Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0104(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0401/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0401/2008

Συζήτηση :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 19/11/2008 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0550

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 550kWORD 244k
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Τροποποιήσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής *
P6_TA(2008)0550A6-0401/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. […]/2008 (COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0306),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0241/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0401/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Όσον αφορά τα σιτηρά, το σύστημα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα του τομέα και ο προσανατολισμός του προς την αγορά, διατηρώντας συγχρόνως το ρόλο της παρέμβασης ως διχτυού ασφαλείας σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς και διευκολύνοντας την ανταπόκριση των γεωργών στις συνθήκες της αγοράς. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος παρέμβασης για τον αραβόσιτο προβλεπόταν η αναθεώρηση ολόκληρου του συστήματος παρέμβασης για τα σιτηρά στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου, βάσει ανάλυσης η οποία επεσήμανε ότι ενδέχετο να καταστεί αναγκαία μια επιπλέον παρέμβαση για το κριθάρι σε περίπτωση χαμηλών τιμών. Όμως, οι σημερινές προοπτικές για τα σιτηρά έχουν μεταβληθεί σημαντικά και χαρακτηρίζονται από ευνοϊκό περιβάλλον ως προς τις τιμές της διεθνούς αγοράς, που βασίζεται στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση και στα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα σιτηρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθορισμός των επιπέδων παρέμβασης στο μηδέν για τα άλλα κτηνοτροφικά σιτηρά εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με τη μεταρρύθμιση του τομέα του αραβοσίτου θα άφηνε περιθώρια για παρέμβαση χωρίς αυτό να επιφέρει αρνητικές συνέπειες για την αγορά των σιτηρών στο σύνολό της. Οι προοπτικές για τον τομέα των σιτηρών ισχύουν επίσης για το σκληρό σιτάρι, πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά στην παρέμβαση μπορεί να καταργηθεί καθώς έχει απολέσει τη σημασία της λόγω τιμών της αγοράς πάντα αισθητά υψηλότερες από την τιμή παρέμβασης. Δεδομένου ότι η παρέμβαση για τα σιτηρά προορίζεται να αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας και όχι στοιχείο επηρεασμού της διαμόρφωσης των τιμών, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις περιόδους συγκομιδής, που αντιστοιχούν στην πραγματική έναρξη των περιόδων εμπορίας, δεν είναι πλέον καθοριστικές, καθώς το σύστημα δεν προβλέπει πλέον τιμές που να αντανακλούν τα επίπεδα παρέμβασης συν τις μηνιαίες προσαυξήσεις. Για λόγους απλούστευσης, ενδείκνυται να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την Κοινότητα οι ημερομηνίες παρέμβασης στον τομέα των σιτηρών.
(3)  Όσον αφορά τα σιτηρά, το σύστημα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα του τομέα και ο προσανατολισμός του προς την αγορά, διατηρώντας συγχρόνως το ρόλο της παρέμβασης ως διχτυού ασφαλείας σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς και διευκολύνοντας την ανταπόκριση των γεωργών στις συνθήκες της αγοράς. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος παρέμβασης για τον αραβόσιτο προβλεπόταν η αναθεώρηση ολόκληρου του συστήματος παρέμβασης για τα σιτηρά στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου, βάσει ανάλυσης η οποία επεσήμανε ότι ενδέχετο να καταστεί αναγκαία μια επιπλέον παρέμβαση για το κριθάρι σε περίπτωση χαμηλών τιμών. Όμως, οι σημερινές προοπτικές για τα σιτηρά έχουν μεταβληθεί σημαντικά και χαρακτηρίζονται από ευνοϊκό περιβάλλον ως προς τις τιμές της διεθνούς αγοράς, που βασίζεται στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση και στα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα σιτηρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθορισμός των επιπέδων παρέμβασης στο μηδέν για τα άλλα κτηνοτροφικά σιτηρά εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με τη μεταρρύθμιση του τομέα του αραβοσίτου θα άφηνε περιθώρια για παρέμβαση χωρίς αυτό να επιφέρει αρνητικές συνέπειες για την αγορά των σιτηρών στο σύνολό της. Οι προοπτικές για τον τομέα των σιτηρών ισχύουν επίσης για το σκληρό σιτάρι, πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά στην παρέμβαση μπορεί να καταργηθεί καθώς έχει απολέσει τη σημασία της λόγω τιμών της αγοράς πάντα αισθητά υψηλότερες από την τιμή παρέμβασης. Δεδομένου ότι η παρέμβαση για τα σιτηρά προορίζεται να αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας, η παρέμβαση δεν θα πρέπει να ανοίγει παρά μόνο κατά τους τρεις τελευταίους μήνες της περιόδου εμπορίας.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, με σταθερή παραγωγή, μείωση των αποθεμάτων λόγω της αυξανόμενης ζήτησης τόσο στην Κοινότητα όσο και στην παγκόσμια αγορά, και αναμενόμενη τιμή αισθητά υψηλότερη από την τιμή παρέμβασης. Συνεπώς, δεν είναι πλέον αναγκαία η αγορά στην παρέμβαση για το ρύζι και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταργηθεί.
(4)  Από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, με σταθερή παραγωγή, μείωση των αποθεμάτων λόγω της αυξανόμενης ζήτησης τόσο στην Κοινότητα όσο και στην παγκόσμια αγορά, και αναμενόμενη τιμή αισθητά υψηλότερη από την τιμή παρέμβασης. Ωστόσο θα ήταν σκόπιμο να διατηρηθεί η παρέμβαση ως δίχτυ ασφαλείας.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η κατάργηση της παρέμβασης για τα προϊόντα αυτά μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια το 2009, καθώς, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς, η παρέμβαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί γι' αυτά το 2009.
(6)  Η κατάργηση της παρέμβασης για το ρύζι και το χοίρειο κρέας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια το 2009, καθώς, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς, η παρέμβαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί γι' αυτά το 2009.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Από το 2009, η ενίσχυση στις επενδύσεις των παραγωγών γάλακτος δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην καθορισμένη ποσόστωση, ώστε να μπορούν οι παραγωγοί να επενδύουν περισσότερο σε συνάρτηση με την κατάσταση της αγοράς.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση του βουτύρου δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Ωστόσο, λόγω των εποχιακών διακυμάνσεων της παραγωγής γάλακτος στην Κοινότητα, η παραγωγή βουτύρου θα χαρακτηρίζεται πάντα από εποχιακές διακυμάνσεις. Συνεπώς, η αγορά βουτύρου είναι πιθανό να δέχεται προσωρινές πιέσεις οι οποίες μπορούν να αμβλυνθούν με την εποχιακή αποθεματοποίηση. Ωστόσο, η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται από την Επιτροπή, βασιζόμενη σε ενδελεχή ανάλυση της αγοράς και όχι λόγω της υποχρέωσης ανοίγματος του καθεστώτος κάθε έτος. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταστεί προαιρετικό το καθεστώς.
Διαγράφεται
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και παγωτών ή για άμεση κατανάλωση μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με μηδέν πριν από την αναστολή των διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής κατάστασης της αγοράς. Τα καθεστώτα ενισχύσεων διάθεσης δεν είναι πλέον αναγκαία για τη στήριξη της αγοράς στο επίπεδο της τιμής παρέμβασης και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθούν.
(12)  Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και παγωτών ή για άμεση κατανάλωση μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με μηδέν πριν από την αναστολή των διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής κατάστασης της αγοράς.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Όπως και κατά τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής γεωργίας και την προώθηση μιας περισσότερο προσανατολισμένης προς την αγορά και αειφόρου γεωργίας, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η μετάβαση από τη στήριξη της παραγωγής στη στήριξη του παραγωγού με την κατάργηση των υφιστάμενων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) για τις αποξηραμένες χορτονομές, το λίνο, την κάνναβη και το άμυλο γεωμήλων, και να ενσωματωθεί η ενίσχυση για τα προϊόντα αυτά στο σύστημα της αποσυνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης ανά εκμετάλλευση. Όπως και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2003, αν και η αποσύνδεση της ενίσχυσης δεν θα μεταβάλει τα ποσά που καταβάλλονται πράγματι στους γεωργούς, θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εισοδηματικής ενίσχυσης.
(13)  Όπως και κατά τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής γεωργίας και την προώθηση μιας περισσότερο προσανατολισμένης προς την αγορά και αειφόρου γεωργίας, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η μετάβαση από τη στήριξη της παραγωγής στη στήριξη του παραγωγού με την κατάργηση των υφιστάμενων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) για το λίνο, την κάνναβη και το άμυλο γεωμήλων, και να ενσωματωθεί η ενίσχυση για τα προϊόντα αυτά στο σύστημα της αποσυνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης ανά εκμετάλλευση. Όπως και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2003, αν και η αποσύνδεση της ενίσχυσης δεν θα μεταβάλει τα ποσά που καταβάλλονται πράγματι στους γεωργούς, θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εισοδηματικής ενίσχυσης.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Το 2000, το Συμβούλιο αποφάσισε τη σταδιακή κατάργηση της ενίσχυσης για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης. Η απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή με ισχύ από το έτος εμπορίας 2009/2010 δυνάμει των τροποποιήσεων που επήλθαν στον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2008, όπως και για τη σταδιακή κατάργηση της συμπληρωματικής ενίσχυσης μεταποίησης για τους μεταποιητές λίνου που καλλιεργείται σε παραδοσιακές περιοχές. Η ενίσχυση για τις μακρές ίνες λίνου πρέπει να αποσυνδεθεί. Ωστόσο, προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο να προσαρμοστεί, είναι σκόπιμο το πρώτο ήμισυ της μετάβασης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης να πραγματοποιηθεί το 2011 και το υπόλοιπο το 2013.
(14)  Το 2000, το Συμβούλιο αποφάσισε τη σταδιακή κατάργηση της ενίσχυσης για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης. Η απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή με ισχύ από το έτος εμπορίας 2009/2010 δυνάμει των τροποποιήσεων που επήλθαν στον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2008, όπως και για τη σταδιακή κατάργηση της συμπληρωματικής ενίσχυσης μεταποίησης για τους μεταποιητές λίνου που καλλιεργείται σε παραδοσιακές περιοχές. Η ενίσχυση για τις μακρές ίνες λίνου πρέπει να αποσυνδεθεί. Ωστόσο, προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο να προσαρμοστεί, είναι σκόπιμο η μετάβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως το 2013.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των αποξηραμένων χορτονομών πραγματοποιήθηκε το 2003, όταν μέρος της ενίσχυσης χορηγήθηκε στους γεωργούς και αποσυνδέθηκε. Στο πλαίσιο της γενικής τάσης του διαγνωστικού ελέγχου προς τον μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά και των σημερινών προοπτικών των αγορών ζωοτροφών, ενδείκνυται να ολοκληρωθεί η μετάβαση στην πλήρη αποσύνδεση ολόκληρου του τομέα με την αποσύνδεση των υπόλοιπων ενισχύσεων στον τομέα αυτό. Θεωρείται ότι είναι δυνατό να αμβλυνθούν οι συνέπειες της κατάργησης της καταβολής ενίσχυσης στους μεταποιητές με κατάλληλες προσαρμογές τις τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς πρώτων υλών, οι οποίοι θα λάβουν με τη σειρά τους σημαντικότερα δικαιώματα άμεσης ενίσχυσης σε συνέχεια της αποσύνδεσης. Η κατάργηση της ενίσχυσης στους μεταποιητές δικαιολογείται επίσης από την κατάσταση της αγοράς και τις προοπτικές για τους πρωτεϊνούχους σπόρους στο σύνολό τους. Λαμβανομένων υπόψη του γεγονότος ότι ο τομέας έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο αναδιάρθρωσης από τη μεταρρύθμιση του 2003 και των ιδιαίτερα αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής αποξηραμένων χορτονομών που διαπιστώθηκαν πρόσφατα, ενδείκνυται να αποσυνδεθεί η ενίσχυση, αν και πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος δύο ετών ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή του τομέα.
(15)  Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των αποξηραμένων χορτονομών πραγματοποιήθηκε το 2003, όταν μέρος της ενίσχυσης χορηγήθηκε στους γεωργούς και αποσυνδέθηκε. Στο πλαίσιο της γενικής τάσης του διαγνωστικού ελέγχου προς τον μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά και των σημερινών προοπτικών των αγορών ζωοτροφών, ενδείκνυται να ολοκληρωθεί η μετάβαση στην πλήρη αποσύνδεση ολόκληρου του τομέα με την αποσύνδεση των υπόλοιπων ενισχύσεων στον τομέα αυτό, το αργότερο έως το 2013.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Λόγω των εξελίξεων στις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές σιτηρών και αμύλου, η επιστροφή στην παραγωγή αμύλου δεν ανταποκρίνεται πλέον στους αρχικούς της στόχους και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί. Η κατάσταση και οι προοπτικές της σχετικής αγοράς είναι τέτοιες ώστε η ενίσχυση έχει καθοριστεί σε μηδέν για ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι αναμένεται να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, είναι δυνατό να επέλθει ταχεία κατάργηση της εν λόγω ενίσχυσης χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τον τομέα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Οι διατάξεις για τα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς σε σχέση με ασθένειες ζώων πρέπει να ενσωματωθούν σε οριζόντια διάταξη για τη διαχείριση των κινδύνων και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαγραφούν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Διαγράφεται
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο στη συλλογή της προσφοράς στους τομείς όπου υπάρχει ανισορροπία όσον αφορά τη συγκέντρωση παραγωγών και αγοραστών. Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να δύνανται να αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών σε όλους τους τομείς.
(19)  Εάν η ασφάλιση καλλιέργειας ή τα ταμεία αλληλοβοήθειας μπορούν να συμβάλουν σε μια θεραπευτική διαχείριση των κινδύνων, το κόστος της διαχείρισης αυτής ενδέχεται να είναι πολύ υψηλό σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο· κατόπιν τούτου είναι σκόπιμο να προαχθεί η ανάπτυξη μιας προληπτικής διαχείρισης του κινδύνου. Τόσο οι οργανώσεις παραγωγών όσο και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εν λόγω προληπτική διαχείριση μέσω συλλογής της προσφοράς στους τομείς όπου υπάρχει ανισορροπία όσον αφορά τη συγκέντρωση παραγωγών και αγοραστών ή βελτιώνοντας τη γνώση των αγορών . Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να δύνανται να αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις σε όλους τους τομείς.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
(-1) Στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, σημείο α), επιτρέπεται η διάθεση από τις Αζόρες προς την υπόλοιπη Κοινότητα των εξής ανώτατων ποσοτήτων ζάχαρης (κωδικός ΣΝ 1701) κατά τα αναφερόμενα έτη:
‐ 2008: 3 000 τόνοι,
‐ 2009: 2.285 τόνοι,
‐ 2010: 1.570 τόνοι,
‐ 2011: 855 τόνοι."
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο -1α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006
(-1a) Στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται το άρθρο 10, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η ζάχαρη Γ στην οποία αναφέρεται το άρθρο 13 του ανωτέρω κανονισμού, που εξάγεται βάσει του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 2670/81, της 14ης Σεπτεμβρίου 1981, περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής για την εκτός ποσοστώσεως παραγωγή στον τομέα της ζάχαρης, και εισάγεται για κατανάλωση στη Μαδέρα και τα Κανάρια Νησιά υπό τη μορφή λευκής ζάχαρης με κωδικό NC 1701 και για κατεργασία και κατανάλωση στις Αζόρες ως ακατέργαστη ζάχαρη υπό τους κωδικούς NC 1701 12 10 και/ή NC 1701 11 10, επωφελείται, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, από το καθεστώς εξαίρεσης που σχετίζεται με τους δασμούς εισαγωγής, εντός των ορίων του προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού."
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1234/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
(1)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το στοιχείο β) διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 10
(2)  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
Διαγράφεται
α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i)  Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α) μαλακό σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και σόργο,"
ii)  Το στοιχείο β) διαγράφεται.
β) η παράγραφος 2 διαγράφεται·
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 11 – στοιχείο α)
α) για τα σιτηρά, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαΐου·
α) για τα σιτηρά, από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου·
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 11 – στοιχείο δα) (νέο)
δα) για το χοίρειο κρέας, καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου εμπορίας·
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α) (νέο)
βα) ανοίγεται για το χοίρειο κρέας, από την Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195, παράγραφος 1, εφόσον κατά τη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου, η μέση αγοραία τιμή για τα σφάγια χοίρων, η οποία καθορίζεται σε σχέση με τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε κράτος μέλος στις αντίστοιχες αγορές της Κοινότητας και σταθμίζονται με συντελεστές που αντικατοπτρίζουν το σχετικό μέγεθος του πληθυσμού χοίρων σε κάθε κράτος μέλος, είναι σε επίπεδο χαμηλότερο του 103 % της τιμής αναφοράς και είναι πιθανόν να παραμείνει στο επίπεδο αυτό.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Η δημόσια παρέμβαση για το μαλακό σιτάρι μπορεί να ανασταλεί από την Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 1, εάν η τιμή του σιταριού με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 11%, "παράδοση Rouen", είναι υψηλότερη από την τιμή αναφοράς.
2.  Η δημόσια παρέμβαση για το μαλακό σιτάρι μπορεί να ανασταλεί από την Επιτροπή, εάν η τιμή του σιταριού με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 11%, "παράδοση Rouen", είναι υψηλότερη από την τιμή αναφοράς.
Ανοίγεται εκ νέου από την Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 1, εάν δεν ισχύουν πλέον οι όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Ανοίγεται εκ νέου από την Επιτροπή, εάν δεν ισχύουν πλέον οι όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Υποτμήμα IΙI – άρθρο 18
4)  Στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο I τμήμα II, το υποτμήμα III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Υποτμήμα III
Τιμές παρέμβασης
Άρθρο 18
Τιμές παρέμβασης
1.  Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 10, στοιχεία α), δ), ε) και στ), οι τιμές παρέμβασης και οι ποσότητες που γίνονται δεκτές στην παρέμβαση καθορίζονται από την Επιτροπή μέσω διαγωνισμών. Σε ειδικές περιστάσεις, οι διαγωνισμοί μπορούν να περιορίζονται σε κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους μέλους, ή οι τιμές παρέμβασης και οι ποσότητες που γίνονται δεκτές στην παρέμβαση μπορούν να καθορίζονται ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους, βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών.
2.  Η τιμή παρέμβασης που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν είναι υψηλότερη:
(α) για τα σιτηρά, από τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς·
(β) για το βόειο κρέας, από τη μέση αγοραία τιμή που καταγράφεται σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια κράτους μέλους, προσαυξημένη κατά ένα ποσό που καθορίζεται από την Επιτροπή με αντικειμενικά κριτήρια·
(γ) για το βούτυρο, από το 90% της τιμής αναφοράς·
(δ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, από την τιμή αναφοράς.
3.  Η τιμή παρέμβασης για τη ζάχαρη ισούται προς το 80% της τιμής αναφοράς που καθορίζεται για την περίοδο εμπορίας που ακολουθεί την περίοδο εμπορίας κατά την οποία υποβάλλεται η προσφορά. Ωστόσο, εάν η ποιότητα της ζάχαρης που προσφέρεται στον οργανισμό πληρωμών διαφέρει από τον ποιοτικό τύπο που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV σημείο Β για τον οποίο καθορίζεται η τιμή αναφοράς, η τιμή παρέμβασης αυξάνεται ή μειώνεται αναλόγως."
Διαγράφεται
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 4α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1234/2007
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iiα (νέο)
4a)  Στο άρθρο 26, παράγραφος 2, στοιχείο α), προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
"iiia) για χρήση στη βάση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006".
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙII – υποτμήμα Ι
(5)  Στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο Ι τμήμα ΙΙΙ, το υποτμήμα Ι διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 31
6)  Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:
Διαγράφεται
α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i) μετά το στοιχείο γ) παρεμβάλλονται το ακόλουθα στοιχεία:
"γα) το μη αλατισμένο βούτυρο που παράγεται από κρέμα ή γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Κοινότητας, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82%, μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε μη λιπαρό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 2% και μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό 16%·
γβ) το αλατισμένο βούτυρο που παράγεται από κρέμα ή γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Κοινότητας, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 80%, μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε μη λιπαρό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 2%, μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό 16% και μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε αλάτι 2%·"
ii) το στοιχείο ε) διαγράφεται.
β) Στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 34α
Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 34α:
Διαγράφεται
"Άρθρο 34α
Όροι χορήγησης ενίσχυσης για το βούτυρο
1.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου, ιδίως εάν από την εξέλιξη των τιμών και των αποθεμάτων του προϊόντος διαπιστώνεται σοβαρή αστάθεια της αγοράς που μπορεί να εξαλειφθεί ή να περιοριστεί μέσω εποχιακής αποθεματοποίησης.
2.  Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα αποθεματοποίησης και την προβλεπόμενη εξέλιξη των τιμών του βουτύρου."
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 8
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 36
8)  Το άρθρο 36 διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 11
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 44
11)  Το άρθρο 44 διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 12 – στοιχείο α)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 46 – παράγραφος 1
a)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
Διαγράφεται
"1. Η Κοινότητα συγχρηματοδοτεί τα έκτακτα μέτρα στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 45 κατά 50% των δαπανών που βαρύνουν τα κράτη μέλη."
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 66 – παράγραφος 5 α (νέα)
(14α) Στο άρθρο 66, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"5α. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν προσωρινές αυξήσεις των ποσοστώσεων, βασιζόμενες στην υπο-χρησιμοποίηση των ποσοστώσεων γάλακτος σε άλλα κράτη μέλη, με τον όρο ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η οικεία αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων θα μπορούσε να μην προσγειωθεί ομαλά στο πλαίσιο της γενικής ρύθμισης. Προς τούτο, η Επιτροπή υπολογίζει κάθε έτος την υπο-χρησιμοποίηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Η Επιτροπή εγκρίνει ενδεχόμενες αιτήσεις των κρατών μελών για συμπληρωματικές αυξήσεις των ποσοστώσεων και υποβάλλει πρόταση σχετικά με την προσωρινή χορήγηση ποσοστώσεων παραγωγής στην αρχή εκάστης περιόδου εμπορίας. Οι εν λόγω προσωρινές ποσοστώσεις για μία συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας είναι οπωσδήποτε χαμηλότερες του επιπέδου υπο-χρησιμοποίησης των ποσοστώσεων της προηγούμενης περιόδου εμπορίας. Η Επιτροπή δύναται να επικουρηθεί από την επιτροπή που αναφέρει το άρθρο 195, παράγραφος 1."
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 14 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 78 – παράγραφος 3 α (νέα)
(14β) Στο άρθρο 78 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
"3α. Το σύνολο των εσόδων που προέρχονται από τις πληρωμές που καταβάλλονται στην Ένωση στο πλαίσιο της συμπληρωματικής εισφοράς, καθώς και η εξοικονόμηση πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό προορίζονται να τροφοδοτήσουν το Ταμείο του γάλακτος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη συνοδευτικών μέτρων στο γαλακτοκομικό τομέα.
Σύμφωνα νε το άρθρο 68 [γενικοί κανόνες] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. [...]/2008 [νέος κανονισμός σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις], η χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος."
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα Ι – υποτμήμα Ι
17)  Στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο IV τμήμα Ι, το υποτμήμα Ι διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 18 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
(18α) Το άρθρο 91, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Κατά τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/2013, η ενίσχυση χορηγείται επίσης υπό τους ίδιους όρους για την μεταποίηση αχύρου λίνου και κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή βραχέων ινών."
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 92 – παράγραφος 1
"1. Το ποσό της ενίσχυσης μεταποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 91 καθορίζεται για τις μακρές ίνες λίνου:
"1. Το ποσό της ενίσχυσης μεταποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 91 καθορίζεται για τις μακρές ίνες λίνου:
α) 200 ευρώ για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 και 2010/2011· και
α) όσον αφορά τις μακρές ίνες λίνου: 160 ευρώ ανά τόνο για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/13.
β) σε 100 ευρώ για τις περιόδους εμπορίας 2011/2012 και 2012/2013·".
β) όσον αφορά τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης, που περιέχουν κατ' ανώτατο όριο 7,5% ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών: 90 ευρώ ανά τόνο για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/2013·
Ωστόσο, το κράτος μέλος δύναται, σε σχέση με τις παραδοσιακές δυνατότητες διάθεσης στην αγορά, να αποφασίσει να χορηγήσει επίσης ενίσχυση:
α) για τις βραχείες ίνες λίνου που περιέχουν ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών σε ποσοστό μεταξύ 7,5% και 15%,
β) για τις ίνες κάνναβης που περιέχουν ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών σε ποσοστό μεταξύ 7,5% και 25 %.
Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, το κράτος μέλος χορηγεί ενίσχυση για ποσότητα η οποία δεν υπερβαίνει την παραχθείσα ποσότητα με βάση την περιεκτικότητα σε ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών του 7,5%."
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 20α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 94 – παράγραφος 1α (νέα)
(20α) Στο άρθρο 94, η παράγραφος 1α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1α. Καθορίζεται μέγιστη εγγυημένη ποσότητα 147 265 τόνων για κάθε περίοδο εμπορίας από 2009/2010 έως2012/2013, για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης για τις οποίες μπορεί να χορηγείται ενίσχυση. Η ποσότητα αυτή κατανέμεται μεταξύ ορισμένων κρατών μελών με τη μορφή εθνικών εγγυημένων ποσοτήτων σύμφωνα με το παράρτημα XI σημείο Α.ΙΙ."
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 20β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 94α
(2β) Το άρθρο 94α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 94α
Συμπληρωματική ενίσχυση
Κατά τις περιόδους εμπορίας από 2009/2010 έως 2012/2013, χορηγείται συμπληρωματική ενίσχυση στον πρώτο εγκεκριμένο μεταποιητή, για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις με λίνο στις ζώνες Ι και ΙΙ που αναφέρονται στο Παράρτημα XI σημείο A.III., των οποίων η παραγωγή αχύρου αποτελεί αντικείμενο:
α) σύμβασης αγοράς/πώλησης ή δέσμευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1· και
β) ενίσχυσης μεταποίησης για μακρές ίνες.
Το ποσό της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 120 ευρώ ανά εκτάριο στη ζώνη Ι και σε 50 ευρώ ανά εκτάριο στη ζώνη ΙΙ."
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 21
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 95α – παράγραφος 1
1.  Κατά τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 και 2010/2011, καταβάλλεται πριμοδότηση 22,25 ευρώ ανά τόνο παραγόμενου αμύλου στις βιομηχανίες που παράγουν άμυλο γεωμήλων για την ποσότητα αμύλου γεωμήλων μέχρι του ορίου της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 84α παράγραφος 2, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει στους παραγωγούς γεωμήλων την ελάχιστη τιμή για όλα τα γεώμηλα που απαιτούνται για την παραγωγή αμύλου μέχρι αυτού του ορίου ποσόστωσης.
1.  Κατά τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/2013, καταβάλλεται πριμοδότηση 22,25 ευρώ ανά τόνο παραγόμενου αμύλου στις βιομηχανίες που παράγουν άμυλο γεωμήλων για την ποσότητα αμύλου γεωμήλων μέχρι του ορίου της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 84α παράγραφος 2, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει στους παραγωγούς γεωμήλων την ελάχιστη τιμή για όλα τα γεώμηλα που απαιτούνται για την παραγωγή αμύλου μέχρι αυτού του ορίου ποσόστωσης.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 22
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 96
22)  Το άρθρο 96 διαγράφεται.
Διαγράφεται
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 29α (νέο)
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 122 – εδάφιο 1β (νέο)
(29α) Στο άρθρο 122, προστίθεται το εξής νέο εδάφιο:
"Πέραν τούτου, τα κράτη μέλη δύνανται να αναγνωρίσουν ως οργανώσεις παραγωγών τις αιτούσες ομάδες κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου της 20ής Mαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων1. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, στοιχείο γ) i)
_______________
1 ΕΕ L 93, 31.3.2006, σ. 12."
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 30
Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)
Οι ως άνω διεπαγγελματικές οργανώσεις δύνανται να ενεργήσουν ειδικότερα για την προληπτική διαχείριση των κινδύνων, την έρευνα και την ανάπτυξη, την πληροφόρηση και τη διαφήμιση των προϊόντων και των τομέων παραγωγής, την ανάλυση των αγορών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία τους, καθώς και για την προώθηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων."
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 30α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 162 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο (i)
30α) Στο άρθρο 162, παράγραφος 1, στοιχείο α), διαγράφεται το σημείο (i). *
____________________
* Τα άρθρα και τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θα πρέπει να προσαρμοσθούν αναλόγως.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 30 β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 162 – παράγραφος 1 – στοιχείο α) – σημείο (ii)
30β) Στο άρθρο 162, παράγραφος 1, στοιχείο α, διαγράφεται το σημείο (ii).*
________________________
* Τα άρθρα και τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θα πρέπει να προσαρμοσθούν αναλόγως.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – σημείο 31α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 182 – παράγραφος 3
(31α) Στο άρθρο 182, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
"3. Τα κράτη μέλη που μειώνουν την ποσόστωσή τους κατά περισσότερο από 50% της ορισθείσας για τη ζάχαρη ποσόστωσης στις 20 Φεβρουαρίου 2006, στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, δύνανται να χορηγούν προσωρινές κρατικές ενισχύσεις έως την περίοδο εμπορίας 2013/2014.
Με βάση την αίτηση που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με το συνολικό ποσό της διαθέσιμης για το μέτρο αυτό κρατικής ενίσχυσης.
Για την Ιταλία, η προσωρινή ενίσχυση που ορίζει το πρώτο εδάφιο δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 11 ευρώ ανά περίοδο εμπορίας και ανά τόνο ζαχαροτεύτλων, προορίζεται δε για τους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και για τη μεταφορά των εν λόγω ζαχαροτεύτλων.
Η Φιλανδία δύναται να χορηγήσει στους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων ενίσχυση ίση ή κατώτερη των 350 ευρώ ανά εκτάριο και ανά περίοδο εμπορίας.
Εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήξη εκάστης περιόδου εμπορίας, τα ενεχόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το ποσό της χορηγηθείσας πραγματικά ενίσχυσης κατά τη διάρκεια τη εν λόγω περιόδου εμπορίας."
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 32
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 184 - σημείο 5
5) πριν από τις 30 Ιουνίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους όρους της ομαλής κατάργησης του συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, πιθανών περαιτέρω αυξήσεων των ποσοστώσεων ή πιθανών μειώσεων της υπερεισφοράς.
5) πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση της αγοράς του γάλακτος. Στην έκθεση αυτή αναλύεται επίσης η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης των κρατών μελών στο πλαίσιο της ελευθέρωσης του καθεστώτος των ποσοστώσεων. Εν ανάγκη, η έκθεση συνοδεύεται από τις κατάλληλες προτάσεις.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου