Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0104(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0401/2008

Pateikti tekstai :

A6-0401/2008

Debatai :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Balsavimas :

PV 19/11/2008 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0550

Priimti tekstai
PDF 546kWORD 225k
Trečiadienis, 2008 m. lapkričio 19 d. - Strasbūras
Pakeitimai bendrojoje žemės ūkio politikoje *
P6_TA(2008)0550A6-0401/2008

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios žemės ūkio politikos pakeitimų iš dalies keičiant reglamentus (EB) Nr. 320/2006, (EB) Nr. 1234/2007, (EB) Nr. 3/2008 ir (EB) Nr. […]/2008 (COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0306),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 36 ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6–0241/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6–0401/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Grūdų atžvilgiu sistema turėtų būti pakeista siekiant užtikrinti, kad šis sektorius būtų konkurencingas ir orientuotas į rinką, išlaikant intervencijos galimybę kaip apsaugos priemonę rinkos žlugimo atveju ir padedant ūkininkams lengviau prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Tarybos išvadose dėl kukurūzams taikomos intervencinės sistemos reformos numatyta, kad atliekant reformos patikrinimą reikėtų peržiūrėti visą grūdų intervencinę sistemą, remiantis tyrimo rezultatais, kurie rodo, kad atsirastų tam tikra papildomos miežių intervencijos rizika, jei kainos būtų žemos. Tačiau nuo tada grūdų sektoriaus perspektyva labai pasikeitė, ir dėl didėjančios pasaulinės paklausos bei nepakankamų grūdų išteklių pasaulyje šiam sektoriui būdingos palankios pasaulinės rinkos kainos. Todėl panaikinus kitų pašarinių grūdų intervencinius pirkimus tokiam pačiam laikotarpiui, koks taikomas kukurūzų reformai, būtų galima taikyti intervenciją išvengiant neigiamo poveikio visai grūdų rinkai. Grūdų sektoriaus perspektyva taip pat taikoma kietiesiems kviečiams, todėl intervencinis supirkimas galėtų būti panaikintas, nes jis tapo nereikalingas, kadangi rinkos kaina visada yra daug didesnė už intervencinio supirkimo kainą. Kadangi grūdų intervenciniai pirkimai turėtų būti apsaugos priemonė, o ne kainodarą veikiantis veiksnys, skirtingas derliaus nuėmimo laikotarpis valstybėse narėse, veiksmingai pradedančiose savo prekybos kampanijas, jau nėra svarbus, nes pagal šią sistemą jau nenumatoma, kad kainos turi atitikti intervencinius lygius, prie kurių pridedamas kiekvieno mėnesio kainos padidinimas. Siekiant šią sistemą supaprastinti, reikėtų visoje Bendrijoje suderinti grūdų intervencijos datas.
(3)  Grūdų atžvilgiu sistema turėtų būti pakeista siekiant užtikrinti, kad šis sektorius būtų konkurencingas ir orientuotas į rinką, išlaikant intervencijos galimybę kaip apsaugos priemonę rinkos žlugimo atveju ir padedant ūkininkams lengviau prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Tarybos išvadose dėl kukurūzams taikomos intervencinės sistemos reformos numatyta, kad atliekant reformos patikrinimą reikėtų peržiūrėti visą grūdų intervencinę sistemą, remiantis tyrimo rezultatais, kurie rodo, kad atsirastų tam tikra papildomos miežių intervencijos rizika, jei kainos būtų žemos. Tačiau nuo tada grūdų sektoriaus perspektyva labai pasikeitė, ir dėl didėjančios pasaulinės paklausos bei nepakankamų grūdų išteklių pasaulyje šiam sektoriui būdingos palankios pasaulinės rinkos kainos. Todėl panaikinus kitų pašarinių grūdų intervencinius pirkimus tokiam pačiam laikotarpiui, koks taikomas kukurūzų reformai, būtų galima taikyti intervenciją išvengiant neigiamo poveikio visai grūdų rinkai. Grūdų sektoriaus perspektyva taip pat taikoma kietiesiems kviečiams, todėl intervencinis supirkimas galėtų būti panaikintas, nes jis tapo nereikalingas, kadangi rinkos kaina visada yra daug didesnė už intervencinio supirkimo kainą. Kadangi grūdų intervenciniai pirkimai turėtų būti apsaugos priemonė, intervenciją reikėtų pradėti taikyti tik paskutiniaisiais trimis prekybos metų mėnesiais.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Pradėjus įgyvendinti 2003 m. reformą padidėjo ryžių sektoriaus konkurencingumas, stabilizavosi gamyba, dėl didėjančios ryžių paklausos Bendrijos ir pasaulinėje rinkoje sumažėjo atsargų, o prognozuota kaina labai viršija intervencinio supirkimo kainą. Todėl intervencinis ryžių supirkimas jau nėra būtinas, ir toks supirkimas turėtų būti panaikintas.
(4)  Pradėjus įgyvendinti 2003 m. reformą padidėjo ryžių sektoriaus konkurencingumas, stabilizavosi gamyba, dėl didėjančios ryžių paklausos Bendrijos ir pasaulinėje rinkoje sumažėjo atsargų, o prognozuota kaina labai viršija intervencinio supirkimo kainą. Vis dėlto intervencija turėtų būti išsaugota kaip apsaugos priemonė.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Šių produktų intervencija galėtų būti saugiai panaikinta 2009 m., nes dabartinė padėtis rinkoje ir rinkos perspektyvos rodo, kad šiems produktams 2009 m. intervencija visais atvejais nebūtų taikoma.
(6)  Ryžių ir kiaulienos intervencija galėtų būti saugiai panaikinta 2009 m., nes dabartinė padėtis rinkoje ir rinkos perspektyvos rodo, kad šiems produktams 2009 m. intervencija visais atvejais nebūtų taikoma.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  Parama pieno gamintojų investicijoms nuo 2009 m. daugiau neturėtų būti apribota nurodytu kvotų kiekiu, kad gamintojai galėtų investuoti labiau atsižvelgdami į rinką.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Pagalba už privatų sviesto sandėliavimą nėra plačiai taikoma. Nepaisant to, dėl sezoniškos Bendrijos pieno gamybos sviesto gamyba visuomet išliks sezoniška. Todėl gali atsirasti laikinas spaudimas sviesto rinkai, kurį galima sumažinti pritaikius sezoninį sandėliavimą. Tačiau Komisija tokį sprendimą turėtų priimti remdamasi išsamiu rinkos tyrimu, o ne vykdydama įsipareigojimą kasmet leisti pradėti naudotis šia schema, todėl ši schema turėtų tapti neprivaloma.
Išbraukta.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Konditerijos gaminiams bei ledams gaminti skirto sviesto ir tiesiogiai vartoti skirto sviesto realizavimo pagalba sumažinta nuo 2004 m., sumažinus intervencinę sviesto kainą, ir todėl esant palankiai rinkos padėčiai šią pagalbą dar neatsisakius konkursų buvo nustota teikti. Realizavimo pagalbos schemos jau nėra reikalingos rinką stiprinti išlaikant intervencines kainas, todėl tokias schemas reikėtų panaikinti.
(12)  Konditerijos gaminiams bei ledams gaminti skirto sviesto ir tiesiogiai vartoti skirto sviesto realizavimo pagalba sumažinta nuo 2004 m., sumažinus intervencinę sviesto kainą, ir todėl esant palankiai rinkos padėčiai šią pagalbą dar neatsisakius konkursų buvo nustota teikti.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Kaip buvo matyti įgyvendinant 2003 m. bendrosios žemės ūkio politikos reformą, norint sustiprinti Bendrijos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą ir paskatinti labiau į rinką orientuotą bei darnų ūkininkavimą, reikia toliau tęsti perėjimo nuo paramos už gamybą prie paramos gamintojui procesą, panaikinant 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiame bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), numatytą pagalbą už sausuosius pašarus, linus, kanapes bei bulvių krakmolą ir integruojant paramą už šiuos produktus į kiekvieno ūkio pajamų rėmimo sistemą, atsietą nuo gamybos. Kaip buvo matyti įgyvendinant 2003 m. BŽŪP reformą, nors ūkininkams išmokant nuo gamybos atsietą paramą faktinė mokama suma lieka nepakitusi, bet pajamų rėmimo pagalbos veiksmingumas labai padidėja.
(13)  Kaip buvo matyti įgyvendinant 2003 m. bendrosios žemės ūkio politikos reformą, norint sustiprinti Bendrijos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą ir paskatinti labiau į rinką orientuotą bei darnų ūkininkavimą, reikia toliau tęsti perėjimo nuo paramos už gamybą prie paramos gamintojui procesą, panaikinant 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiame bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), numatytą pagalbą už linus, kanapes bei bulvių krakmolą ir integruojant paramą už šiuos produktus į kiekvieno ūkio pajamų rėmimo sistemą, atsietą nuo gamybos. Kaip buvo matyti įgyvendinant 2003 m. BŽŪP reformą, nors ūkininkams išmokant nuo gamybos atsietą paramą faktinė mokama suma lieka nepakitusi, bet pajamų rėmimo pagalbos veiksmingumas labai padidėja.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis
(14)  2000 m. Taryba nusprendė laipsniškai panaikinti pagalbą už trumpą linų pluoštą ir kanapių pluoštą. Šis sprendimas, įsigaliojantis 2009–2010 prekybos metais, įgyvendintas bendro rinkų organizavimo tvarką iš dalies pakeitus Reglamentu (EB) Nr. 247/2008. Nuo tų pačių metų buvo pradėta laipsniškai naikinti tradicinėse vietovėse auginamų linų perdirbėjams mokamą papildomą pagalbą už perdirbimą. Pagalba už ilgą linų pluoštą turėtų būti atsieta nuo gamybos. Tačiau tam, kad šios pramonės šakos subjektai galėtų prie to prisitaikyti, pirmasis perėjimo prie bendrosios išmokos schemos etapas turėtų būti įgyvendintas 2011 m., o antrasis – 2013 m.
(14)  2000 m. Taryba nusprendė laipsniškai panaikinti pagalbą už trumpą linų pluoštą ir kanapių pluoštą. Šis sprendimas, įsigaliojantis 2009–2010 prekybos metais, įgyvendintas bendro rinkų organizavimo tvarką iš dalies pakeitus Reglamentu (EB) Nr. 247/2008. Nuo tų pačių metų buvo pradėta laipsniškai naikinti tradicinėse vietovėse auginamų linų perdirbėjams mokamą papildomą pagalbą už perdirbimą. Pagalba už ilgą linų pluoštą turėtų būti atsieta nuo gamybos. Tačiau tam, kad šios pramonės šakos subjektai galėtų prie to prisitaikyti, perėjimas prie bendrosios išmokos schemos turėtų būti įgyvendintas vėliausiai iki 2013 m.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Pagalbos už sausuosius pašarus skyrimo tvarka buvo pakeista 2003 m., kai dalis pagalbos buvo skirta gamintojams ir atsieta nuo gamybos. Kad BŽŪP reformos patikrinimas būtų labiau orientuotas į rinką ir atsižvelgiant į dabartines pašarų rinkos perspektyvas, perėjimą prie visiškai nuo gamybos atsietos paramos visame sektoriuje reikėtų užbaigti nuo gamybos atsiejant likusią pramonei skiriamą pagalbą.
(15)  Pagalbos už sausuosius pašarus skyrimo tvarka buvo pakeista 2003 m., kai dalis pagalbos buvo skirta gamintojams ir atsieta nuo gamybos. Kad BŽŪP reformos patikrinimas būtų labiau orientuotas į rinką ir atsižvelgiant į dabartines pašarų rinkos perspektyvas, perėjimą prie visiškai nuo gamybos atsietos paramos visame sektoriuje reikėtų užbaigti vėliausiai iki 2013 m. nuo gamybos atsiejant likusią pramonei skiriamą pagalbą.
Norint sumažinti pagalbos perdirbėjams nutraukimo pasekmes, reikėtų tinkamai sureguliuoti žaliavų gamintojams taikomą žaliavų kainą, kad atsiejus paramą nuo gamybos šiems gamintojams būtų suteikta daugiau teisių gauti tiesiogines išmokas. Pagalbos perdirbėjams nutraukimas taip pat yra pagrįstas atsižvelgiant į visų baltyminių augalų padėtį rinkoje ir rinkos perspektyvas. Atsižvelgiant į tai, kad šis sektorius restruktūrizuojamas nuo 2003 m. reformos pradžios, ir kad neseniai nustatyta, jog gaminant dehidruotuosius pašarus aplinkai daromas ypač didelis neigiamas poveikis, pagalba turėtų būti atsieta nuo gamybos, tačiau turėtų būti numatytas trumpas dviejų metų pereinamasis laikotarpis, kad šio sektoriaus ūkininkai galėtų prisitaikyti.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis
(17)  Plečiantis vidaus ir tarptautinei grūdų bei krakmolo rinkai krakmolo gamybos grąžinamosios išmokos jau neatitinka pradinių šių išmokų tikslų, todėl jos turėtų būti panaikintos. Esant dabartinei padėčiai rinkoje ir dabartinėms rinkos perspektyvoms, pagalba jau kurį laiką nebeteikiama, ir numatoma, kad taip bus ir ateityje, todėl panaikinus šią pagalbą artimiausiu metu pasekmių šiam sektoriui nebūtų.
Išbraukta.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Nuostatos dėl išskirtinių rinkos rėmimo priemonių, susijusių su gyvūnų ligomis, turėtų būti apibendrintos visam sektoriui taikomoje rizikos valdymo nuostatoje, todėl jos turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (EB) Nr. 1234/2007.
Išbraukta.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis
(19)  Gamintojų organizacijų vaidmuo grupuojant tiekiamą produkciją gali būti labai naudingas tuose sektoriuose, kuriuose gamintojų ir vartotojų skaičiaus pusiausvyra yra sutrikusi. Todėl valstybės narės turėtų būti pajėgios pripažinti visų sektorių gamintojų organizacijas.
(19)  Pasėlių draudimas arba savitarpio pagalbos fondai gali paskatinti rizikos valdymą, tačiau tai gali pareikalauti daug sąnaudų ekonominiu ir socialiniu požiūriu, todėl lygiagrečiai reikia skatinti priemonių, kuriomis būtų sukurtos sąlygos valdyti riziką, vystymą. Gamintojų ir tarpšakinių organizacijų vaidmuo prevenciniam valdymui grupuojant tiekiamą produkciją tuose sektoriuose, kuriuose gamintojų ir vartotojų skaičiaus pusiausvyra yra sutrikusi, arba gerinant rinkų pažinimą gali būti labai svarbus. Todėl valstybės narės turėtų būti pajėgios pripažinti visų sektorių gamintojų organizacijas ir profesines organizacijas.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 247/2006
4 straipsnio 3 dalis
(-1) Reglamento (EB) Nr. 247/2006 4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
"3. Nukrypstant nuo 2 dalies a punkto, toliau nurodytais metais iš Azorų salų į likusią Bendrijos dalį gali būti siunčiami šie didžiausi cukraus (klasifikuojamo KN 1701 pozicijoje) kiekiai:
‐ 2008: 3 000 tonų,
‐ 2009: 2 285 tonų,
‐ 2010: 1 570 tonų,
‐ 2011: 855 tonos."
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 247/2006
5 straipsnio 1 dalis
(-1a) Reglamento (EB) Nr. 247/2006 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
"1. Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 10 straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu to reglamento 13 straipsnyje nurodyto C cukraus kiekiui, nurodytam šio reglamento 2 straipsnyje minimame prognozuojamame tiekimo balanse, eksportuojamam laikantis atitinkamų 1981 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2670/81, nustatančio išsamias įgyvendinimo taisykles dėl virškvotinės cukraus gamybos, nuostatų ir įvežtam suvartoti Madeiroje bei Kanarų salose baltojo cukraus, klasifikuojamo KN 1701 pozicijoje, pavidalu, taip pat skirtam rafinuoti bei suvartoti Azorų salose žaliavinio cukraus, klasifikuojamo KN 1701 12 10 ir (arba) KN 1701 11 10 pozicijose, pavidalu, šiame reglamente išdėstytomis sąlygomis netaikomi importo muitai."
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
8 straipsnio 1 dalies b punktas
(1)  8 straipsnio 1 dalies b punktas išbraukiamas.
Išbraukta.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
10 straipsnis
2)  10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
Išbraukta.
a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:
i) a punktas pakeičiamas taip:
"a) paprastiesiems kviečiams, miežiams, kukurūzams ir sorgams;"
ii) b punktas išbraukiamas;
b)  2 dalis išbraukiama.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
11 straipsnio a punktas
a) grūdams – nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d.;
a) grūdams – nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
11 straipsnio d a punktas (naujas)
da) kiaulienai – bet kuriuos visus prekybos metus.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
12 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  Komisija pradeda taikyti intervenciją į kiaulienos rinką be komiteto paramos, numatytos 195 straipsnio 1 dalyje, jei per atitinkamą laikotarpį vidutinė kiaulių skerdenos rinkos kaina, nustatyta pagal kiekvienoje valstybėje narėje atitinkamose Bendrijos rinkose nustatytas ir pagal koeficientus, kurie išreiškia santykinį kiekvienos valstybės narės kiaulių bandos dydį, pakoreguotas kainas sudaro mažiau negu 103 % referencinės kainos ir tikėtina, kad laikysis šiame lygmenyje.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
12 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija gali sustabdyti paprastiesiems kviečiams taikomą valstybės intervenciją be 195 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto pagalbos, jei kviečių, kuriuose yra ne mažiau kaip 11 % baltymų, kaina Ruane yra didesnė už referencinę kainą.
2.  Komisija gali sustabdyti paprastiesiems kviečiams taikomą valstybės intervenciją, jei kviečių, kuriuose yra ne mažiau kaip 11 % baltymų, kaina Ruane yra didesnė už referencinę kainą.
Komisija iš naujo pradeda taikyti valstybės intervenciją be 195 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto pagalbos, jei šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos nebetaikomos.
Komisija iš naujo pradeda taikyti valstybės intervenciją, jei šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos nebetaikomos.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
III poskirsnio 18 straipsnis
4)  II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio III poskirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:
Išbraukta.
III poskirsnis
Intervencinės kainos
18 straipsnis
Intervencinės kainos
1.  10 straipsnio a, d, e ir f punktuose nurodytų produktų intervencines kainas ir kiekius viešojo konkurso būdu nustato Komisija. Susidarius ypatingoms aplinkybėms ir remiantis registruotomis vidutinėmis rinkos kainomis, konkurso procedūros arba intervenciniai kiekiai gali būti nustatyti kiekvienai valstybei narei arba valstybės narės regionui.
2.  Pagal 1 dalį nustatyta intervencinė kaina yra ne didesnė nei:
a) atitinkama referencinė kaina, jei vykdomas intervencinis grūdų pirkimas;
b) vidutinė rinkos kaina, registruota valstybėje narėje arba jos regione ir padidinta tokia suma, kurią remdamasi objektyviais kriterijais turi nustatyti Komisija, jei vykdomas intervencinis galvijienos pirkimas;
c)  90 % referencinės kainos, jei vykdomas intervencinis sviesto pirkimas;
d) referencinė kaina, jei vykdomas intervencinis nugriebto pieno miltelių pirkimas.
3.  Cukraus intervencinė kaina sudaro 80 % referencinės kainos, nustatytos prekybos metams, einantiems po tų prekybos metų, kuriais pateikiamas pasiūlymas. Tačiau jei mokėjimo agentūrai pasiūlyto cukraus kokybė skiriasi nuo standartinės cukraus, kuriam yra nustatyta referencinė kaina, kokybės, apibrėžtos IV priedo B dalyje, intervencinė kaina yra atitinkamai didinama arba mažinama."
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
26 straipsnio antros pastraipos a punkto ii a papunktis (naujas)
4a)  Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 26 straipsnio antros pastraipos a punkte įterpiamas šis papunktis:
"iia) naudoti taikant specialią tiekimo tvarką, numatytą Reglamento (EB) Nr. 247/2006 5 straipsnyje."
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus III skirsnio I poskirsnis
5)  II dalies I antraštinės dalies I skyriaus III skirsnio I poskirsnis išbraukiamas.
Išbraukta.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
31 straipsnis
6)  31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
Išbraukta.
a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:
i) po c punkto įterpiami tokie punktai:
"ca) nesūdyto sviesto, patvirtintoje Bendrijos įmonėje pagaminto iš grietinėlės arba pieno, kurio pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 82 % masės, sausosios neriebalinės pieno medžiagos kiekis ne didesnis kaip 2 % masės, o drėgmė ne didesnė kaip 16 % masės;
cb) sūdyto sviesto, patvirtintoje Bendrijos įmonėje pagaminto iš grietinėlės arba pieno, kurio pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 80 % masės, sausosios neriebalinės pieno medžiagos kiekis ne didesnis kaip 2 % masės, drėgmė ne didesnė kaip 16 % masės, o druskos kiekis ne didesnis kaip 2 % masės;"
ii) e punktas išbraukiamas;
b)  2 dalies antra pastraipa išbraukiama.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
Įterpiamas 34a straipsnis:
"34a straipsnis
Išbraukta.
Pagalbos už sviestą skyrimo sąlygos
"1. Komisija gali nuspręsti skirti pagalbą už privatų nugriebto pieno miltelių saugojimą, visų pirma jei kainų ir produktų atsargų tendencijos rodo, kad rinkos pusiausvyra yra labai sutrikusi, o šį sutrikimą galima būtų pašalinti arba sumažinti taikant sezoninį saugojimą.
2.  Komisija pagalbos dydį nustato atsižvelgdama į saugojimo išlaidas ir tikėtinas sviesto kainų tendencijas."
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
36 straipsnis
8)  36 straipsnis išbraukiamas.
Išbraukta.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
44 straipsnis
11)  44 straipsnis išbraukiamas.
Išbraukta.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 12 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
46 straipsnio 1 dalis
a)  1 dalis pakeičiama taip:
Išbraukta.
"1. Bendrija iš dalies finansuoja 45 straipsnyje nurodytas išskirtines paramos priemones, t. y. 50 % valstybių narių patirtų išlaidų."
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
66 straipsnio 5 a dalis (nauja)
14a)  Į 66 straipsnį įtraukiama ši dalis:
"5a. Remiantis tuo, kad kitos valstybės narės iki galo nepasinaudoja pieno kvotomis, valstybės narės gali teikti prašymą laikinai didinti kvotas, jei jos gali įrodyti, kad jų pieno rinkoje taikant pagrindines taisykles nesusidarys palankios sąlygos sklandžiai pereiti prie kvotų panaikinimo. Šiuo tikslu Komisija kasmet apskaičiuoja iki galo nepanaudotas pieno kvotas. Komisija vertina galimus valstybių narių prašymus gauti didesnes kvotas ir kiekvienų prekybos metų pradžioje teikia pasiūlymą dėl laikino gamybos kvotų skyrimo. Šios laikinosios kvotos tam tikrais prekybos metais visada lieka mažesnės negu kvotų nepanaudojimo praėjusiais prekybos metais dydis. Komisijai gali padėti 195 straipsnio 1 dalyje numatytas komitetas.".
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
78 straipsnio 3 a dalis (nauja)
14b)  Į 78 straipsnį įterpiama tokia 3a dalis:
"3a. Visos pajamos, gautos iš papildomo mokesčio mokėjimo ES, ir sutaupytos lėšos iš žemės ūkio biudžeto turėtų būti mokamos į pieno fondą, kad pieno sektoriuje būtų galima numatyti pagalbines priemones.
Priemonės, remiamos pagal Reglamento (EB) Nr. [...]/2008 [naujas tiesioginių išmokų reglamentas] 68 straipsnį [bendrosios taisyklės], būti finansuojamos pagal šią sistemą."
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 17 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus I skirsnio I poskirsnis
17)  II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus I skirsnio I poskirsnis išbraukiamas.
Išbraukta.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 18 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
91 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
18a)  91 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
"Nuo 2009–2010 iki 2012–2013 prekybos metų pagalba tokiomis pat sąlygomis taip pat teikiama už linų ir kanapių šiaudų, skirtų trumpo pluošto gamybai, perdirbimą."
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 19 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
92 straipsnio 1 dalis
"1. 91 straipsnyje numatytos perdirbimo pagalbos už ilgą linų pluoštą suma yra tokia:
"1. 91 straipsnyje numatytos perdirbimo pagalbos už ilgą linų pluoštą suma yra tokia:
a)  200 EUR 2009–2010 ir 2010–2011 prekybos metais; ir
a) už ilgą linų pluoštą: 160 EUR už toną nuo 2009–2010 iki 2012–2013 prekybos metų;
b)  100 EUR 2011–2012 ir 2012–2013 prekybos metais;"
b) už trumpą linų ir kanapių pluoštą, kuriame yra ne daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių: 90 EUR už toną nuo 2009–2010 iki 2012–2013 prekybos metų;
Vis dėlto valstybė narė, pasinaudodama tradicinėmis pardavimų galimybėmis, taip pat gali nuspręsti teikti pagalbą:
a) už trumpą linų pluoštą, kuriame priemaišų ir spalių kiekis yra nuo 7,5 % iki 15 %;
b) už kanapių pluoštą, kuriame priemaišų ir spalių kiekis yra nuo 7,5 % iki 25 %;
Antroje pastraipoje numatytais atvejais valstybė narė pagalbą skiria už kiekį, kuris, remiantis 7,5 % priemaišų ir spalių kiekiu, daugiausiai atitinka pagamintą kiekį."
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 20 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
94 straipsnio 1 a dalis
20a)  94 straipsnio 1a  dalis pakeičiama taip:
"1a. Trumpam linų pluoštui ir kanapių pluoštui, už kurį gali būti teikiama pagalba, kiekvieniems prekybos metams nuo 2009–2010 iki 2012–2013 nustatomas 147.265 tonų didžiausias garantuojamas kiekis. Pagal XI priedo A.II. punktą tas kiekis tam tikroms valstybėms narėms paskirstomas kaip nacionalinis garantuojamas kiekis."
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 20 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
94 a straipsnis
20b)  94a straipsnis pakeičiamas taip:
"94a straipsnis
Papildoma pagalba
Nuo 2009–2010 iki 2012–2013 prekybos metų už linų plotus, kurie yra XI priedo A.III punkte nurodytose I ir II zonose, kurių šiaudų gamyba yra:
a) pirkimo–pardavimo sutarties arba įsipareigojimo pagal 91 straipsnio 1 dalį objektas; ir
b) pagalbos už perdirbimą į ilgą pluoštą objektas; papildoma pagalba teikiama pirmam patvirtintam perdirbėjui.
Papildomos pagalbos dydis yra 120 EUR už hektarą I zonoje ir 50 EUR už hektarą II zonoje."
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 21 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
95 a straipsnio 1 dalis
1.  22,25 EUR priemoka už toną pagaminto krakmolo 2009–2010 ir 2010–2011 prekybos metais yra mokama bulvių krakmolo gamybos įmonėms už bulvių krakmolo kiekį, pagamintą neviršijant 84a straipsnio 2 dalyje nurodytų kvotų, jei šios įmonės bulvių augintojams yra sumokėjusios mažiausią kainą už visas bulves, reikalingas pagaminti krakmolo kiekiui, kuris neviršytų minėtų kvotų.
1.  22,25 EUR priemoka už toną pagaminto krakmolo nuo 2009–2010 iki 2012–2013 prekybos metų yra mokama bulvių krakmolo gamybos įmonėms už bulvių krakmolo kiekį, pagamintą neviršijant 84a straipsnio 2 dalyje nurodytų kvotų, jei šios įmonės bulvių augintojams yra sumokėjusios mažiausią kainą už visas bulves, reikalingas pagaminti krakmolo kiekiui, kuris neviršytų minėtų kvotų.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 22 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
96 straipsnis
22)  96 straipsnis išbraukiamas.
Išbraukta.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 29 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
122 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)
29a) į 122 straipsnį įtraukiama ši pastraipa:
"Be to, valstybės narės gamintojų organizacijomis gali pripažinti pareiškėjų grupes, nurodytas 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos1 5 straipsnio 1 dalyje. Tokiu atveju taikomos šio straipsnio pirmos pastraipos c punkto i papunkčio nuostatos.
_________
1OL L 93, 2006 3 31, p. 12.".
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 30 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
124 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)
Šios tarpšakinės organizacijos gali veikti skatindamos prevencinį rizikos valdymą, tyrimus ir taikomąją veiklą, informavimą apie produktus ir šakas bei jų rėmimą, rinkų analizę ir informavimą apie jas bei sutarčių sudarymo priemones."
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 30 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
162 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis
30a)  162 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis išbraukiamas. *
* Atitinkamai turi būti pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 straipsniai ir priedai.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 30 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
162 straipsnio 1 dalies a punkto i i papunktis
30b)  162 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis išbraukiamas. *
* Atitinkamai turi būti pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 straipsniai ir priedai.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 31 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
182 straipsnio 3 dalis
31a)  182 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
"3. Valstybės narės, sumažinusios cukraus kvotą daugiau kaip 50 % Reglamento (EB) Nr. 318/2006 III priede 2006 m. vasario 20 d. nustatytos cukraus kvotos, gali skirti laikiną valstybės pagalbą iki 2013– 2014 prekybos metų.
Remdamasi atitinkamos valstybės narės paraiška Komisija nusprendžia, kokia yra valstybės pagalbos, kurią galima teikti pagal šią priemonę, bendra suma.
Italijos atveju pirmoje pastraipoje nurodyta laikina pagalba, teikiama cukrinių runkelių augintojams ir cukrinių runkelių transportavimui, neviršija 11 EUR už toną per prekybos metus.
Suomija cukrinių runkelių augintojams gali skirti pagalbą, sudarančią ne daugiau kaip 350 EUR už hektarą per prekybos metus.
Atitinkamos valstybės narės per 30 dienų nuo kiekvienų prekybos metų pabaigos informuoja Komisiją apie tais prekybos metais skiriant valstybės pagalbą realiai išmokėtą sumą."
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 32 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
184 straipsnis 5 punktas
"5. iki 2011 m. birželio 30 d. Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl sklandaus laipsniško pieno kvotų sistemos panaikinimo sąlygų, įskaitant, visų pirma, galimą tolesnį kvotų didinimą arba galimą papildomo mokesčio mažinimą."
"5. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl padėties pieno rinkoje. Šioje ataskaitoje taip pat analizuojamas valstybių narių valdymo sistemų veiksmingumas liberalizuojant kvotų sistemą. Prireikus su ataskaita pateikiami atitinkami pasiūlymai."
Teisinė informacija - Privatumo politika