat vælger, og nedsættelser begrænses for at give landbrugerne rimelige muligheder for at tilpasse sig de nye støtteforhold.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)
(29a)  Krydsoverensstemmelsesordningen og den fælles landbrugspolitik vil sandsynligvis behøve yderligere tilpasning i fremtiden, da betalingsniveauet for øjeblikket ikke altid synes at harmonere med de berørte landbrugeres overensstemmelsesindsats, da betalingerne stadig i vid udstrækning afhænger af de historiske udgifter. Det er f.eks. indlysende, at lovgivningen om dyrevelfærd er særlig tyngende for husdyravlere, hvilket ikke afspejles i deres betalingsniveau. Hvis de importerede produkter skulle opfylde de samme normer for dyrevelfærd, ville det imidlertid ikke være nødvendigt at udbetale kompensation til landbrugerne for deres overholdelse af fællesskabslovgivningen på dette område. Kommissionen bør derfor bestræbe sig på at få ikke-handelsmæssige hensyn anerkendt som et importkriterium i forbindelse med forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 30
(30)  I henhold til forordning (EF) nr. 1782/2003 om indførelsen af den afkoblede enkeltbetalingsordning kunne medlemsstaterne udelukke visse betalinger fra ordningen. Samtidig kunne valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings artikel 64, stk. 3, tages op til revision på baggrund af markeds- og strukturudviklingen. En analyse af erfaringerne viser, at afkoblingen giver producenterne friere valg til at træffe beslutning om, hvad de vil producere, på grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen på markedet. Dette gælder især for markafgrøder, humle og frø og i et vist omfang også oksekød. Derfor bør de delvis koblede betalinger for disse produkter indlemmes i enkeltbetalingsordningen. For at oksekødsproducenterne gradvis kan tilpasse sig de nye støttebestemmelser, bør den særlige handyrspræmie og slagtepræmien gradvis indlemmes. Da de delvis koblede betalinger for frugt og grøntsager først blev indført for nylig og da kun som en overgangsforanstaltning, er det ikke nødvendigt at tage disse ordninger op til revision.
(30)  I henhold til forordning (EF) nr. 1782/2003 om indførelsen af den afkoblede enkeltbetalingsordning kunne medlemsstaterne udelukke visse betalinger fra ordningen. Samtidig kunne valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings artikel 64, stk. 3, tages op til revision på baggrund af markeds- og strukturudviklingen. En analyse af erfaringerne viser, at afkoblingen vil kunne give producenterne friere valg til at træffe beslutning om, hvad de vil producere, på grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen på markedet. Derfor bør de medlemsstater, der beslutter sig for det, have tilladelse til at videreføre støtteafkoblingsprocessen. Da de delvis koblede betalinger for frugt og grøntsager først blev indført for nylig og da kun som en overgangsforanstaltning, er det ikke nødvendigt at tage disse ordninger op til revision.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)
(31a)  Der er brug for særlige foranstaltninger til støtte for Unionens fåresektor, som er i alvorlig tilbagegang. Henstillingerne i Europa-Parlamentets beslutning af 19. juni 2008 om fremtiden for fåre-, lamme- og gedesektoren i Europa1 må gennemføres.
1 Vedtagne tekster P6_TA(2008)0310.
Ændring 24
Forslag til beslutning
Betragtning 32
(32)  Medlemsstaterne bør have lov til at udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde særlig støtte i klart definerede tilfælde. Formålet med støtten er at sætte medlemsstaterne i stand til at tage fat på miljøspørgsmål og forbedre landbrugsprodukternes kvalitet og afsætningen af dem. Der bør også være støtte til rådighed til at afbøde konsekvenserne af afviklingen af mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i særligt følsomme sektorer. I betragtning af den tiltagende betydning, som effektiv risikostyring har fået, bør medlemsstaterne have mulighed for at bidrage finansielt til de præmier, som landbrugerne betaler for afgrødeforsikring, og til, at der ydes kompensation for økonomiske tab som følge af dyre- eller plantesygdomme. For at overholde EF's internationale forpligtelser bør de midler, der kan anvendes til koblede støtteforanstaltninger, begrænses til et passende niveau. De betingelser, der skal gælde for finansielle bidrag til afgrødeforsikring og kompensation i forbindelse med dyre- eller plantesygdomme, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.
(32)  Medlemsstaterne bør have lov til at udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde særlig støtte i klart definerede tilfælde. Formålet med støtten er at sætte medlemsstaterne i stand til at tage fat på miljøspørgsmål og forbedre landbrugsprodukternes kvalitet og afsætningen af dem. Der bør også være støtte til rådighed til at afbøde konsekvenserne af afviklingen af mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i særligt følsomme sektorer. For at overholde EF's internationale forpligtelser bør de midler, der kan anvendes til koblede støtteforanstaltninger, begrænses til et passende niveau.
Ændring 25
Forslag til beslutning
Betragtning 32 a (ny)
(32a)  I betragtning af den tiltagende betydning, som effektiv risikostyring har fået, bør medlemsstaterne have tilladelse til at anvende op til yderligere 5 % af deres loft til at yde støtte til landbrugere eller til producentorganisationer eller -grupperinger i form af finansielle bidrag til forsikringspræmier og gensidige fonde.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 36
(36)  Afkoblingen af den direkte støtte og indførelsen af enkeltbetalingsordningen var vigtige elementer i reformen af den fælles landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere årsager til, at der til en række afgrøder blev bibeholdt særlig støtte. På grundlag af erfaringen med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1782/2003 og markedsudviklingen kan det konkluderes, at de ordninger, som blev holdt uden for enkeltbetalingsordningen i 2003, nu kan indlemmes i den for at fremme et mere markedsorienteret og bæredygtigt landbrug. Dette gælder især olivenoliesektoren, hvor der kun er blevet anvendt begrænset kobling. Det gælder også for de resterende koblede betalinger til hård hvede, proteinafgrøder, ris, kartoffelstivelse og nødder, som er blevet mindre og mindre effektive, hvilket taler for at vælge den afkoblede løsning. For hør bør støtten til forarbejdning også ophæves, og de relevante beløb bør indlemmes i enkeltbetalingsordningen. For ris, tørret foder, kartoffelstivelse og hør bør der indføres en overgangsperiode, for at overgangen til afkoblet støtte kan forløbe så gnidningsløst som muligt. For nødders vedkommende bør medlemsstaterne fortsat kunne betale den nationale del af støtten på en koblet facon for at afbøde afkoblingens virkninger.
(36)  Afkoblingen af den direkte støtte og indførelsen af enkeltbetalingsordningen var vigtige elementer i reformen af den fælles landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere årsager til, at der til en række afgrøder blev bibeholdt særlig støtte. På grundlag af erfaringen med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1782/2003 og markedsudviklingen kan det konkluderes, at de ordninger, som blev holdt uden for enkeltbetalingsordningen i 2003, nu efter medlemsstatens valg vil kunne indlemmes i den for at fremme et mere markedsorienteret og bæredygtigt landbrug. Dette gælder især olivenoliesektoren, hvor der kun er blevet anvendt begrænset kobling. Det gælder også for de resterende koblede betalinger til hård hvede, ris, kartoffelstivelse og nødder, som er blevet mindre og mindre effektive, hvilket taler for at vælge den afkoblede løsning. For ris, kartoffelstivelse og hør bør der indføres en overgangsperiode, for at overgangen til afkoblet støtte kan forløbe så gnidningsløst som muligt. For nødders vedkommende bør medlemsstaterne fortsat kunne betale den nationale del af støtten på en koblet facon for at afbøde afkoblingens virkninger.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 37
(37)  Som følge af indlemmelsen af nye ordninger i enkeltbetalingsordningen bør det fastsættes, hvordan den nye individuelle indkomststøtte skal beregnes som led i ordningen. For nødder, kartoffelstivelse, hør og tørret foder bør forhøjelsen gives på basis af den støtte, som landbrugerne har modtaget i de allerseneste år. Ved indlemmelsen af betalinger, der hidtil har været delvis udelukket fra enkeltbetalingsordningen, bør medlemsstaterne dog have mulighed for at anvende de oprindelige referenceperioder.
(37)  Som følge af indlemmelsen af nye ordninger i enkeltbetalingsordningen bør det fastsættes, hvordan den nye individuelle indkomststøtte skal beregnes som led i ordningen. For nødder, kartoffelstivelse og hør bør forhøjelsen gives på basis af den støtte, som landbrugerne har modtaget i de allerseneste år, eller landbrugernes produktionskvoter i de seneste år. Ved indlemmelsen af betalinger, der hidtil har været delvis udelukket fra enkeltbetalingsordningen, bør medlemsstaterne dog have mulighed for at anvende de oprindelige referenceperioder.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 blev der indført særlig støtte til energiafgrøder for at støtte udviklingen inden for denne sektor. Som følge af den seneste udvikling inden for bioenergi og især den stærke efterspørgsel efter sådanne produkter på de internationale markeder og indførelsen af bindende mål for bioenergis andel af det samlede brændstofforbrug i 2020 er der ikke længere tilstrækkeligt grundlag for at yde særlig støtte til energiafgrøder.
(38)  Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 blev der indført særlig støtte til energiafgrøder for at støtte udviklingen inden for denne sektor. Som følge af den seneste udvikling inden for bioenergi og især den stærke efterspørgsel efter sådanne produkter på de internationale markeder og indførelsen af bindende mål for bioenergis andel af det samlede brændstofforbrug i 2020 er der ikke længere tilstrækkeligt grundlag for at yde koblet støtte til energiafgrøder. Derfor bør de relevante beløb i fremtiden også indlemmes i enkeltbetalingsordningen.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 1, litra d
d) støtteordninger for landbrugere, som producerer ris, kartofler til stivelsesfremstilling, bomuld, sukker, frugt og grøntsager, fårekød og gedekød og oksekød
d) støtteordninger for landbrugere, som producerer ris, proteinafgrøder, kartofler til stivelsesfremstilling, sukker, frugt og grøntsager, tobak, fårekød og gedekød og oksekød
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a
a) "landbruger" en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer - uanset hvilken retlig status sammenslutningen og dens medlemmer har i henhold til national ret - hvis bedrift befinder sig på EF's område som omhandlet i traktatens artikel 299, og som udøver landbrugsvirksomhed
a) "landbruger" en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer - uanset hvilken retlig status sammenslutningen og dens medlemmer har i henhold til national ret - hvis bedrift befinder sig på EF's område som omhandlet i traktatens artikel 299, og som udøver landbrugsvirksomhed som hovedindtægtskilde
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 2, litra a a (ny)
aa) "landbruger besiddende betalingsrettigheder" en landmand, der er blevet tildelt eller for bestandigt har fået overdraget betalingsrettigheder
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 2, litra f a (ny)
fa) "region" en medlemsstat, en region beliggende i en medlemsstat eller et geografisk område beliggende i en medlemsstat, der viser specifikke karakteristika og/eller strukturelle handikaps, alt efter hvad den givne medlemsstat vælger
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  En landbruger, der modtager direkte betalinger, skal overholde de lovgivningsbestemte forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag II, og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. artikel 6.
1.  En landbruger, der modtager direkte betalinger, skal overholde de lovgivningsbestemte forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag II, og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. artikel 6, medmindre dette er uigennemførligt eller har uforholdsmæssige virkninger.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
1a.  En landbruger, der modtager direkte betalinger, skal overholde reglerne om sikkerhed på arbejdspladsen og de kontraktlige bestemmelser, der er fastsat af den pågældende medlemsstat.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (ny)
aa) sikkerhed på arbejdspladsen
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle landbrugsarealer, især arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Medlemsstaterne fastlægger på nationalt eller regionalt plan minimumskrav for god landbrugs- og miljømæssig stand på grundlag af de rammer, der er opstillet i bilag III, idet der tages hensyn til de pågældende områders særlige karakteristika, herunder jordbunds- og klimaforhold, eksisterende landbrugssystemer, arealanvendelse, vekseldrift, landbrugspraksis og landbrugsstrukturer.
1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle landbrugsarealer, især arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Medlemsstaterne fastlægger på nationalt eller regionalt plan minimumskrav for god landbrugs- og miljømæssig stand, idet der tages hensyn til de punkter, der er opstillet i bilag III, og Kommissionens retningslinjer og/eller andre normer inden for deres egne områder, de pågældende områders særlige karakteristika, herunder jordbunds- og klimaforhold, økosystemer, eksisterende landbrugssystemer, arealanvendelse, vekseldrift, landbrugspraksis og landbrugsstrukturer. Disse minimumskrav tilpasses den enkelte situation og opretholdes som følge af deres bedre agronomiske og miljømæssige effektivitet (som anerkendt af videnskabelig forskning og praktisk erfaring).
Anden kolonne i bilag III indeholder valgfrie normer, og medlemsstaterne bestemmer selv, om de anvender disse. Desuden er de foranstaltninger, der træffes, baseret på den eksisterende EU-lovgivning og må ikke medføre yderligere forpligtelser.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)
Artikel 6a
Bonuspoint
Det står den enkelte medlemsstat frit for at indføre en "bonuskrydsoverensstemmelse", hvorefter landbrugerne tildeles bonuspoint for sådanne foranstaltninger til fremme af biodiversitet, som træffes ud over foranstaltningerne til opfyldelse af de forpligtelser, der følger af god landbrugs- og miljømæssig krydsoverensstemmelse. Hver enkelt medlemsstat fastsætter, hvilke foranstaltninger der kan tildeles sådanne point. Bonuspointene kan anvendes til at kompensere for strafpoint tildelt på området god landbrugs- og miljømæssig stand som omhandlet i artikel 6. Kompensationsmekanismerne fastlægges af medlemsstaterne.
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 6 b (ny)
Artikel 6b
Fødevaresikkerhed
Medlemsstaterne sikrer, at den nationale eller regionale fødevaresikkerhed prioriteres med henblik på en afbalanceret og bæredygtig arealanvendelse. I dette øjemed gennemfører de en undersøgelse af fødevaresikkerheden i forbindelse med en planlagt udvidelse af produktionen af energi på basis af landbrugsråstoffer for at sikre, at dette ikke udgør nogen trussel mod fødevareforsyningen.
Ændring 186 + 229 + 39
Forslag til beslutning
Artikel 7 – stk. 1
1.  Alle direkte betalinger på over 5 000 EUR, der i et givet kalenderår skal ydes til en landbruger, nedsættes for hvert år indtil 2012 med følgende procentdele:
1.  Alle direkte betalinger på over 10 000 EUR, der i et givet kalenderår skal ydes til en landbruger, nedsættes for hvert år indtil 2012 med følgende procentdele:
(a)  2009: 7%,
(a)  2009: 6%,
(b)  2010: 9%,
(b)  2010: 6%,
(c)  2011: 11%,
(c)  2011: 7%,
(d)  2012: 13%.
(d)  2012: 7%.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Medlemsstaterne sikrer, at enhver forøgelse af den obligatoriske graduering modsvares af en tilsvarende reduktion i den frivillige graduering.
Ændring 41
Forslag til beslutning
Artikel 7 – stk. 2
2.  De nedsættelser, der er nævnt i stk. 1, øges for:
2.  De nedsættelser, der er nævnt i stk. 1, øges for:
a) beløb på mellem 100 000 EUR og 199 999 EUR med 3 procentpoint
a) beløb på mellem 100 000 EUR og 199.999 EUR med 1 procentpoint
b) beløb på mellem 200 000 EUR og 299.999 EUR med 6 procentpoint
b) beløb på mellem 200 000 EUR og 299.999 EUR med 2 procentpoint
c) beløb på mellem 300 000 EUR og derover med 9 procentpoint.
c) beløb på mellem 300 000 EUR og derover med 3 procentpoint.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Bestemmelserne i stk. 1 finder kun anvendelse på betalinger, der er fuldt integrerede i enkeltbetalingsordningen.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på direkte betalinger, som ydes til landbrugere i de franske oversøiske departementer, på Azorerne og Madeira, på De Kanariske Øer og på øerne i Det Ægæiske Hav.
3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på direkte betalinger, som ydes til landbrugere i de franske oversøiske departementer, på Azorerne og Madeira, på De Kanariske Øer og på øerne i Det Ægæiske Hav og Det Ioniske Hav.
Ændring 211
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Stk. 2 finder ikke anvendelse på kooperativer og andre retlige enheder bestående af adskillige landbrugere, der modtager direkte støtte, og som kan kanalisere støtten med henblik på at uddele den blandt medlemmerne. Denne undtagelse finder ikke anvendelse på store modtagere, der modtager 100.000 EUR eller mere, og som er medlemmer af sådanne enheder.
Ændring 240
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)
3b Det kan besluttes at undlade at gennemføre stk. 2 i denne artikel, når en enhed, der som medlemmer har landbrugere, der er omfattet af enkeltbetalingsordningen, udelukkende optræder som modtager eller formidler af beløbene med henblik på fuldt ud at udbetale disse til medlemmerne.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  Medmindre andet følger af artikel 11, må de samlede direkte nettobetalinger, der efter anvendelse af artikel 7 og 10 i denne forordning og artikel 1 i forordning (EF) nr. 378/2007 kan ydes i en medlemsstat for et kalenderår, ikke overstige de lofter, der er fastsat i bilag IV til nærværende forordning. Medlemsstaterne foretager om nødvendigt en lineær nedsættelse af de direkte betalinger, for at overholde lofterne i bilag IV.
1.  Medmindre andet følger af artikel 11, må de samlede direkte nettobetalinger, der efter anvendelse af artikel 7 og 10 i denne forordning og artikel 1 i forordning (EF) nr. 378/2007 kan ydes i en medlemsstat for et kalenderår, ikke overstige de lofter, der er fastsat i bilag IV til nærværende forordning. Medlemsstaterne foretager om nødvendigt en lineær nedsættelse af de direkte betalinger, for hvilke der anvendes graduering, for at overholde lofterne i bilag IV.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  Kommissionen tager efter proceduren i artikel 128, stk. 2, lofterne i bilag IV op til revision for at tage hensyn til:
2.  Kommissionen undersøger årligt efter proceduren i artikel 128, stk. 2, lofterne i bilag IV for at tage hensyn til:
a) ændringer af de maksimumsbeløb, der kan ydes i forbindelse med de direkte betalinger
a) ændringer af de maksimumsbeløb, der kan ydes i forbindelse med de direkte betalinger
b) ændringer af den frivillige graduering, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 378/2007
c) strukturelle ændringer af bedrifterne.
c) strukturelle ændringer af bedrifterne
og underretter Europa-Parlamentet herom.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
1.  De beløb, der i de medlemsstater, der ikke er nye medlemsstater, opstår som følge af nedsættelserne i henhold til artikel 7, stilles i henhold til betingelserne i de følgende stykker til rådighed som ekstra EF-støtte til foranstaltninger inden for rammerne af landdistriktsprogrammer, som ifølge forordning (EF) nr. 1698/2005 finansieres med midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).
1.  De beløb, der i de medlemsstater, der ikke er nye medlemsstater, opstår som følge af nedsættelserne i henhold til artikel 7, stilles i henhold til betingelserne i de følgende stykker til rådighed som EF-støtte til foranstaltninger inden for rammerne af landdistriktsprogrammer, som ifølge forordning (EF) nr. 1698/2005 finansieres med midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
1.   Artikel 7 gælder kun for landbrugerne i en ny medlemsstat i et givet kalenderår, hvis de direkte betalinger, som gælder i den pågældende medlemsstat for det pågældende kalenderår ifølge artikel 110, mindst er på niveau med de direkte betalinger i de medlemsstater, der ikke er nye medlemsstater, idet der tages hensyn til eventuelle nedsættelser i henhold til artikel 7, stk. 1.
1.   Graduering er først obligatorisk i de nye medlemsstater fra det øjeblik, hvor de modtager fulde direkte betalinger.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4
4.  De beløb, der følger af anvendelsen af artikel 7, stk. 1 og 2, tildeles efter proceduren i artikel 128, stk. 2, den nye medlemsstat, hvor de pågældende beløb er fremkommet. De skal anvendes i overensstemmelse med artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 1698/2005.
4.  De beløb, der følger af anvendelsen af artikel 7, stk. 1 og 2, tildeles efter proceduren i artikel 128, stk. 2, den nye medlemsstat, hvor de pågældende beløb er fremkommet.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift
Bedriftsrådgivningsordning
Forsknings- og rådgivningsordning for landbrugsbedrifter
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.  Rådgivningsarbejdet skal mindst omfatte de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand omhandlet i kapitel 1.
2.  Forsknings- og rådgivningsarbejdet skal mindst omfatte de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand omhandlet i kapitel 1 samt udbredelse af produktionsmetoder, der er økonomisk effektive, økologisk bæredygtige og mere økonomiske i henseende til naturressourcer og produktionsomkostninger (energi, rå- og hjælpestoffer mv.).
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne prioriterer landbrugere, der modtager over 15 000 EUR i direkte betalinger om året, højest.
2.  Medlemsstaterne sørger for, at alle landbrugere frivilligt kan deltage i rådgivningsordningen.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2
Databasen skal bl.a. muliggøre, at der straks hos medlemsstatens myndigheder kan foretages direkte søgning på oplysningerne for kalender- og/eller produktionsårene fra 2000.
Databasen skal bl.a. muliggøre, at der straks hos medlemsstatens myndigheder kan foretages direkte søgning på oplysningerne for kalender- og/eller produktionsårene fra 2000, eller for de nye medlemsstaters vedkommende fra det første år efter deres tiltrædelse af EU.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne foretager administrativ kontrol af støtteansøgningerne for at undersøge, om støttebetingelserne er opfyldt.
1.  Medlemsstaterne foretager administrativ kontrol af støtteansøgningerne for at undersøge, om støttebetingelserne er opfyldt. En sådan administrativ kontrol må ikke være uforholdsmæssigt byrdefuld for landbrugeren, især ikke med hensyn til omkostninger og papirarbejde.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne foretager kontrol på stedet for at efterprøve, om landbrugeren overholder forpligtelserne omhandlet i kapitel 1.
1.  Medlemsstaterne foretager kontrol på stedet for at efterprøve, om landbrugeren overholder forpligtelserne omhandlet i kapitel 1. En sådan kontrol udføres i løbet af højst en dag for et enkelt landbrug og må ikke være uforholdsmæssigt byrdefuld for landbrugeren.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Medlemsstaterne kan anvende deres eksisterende forvaltnings- og kontrolsystemer til at sikre overholdelsen af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand omhandlet i kapitel 1.
2.  Medlemsstaterne kan anvende deres eksisterende forvaltnings- og kontrolsystemer til at sikre overholdelsen af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand omhandlet i kapitel 1. Medlemsstaterne tilstræber at begrænse antallet af kontrolorganer og antallet af personer, som udfører kontrol på stedet på et enkelt landbrug.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Medlemsstaterne kan anvende private forvaltnings- og kontrolordninger, forudsat at disse er blevet officielt godkendt af de nationale myndigheder.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 24 - stk. 2 b (nyt)
2b.  Medlemsstaterne tilstræber at planlægge kontrolbesøg på en sådan måde, at bedrifter, som af sæsonmæssige årsager bedst kan kontrolleres i en bestemt periode af året, faktisk kontrolleres i denne bestemte periode. Hvis kontrolorganet af sæsonmæssige årsager ikke kan kontrollere et lovgivningsbestemt forvaltningskrav eller en del deraf eller betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand under kontrolbesøget på stedet, betragtes disse krav og betingelser som opfyldt.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2
Første afsnit finder også anvendelse, hvis den pågældende misligholdelse skyldes en handling eller undladelse, der direkte kan tilskrives den person, til eller fra hvem landbrugsjorden er blevet overdraget.
Første afsnit finder også anvendelse, hvis den pågældende misligholdelse skyldes en handling eller undladelse, der direkte kan tilskrives den person, til eller fra hvem landbrugsjorden er blevet overdraget, medmindre den person, der er ansvarlig for misligholdelsen, også har indgivet en støtteansøgning for det relevante år. I så fald finder den i afsnit 1 nævnte sanktion anvendelse på de direkte betalinger, der skal ydes til den person, som er ansvarlig for misligholdelsen.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3
I dette stykke forstås ved "overdragelse" alle former for transaktioner, hvorved landbrugsjord ophører med at være til overdragerens rådighed.
I dette stykke forstås ved "overdragelse" alle former for transaktioner, hvorved landbrugsjord ophører med at være til overdragerens rådighed, bortset fra de former for transaktioner, som den pågældende landbruger ikke kan forhindre.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 2
Hvis en medlemsstat beslutter at gøre brug af den mulighed, der er nævnt i første afsnit, træffer myndighederne det følgende år de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at landbrugeren afhjælper de konstaterede misligholdelser. Landbrugeren underrettes om konstaterede overtrædelser og de afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes.
Hvis en medlemsstat beslutter at gøre brug af den mulighed, der er nævnt i første afsnit, informerer myndighederne landbrugeren om de konstaterede overtrædelser, og landbrugeren skal for sit vedkommende give meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe problemet. Med henblik på at foretage kontrol af de foranstaltninger, som landbrugeren har truffet, tager myndighederne hensyn til disse bedrifter, når de gennemfører risikoanalysen for kontrollen på stedet det følgende år.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)
Artikel 26a
Revision
Kommissionen forelægger senest den 31. december 2007 og derefter hvert andet år en rapport om anvendelsen af krydsoverensstemmelsesordningen, om nødvendigt ledsaget af passende forslag især med henblik på:
- at ændre listen over lovgivningsbestemte forvaltningskrav i bilag III
- at forenkle, deregulere og forbedre lovgivningen i henhold til listen over lovgivningsbestemte forvaltningskrav, idet der lægges særlig vægt på lovgivningen om nitrater
- at forenkle, forbedre og harmonisere ordningerne vedrørende kontrolbesøg på stedet under hensyntagen til de muligheder, der ligger i udviklingen af indikatorer og flaskehalsbaseret kontrol, den kontrol, der allerede udføres under private certificeringsordninger, den kontrol, der allerede udføres i henhold til national lovgivning til gennemførelse af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav, og informations- og kommunikationsteknologien.
Rapporten skal endvidere indeholde en vurdering af de samlede omkostninger til kontrol i tilknytning til krydsoverensstemmelsesordningen i det år, der lå forud for det år, rapporten offentliggøres i.
Ændring 63
Forslag til beslutning
Artikel 30 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne yder ikke direkte betalinger til en landbruger i følgende tilfælde:
1.  Medlemsstaterne kan vedtage ikke at yde direkte betalinger udover et fastsat minimumsniveau.
a) hvis de samlede direkte betalinger, der ansøges om, eller som skal ydes i et givet kalenderår, ikke overstiger 250 EUR, eller
De beløb, som eventuelt spares ved at anvende afsnit 1, forbliver i den nationale reserve for den medlemsstat, beløbene kommer fra.
b) hvis det støtteberettigede areal på den bedrift, hvortil der ansøges om eller skal ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 hektar. Cypern og Malta kan dog fastsætte det støtteberettigede minimumsareal til henholdsvis 0,3 hektar og 0,1 hektar.
For landbrugere med særlige rettigheder, jf. artikel 45, stk. 1, gælder dog betingelsen i litra a).
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne kan på en objektiv og ikkediskriminerende måde beslutte ikke at yde direkte betalinger til selskaber og firmaer, jf. traktatens artikel 48, stk. 2, der ikke har til hovedformål at drive landbrugsvirksomhed.
2.  Medlemsstaterne kan på en objektiv og ikke-diskriminerende måde beslutte ikke at yde direkte betalinger til selskaber og firmaer, jf. traktatens artikel 48, stk. 2, der ikke har til hovedformål at producere, avle eller dyrke landbrugsprodukter, herunder høstning, malkning, avl og dyrehold til landbrugsmæssige formål.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2
2.  Betalingerne foretages op til to gange om året i perioden fra 1. december til 30. juni det følgende kalenderår.
2.  Betalingerne foretages op til to gange om året i perioden fra 1. december til 30. juni det følgende kalenderår og omfatter en betaling af en rentebetaling til markedsrenten af beløbet til forfald fra 30. juni i det efterfølgende kalenderår.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)
2a.  I tilfælde af forsinket betaling som følge af en tvist med den kompetente myndighed, hvor landbrugeren har fået medhold, modtager landbrugeren en markedsbaseret rentegodtgørelse.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3
3.  Der foretages ikke betalinger i henhold til de støtteordninger, der er nævnt i bilag I, før medlemsstaterne har afsluttet kontrollen af, om støttebetingelserne er overholdt, jf. artikel 22.
3.  Der foretages ingen betalinger for en ansøgning i henhold til de støtteordninger, der er nævnt i bilag I, før medlemsstaterne har afsluttet kontrollen af, om støttebetingelserne i forbindelse med den pågældende ansøgning er overholdt, jf. artikel 22.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
Hvis betalingerne imidlertid foretages som forskud eller i to rater, fastsættes det første beløb på grundlag af de resultater af den administrative kontrol og kontrolbesøg på stedet, som foreligger på udbetalingsdatoen, og på et sådant niveau, at det endelige beløb ikke er mindre end beløbet for første rate.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 33
Artikel 33
udgår
Revision
De støtteordninger, der er nævnt i bilag I, anvendes uden at foregribe en eventuel revision, der til enhver tid kan foretages på baggrund af den økonomiske udvikling og budgetsituationen.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2
2.  Ved landbrugere, der har betalingsrettigheder, forstås i dette afsnit landbrugere, der har fået betalingsrettigheder tildelt eller endeligt overdraget.
udgår
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)
2a.  De jordudtagningsrettigheder, der er fastsat i henhold til artikel 53 og artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, omdannes til rettigheder i medfør af denne forordning.
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1
Betalingsrettighederne pr. hektar ændres ikke, medmindre andet fastsættes.
1.  Betalingsrettighederne pr. hektar ændres ikke, medmindre andet fastsættes.
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2
Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 128, stk. 2, gennemførelsesbestemmelser for ændring af betalingsrettigheder, især i forbindelse med dele af rettigheder.
2.  Hvis en landbruger, der har opnået en direkte betaling i referenceperioden, ændrer sin retlige status eller benævnelse inden for denne periode eller senest den 31. december i året forud for det år, hvor enkeltbetalingsordningen anvendes, skal han have adgang til enkeltbetalingsordningen på samme vilkår som den landbruger, der oprindelig drev bedriften.
3.  Hvis der sker bedriftssammenlægninger inden for referenceperioden eller senest den 31. december i året forud for det år, hvor enkeltbetalingsordningen anvendes, skal den landbruger, der driver den nye bedrift, have adgang til enkeltbetalingsordningen på samme vilkår som de landbrugere, der drev de oprindelige bedrifter.
Hvis der sker opdelinger af bedrifter inden for referenceperioden eller senest den 31. december i året forud for det år, hvor enkeltbetalingsordningen anvendes, skal de landbrugere, der driver bedrifterne, have pro rata adgang til enkeltbetalingsordningen på samme vilkår som den landbruger, der drev den oprindelige bedrift.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Hvis det i en medlemsstat ved afslutningen af et budgetår står klart, at de samlede betalingsrettigheder, der i realiteten tildeles, er lavere end det nationale loft i henhold til bilag VIII, skal differencen allokeres til den nationale reserve.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne kan anvende den nationale reserve til en prioriteret tildeling efter objektive kriterier af betalingsrettigheder til landbrugere, der påbegynder deres landbrugsvirksomhed, således at der sikres ligebehandling af landbrugerne og undgås markeds- og konkurrenceforvridning.
2.  Medlemsstaterne kan anvende den nationale reserve til tildeling efter objektive kriterier af betalingsrettigheder til landbrugere, der udøver landbrugsvirksomhed, således at der sikres ligebehandling af landbrugerne og undgås markeds- og konkurrenceforvridning. Medlemsstater kan give særlig forrang til nye, unge landbrugere, landbrugere på under 35 år, familiebedrifter eller andre landbrugere med fortrinsret.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3
3.  Medlemsstater, der ikke anvender artikel 68, stk. 1, litra c), kan anvende den nationale reserve til efter objektive kriterier og således, at der sikres ligebehandling af landbrugerne og undgås markeds- og konkurrenceforvridning, at fastlægge betalingsrettigheder for landbrugere i områder, der er omfattet af omstrukturerings- og/eller udviklingsprogrammer vedrørende en eller anden form for offentlig intervention, for at undgå, at jorden bliver opgivet, og/eller for at kompensere for særlige ulemper for landbrugerne i disse områder.
3.  Medlemsstaterne kan fra ikrafttrædelsen af denne forordning i 2009 anvende den nationale reserve til efter objektive kriterier og således, at der sikres ligebehandling af landbrugerne og undgås markeds- og konkurrenceforvridning, at fastlægge betalingsrettigheder og støtteforanstaltninger for landbrugere i områder, der er omfattet af omstrukturerings- og/eller udviklingsprogrammer vedrørende en eller anden form for offentlig intervention, for sektorer, der er i vanskeligheder, og som er koncentreret i de mest ugunstigt stillede områder, f.eks. fåre- og gedehold, for at undgå, at jorden og produktioner bliver opgivet, og/eller for at kompensere for særlige ulemper for landbrugerne i disse områder.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Medlemsstaterne kan anvende deres nationale reserve til tildeling af betalingsrettigheder til landbrugere, som har indgået særlige aftaler, der er reguleret af medlemsstaterne.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 43
Betalingsrettigheder, der ikke er blevet aktiveret i to år, overføres til den nationale reserve undtagen i tilfælde af force majeure eller usædvanlige omstændigheder, jf. artikel 36, stk. 1.
Betalingsrettigheder, der ikke er blevet aktiveret i tre år, overføres til den nationale reserve undtagen i tilfælde af force majeure eller usædvanlige omstændigheder, jf. artikel 36, stk. 1. Disse midler anvendes fortrinsvis til fremme af unges adgang til landbrugsvirksomhed med henblik på at sikre generationsskiftet.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2
2.  Betalingsrettigheder kan overdrages ved salg eller en hvilken som helst anden endelig overdragelse med eller uden jord. Forpagtning eller tilsvarende transaktioner tillades derimod kun, hvis der sammen med betalingsrettighederne overdrages et tilsvarende antal støtteberettigede hektar.
udgår
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
I disse tilfælde kan medlemsstaterne også beslutte, at forpagtning eller tilsvarende transaktioner kun tillades, hvis der sammen med betalingsrettighederne overdrages et tilsvarende antal støtteberettigede hektar.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Uanset artikel 35, stk. 1, bemyndiger medlemsstaten en landbruger, der har særlige rettigheder, til at fravige kravet om at aktivere rettigheder ved et tilsvarende antal støtteberettigede hektar, hvis landbrugeren opretholder mindst 50 % af den landbrugsvirksomhed, der blev udøvet i kalenderåret 2000, 2001 og 2002 udtrykt i storkreaturer.
2.  Uanset artikel 35, stk. 1, bemyndiger medlemsstaten en landbruger, der har særlige rettigheder, til at fravige kravet om at aktivere rettigheder ved et tilsvarende antal støtteberettigede hektar, hvis landbrugeren opretholder mindst 50 % af den landbrugsvirksomhed, der blev udøvet i kalenderåret 2000, 2001 og 2002 udtrykt i storkreaturer. For Rumænien og Bulgarien er de pågældende kalenderår 2006, 2007 og 2008.
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)
Betingelsen i første afsnit kan til gengæld finde anvendelse på de medlemsstater, som endnu ikke har indført enkeltbetalingsordningen, men som har til hensigt at gøre det.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3
3.  Ved overdragelse af særlige rettigheder er modtageren ikke omfattet af dispensationen i stk. 2, undtagen hvis overdragelsen sker ved arv eller forskud på arv.
3.  Ved overdragelse af særlige rettigheder er modtageren omfattet af dispensationen i stk. 2, for så vidt som alle betalingsrettigheder omfattet af fravigelsen er overdraget, samt hvis overdragelsen sker ved arv eller forskud på arv, eller hvis modtageren ikke råder over det nødvendige areal til at aktivere dem.
Ændring 85 + 86 + 87 + 88
Forslag til forordning
Artikel 46
I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne i overensstemmelse med EF-rettens generelle principper senest den 1. august 2009 beslutte fra 2010 at begynde at regulere værdien af de betalingsrettigheder, der er fastlagt i henhold til afsnit III, kapitel 1-4, i forordning (EF) nr. 1782/2003. Med henblik herpå kan betalingsrettighederne ændres gradvis i mindst tre forudfastsatte årlige etaper og efter objektive og ikkediskriminerende kriterier.
1.  I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne i overensstemmelse med EF-rettens generelle principper beslutte fra 2010 at begynde at regulere værdien af de betalingsrettigheder, der er fastlagt i henhold til afsnit III, kapitel 1-4, i forordning (EF) nr. 1782/2003. Med henblik herpå kan betalingsrettighederne ændres gradvis efter objektive og ikkediskriminerende kriterier.
Betalingsrettighedernes værdi må i forbindelse med ingen af disse årlige etaper nedsættes med mere end 50 % af forskellen mellem den oprindelige værdi og den værdi, der gælder efter gennemførelsen af den sidste årlige etape.
Betalingsrettighedernes værdi må ikke nedsættes med mere end 50 % af forskellen mellem den oprindelige værdi og dennes sidste værdi.
Medlemsstaterne kan beslutte at anvende det foregående afsnit på det geografiske niveau, der passer bedst, hvilket fastlægges efter objektive og ikkediskriminerende kriterier, som fx den institutionelle eller administrative struktur og/eller det regionale landbrugspotentiale.
2.  Medlemsstaterne kan beslutte at anvende ændringen af betalingsrettighederne på det geografiske niveau, der passer bedst, hvilket fastlægges efter objektive og ikkediskriminerende kriterier, som fx den institutionelle eller administrative struktur, det regionale landbrugspotentiale og/eller de specifikke strukturelle ulemper, der måtte være til stede i et givet geografisk område.
For arealer, der er forbeholdt fælles anvendelse eller omfattet af andre aftaler om kollektiv arealforvaltning, kan værdien af betalingsrettigheder reguleres på grundlag af bedriftens areal på betingelse af, at parametrene for maksimal miljøbelastning overholdes.
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1
Kommissionens forslag
Ændring
1.  En medlemsstat, der har indført enkeltbetalingsordningen i henhold til afsnit III, kapitel 1-4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, kan senest den 1. august 2009 beslutte at anvende enkeltbetalingsordningen på regionalt plan fra 2010 på de betingelser, som er fastsat i denne afdeling.
1.  En medlemsstat, der har indført enkeltbetalingsordningen i henhold til afsnit III, kapitel 1-4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, kan senest den 1. august hvert år beslutte at anvende enkeltbetalingsordningen på regionalt plan fra det følgende år på de betingelser, som er fastsat i denne afdeling.
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Medlemsstaterne definerer regionerne efter objektive og ikkediskriminerende kriterier, som fx deres institutionelle eller administrative struktur og/eller det regionale landbrugspotentiale.
2.  Medlemsstaterne definerer regionerne efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som f.eks. deres institutionelle eller administrative struktur og/eller det regionale landbrugspotentiale og/eller de specifikke strukturelle ulemper, der måtte være tilstede i et givet geografisk område.
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1
1.  I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne beslutte at fordele højst 50 % af det regionale loft, der fastsættes i henhold til artikel 47, mellem alle de landbrugere, hvis bedrifter ligger i den pågældende region, inklusive dem, der ikke har betalingsrettigheder.
1.  I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne beslutte at fordele højst 50 % af det regionale loft, der fastsættes i henhold til artikel 47, mellem alle de landbrugere, hvis bedrifter ligger i den pågældende region, inklusive dem, der ikke har betalingsrettigheder. De arealer, der anvendes, er dem, der er anmeldt af landbrugeren den 15. maj 2008.
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
Medlemsstaterne kan dog indføre andre klart definerede kriterier, såsom kvaliteten hos producenten eller beskæftigelse i landbruget og/eller i landdistrikterne, for at garantere geografisk sammenhæng, mangfoldighed og et dynamisk miljø i landdistrikterne samt opretholdelse af traditionelle produktionsmodeller, der ikke er knyttet til jorden.
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1
1.  I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstater, der anvender artikel 48 i denne forordning, beslutte senest den 1. august 2009 og i overensstemmelse med EF-rettens generelle principper fra 2011 at begynde at regulere værdien af de betalingsrettigheder, der er fastlagt i henhold til nærværende afdeling eller afsnit III, kapitel 5, afdeling 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003. Med henblik herpå kan de gradvis ændre betalingsrettighederne i mindst to forudfastsatte årlige etaper og efter objektive og ikkediskriminerende kriterier.
1.  I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstater, der anvender artikel 48 i denne forordning, beslutte senest den 1. august 2009 og i overensstemmelse med EF-rettens generelle principper fra 2011 at begynde at regulere værdien af de betalingsrettigheder, der er fastlagt i henhold til nærværende afdeling eller afsnit III, kapitel 5, afdeling 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003. Med henblik herpå kan de gradvis ændre betalingsrettighederne efter objektive og ikkediskriminerende kriterier.
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 1
2.  I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstater, der har indført enkeltbetalingsordningen i henhold til afsnit III, kapitel 5, afdeling 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003, senest den 1. august 2009 beslutte i overensstemmelse med EF-rettens generelle principper fra 2010 at begynde at regulere værdien af de betalingsrettigheder, der er fastlagt i henhold til nævnte afdeling, ved gradvis at ændre dem i mindst tre forudfastsatte årlige etaper og efter objektive og ikkediskriminerende kriterier.
2.  I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstater, der har indført enkeltbetalingsordningen i henhold til afsnit III, kapitel 5, afdeling 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003, senest den 1. august 2009 beslutte i overensstemmelse med EF-rettens generelle principper fra 2010 at begynde at regulere værdien af de betalingsrettigheder, der er fastlagt i henhold til nævnte afdeling, ved gradvis at ændre dem efter objektive og ikkediskriminerende kriterier.
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3
3.  Betalingsrettighedernes værdi må i forbindelse med ingen af de årlige etaper, der er nævnt i stk. 1 og 2, nedsættes med mere end 50 % af forskellen mellem den oprindelige værdi og den værdi, der gælder efter gennemførelsen af den sidste årlige etape.
3.  Betalingsrettighedernes værdi i henhold til stk. 1 og 2 må ikke nedsættes med mere end 50 % af forskellen mellem den oprindelige værdi og dennes sidste værdi.
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne kan beslutte at anvende stk. 1, 2 og 3 på det geografiske niveau, der passer bedst, hvilket fastlægges efter objektive og ikkediskriminerende kriterier, som fx den institutionelle eller administrative struktur og/eller det regionale landbrugspotentiale.
4.  Medlemsstaterne kan beslutte at anvende ændringen af betalingsrettighederne på det geografiske niveau, der passer bedst, hvilket fastlægges efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som fx den institutionelle eller administrative struktur, det regionale landbrugspotentiale og/eller de specifikke strukturelle ulemper, der måtte være tilstede i et givet geografisk område.
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Medlemsstater, der i henhold til artikel 67 og 68 i forordning (EF) nr. 1782/2003 har udelukket betalingerne for får og geder og oksekød fra enkeltbetalingsordningen, kan senest den 1. august 2009 beslutte at fortsætte med at anvende enkeltbetalingsordningen fra 2010 på de betingelser, der er fastsat i denne afdeling, og i overensstemmelse med den beslutning, der blev truffet i henhold til artikel 64, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003. Medlemsstaterne kan dog beslutte at fastsætte, at den del af den andel af deres nationale loft, som skal anvendes til supplerende betalinger til landbrugerne i henhold til artikel 55, stk. 1, i nærværende forordning, skal være lavere end besluttet i henhold til artikel 64, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003.
1.  Medlemsstater, der i henhold til artikel 67 og 68 i forordning (EF) nr. 1782/2003 har udelukket betalingerne for får og geder og oksekød fra enkeltbetalingsordningen, anvender enkeltbetalingsordningen fra 2010 i overensstemmelse med den beslutning, der blev truffet i henhold til artikel 64, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003.
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Efter proceduren i artikel 128, stk. 2, fastsætter Kommissionen afhængigt af hver enkelt medlemsstats valg et loft for hver af de direkte betalinger, der er omhandlet i henholdsvis artikel 54, 55 og 56.
2.  Efter proceduren i artikel 128, stk. 2, fastsætter Kommissionen afhængigt af hver enkelt medlemsstats valg et loft for hver af de direkte betalinger, der er omhandlet i henholdsvis artikel 54 og 55.
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2
Loftet skal svare til hver type direkte betalingers andel af de nationale lofter, der er omhandlet i artikel 41, multipliceret med de nedsættelsesprocentsatser, som medlemsstaterne anvender i henhold til artikel 54, 55 og 56.
Loftet skal svare til hver type direkte betalingers andel af de nationale lofter, der er omhandlet i artikel 41, multipliceret med de nedsættelsesprocentsatser, som medlemsstaterne anvender i henhold til artikel 54 og 55.
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Medlemsstater, der i henhold til artikel 68, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EF) nr. 1782/2003 helt eller delvis har tilbageholdt den del af de nationale lofter, jf. artikel 41 i nærværende forordning, der svarer til den ammekopræmie, som er nævnt i bilag VI til forordning (EF) nr. 1782/2003, foretager en årlig supplerende betaling til landbrugerne.
1.  Medlemsstater, der i henhold til artikel 68 i forordning (EF) nr. 1782/2003 helt eller delvis har tilbageholdt den del af de nationale lofter, jf. artikel 41 i nærværende forordning, der svarer til den ammekopræmie eller den særlige præmie, som er nævnt i bilag VI til forordning (EF) nr. 1782/2003, foretager en årlig supplerende betaling til landbrugerne.
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Enhver beslutning, som en medlemsstat træffer i henhold til denne forordnings artikel 53-56, foretages i samråd med institutioner, der repræsenterer dens regionale myndigheder, og på grundlag af en konsekvensanalyse vedrørende beslutningens følger på regionalt plan.
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3
3.  Det første år, enkeltbetalingsordningen anvendes, kan de nye medlemsstater anvende den nationale reserve til efter objektive og ikkediskriminerende kriterier at tildele betalingsrettigheder til landbrugere inden for specifikke sektorer, der befinder sig i en særlig situation som følge af overgangen til enkeltbetalingsordningen, på en sådan måde, at der sikres ligebehandling af landbrugerne og undgås forvridning af markeds- og konkurrencevilkårene.
3.  Det første år, enkeltbetalingsordningen anvendes, kan de nye medlemsstater anvende den nationale reserve til efter objektive og ikkediskriminerende kriterier at tildele betalingsrettigheder til landbrugere inden for specifikke sektorer, der befinder sig i en særlig situation som følge af overgangen til enkeltbetalingsordningen, på en sådan måde, at der sikres ligebehandling af landbrugerne og undgås forvridning af markeds- og konkurrencevilkårene. Medlemsstater kan give særlig forrang til nye, unge landbrugere, familiebedrifter eller andre landbrugere med fortrinsret.
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 5
5.  De nye medlemsstater kan anvende den nationale reserve til efter objektive kriterier at tildele rettigheder til landbrugere i områder, der er omfattet af omstrukturerings- og/eller udviklingsprogrammer vedrørende en eller anden form for offentlig intervention, for at undgå, at jorden bliver opgivet, og/eller for at kompensere for særlige ulemper for landbrugerne i disse områder, på en sådan måde, at der sikres ligebehandling af landbrugerne og undgås forvridning af markeds- og konkurrencevilkårene.
5.  De nye medlemsstater kan anvende den nationale reserve til efter objektive kriterier at tildele rettigheder til landbrugere i områder, der er omfattet af omstrukturerings- og/eller udviklingsprogrammer vedrørende en eller anden form for offentlig intervention, for at undgå, at jorden bliver opgivet, og/eller for at kompensere for særlige ulemper for landbrugerne i disse områder, på en sådan måde, at der sikres ligebehandling af landbrugerne og undgås forvridning af markeds- og konkurrencevilkårene. Medlemsstater kan give særlig forrang til nye, unge landbrugere, familiebedrifter eller andre landbrugere med fortrinsret.
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 3
3.  Bortset fra tilfælde af force majeure eller usædvanlige omstændigheder, jf. artikel 36, stk. 1, kan en landbruger først overdrage sine betalingsrettigheder uden jord, når han i overensstemmelse med artikel 35 har aktiveret mindst 80 % af sine betalingsrettigheder i mindst et kalenderår, eller når han frivilligt har overdraget alle de betalingsrettigheder, som han ikke har anvendt inden for enkeltbetalingsordningens første anvendelsesår, til den nationale reserve.
3.  Bortset fra tilfælde af force majeure eller usædvanlige omstændigheder, jf. artikel 36, stk. 1, kan en landbruger først overdrage sine betalingsrettigheder uden jord, når han i overensstemmelse med artikel 35 har aktiveret mindst 70 % af sine betalingsrettigheder i mindst et kalenderår, eller når han frivilligt har overdraget alle de betalingsrettigheder, som han ikke har anvendt inden for enkeltbetalingsordningens første anvendelsesår, til den nationale reserve.
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. - 1 a (nyt)
Fra 2010 kan de medlemsstater, der træffer beslutning herom, afkoble den særlige støtte til producenter af ris, proteinafgrøder, tørret foder og nødder.
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 64
Fra 2010 indlemmer medlemsstaterne den støtte, der er til rådighed i henhold til de ordninger for koblet støtte, som er nævnt i punkt I, II og III i bilag X, i enkeltbetalingsordningen i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel.
Fra 2010 kan medlemsstaterne indlemme den støtte, der er til rådighed i henhold til de ordninger for koblet støtte, som er nævnt i punkt I, II og III i bilag X, i enkeltbetalingsordningen i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel.
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1
1.  De beløb, der er nævnt i bilag XI, og som var til rådighed til koblet støtte i henhold til de ordninger, som er nævnt i punkt I i bilag X, fordeler medlemsstaterne blandt landbrugerne i de pågældende sektorer efter objektive og ikkediskriminerende kriterier, idet de især tager hensyn til den støtte, som disse landbrugere enten direkte eller indirekte har modtaget i henhold til de pågældende støtteordninger i et eller flere år i perioden 2005 til 2008.
1.  De beløb, der er nævnt i bilag XI, og som var til rådighed til koblet støtte i henhold til de ordninger, som er nævnt i punkt I i bilag X, fordeler medlemsstaterne primært blandt landbrugerne i de pågældende sektorer efter objektive og ikkediskriminerende kriterier, idet de især tager hensyn til den støtte, som disse landbrugere enten direkte eller indirekte har modtaget i henhold til de pågældende støtteordninger eller produktionskvoter i et eller flere år i perioden 2005 til 2011.
Ændring 109
Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 a (nyt)
1a.  I begrundede tilfælde og på grundlag af objektive kriterier kan medlemsstaterne helt eller delvis fordele beløbene i stk. 1 mellem alle de landbrugere, hvis bedrifter ligger i den pågældende region.
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Medlemsstaterne forhøjer værdien af de betalingsrettigheder, landbrugerne har, på grundlag af de beløb, der følger af anvendelsen af stk. 1.
2.  Medlemsstaterne kan forhøje værdien af de betalingsrettigheder, landbrugerne har, på grundlag af de beløb, der følger af anvendelsen af stk. 1.
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1
De beløb, der var til rådighed til koblet støtte i henhold til de ordninger, som er nævnt i punkt II i bilag X, fordeler medlemsstaterne blandt landbrugerne i de pågældende sektorer i forhold til den støtte, som disse landbrugere modtog i henhold til de pågældende støtteordninger i perioden 2000 til 2002. Medlemsstaterne kan dog efter objektive og ikkediskriminerende kriterier vælge en senere repræsentativ periode.
De beløb, der var til rådighed til koblet støtte i henhold til de ordninger, som er nævnt i punkt II i bilag X, fordeler medlemsstaterne primært blandt landbrugerne i de pågældende sektorer i forhold til den støtte, som disse landbrugere modtog i henhold til de pågældende støtteordninger i perioden 2000 til 2002. Medlemsstaterne kan dog efter objektive og ikkediskriminerende kriterier vælge en senere repræsentativ periode.
Ændring 112
Forslag til beslutning
Kapitel 5 – overskrift
SÆRLIG STØTTE
SÆRLIGE STØTTEBETALINGER
Ændring 113
Forslag til beslutning
Artikel 68 – overskrift
Almindelige regler
Supplerende betalinger
Ændring 114
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. - 1 (nyt)
-1.  Medlemsstaterne kan senest den 1. januar 2010 og dernæst i tidsrummet fra den 1. oktober 2011 til og med 1. januar 2012 beslutte fra 2010 og/eller fra 2012 at anvende op til 15 % af deres nationale lofter, jf. artikel 41, til at yde støtte til landbrugerne:
Ændring 115
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 1 – indledning
1.  Medlemsstaterne kan senest den 1. august 2009 beslutte fra 2010 at anvende op til 10 % af deres nationale lofter, jf. artikel 41, til at yde støtte til landbrugerne:
1.  Medlemsstaterne kan beslutte, i overensstemmelse med stk. -1, at anvende op til 10 % af deres nationale lofter, jf. artikel 41, til at yde integreret støtte til landbrugerne eller til producentorganisationer eller -grupperinger med henblik på at fremme bæredygtige produktionsformer:
Ændring 116
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 1 – litra a – nr. i
i) særlige typer landbrug, som er vigtige for beskyttelsen eller forbedringen af miljøet
i) særlige typer landbrug, som er vigtige for beskyttelsen eller forbedringen af miljøet, klimaet, biodiversiteten og vandkvaliteten, herunder især økologisk landbrug og husdyrhold på friland
Ændring 117
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 1 – litra a – nr. iii
iii) at forbedre markedsføringen af landbrugsprodukter
iii) at forbedre markedsføringen, navnlig den regionale markedsføring, af landbrugsprodukter og disses konkurrenceevne
Ændring 118
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 1 – litra b
b) til at overvinde særlige ulemper for landbrugere, der producerer mælk, oksekød, fåre- og gedekød og ris i økonomisk sårbare eller miljømæssigt følsomme områder
b) til at overvinde særlige ulemper for landbrugere, der producerer mælk og ris i økonomisk sårbare eller miljømæssigt følsomme områder samt producenter af oksekød, fåre- og gedekød
Ændring 119
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 1 – litra c
c) i områder, der er omfattet af omstrukturerings- og/eller udviklingsprogrammer, for at undgå, at jorden bliver opgivet, og/eller for at kompensere for særlige ulemper for landbrugerne i disse områder
c) i områder, der er omfattet af omstrukturerings- og/eller udviklingsprogrammer, for at undgå, at jorden bliver opgivet, og/eller for at kompensere for særlige ulemper for landbrugerne i disse områder; der gives særlig forrang til nye, unge landbrugere, familiebedrifter eller andre landbrugere med fortrinsret, navnlig producenter, som er medlem af en producentorganisation eller et landbrugskooperativ
Ændring 120 + 191
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 1 – litra d
d) i form af bidrag til afgrødeforsikringspræmier, jf. artikel 69
udgår
Ændring 121 + 191
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 1 – litra e
e) gensidige fonde i forbindelse med dyre- og plantesygdomme, jf. artikel 70.
udgår
Ændring 122
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne kan, i overensstemmelse med stk. -1, beslutte fra det efterfølgende kalenderår at anvende op til 5 % af deres nationale lofter, jf. artikel 41, til at yde støtte til landbrugerne eller til producentorganisationer eller -grupperinger i form af:
a) bidrag til forsikringspræmier i overensstemmelse med de i artikel 69 fastsatte betingelser, eller
b) bidrag til gensidige fonde i overensstemmelse med de i artikel 70 fastsatte betingelser.
Ændring 123
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 3
3.  Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, litra b), må kun ydes:
3.  Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, litra b), må kun ydes i det omfang, det er nødvendigt for at skabe et incitament til at bevare det nuværende beskæftigelses- og produktionsniveau.
a) hvis enkeltbetalingsordningen er gennemført fuldstændigt i den pågældende sektor i henhold til artikel 54, 55 og 71.
b) i det omfang, det er nødvendigt for at skabe et incitament til at bevare det nuværende produktionsniveau.
Ændring 124
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 4
4.  Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af de nationale lofter, jf. artikel 41. Medlemsstaterne kan fastsætte et maksimum for hver foranstaltning.
4.  Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, litra a) og b), må højst udgøre en procentdel i overensstemmelse med Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence1. Medlemsstaterne kan fastsætte et maksimum for hver foranstaltning.
1 EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.
Ændring 125
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 5 – litra a
a) i stk. 1, litra a) og d), ydes som årlige supplerende betalinger
a) i stk. 1, litra a), og stk. 1a, litra a), ydes som årlige supplerende betalinger
Ændring 126
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 5 – litra d
d) i stk. 1, litra e), ydes som godtgørelser, jf. artikel 70.
d) i stk. 1a, litra b), ydes som godtgørelser, jf. artikel 70.
Ændring 127
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 6
6.  Betalingsrettigheder med forhøjet enhedsværdig og supplerende betalingsrettigheder, jf. stk. 5, litra c), må kun overdrages, hvis der sammen med rettighederne overdrages et tilsvarende antal hektar.
udgår
Ændring 128
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 7
7.  Støtten til foranstaltningerne i stk. 1 skal være i overensstemmelse med andre EF-foranstaltninger og -politikker.
7.  Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 128, stk. 2, betingelserne for at yde den støtte, der er omhandlet i denne afdeling, især for at sikre, at den er i overensstemmelse med andre EF-foranstaltninger og -politikker.
Ændring 129
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 7 a (nyt)
7α. Medlemsstaterne meddeler hvert år Kommissionen de planlagte foranstaltninger og offentliggør betingelserne og kriterierne for støtten, oplysninger om modtagerne og de beløb, de har fået tildelt.
Ændring 130
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 8 – litra a
a) i stk. 1, litra a), b), c) og d), ved at foretage en lineær nedsættelse af de rettigheder, der er tildelt landbrugerne og/eller som stammer fra den nationale reserve
a) i stk. 1, litra a), b) og c) og stk. 1a, litra a), ved at foretage en lineær nedsættelse af de rettigheder, der er tildelt landbrugerne og/eller som stammer fra den nationale reserve
Ændring 131
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 8 – litra b
b) i stk. 1, litra e), ved om nødvendigt at foretage en lineær nedsættelse af en eller flere af de betalinger, der skal foretages til modtagerne i overensstemmelse med dette afsnit og inden for de grænser, der er fastsat i stk. 1 og 3.
b) i stk. 1a, litra b), ved om nødvendigt at foretage en lineær nedsættelse af en eller flere af de betalinger, der skal foretages til modtagerne i overensstemmelse med dette afsnit.
Ændring 132
Forslag til beslutning
Artikel 68 – stk. 9
9.  Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 128, stk. 2 betingelserne for at yde den støtte, der er omhandlet i denne afdeling, især for at sikre, at den er i overensstemmelse med andre EF-foranstaltninger og -politikker, og for at undgå kumulering af støtte.
udgår
Ændring 133
Forslag til beslutning
Artikel 69 – overskrift
Afgrødeforsikring
Forsikringer
Ændring 134
Forslag til beslutning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Medlemsstaterne kan yde finansielle bidrag til præmier til forsikring af afgrøder mod tab som følge af ugunstige vejrforhold.
1.  Medlemsstaterne kan yde finansielle bidrag til forsikringspræmier, hvis der er truffet relevante forholdsregler mod velkendte risici med henblik på at kompensere for
a) tab som følge af ugunstige vejrforhold sidestillet med naturkatastrofer
b) andre tab som følge af vejrforhold
c) økonomiske tab som følge af dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb.
Hver medlemsstat eller region gennemfører særlige undersøgelser for at indsamle sammenlignelige statistiske eller aktuarmæssige oplysninger.
Ændring 135
Forslag til beslutning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
I denne artikel forstås ved: "økonomiske tab" ekstraomkostninger, som en landbruger påføres som følge af ekstraordinære foranstaltninger, landbrugeren må træffe for at begrænse leverancerne til markedet eller omfattende produktionstab. Omkostninger, som der kan ydes kompensation for i henhold til andre fællesskabsbestemmelser, og omkostninger i forbindelse med anvendelsen af andre sundheds- og veterinær- eller plantesundhedsforanstaltninger betragtes ikke som økonomiske tab.
Ændring 136
Forslag til beslutning
Artikel 69 – stk. 2 og 3
2.  Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. landbruger, fastsættes til 60 % af forsikringspræmien. Medlemsstaterne kan beslutte at forhøje det finansielle bidrag til 70 % under hensyntagen til vejrforholdene eller forholdene i den pågældende sektor.
2.  Det finansielle bidrag fastsættes til 60 % af forsikringspræmien, enten betalt individuelt eller i givet fald kollektivt, hvis forsikringskontrakten er indgået af en producentorganisation. Medlemsstaterne kan beslutte at forhøje det finansielle bidrag til 70 % under hensyntagen til vejrforholdene eller forholdene i den pågældende sektor.
Medlemsstaterne kan sætte grænser for, hvor stor en præmie, der kan ydes finansielt bidrag til.
Medlemsstaterne kan sætte grænser for, hvor stor en præmie der kan ydes finansielt bidrag til.
3.  Afgrødeforsikringen dækker kun, hvis de ugunstige vejrforhold er blevet officielt anerkendt af myndighederne i den pågældende medlemsstat.
Ændring 137
Forslag til beslutning
Artikel 69 – stk. 5
5.  De finansielle bidrag udbetales direkte til den berørte landbruger.
5.  De finansielle bidrag udbetales direkte til den berørte landbruger eller i givet fald til den producentorganisation, som indgik kontrakten på baggrund af sit medlemstal.
Ændring 138
Forslag til beslutning
Artikel 69 – stk. 6 – afsnit 1
6.  Medlemsstaternes udgifter til de finansielle bidrag medfinansieres af EF ved hjælp af de midler, der er nævnt i artikel 68, stk. 1, med 40 % af de støtteberettigede forsikringspræmier, jf. nærværende artikels stk. 2.
6.  Medlemsstaternes udgifter til de finansielle bidrag medfinansieres af EF ved hjælp af de midler, der er nævnt i artikel 68, stk. 1a, med 50 % af de støtteberettigede forsikringspræmier, jf. nærværende artikels stk. 2.
For så vidt angår de nye medlemsstater forøges den i første afsnit omtalte sats dog til 70 %.
Ændring 139
Forslag til beslutning
Artikel 70 – overskrift
Gensidige fonde i forbindelse med dyre- og plantesygdomme
Gensidige fonde
Ændring 140
Forslag til beslutning
Artikel 70 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne kan ved hjælp af finansielle bidrag til gensidige fonde sørge for, at der ydes finansiel kompensation til landbrugere for økonomiske tab ved udbrud af dyre- eller plantesygdomme.
1.  Medlemsstaterne kan ved hjælp af finansielle bidrag til gensidige fonde sørge for, at der ydes finansiel kompensation til landbrugere for økonomiske tab ved naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, udbrud af dyre- eller plantesygdomme, hvis der er truffet relevante forholdsregler. Disse fonde kan administreres af producent- og/eller brancheorganisationer i henhold til de vilkår og bestemmelser, som er fastsat i artikel 122 og 123 i forordning (EF) nr. 1234/2007.
Disse fonde kan udgøre et supplement til de nationale landbrugsforsikringsordninger.
Ændring 141 + 205
Forslag til beslutning
Artikel 70 – stk. 2 – litra a
(a) "gensidig fond" en ordning, som medlemsstaten har godkendt i henhold til national ret, og som giver de tilsluttede landbrugere mulighed for at forsikre sig selv, og som giver mulighed for at yde kompensation til de tilsluttede landbrugere, der rammes af økonomiske tab forårsaget af udbrud af en dyre- eller plantesygdom
a) "gensidig fond" en ordning, som medlemsstaten har godkendt i henhold til national ret og EU-ret, og som giver de tilsluttede landbrugere mulighed for at forsikre sig selv, og som giver mulighed for at yde kompensation til de tilsluttede landbrugere, der rammes af økonomiske tab for deres landbrug forårsaget af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold eller udbrud af en karantænekrævende dyre- eller plantesygdom, eller som giver tilsluttede landbrugere mulighed for at forsikre sig selv ved at yde kompensation til de tilsluttede landbrugere, der rammes af direkte tab forårsaget af udbrud af en karantænekrævende dyre- eller plantesygdom
Ændring 142
Forslag til beslutning
Artikel 70 – stk. 2 – litra b
b) "økonomiske tab" ekstraomkostninger, som en landbruger påføres som følge af ekstraordinære foranstaltninger, landbrugeren må træffe for at begrænse leverancerne til markedet eller omfattende produktionstab. Omkostninger, som der kan ydes kompensation for i henhold til andre EF-bestemmelser, og omkostninger i forbindelse med anvendelsen af andre sundheds- og veterinær- eller plantesundhedsforanstaltninger betragtes ikke som økonomiske tab.
b) "økonomiske tab" ekstraomkostninger, som en landbruger påføres som følge af ekstraordinære foranstaltninger, landbrugeren må træffe for at begrænse leverancerne til markedet, omkostningerne ved en nødvaccination eller omfattende produktionstab. Omkostninger, som der kan ydes kompensation for i henhold til andre EF-bestemmelser, og omkostninger i forbindelse med anvendelsen af andre sundheds- og veterinær- eller plantesundhedsforanstaltninger betragtes ikke som økonomiske tab
Ændring 143
Forslag til beslutning
Artikel 70 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba) "ugunstige vejrforhold" vejrforhold, som kan sidestilles med en naturkatastrofe, såsom frost, hagl, is, regn, skovbrande eller tørke, der tilintetgør mere end 30 % af en given landbrugers gennemsnitlige årlige produktion i den foregående treårsperiode eller af et treårsgennemsnit baseret på den foregående femårsperiode, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes
Ændring 144
Forslag til beslutning
Artikel 70 – stk. 2 – litra b b (nyt)
bb) "relevante sikkerhedsforanstaltninger" foranstaltninger til sikring af det højst mulige niveau for dyrevelfærd og plantesundhed.
Ændring 206 + 145
Forslag til beslutning
Artikel 70 – stk. 3 – afsnit 1
3.  De gensidige fonde betaler finansiel kompensation direkte til de tilsluttede landbrugere, som rammes af økonomiske tab.
3.  De gensidige fonde betaler finansiel kompensation direkte til de tilsluttede landbrugere, som rammes af økonomiske eller direkte tab, såfremt de har truffet de relevante sikkerhedsforanstaltninger.
Ændring 146
Forslag til beslutning
Artikel 70 – stk. 6 – afsnit 1
6.  EF medfinansierer 40 % af medlemsstaternes støtteberettigede udgifter til de finansielle bidrag, jf. stk. 4, ved hjælp af de midler, der er nævnt i artikel 68, stk. 1.
6.  EF medfinansierer 50 % af medlemsstaternes støtteberettigede udgifter til de finansielle bidrag, jf. stk. 4, ved hjælp af de midler, der er nævnt i artikel 68, stk. 1a.
For så vidt angår de nye medlemsstater forøges den i første afsnit omtalte sats dog til 70 %.
Ændring 147
Forslag til forordning
Afsnit III – kapitel 5 – artikel 70 a (ny)
Artikel 70a
Særlig støtte til mælkeproducenter
1.  Såfremt der i et regnskabsår på baggrund af de i henhold til forordning (EF) nr. 1290/2005 udarbejdede udgiftsprofiler resterer en margen på mindst 600 000 000 EUR i finansoverslagets rubrik 2, stilles dette beløb minus den pågældende margen til rådighed for særlig støtte til mælkeproducenterne.
2.  Samtidig med at Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet sit foreløbige forslag til budget for regnskabsåret, forelægger den også sit overslag over den særlige støtte til mælkeproducenterne.
3.  Den særlige støtte til mælkeproducenterne kan ydes til følgende foranstaltninger:
a) særlig støtte i henhold til artikel 68, stk. 1, litra b)
b) foranstaltninger i henhold til artikel 20 og artikel 36, litra a), i forordning (EF) nr. 1698/2005, hvis de umiddelbart bidrager til en fremme af landbrugsbedrifter.
4.  På grundlag af det i stk. 2 anførte overslag meddeler medlemsstaterne senest den 15. oktober det pågældende år Kommissionen, hvilke foranstaltninger der vil blive anvendt i henhold til stk. 3.
5.  Fordelingen mellem medlemsstaterne af de særlige støttemidler til mælkeproducenterne foretages i overensstemmelse med den enkelte stats referencemængde for mælk, jf. bilag I i Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter1.
1 EUT L 270 af 21.10.2003, s. 123.
Ændring 148
Forslag til forordning
Artikel 71
For 2009, 2010 og 2011 ydes der støtte til landbrugere, som producerer ris henhørende under KN-kode 1006 10 på de betingelser, der er fastsat i denne afdeling.
Der ydes støtte til landbrugere, som producerer ris henhørende under KN-kode 1006 10 på de betingelser, der er fastsat i denne afdeling.
Ændring 149
Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 2 – tabel

Kommissionens forslag

(EUR/ha)

2009

2010 og 2011

Bulgarien

345,255

172,627

Grækenland

561,00

280,5

Spanien

476,25

238,125

Frankrig

411,75

205,875

Italien

453,00

226,5

Ungarn

232,50

116,25

Portugal

453,75

226,875

Rumænien

126,075

63,037

Ændring

(EUR/ha)

2009 til 2013

Bulgarien

345,255

Grækenland

561,00

Spanien

476,25

Frankrig

411,75

Italien

453,00

Ungarn

232,50

Portugal

453,75

Rumænien

126,075

Ændring 150
Forslag til forordning
Afdeling 1 a (ny)
AFDELING 1A
præmie for proteinafgrøder
Artikel 74a
Anvendelsesområde
Der ydes støtte til landbrugere, som producerer proteinafgrøder på de i denne afdeling fastsatte betingelser.
Proteinafgrøder omfatter:
a) ærter henhørende under KN-kode 0713 10
b) valksbønner og hestebønner henhørende under KN-kode 0713 50
c) sødlupiner henhørende under KN-kode 1209 29 50.
Artikel 74b
Betingelser og støttens størrelse
Støtten udgør 55,57 EUR pr. hektar proteinafgrøder høstet efter, at de er grønmodne.
Afgrøder, der dyrkes på fuldt tilsåede arealer og i overensstemmelse med lokale normer, men som ikke når at blive grønmodne som følge af usædvanlige vejrforhold, der anerkendes af den pågældende medlemsstat, forbliver dog støtteberettigede, såfremt de pågældende arealer ikke anvendes til andre formål indtil dette vækststadium.
Artikel 74c
Areal
1.  Der fastsættes et maksimalt garantiareal på 1 400 000 ha, som der kan ydes støtte for.
2.  Såfremt det areal, for hvilket der ansøges om støtte, overstiger det maksimale garantiareal, foretages der efter proceduren omhandlet i artikel 128, stk. 2, det pågældende år en proportional nedsættelse af det areal pr. landbruger, for hvilket der ansøges om støtte.
Ændring 151
Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1 – litra a
a)  66,32 EUR for produktionsåret 2009/10 og 2010/11
-  66,32 EUR for produktionsåret 2009/10, 2010/11, 2011/12 og 2012/13;
Ændring 152
Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1 – litra b
b)  33,16 EUR for produktionsåret 2011/12 og 2012/13.
udgår
Ændring 153
Forslag til forordning
Afdeling 3 – Artikel 77 til 81
Afdeling 3 udgår
Ændring 154
Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2
2.  Støtten ydes for højst fem på hinanden følgende år fra det produktionsår, hvor den tærskel på 50 %, der er nævnt i stk. 1, er nået, dog senest for produktionsåret 2013/14.
2.  Støtten ydes indtil produktionsåret 2013/14.
Ændring 187 + 198 + 209
Forslag til forordning
Afdeling 6 a (ny)
AFDELING 6A
TOBAKSSTØTTE
Artikel 87a
Anvendelsesområde
For høstårene 2010, 2011 og 2012 kan der ydes støtte til landbrugere, der producerer råtobak henhørende under KN-kode 2401 i henhold til de betingelser der fastsættes i denne afdeling.
Artikel 87b
Betingelser for støtteberettigelse
Støtte udbetales til landbrugere, som i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for råtobak1 i kalenderårene 2000, 2001 og 2002 fik udbetalt tobakspræmie, og til de landbrugere, der modtog produktionskvoter for tobak i løbet af perioden 1. januar 2002 til 31. december 2005. Der gælder følgende betingelser for udbetaling af støtten:
a) at tobakken stammer fra et produktionsområde i medfør af bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 2848/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår præmieordningen, produktionskvoterne og den særstøtte, der ydes til producentsammenslutningerne, i tobakssektoren2.
b) at kvalitetskravene i forordning (EF) nr. 2848/98, er overholdt;
c) at landbrugeren leverer tobaksbladene til den virksomhed, der foretager den første forarbejdning, i henhold til en dyrkningskontrakt;
d) at den ydes på en sådan måde, at landbrugerne sikres samme behandling, og/eller efter objektive kriterier, såsom at tobaksproducenterne befinder sig i en mål 1-region, eller at de producerer sorter af en bestemt kvalitet.
Når den generelle arealbetalingsordnings anvendelsesperiode er udløbet, jf. artikel 111,og hvis denne afdeling finder anvendelse, tildeles produktionskvoterne senest ved udgangen af enkeltbetalingsordningens første anvendelsesår.
Artikel 87c
Beløb
Det maksimale totale støttebeløb, inklusive de beløb, der skal overføres til Fællesskabsfonden for Tobak, som der refereres til i Artikel 87d, fastsættes således:
mio.  EUR
2010-2012
Tyskland 21,287
Spanien 70,599
Frankrig 48,217
Italien (undtagen Puglia)
Portugal 8,468
2009-2012
Ungarn pm
Bulgarien pm
Rumænien pm
Polen pm
Artikel 87d
Overførsel til Fællesskabsfonden for Tobak
Et beløb svarende til 5 % af den støtte, der er tildelt i overensstemmelse med dette afsnit for kalenderåret 2010 til 2012, tjener til finansiering af oplysningskampagner, der tilrettelægges af Fællesskabsfonden for Tobak, jf. artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2075/92.
1 EFT L 215 af 30.7.1992, s. 70.
2 EFT L 358 af 31.12.1998, s. 17.
Ændring 155
Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 4
4.  Præmien for hvert moderfår er på 21 EUR. For landbrugere, der afsætter fåremælk eller fåremælksprodukter, er præmien pr. moderfår dog på 6,8 EUR.
4.  Præmien for hvert moderfår er på 21 EUR. For landbrugere, der afsætter fåremælk eller fåremælksprodukter, er præmien pr. moderfår dog på 16,8 EUR.
Ændring 156
Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 5
5.  Præmien for hver moderged er på 6,8 EUR.
5.  Præmien for hver moderged er på 16,8 EUR.
Ændring 157
Forslag til forordning
Artikel 98 – litra a
a) "region": en medlemsstat eller en region i en medlemsstat efter den pågældende medlemsstats valg
udgår
Ændring 158
Forslag til forordning
Artikel 112 a (ny)
Artikel 112a
National reserve
1.  Medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning, opretter en national reserve, der omfatter forskellen mellem de lofter, der er fastsat i bilag VIIIa, og summen af de faktisk udbetalte direkte betalinger i det givne år.
2.  Medlemsstaterne kan anvende den nationale reserve til at yde betalinger til gennemførelsen af foranstaltningerne i artikel 68 efter objektive kriterier og således, at der sikres ligebehandling af landbrugerne og undgås brud på markedsprincipper og konkurrenceforvridning.
Ændring 160
Forslag til forordning
Artikel 113 - stk. 4 - afsnit 2 - litra b a (nyt)
ba) kravene i punkt C i bilag II anvendes fra 1. januar 2013.
Ændring 161
Forslag til forordning
Artikel 123
Artikel 123
udgår
Finansiel overførsel med henblik på omstrukturering i tobaksområderne
Fra regnskabsåret 2011 stilles der 484 mio. EUR til rådighed som supplerende EF-støtte til foranstaltninger i tobaksproducerende områder som led i programmer for udvikling af landdistrikterne, som finansieres af ELFUL, for de medlemsstater, hvor tobaksproducenterne i 2000, 2001 og 2002 modtog støtte i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2075/92.
Ændring 162
Forslag til forordning
Artikel 129 – litra t
t) for så vidt angår bomuld, gennemførelsesbestemmelser vedrørende:
udgår
i) beregningen af nedsættelsen af støtten i henhold til artikel 80, stk. 3
ii) de godkendte brancheorganisationer, navnlig deres finansiering og et kontrol- og sanktionssystem.
Ændring 163
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 132 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 378/2007
Artikel 1 − stk. 5
5.  De satser for frivillig graduering, der gælder for en landbruger som følge af anvendelsen af artikel 7 i forordning (EF) nr. XXX/2008 [denne forordning], minus 5 procentpoint, fratrækkes den sats for frivillig graduering, som medlemsstaterne anvender i henhold til stk. 4 i nærværende artikel. Både den procentdel, der skal fratrækkes, og den endelige frivillige gradueringsprocentdel skal være lig med eller over 0.
5.  De satser for frivillig graduering, der gælder for en landbruger som følge af anvendelsen af artikel 7 i forordning (EF) nr. XXX/2008 [denne forordning], minus 5 procentpoint, fratrækkes den sats for frivillig graduering, som medlemsstaterne anvender i henhold til stk. 4 i nærværende artikel. Både den procentdel, der skal fratrækkes, og den endelige frivillige gradueringsprocentdel skal være lig med eller over 0. Dog bør ingen tilpasninger medføre en samlet reduktion i den ELFUL-støtte, der allerede er tildelt programmer for udvikling af landdistrikterne, således som fastsat i den formelle afgørelse fra Kommissionen om godkendelse af disse.
Ændring 164
Forslag til forordning
Artikel 133 a (ny)
Artikel 133a
Undersøgelse af udgifterne til overholdelse af lovgivningen
Kommissionen foretager en undersøgelse af landbrugernes faktiske udgifter til overholdelse af sådan EU-lovgivning inden for miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed, som fastsætter strengere krav end dem, der gælder for importerede produkter. Denne lovgivning omfatter bl.a. de forordninger og direktiver i bilag II, der ligger til grund for krydsoverensstemmelsesordningen, samt de standarder, der er defineret som god landbrugs- og miljømæssig stand i bilag III, som også udgør en del af krydsoverensstemmelseskravene.
Undersøgelsen vurderer ovennævnte udgifter til overholdelse i alle medlemsstaterne. Udgifterne kan variere fra medlemsstat til medlemsstat og endog fra region til region inden for medlemsstaterne alt efter forskellene i deres klimatiske, geologiske, økonomiske og sociale forhold og deres produktionsmæssige kendetegn.
Ændring 165
Forslag til forordning
Bilag I – række 3 – kolonne 2
Afsnit IV, kapitel 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003
Afsnit IV, kapitel 1, afdeling 1a, i denne forordning.
Ændring 166
Forslag til forordning
Bilag II – punkt A – nr. 4

Kommissionens forslag

4.

Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1)

Artikel 4 og 5

Ændring

4.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (EFT L 372 af 27.12.2006, s. 19)

Artikel 6

Ændring 167
Forslag til forordning
Bilag II – punkt A a (nyt)

Ændring

Aa

Arbejdspladssikkerhed

8a

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1)

Artikel 6

8b

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

(EFT L 262 af 17.10.2000, s. 21)

Artikel 3, 6, 8 og 9

8c

Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen

(EUT L 216 af 20.8.1994, s. 12)

8d

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF)

(EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50)

Artikel 3, artikel 4 til 12

Ændring 168
Forslag til forordning
Bilag III – kolonne 2 – overskrift
Normer
Eksempler på relevante krav
Ændring 194
Forslag til forordning
Bilag III – række 4 – kolonne 2 – led 2a ny
-  Eventuelt oprettelse og/eller bevarelse af levesteder
Ændring 169
Forslag til forordning
Bilag III – række 4 – kolonne 2 – led 3
-  Bevarelse af landskabstræk, herunder eventuelt hække, vandhuller, grøfter og træer i rækker, i grupper eller enkeltstående og markbræmmer
-  Bevarelse af landskabstræk
Ændring 171
Forslag til forordning
Bilag III – række 5 – kolonne 2 – led 1
-  Anlæggelse af bræmmer langs søer og vandløb
-  Anlæggelse af bræmmer langs søer og vandløb under overholdelse af den relevante fælles lovgivning om beskyttelse af overfladevand
Ændring 172
Forslag til forordning
Bilag IV

Kommissionens forslag

mio. EUR

Kalenderår

2009

2010

2011

2012

Belgien

583,2

570,9

563,1

553,9

Tjekkiet

773,0

Danmark

985,9

965,3

954,6

937,8

Tyskland

5 467,4

5 339,2

5 269,3

5 178,0

Estland

88,9

Irland

1 283,1

1 264,0

1 247,1

1 230,0

Grækenland

2 567,3

2 365,5

2 348,9

2 324,1

Spanien

5 171,3

5 043,4

5 019,1

4 953,5

Frankrig

8 218,5

8 021,2

7 930,7

7 796,2

Italien

4 323,6

4 103,7

4 073,2

4 023,3

Cypern

48,2

Letland

130,5

Litauen

337,9

Luxembourg

35,2

34,5

34,0

33,4

Ungarn

1 150,9

Malta

4,6

Nederlandene

841,5

827,0

829,4

815,9

Østrig

727,7

718,2

712,1

704,9

Polen

2 730,5

Portugal

635,8

623,0

622,6

622,6

Slovenien

129,4

Slovakiet

335,9

Finland

550,0

541,2

536,0

529,8

Sverige

731,7

719,9

710,6

699,8

Det Forenede Kongerige

3 373,0

3 340,4

3 335,8

3 334,9

Ændring

mio. EUR

Kalenderår

2009

2010

2011

2012

Belgien

p.m

p.m

p.m

p.m

Tjekkiet

p.m

p.m

p.m

p.m

Danmark

p.m

p.m

p.m

p.m

Tyskland

p.m

p.m

p.m

p.m

Estland

p.m

p.m

p.m

p.m

Irland

p.m

p.m

p.m

p.m

Grækenland

p.m

p.m

p.m

p.m

Spanien

p.m

p.m

p.m

p.m

Frankrig

p.m

p.m

p.m

p.m

Italien

p.m

p.m

p.m

p.m

Cypern

p.m

p.m

p.m

p.m

Letland

p.m

p.m

p.m

p.m

Litauen

p.m

p.m

p.m

p.m

Luxembourg

p.m

p.m

p.m

p.m

Ungarn

p.m

p.m

p.m

p.m

Malta

p.m

p.m

p.m

p.m

Nederlandene

p.m

p.m

p.m

p.m

Østrig

p.m

p.m

p.m

p.m

Polen

p.m

p.m

p.m

p.m

Portugal

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovenien

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovakiet

p.m

p.m

p.m

p.m

Finland

p.m

p.m

p.m

p.m

Sverige

p.m

p.m

p.m

p.m

Det Forenede Kongerige

p.m

p.m

p.m

p.m

Ændring 173
Forslag til forordning
Bilag VIII – tabel 1 og 2

Kommissionens forslag

Tabel 1

(1000 EUR)

Medlemsstat

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 og følgende år

Belgien

614 179

611 901

613 281

613 281

614 661

614 661

614 661

614 661

Danmark

1 030 478

1 031 321

1 043 421

1 043 421

1 048 999

1 048 999

1 048 999

1 048 999

Tyskland

5 770 254

5 781 666

5 826 537

5 826 537

5 848 330

5 848 330

5 848 330

5 848 330

Irland

1 342 268

1 340 737

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Grækenland

2 367 713

2 209 591

2 210 829

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

Spanien

4 838 512

5 070 413

5 114 250

5 139 246

5 139 316

5 139 316

5 139 316

5 139 316

Frankrig

8 404 502

8 444 468

8 500 503

8 504 425

8 518 804

8 518 804

8 518 804

8 518 804

Italien

4 143 175

4 277 633

4 320 238

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

Luxembourg

37 051

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

Nederlandene

853 090

853 169

886 966

886 966

904 272

904 272

904 272

904 272

Østrig

745 561

747 298

750 019

750 019

751 616

751 616

751 616

751 616

Portugal

589 723

600 296

600 370

605 967

605 972

605 972

605 972

605 972

Finland

566 801

565 823

568 799

568 799

570 583

570 583

570 583

570 583

Sverige

763 082

765 229

768 853

768 853

770 916

770 916

770 916

770 916

Det Forenede Kongerige

3 985 834

3 986 361

3 987 844

3 987 844

3 987 849

3 987 849

3 987 849

3 987 849

Tabel 2*

(1000 EUR)

Medlemsstat

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 og følgende år

Bulgarien

287 399

328 997

409 587

490 705

571 467

652 228

732 986

813 746

Tjekkiet

559 622

647 080

735 801

821 779

909 164

909 164

909 164

909 164

Estland

60 500

70 769

80 910

91 034

101 171

101 171

101 171

101 171

Cypern

31 670

38 845

43 730

48 615

53 499

53 499

53 499

53 499

Letland

90 016

104 025

118 258

132 193

146 355

146 355

146 355

146 355

Litauen

230 560

268 746

305 964

342 881

380 064

380 064

380 064

380 064

Ungarn

807 366

935 912

1 064 312

1 191 526

1 318 542

1 318 542

1 318 542

1 318 542

Malta

3 434

3 851

4 268

4 685

5 102

5 102

5 102

5 102

Polen

1 877 107

2 164 285

2 456 894

2 742 771

3 033 549

3 033 549

3 033 549

3 033 549

Rumænien

623 399

713 207

891 072

1 068 953

1 246 821

1 424 684

1 602 550

1 780 414

Slovenien

87 942

102 047

116 077

130 107

144 236

144 236

144 236

144 236

Slovakiet

240 014

277 779

314 692

351 377

388 191

388 191

388 191

388 191

* Lofter beregnet under hensyntagen til planen for stigninger, jf. artikel 110.

Ændring

Tabel 1

(1000 EUR)

Medlemsstat

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 og følgende år

Belgien

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Danmark

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Tyskland

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Irland

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Grækenland

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Spanien

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Frankrig

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Italien

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Luxembourg

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Nederlandene

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Østrig

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Portugal

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Finland

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Sverige

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Det Forenede Kongerige

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Tabel 2

(1000 EUR)

Medlemsstat

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 og følgende år

Bulgarien

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Tjekkiet

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Estland

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Cypern

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Letland

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Litauen

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Ungarn

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Malta

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Polen

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Rumænien

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovenien

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovakiet

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Ændring 174
Forslag til forordning
Bilag X – del I – led 2
- fra 2010 den præmie for proteinafgrøder, der er fastsat i afsnit IV, kapitel 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003
udgår
Ændring 175
Forslag til forordning
Bilag X – del I – led 3
- fra 2010 den afgrødespecifikke betaling for ris, der er fastsat i afsnit IV, kapitel III, i forordning (EF) nr. 1782/2003 og i afsnit IV, kapitel 1, afdeling 1, i nærværende forordning, i overensstemmelse med den tidsplan, som er omhandlet i artikel 72, stk. 2, i nærværende forordning
- fra 2013 den afgrødespecifikke betaling for ris, der er fastsat i afsnit IV, kapitel III, i forordning (EF) nr. 1782/2003 og i afsnit IV, kapitel 1, afdeling 1, i nærværende forordning, i overensstemmelse med den tidsplan, som er omhandlet i artikel 72, stk. 2, i nærværende forordning
Ændring 176
Forslag til forordning
Bilag X – del I – led 5
- fra 2011 den forarbejdningsstøtte til tørret foder, der er fastsat i del II, afsnit I, kapitel IV, afdeling I, underafdeling I, i forordning (EF) nr. 1234/2007
udgår
Ændring 177
Forslag til forordning
Bilag X – del I – led 6
- fra 2011 den støtte til forarbejdning af hør til fiberproduktion, der er fastsat i del II, afsnit I, kapitel IV, afdeling I, underafdeling II, i forordning (EF) nr. 1234/2007, i overensstemmelse med den tidsplan, der er omhandlet i nævnte underafdeling.
- fra 2013 den støtte til forarbejdning af hør til fiberproduktion, der er fastsat i del II, afsnit I, kapitel IV, afdeling I, underafdeling II, i forordning (EF) nr. 1234/2007, i overensstemmelse med den tidsplan, der er omhandlet i nævnte underafdeling.
Ændring 178
Forslag til forordning
Bilag X – del I – led 7
- fra 2011 den kartoffelstivelsespræmie, der er fastsat i artikel [95a] i forordning (EF) nr. 1234/2007, og i overensstemmelse med tidsplanen i artikel 75 i nærværende forordning den støtte til stivelseskartofler, som er fastsat i nævnte artikel.
- fra 2013 den kartoffelstivelsespræmie, der er fastsat i artikel [95a] i forordning (EF) nr. 1234/2007, og i overensstemmelse med tidsplanen i artikel 75 i nærværende forordning den støtte til stivelseskartofler, som er fastsat i nævnte artikel.
Ændring 179
Forslag til forordning
Bilag X – del I a (ny)
Ia
Fra 2010, hvis en medlemsstat ikke træffer den beslutning, der er nævnt i artikel 64, i nærværende forordning:
- den præmie for proteinafgrøder, der er fastsat i afsnit IV, kapitel 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003
- den afgrødespecifikke betaling for ris, der er fastsat i afsnit IV, kapitel 3, i forordning (EF) nr. 1782/2003 og afsnit IV, kapitel 1, afdeling 1, i nærværende forordning, i overensstemmelse med den tidsplan, som er omhandlet i artikel 72, stk. 2, i nærværende forordning
- den forarbejdningsstøtte til tørret foder, der er fastsat i del II, afsnit I, kapitel IV, afdeling I, underafdeling I, i forordning (EF) nr. 1234/2007.
Ændring 180
Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Tørret foder"
Tabel "Tørret foder" udgår
Ændring 181
Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Proteinafgrøder"
Tabel "Proteinafgrøder" udgår
Ændring 182
Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Ris" – kolonne 2010-2012
Kolonne 2010
udgår
Kolonne 2011
Kolonne 2012
Ændring 183
Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Lange hørfibre" – kolonne 2011-2012
Kolonne 2011
udgår
Kolonne2012
Ændring 184
Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Forarbejdningsstøtte - kartoffelstivelse" – kolonne 2011-2012
Kolonne 2011
udgår
Kolonne2012
Ændring 185
Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Støtte til producenter af stivelseskartofler" – kolonne 2011-2012
Kolonne 2011
udgår
Kolonne 2012
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik