Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0104(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0401/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0401/2008

Keskustelut :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Äänestykset :

PV 19/11/2008 - 7.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0550

Hyväksytyt tekstit
PDF 386kWORD 196k
Keskiviikko 19. marraskuuta 2008 - Strasbourg
Yhteisen maatalouspolitiikan muuttaminen *
P6_TA(2008)0550A6-0401/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o […]/2008 muuttamalla (KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0306),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0241/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0401/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Viljaa koskevaa järjestelmää olisi muutettava alan kilpailukyvyn ja markkinasuuntautuneisuuden varmistamiseksi, ja interventiota olisi käytettävä turvaverkkona markkinoiden häiriöissä sekä viljelijöiden toiminnan helpottamiseksi markkinaolosuhteisiin nähden. Maissin interventiojärjestelmän uudistusta koskevissa neuvoston päätelmissä määrätään koko vilja-alan interventiojärjestelmän uudelleen tarkastelusta terveystarkastuksen yhteydessä analyysin perusteella, jonka mukaan on olemassa ohran lisäintervention riski, jos hinnat ovat alhaisia. Viljan näkymät ovat kuitenkin muuttuneet tuolloisesta huomattavasti, sillä viljan maailmanmarkkinahinnat ovat suotuisia, koska kysyntä maailmanmarkkinoilla on kasvussa ja viljan varastot maailmanmarkkinoilla vähissä. Sen vuoksi muiden rehuviljojen interventiotasojen asettaminen nollaan samassa aikataulussa kuin maissia koskeva uudistus mahdollistaisi intervention ilman kielteisiä vaikutuksia koko viljamarkkinoihin. Vilja-alan näkymät koskevat myös durumvehnää, mikä merkitsee sitä, että interventio-ostot voitaisiin lakkauttaa, koska ne ovat menettäneet merkityksensä markkinahintojen oltua jatkuvasti huomattavasti interventiohintoja korkeampia. Koska viljan intervention on tarkoitus olla pikemminkin turvaverkko kuin hinnanmuodostukseen vaikuttava tekijä, jäsenvaltioiden väliset erot sadonkorjuukausissa, jotka tosiasiallisesti aloittavat markkinointivuodet, eivät ole enää merkityksellisiä, koska hinnat eivät enää kuvasta interventiotasoja korotettuna tuen lisäyksillä. Yksinkertaistamisen vuoksi viljan interventiota koskevat ajankohdat olisi sen vuoksi yhtenäistettävä koko yhteisössä.
(3)  Viljaa koskevaa järjestelmää olisi muutettava alan kilpailukyvyn ja markkinasuuntautuneisuuden varmistamiseksi, ja interventiota olisi käytettävä turvaverkkona markkinoiden häiriöissä sekä viljelijöiden toiminnan helpottamiseksi markkinaolosuhteisiin nähden. Maissin interventiojärjestelmän uudistusta koskevissa neuvoston päätelmissä määrätään koko vilja-alan interventiojärjestelmän uudelleen tarkastelusta terveystarkastuksen yhteydessä analyysin perusteella, jonka mukaan on olemassa ohran lisäintervention riski, jos hinnat ovat alhaisia. Viljan näkymät ovat kuitenkin muuttuneet tuolloisesta huomattavasti, sillä viljan maailmanmarkkinahinnat ovat suotuisia, koska kysyntä maailmanmarkkinoilla on kasvussa ja viljan varastot maailmanmarkkinoilla vähissä. Sen vuoksi muiden rehuviljojen interventiotasojen asettaminen nollaan samassa aikataulussa kuin maissia koskeva uudistus mahdollistaisi intervention ilman kielteisiä vaikutuksia koko viljamarkkinoihin. Vilja-alan näkymät koskevat myös durumvehnää, mikä merkitsee sitä, että interventio-ostot voitaisiin lakkauttaa, koska ne ovat menettäneet merkityksensä markkinahintojen oltua jatkuvasti huomattavasti interventiohintoja korkeampia. Koska viljan intervention on tarkoitus olla turvaverkko, intervention olisi oltava avoinna ainoastaan markkinointivuoden kolmena viimeisenä kuukautena.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Riisialan kilpailukyky on vuoden 2003 uudistuksen jälkeen parantunut, tuotanto on vakaata, varastot supistumassa sekä yhteisössä että maailmanmarkkinoilla tapahtuneen kysynnän kasvun vuoksi ja hintaodotukset merkittävästi interventiohintaa korkeammalla. Sen vuoksi riisin interventio-ostot eivät ole enää tarpeen, ja ne olisi lakkautettava.
(4)  Riisialan kilpailukyky on vuoden 2003 uudistuksen jälkeen parantunut, tuotanto on vakaata, varastot supistumassa sekä yhteisössä että maailmanmarkkinoilla tapahtuneen kysynnän kasvun vuoksi ja hintaodotukset merkittävästi interventiohintaa korkeammalla. Interventiot olisi kuitenkin säilytettävä turvaverkkona.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Kyseisten tuotteiden interventio voidaan lakkauttaa turvallisesti vuonna 2009, koska tämänhetkinen markkinatilanne ja -näkymät osoittavat, ettei interventiota sovellettaisi niihin muutenkaan vuonna 2009.
(6)  Riisin ja sianlihan interventio voidaan lakkauttaa turvallisesti vuonna 2009, koska tämänhetkinen markkinatilanne ja -näkymät osoittavat, ettei interventiota sovellettaisi niihin muutenkaan vuonna 2009.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Maidontuottajien investointitukea ei vuodesta 2009 alkaen enää olisi rajoitettava osoitettuun kiintiötasoon, jotta tuottajat voivat tehdä markkinasuuntautuneempia investointeja.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Voin yksityisen varastoinnin tukea ei käytetä laajalti. Yhteisön maidontuotannon kausittaisuudesta johtuen voin tuotantorakenne tulee kuitenkin aina olemaan kausittaista. Sen vuoksi voin markkinoihin voi kohdistua väliaikaisia paineita, joita voitaisiin helpottaa kausittaisella varastoinnilla. Komission päätöksen olisi kuitenkin perustuttava vankkaan markkina-analyysiin eikä velvollisuuteen avata järjestelmä joka vuosi, ja näin ollen järjestelmän olisi oltava vapaaehtoinen.
Poistetaan.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Konditoriatuotteiden ja jäätelön valmistukseen sekä suoraan kulutukseen tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty voin interventiohinnan vähennysten mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne ovat olleet nollassa ennen kuin tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan markkinatilanteen vuoksi. Kulutustukijärjestelmiä ei enää tarvita markkinoiden tukemiseksi interventiohintojen tasolla, ja sen vuoksi ne olisi lakkautettava.
(12)  Konditoriatuotteiden ja jäätelön valmistukseen sekä suoraan kulutukseen tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty voin interventiohinnan vähennysten mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne ovat olleet nollassa ennen kuin tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan markkinatilanteen vuoksi.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Kuten yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, yhteisön maatalouden kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä aiempaa markkinasuuntautuneemman ja kestävämmän maatalouden edistämiseksi on tarpeen jatkaa siirtymistä tuotantotuesta tuottajatukeen poistamalla maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 kuivatun rehun, pellavan, hampun ja perunatärkkelyksen osalta voimassa olevat tuet, ja sisällyttää näiden tuotteiden tuki tuotannosta irrotetun tilakohtaisen tuen järjestelmään.
(13)  Kuten yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, yhteisön maatalouden kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä aiempaa markkinasuuntautuneemman ja kestävämmän maatalouden edistämiseksi on tarpeen jatkaa siirtymistä tuotantotuesta tuottajatukeen poistamalla maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 pellavan, hampun ja perunatärkkelyksen osalta voimassa olevat tuet, ja sisällyttää näiden tuotteiden tuki tuotannosta irrotetun tilakohtaisen tuen järjestelmään. Kuten yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, viljelijöille maksettavien tukien irrottaminen tuotannosta ei muuta tosiasiallisesti maksettujen tukien määrää mutta parantaa huomattavasti tulotukien tehokkuutta.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Neuvosto teki vuonna 2000 päätöksen lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen tuen asteittaisesta poistamisesta. Päätös tulee voimaan markkinointivuodesta 2009/2010 yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen asetuksella (EY) N:o 247/2008 tehdyillä muutoksilla, samoin kuin perinteisillä alueilla kasvatettavan pellavan jalostajille maksettavan ylimääräisen jalostuen asteittainen poistaminen. Pitkien pellavakuitujen tuki olisi irrotettava tuotannosta. Jotta alan teollisuus voisi kuitenkin mukautua muutokseen, tilatukijärjestelmään siirtymisen olisi tapahduttava puoliksi vuonna 2011 ja puoliksi vuonna 2013.
(14)  Neuvosto teki vuonna 2000 päätöksen lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen tuen asteittaisesta poistamisesta. Päätös tulee voimaan markkinointivuodesta 2009/2010 yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen asetuksella (EY) N:o 247/2008 tehdyillä muutoksilla, samoin kuin perinteisillä alueilla kasvatettavan pellavan jalostajille maksettavan ylimääräisen jalostuen asteittainen poistaminen. Pitkien pellavakuitujen tuki olisi irrotettava tuotannosta. Jotta alan teollisuus voisi mukautua muutokseen, tilatukijärjestelmään siirtymisen olisi tapahduttava viimeistään vuonna 2013.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Kuivattua rehua koskeva järjestelmä uudistettiin vuonna 2003, jolloin osa tuesta myönnettiin tuottajille ja irrotettiin tuotannosta. Terveystarkastuksen yleisestä suuntautumisesta enemmän kohti markkinoita ja rehumarkkinoiden nykynäkymistä johtuen koko alan siirtyminen täysin tuotannosta irrotettuihin tukiin olisi sen vuoksi saatettava päätöksen irrottamalla jäljellä oleva tuki tuotannosta. Tuen maksamisen lopettamisesta jalostajille aiheutuvia vaikutuksia olisi voitava helpottaa mukauttamalla soveltuvalla tavalla hintaa, jota maksetaan raaka-aineiden tuottajille, jotka tulevat tuen tuotannosta irrottamisen vuoksi saamaan suurempia suoran tuen oikeuksia. Jalostajille maksettavan tuen poistaminen on perusteltua myös markkinatilanteen vuoksi sekä yleensä ottaen valkuaiskasvialan näkymien vuoksi. Koska alan rakenneuudistus on ollut käynnissä jo vuoden 2003 uudistuksesta alkaen ja dehydratoitujen rehujen tuotannon on äskettäin havaittu vaikuttavan ympäristöön erityisen kielteisesti, tuki olisi irrotettava tuotannosta, joskin olisi säädettävä lyhyestä kahden vuoden siirtymäkaudesta, jotta ala voisi mukautua muutokseen.
(15)  Kuivattua rehua koskeva järjestelmä uudistettiin vuonna 2003, jolloin osa tuesta myönnettiin tuottajille ja irrotettiin tuotannosta. Terveystarkastuksen yleisestä suuntautumisesta enemmän kohti markkinoita ja rehumarkkinoiden nykynäkymistä johtuen koko alan siirtyminen täysin tuotannosta irrotettuihin tukiin olisi sen vuoksi saatettava päätöksen irrottamalla jäljellä oleva tuki tuotannosta viimeistään vuonna 2013.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Viljan ja tärkkelyksen koti- ja ulkomaanmarkkinoilla tapahtuneen kehityksen vuoksi tärkkelyksen tuotantotuki ei ole enää aiheellista sen alkuperäisten tavoitteiden kannalta, ja sen vuoksi se olisi lakkautettava. Markkinatilanteen ja näkymien vuoksi tuki on ollut asetettuna joksikin aikaa nollaan, ja tilanteen ennakoidaan jatkuvan, joten tuki voidaan poistaa nopeasti ilman että alalle aiheutuisi kielteisiä vaikutuksia.
Poistetaan.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Eläintauteihin liittyvien poikkeuksellisten markkinatukitoimenpiteiden säännöksiä on käsiteltävä riskinhallintaa koskevassa laaja-alaisessa säännöksessä, ja sen vuoksi se olisi poistettava asetuksesta (EY) N:o 1234/2007.
Poistetaan.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Tuottajaorganisaatiot voivat olla hyödyllisiä tarjonnan uudelleenryhmittelyssä aloilla, joilla tuottajien ja ostajien keskittyminen ei ole tasapainossa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä tuottajaorganisaatioita kaikilla aloilla.
(19)  Satovakuutus tai sijoitusrahastot voivat kyllä olla osa korjaavaa riskinhallintaa, mutta se voi tulla taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvin kalliiksi ja siksi olisi samaan aikaan edistettävä ennaltaehkäisevän riskinhallinnan mahdollistavien välineiden kehittämistä. Tuottajaorganisaatiot sekä toimialakohtaiset organisaatiot voivat olla merkittävässä asemassa ennaltaehkäisevässä riskinhallinnassa, etenkin tarjonnan uudelleenryhmittelyssä aloilla, joilla tuottajien ja ostajien keskittyminen ei ole tasapainossa, tai markkinoiden tuntemuksen parantamisessa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä tuottajaorganisaatioita ja toimialakohtaisia organisaatioita kaikilla aloilla.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 247/2006
4 artikla – 3 kohta
(-1) Korvataan asetuksen (EY) N:o 247/2006 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:
"Poiketen 2 kohdan a alakohdasta seuraavat sokerin (CN-koodi 1701) enimmäismäärät voidaan lähettää Azoreilta muualle yhteisöön seuraavina vuosina:
‐ 2008: 3 000 tonnia,
‐ 2009: 2 285 tonnia,
‐ 2010: 1 570 tonnia,
‐ 2011: 855 tonnia,"
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 247/2006
5 artikla – 1 kohta
(-1 a) Korvataan asetuksen (EY) N:o 247/2006 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:
"1. Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna kautena asetuksen 13 artiklassa tarkoitettuun C-sokeriin, joka viedään kiintiötä suuremman tuotannon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla 14 päivänä syyskuuta 1981 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2670/81 asianmukaisten säännösten mukaisesti kulutettavaksi Madeiralla ja Kanariansaarilla CN-koodiin 1701 kuuluvana valkoisena sokerina ja jalostettavaksi ja kulutettavaksi Azoreilla CN-koodiin 17011210 ja/tai CN-koodiin 17011110 kuuluvana raakasokerina, sovelletaan tämän asetuksen edellytysten mukaisesti tuontitullivapautusjärjestelmää tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvioitujen hankintataseiden rajoissa."
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
8 artikla – 1 kohta – b alakohta
(1)  Poistetaan 8 artiklan 1 kohdan b alakohta.
Poistetaan.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
10 artikla
2)  Muutetaan 10 artikla seuraavasti:
Poistetaan.
a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:
i)  Korvataan a alakohta seuraavasti:
"a) tavallinen vehnä, ohra, maissi ja durra;"
ii)  Poistetaan b alakohta;
b)  Poistetaan 2 kohta.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
11 artikla – a alakohta
a) viljoille 1 päivästä marraskuuta 31 päivään toukokuuta;
a) viljoille 1 päivästä maaliskuuta 31 päivään toukokuuta;
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
11 artikla – d a alakohta (uusi)
d a) sianlihalle koko markkinointivuoden ajan.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
12 artikla – 1 kohta – b a kohta (uusi)
b a) aloitetaan sianlihalle komission toimesta ilman 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta, jos teurastettujen sikojen noteerattu markkinoiden keskihinta, joka on vahvistettu kussakin jäsenvaltiossa yhteisön edustavilla markkinoilla noteerattujen ja kunkin jäsenvaltion sikakarjan suhteellista merkitystä ilmaisevilla kertoimilla painotettujen hintojen perusteella, on edustavan ajanjakson ajan vähemmän kuin 103 prosenttia viitehinnasta ja tulee todennäköisesti pysymään tällä tasolla.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
12 artikla – 2 kohta
2.  Komissio voi keskeyttää tavallisen vehnän julkisen intervention ilman 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta, jos Roueniin toimitetun vehnän, jonka valkuaisainepitoisuus on vähintään 11 prosenttia, hinta on korkeampi kuin viitehinta.
2.  Komissio voi keskeyttää tavallisen vehnän julkisen intervention, jos Roueniin toimitetun vehnän, jonka valkuaisainepitoisuus on vähintään 11 prosenttia, hinta on korkeampi kuin viitehinta.
Komissio avaa julkisen intervention uudelleen ilman 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta, jos tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty.
Komissio avaa julkisen intervention uudelleen, jos tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
III alajakso – 18 artikla
4)  Korvataan II osan I osaston I luvun II jakson III alajakso seuraavasti:
Poistetaan.
III alajakso
Interventiohinnat
18 artikla
Interventiohinnat
1.  Komissio vahvistaa 10 artiklan a, d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden interventiohinnat ja interventioon hyväksytyt määrät tarjouskilpailumenettelyin. Erityisolosuhteissa tarjouskilpailumenettelyt voidaan rajoittaa tai interventiohinnat ja interventioon hyväksytyt määrät voidaan vahvistaa jotakin jäsenvaltiota tai jonkin jäsenvaltion jotakin aluetta kohti noteerattujen markkinoiden keskihintojen perusteella.
2.  Edellä 1 kohdan mukaisesti vahvistettu interventiohinta saa olla
(a) viljoille enintään yhtä suuri kuin vastaavat viitehinnat;
(b) naudanlihalle enintään jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin jäsenvaltion jollakin alueella noteerattu markkinoiden keskihinta, johon lisätään komission puolueettomin perustein vahvistama määrä;
(c) voille enintään 90 prosenttia viitehinnasta;
(d) rasvattomalle maitojauheelle enintään yhtä suuri kuin viitehinta.
3.  Sokerin interventiohinnan on oltava 80 prosenttia sitä markkinointivuotta seuraavaksi markkinointivuodeksi vahvistetusta viitehinnasta, jona tarjous jätetään. Jos maksajavirastolle tarjotun sokerin laatu kuitenkin eroaa liitteessä IV olevassa B kohdassa määritellystä vakiolaadusta, jolle viitehinta on vahvistettu, interventiohintaa korotetaan tai alennetaan vastaavasti.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
26 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)
4 a)  Lisätään 26 artiklan 2 kohdan a alakohtaan uusi alakohta seuraavasti:
ii a) käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 247/2006 5 artiklassa tarkoitetun erityisen hankintajärjestelmän mukaisesti."
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – III jakso – I alajakso
5)  Poistetaan II osan I osaston I luvun III jakson I alajakso.
Poistetaan.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
31 artikla
6)  Muutetaan 31 artikla seuraavasti:
Poistetaan.
a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:
i)  Lisätään c alakohdan jälkeen kohdat seuraavasti:
"ca) yhteisön hyväksymässä yrityksessä kermasta tai maidosta tuotetulle suolattomalle voille, jonka rasvapitoisuus on vähintään 82 painoprosenttia, johon käytetyn maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus on enintään 2 painoprosenttia ja jonka vesipitoisuus on enintään 16 painoprosenttia;
cb) yhteisön hyväksymässä yrityksessä kermasta tai maidosta tuotetulle suolatulle voille, jonka rasvapitoisuus on vähintään 80 painoprosenttia, johon käytetyn maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus on enintään 2 painoprosenttia, jonka vesipitoisuus on enintään 16 painoprosenttia ja suolapitoisuus enintään 2 painoprosenttia;"
ii)  Poistetaan e alakohta;
b)  Poistetaan 2 kohdan toinen alakohta.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
34 a artikla (uusi)
Lisätään 34 a artikla seuraavasti:
Poistetaan.
"34 a artikla
Voita koskevat tuen myöntämisedellytykset
1.  Komissio voi päättää myöntää tukea voin yksityistä varastointia varten erityisesti, jos tuotteen hintojen ja varastojen kehitys kuvastaa markkinoilla vallitsevaa vakavaa häiriötä, joka voidaan välttää tai jota voidaan lieventää kausittaisella varastoinnilla.
2.  Komissio vahvistaa tuen määrän ottaen huomioon varastointikustannukset ja voin markkinahintojen ennakoidun kehityksen."
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
36 artikla
8)  Poistetaan 36 artikla.
Poistetaan.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
44 artikla
11)  Poistetaan 44 artikla.
Poistetaan.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 12 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
46 artikla – 1 kohta
a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:
Poistetaan.
"1. Yhteisö osallistuu 45 artiklassa tarkoitettujen poikkeuksellisten tukitoimenpiteiden rahoitukseen osuudella, joka on 50 prosenttia jäsenvaltioille aiheutuvista menoista."
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
66 artikla – 5 a kohta (uusi)
(14 a)  Lisätään 66 artiklaan kohta seuraavasti:
"5 a. Jäsenvaltiot voivat pyytää kiintiöiden väliaikaista korotusta sen perusteella, että maitokiintiöitä on jäänyt käyttämättä muissa jäsenvaltioissa, sillä edellytyksellä, että ne voivat osoittaa, että niiden maitoalan markkinat eivät todennäköisesti saa pehmeää laskua noudatettaessa perussääntöjä. Komissio laskee tätä varten vuosittain, kuinka paljon maitokiintiöitä jää käyttämättä. Komissio arvioi jäsenvaltioiden kiintiöiden lisäkorotuksia koskevia mahdollisia hakemuksia ja antaa ehdotuksen tuotantokiintiöiden väliaikaisesta jakamisesta kunkin markkinointivuoden alussa. Nämä tietyn markkinointivuoden osalta sovellettavat väliaikaiset kiintiöt ovat pienempiä kuin kyseistä markkinointivuotta edeltävänä markkinointivuonna käyttämättä jäänyt kiintiö. Komissiota voi avustaa 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea."
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
78 artikla – 3 a kohta (uusi)
(14 b)  Lisätään 78 artiklaan kohta seuraavasti:
"3 a. Unionille suoritettavista lisämaksuista saatavat kokonaistulot sekä maatalousbudjetista säästetyt varat olisi ohjattava maitorahastoon, jotta voidaan toteuttaa maitoalan tukitoimenpiteitä.
Tästä järjestelmästä ei rahoiteta asetuksen (EY) N:o […]/2008 [uusi suoria maksuja koskeva asetus] 68 artiklan [yleiset säännöt] mukaisesti rahoitettavia tukitoimenpiteitä."
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 17 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – I jakso – I alajakso
(17)  Poistetaan II osan I osaston IV luvun I jakson I alajakso.
Poistetaan.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 18 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
91 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
(18 a)  Korvataan 91 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
"Markkinointivuosina 2009/2010–2012/2013 tukea myönnetään samoin edellytyksen myös lyhyiden pellavakuitujen tuotantoon tarkoitettujen pellavanvarsien sekä kuiduntuotantoon tarkoitetun hampun jalostukseen."
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 19 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
92 artikla – 1 kohta
"1. Edellä 91 artiklassa säädetyn jalostustuen määräksi vahvistetaan pitkille pellavakuiduille
"1. Edellä 91 artiklassa säädetyn jalostustuen määräksi vahvistetaan pitkille pellavakuiduille
a)  200 euroa markkinointivuosina 2009/2010 ja 2010/2011; ja
a) pitkien pellavakuitujen osalta: 160 euroa tonnilta markkinointivuosiksi 2009/2010–2012/2013;
b)  100 euroa markkinointivuosiksi 2011/2012 ja 2012/2013;".
b) enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja päistäreitä sisältävien lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen osalta 90 euroa tonnilta markkinointivuosiksi 2009/2010–2012/2013.
Jäsenvaltio voi kuitenkin perinteiset markkinamahdollisuudet huomioon ottaen päättää myöntää tukea myös
a) lyhyille pellavakuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 7,5–15 prosenttia;
b) hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 7,5–25 prosenttia.
Toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltio myöntää tuen määrälle, joka enimmillään vastaa tuotettua määrää, jossa epäpuhtauksien ja päistäreiden suhteellinen osuus on 7,5 prosenttia."
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 20 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
94 artikla – 1 a kohta
(20 a)  Korvataan 94 artiklan 1 a kohta seuraavasti:
"1 a. Tukikelpoisten lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen taattu enimmäismäärä vahvistetaan 147 265 tonniksi markkinointivuotta kohden vuosina 2009/2010–2012/2013. Tämä määrä on jaettava tiettyjen jäsenvaltioiden kesken kansallisina taattuina määrinä liitteessä XI olevan A.II kohdan mukaisesti."
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 20 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
94 a artikla
(20 b)  Korvataan 94 a artikla seuraavasti:
"94 a artikla
Lisätuki
Hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle myönnetään markkinointivuosien 2009/2010–2012/2013 aikana lisätukea niiden liitteessä XI olevassa A.III kohdassa määritetyillä tuotantoalueilla I ja II sijaitsevien pellavapinta-alojen osalta,
a) joiden tuotannosta on tehty 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu varsia koskeva myynti-/ostosopimus tai sitoumus, ja
b) joista maksetaan pitkien kuitujen jalostustukea.
Lisätuen määrä on tuotantoalueella I sijaitsevien pinta-alojen osalta 120 euroa hehtaarilta ja tuotantoalueella II sijaitsevien pinta-alojen osalta 50 euroa hehtaarilta."
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 21 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
95 a artikla – 1 kohta 1
1.  Perunatärkkelystä tuottaville yrityksille maksetaan markkinointivuosina 2009/2010 ja 2010/2011 palkkio, jonka suuruus on 22,25 euroa tuotettua tärkkelystonnia kohden, 84 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua enimmäiskiintiötä vastaavasta perunatärkkelysmäärästä edellyttäen, että ne ovat maksaneet perunantuottajille vähimmäishinnan koko perunamäärästä, joka tarvitaan kyseistä enimmäiskiintiötä vastaavan tärkkelysmäärän tuottamiseen.
1.  Perunatärkkelystä tuottaville yrityksille maksetaan markkinointivuosina 2009/2010–2012/2013 palkkio, jonka suuruus on 22,25 euroa tuotettua tärkkelystonnia kohden, 84 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua enimmäiskiintiötä vastaavasta perunatärkkelysmäärästä edellyttäen, että ne ovat maksaneet perunantuottajille vähimmäishinnan koko perunamäärästä, joka tarvitaan kyseistä enimmäiskiintiötä vastaavan tärkkelysmäärän tuottamiseen.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 22 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
96 artikla
22)  Poistetaan 96 artikla.
Poistetaan.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 29 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
122 artikla – 1 b kohta (uusi)
(29 a)  Lisätään 122 artiklaan kohta seuraavasti:
"Jäsenvaltiot voivat lisäksi hyväksyä tuottajaorganisaatioiksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/20061 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hakijaryhmittymiä. Tässä tapauksessa sovelletaan tämän artiklan ensimmäisen alakohdan c alakohdan i alakohtaa.
_________
1 EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12."
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 30 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)
Nämä toimialakohtaiset organisaatiot voivat toimia erityisesti seuraavien seikkojen edistämiseksi: ennaltaehkäisevä riskinhallinta, tutkimus ja kehittäminen, tiedon levittäminen tuotteista ja aloista ja niiden myynninedistäminen, markkina-analyysi ja markkinoista tiedottaminen sekä sopimuksiin liittyvät toimenpiteet."
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 30 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
162 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta
(30 a)  Poistetaan 162 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta.*
* Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 artikloja ja liitteitä on mukautettava vastaavasti.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 30 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
162 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
(30 b)  Poistetaan 162 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta.*
* Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 artikloja ja liitteitä on muutettava vastaavasti.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 31 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
182 artikla – 3 kohta
(31 a)  Korvataan 182 artiklan 3 kohta seuraavasti:
"3. Jäsenvaltiot, jotka alentavat asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III 20 päivänä helmikuuta 2006 vahvistettua sokerikiintiötään yli 50 prosenttia, voivat myöntää väliaikaisia valtiontukia markkinointivuoteen 2013/2014 saakka.
Komissio tekee kyseessä olevan jäsenvaltion hakemuksesta päätöksen tätä toimenpidettä varten käytettävissä olevan valtiontuen kokonaismäärästä.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu väliaikainen tuki ei saa Italian osalta olla yli 11 euroa markkinointivuotta ja sokerijuurikastonnia kohden, ja se myönnetään sokerijuurikkaan viljelijöille ja sokerijuurikkaiden kuljetuksiin.
Suomi saa myöntää sokerijuurikkaan viljelijöille tukea enintään 350 euroa hehtaaria ja markkinointivuotta kohden.
Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle markkinointivuonna tosiasiallisesti myönnetty tuen määrä 30 päivän kuluessa kunkin markkinointivuoden päättymisestä."
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 32 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
184 artikla, 5 kohta
"5) ennen 30 päivää kesäkuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen maitokiintiöjärjestelmän sujuvan asteittaisen poistamisen edellytyksistä, mukaan luettuna erityisesti mahdolliset kiintiöiden lisäkorotukset tai lisämaksun mahdolliset vähennykset."
"5) ennen 31 päivää joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen maitomarkkinoiden tilanteesta. Kertomuksessa analysoidaan myös jäsenvaltioiden hallinnointijärjestelmien tehokkuutta kiintiöjärjestelmän vapauttamisen yhteydessä. Kertomukseen liitetään tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia."
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö