Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0105(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0390/2008

Indgivne tekster :

A6-0390/2008

Forhandlinger :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Afstemninger :

PV 19/11/2008 - 7.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0551

Vedtagne tekster
PDF 366kWORD 142k
Onsdag den 19. november 2008 - Strasbourg
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) *
P6_TA(2008)0551A6-0390/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (KOM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0306),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 36 og 37, i henhold til hvilke det er blevet hørt af Rådet (C6-0242/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samt til udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0390/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1
(1)  I forbindelse med evalueringen af reformen af den fælles landbrugspolitik af 2003 er klimaforandringer, vedvarende energikilder, vandforvaltning og biodiversitet blevet udpeget som afgørende nye udfordringer for det europæiske landbrug.
(1)  I forbindelse med evalueringen af reformen af den fælles landbrugspolitik af 2003 er klimaforandringer, vedvarende energikilder, vandforvaltning, biodiversitet og afvikling af mælkekvoterne blevet udpeget som afgørende nye udfordringer for det europæiske landbrug.
Ændring 2
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5
(5)  Det er vigtigt at styrke aktionerne på disse områder yderligere, navnlig i forbindelse med de programmer for udvikling af landdistrikterne, der er godkendt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.
(5)  Hvis medlemsstaternes nuværende programmer for udvikling af landdistrikterne ikke omfatter tilstrækkelige og relevante foranstaltninger som angivet i bilag II, er det vigtigt at styrke aktionerne på disse områder yderligere, navnlig i forbindelse med de programmer for udvikling af landdistrikterne, der er godkendt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.
Ændring 3
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Det fremgår af Eurobarometer-undersøgelsen "Attitudes of EU citizens towards animal welfare" fra 2007, at et stort flertal af EU-borgerne (72 %) mener, at landbrugerne bør modtage kompensation for de øgede udgifter, der kan følge af højere dyrevelfærdsstandarder. Desuden indeholder protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, som ved Amsterdamtraktaten blev knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab som bilag, krav om, at Fællesskabet og medlemsstaterne ved fastlæggelsen og gennemførelsen af landbrugspolitikker skal tage fuldt hensyn til dyrs velfærd.
Ændring 4
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6
(6)  I betragtning af, hvor vigtige disse EF-prioriteringer er, bør medlemsstaterne være forpligtet til at inkorporere aktioner, der tager sigte på at tackle de nye udfordringer, i deres programmer for udvikling af landdistrikterne.
(6)  I betragtning af, hvor vigtige disse EF-prioriteringer er, bør medlemsstaterne inkorporere en større del af de aktioner, der tager sigte på at tackle de nye udfordringer, i deres programmer for udvikling af landdistrikterne, men kun hvis medlemsstaterne endnu ikke har tillagt disse EU-prioriteringer tilstrækkelig betydning.
Ændring 5
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7
(7)  I henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1698/2005 kan Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 2007-2013) vedtaget ved Rådets afgørelse 2006/144/EF revideres for at tage hensyn til navnlig større ændringer i Fællesskabets prioriteringer. Medlemsstaterne bør derfor være underlagt en generel forpligtelse til at revidere deres nationale strategiplaner som følge af eventuelle ændringer af Fællesskabets strategiske retningslinjer, således at det fastsættes, i hvilken forbindelse programmerne skal ændres.
(7)  I henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1698/2005 kan Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 2007-2013) vedtaget ved Rådets afgørelse 2006/144/EF revideres for at tage hensyn til navnlig større ændringer i Fællesskabets prioriteringer. De medlemsstater, der ikke allerede har vedtaget relevante foranstaltninger, bør derfor opfordres til at revidere deres nationale strategiplaner som følge af eventuelle ændringer af Fællesskabets strategiske retningslinjer, således at det fastsættes, i hvilken forbindelse programmerne skal ændres.
Ændring 6
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9
(9)  Kravene til indholdet i programmerne for udvikling af landdistrikterne bør tilpasses som følge af de nye krav. Der bør opstilles en ikke-udtømmende liste over aktionstyper for at hjælpe medlemsstaterne med at udpege de aktioner, der er relevante for de nye udfordringer, og som falder ind under de retlige rammer for udvikling af landdistrikterne.
(9)  Kravene til indholdet i programmerne for udvikling af landdistrikterne bør om nødvendigt tilpasses som følge af de nye krav. Der bør opstilles en ikke-udtømmende liste over aktionstyper for at hjælpe medlemsstaterne med at udpege de aktioner, der er relevante for de nye udfordringer, og som falder ind under de retlige rammer for udvikling af landdistrikterne; afhængig af de enkelte medlemsstaters behov kan denne liste på et senere tidspunkt udvides.
Ændring 7
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  En tilpasning af forordning (EF) nr. 1698/2005 er også passende for så vidt angår betalinger vedrørende naturbetingede ulemper i bjergområder og betalinger til andre områder med ulemper. Den nuværende ordning, der er baseret på Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)1, og som skal gælde i den nye støtteperiode indtil 2009, skal videreføres indtil udgangen af den nuværende støtteperiode.
1EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.
Ændring 8
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10
(10)  For at tilskynde støttemodtagerne yderligere til at deltage i aktioner, der tager sigte på de nye udfordringer, bør der være mulighed for at fastsætte højere støttesatser for sådanne aktioner.
(10)  For at tilskynde støttemodtagerne yderligere til at deltage i aktioner, der tager sigte på de nye udfordringer, bør der være mulighed for at tildele støtte til sådanne aktioner uden yderligere national medfinansiering. Denne mulighed bør kunne anvendes af medlemsstaterne til overførsel af innovation, som følger af anvendt forskning.
Ændring 9
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11
(11)  I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. xxxx/xxxx af xx. xx. 2008 [om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere] skal de midler, der er opstået som følge af yderligere graduering, anvendes til at støtte udvikling af landdistrikterne. Det bør sikres, at et beløb svarende til disse midler, anvendes til at støtte aktioner, der vedrører de nye udfordringer.
(11)  I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. xxxx/xxxx af xx. xx. 2008 [om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere] skal de midler, der er opstået som følge af yderligere graduering, hvor der ikke allerede er fastsat bestemmelse herom i de medlemsstater, der anvender frivillig graduering i henhold til forordning (EF) nr. 378/20071, anvendes til at støtte udvikling af landdistrikterne. Det bør sikres, at et beløb svarende til disse midler, anvendes til at støtte såvel eksisterende som nye aktioner, der vedrører de nye udfordringer i overensstemmelse med de enkelte medlemsstaters afgørelser. Det må imidlertid tilstræbes ikke at afskrække fra landbrugsproduktion i områder, hvor denne yder et afgørende bidrag til udvikling af landdistrikterne.
1Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 af 27. marts 2007 om regler for frivillig graduering af direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (EUT L 95 af 5.4.2007, s.1).
Ændring 10
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Disse aktioner skal være i overensstemmelse med aktioner, der finansieres af andre fællesskabsfonde, navnlig strukturfondene (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden).
Ændring 11
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12
(12)  Da der er tale om specifik og obligatorisk anvendelse af ekstrabeløb svarende til de nævnte finansielle midler, skulle det ikke have nogen konsekvenser for ligevægten mellem de forskellige mål for støtten til udvikling af landdistrikterne.
(12)  Da der er tale om specifik anvendelse af ekstrabeløb svarende til de nævnte finansielle midler, det ikke konsekvenser for ligevægten mellem de forskellige mål for støtten til udvikling af landdistrikterne. Derfor skal den i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1698/2005 definerede ligevægt mellem målene også være sikret ved anvendelse af midler til de nye prioriteringer.
Ændring 12
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Med henblik på at sikre tilstrækkelig finansiering til programmerne til udvikling af landdistrikter bør der indføres en større grad af fleksibilitet, således at der gives mulighed for inden for samme medlemsstat også at bruge ikke anvendte midler fra strukturfondene (udgiftsområde 1b) til dette formål.
Ændring 28
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. - 1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 5 – stk. 7
-1)  Artikel 5, stk. 7, affattes således:
"7. Medlemsstaterne sørger for, at aktioner, der finansieres af ELFUL, er i overensstemmelse med traktaten og de retsakter, der er vedtaget i henhold til den. Med henblik herpå skal alle aktioner, der finansieres af ELFUL, direkte målrettes landbrugere."
Ændring 13
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 12a – stk. 1
1.  Hver medlemsstat skal efter proceduren i artikel 12, stk. 1, revidere sin nationale strategiplan som følge af den revision af Fællesskabets strategiske retningslinjer, der er omhandlet i artikel 10.
1.  Hver medlemsstat opfordres til i samråd med sine lokale og regionale myndigheder efter proceduren i artikel 12, stk. 1, at revidere sin nationale strategiplan som følge af den revision af Fællesskabets strategiske retningslinjer, der er omhandlet i artikel 10.
Ændring 14
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning
1.  Fra den 1. januar 2010 skal medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikterne fastsætte aktioner, der i overensstemmelse med deres specifikke behov tager sigte på følgende prioriteringer, der er beskrevet i Fællesskabets strategiske retningslinjer og yderligere specificeret i den nationale strategiplan:
1.  Hvis dette ikke allerede er sket, skal medlemsstaterne fra den 1. januar 2010 i deres programmer for udvikling af landdistrikterne fremsætte aktioner, der i overensstemmelse med deres specifikke behov tager sigte på følgende prioriteringer, der er beskrevet i Fællesskabets strategiske retningslinjer og yderligere specificeret i den nationale strategiplan:
Ændring 15
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 1 – litra d
d) biodiversitet.
d) bevarelse og bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten.
Ændring 29
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Alle aktioner skal direkte målrettes landbrugere.
Ændring 16
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 2
Medlemsstaterne kan tage udgangspunkt i den vejledende liste over aktioner, der er fastsat i bilag II til nærværende forordning og/eller enhver anden type aktion, forudsat at de er rettet mod de prioriteringer, der er omhandlet i første afsnit, og at de tager sigte på at opnå de potentielle virkninger, der er angivet i bilag II.
Medlemsstaterne kan i samråd med deres regionale og lokale myndigheder tage udgangspunkt i den vejledende liste over aktioner, der er fastsat i bilag II til nærværende forordning og/eller enhver anden type aktion, herunder aktioner inden for indlandsfiskeri, forudsat at de er rettet mod de prioriteringer, der er omhandlet i første afsnit, og at de tager sigte på at opnå de potentielle virkninger, der er angivet i bilag II.
Ændring 17
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
Medlemsstaterne sikrer, at der opnås synergi med lignende aktioner, der finansieres ved hjælp af andre EU-midler, navnlig strukturfondene, og de udvikler i givet fald integrerede tiltag vedrørende strategier, foranstaltninger og finansiering.
Ændring 18
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16b (ny)
3a)  Følgende indsættes som artikel 16b:
"Artikel 16 b
Innovation og overførsel af knowhow fra den anvendte forskning
1.  Fra den 1. januar 2010 indfører medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikter afhængigt af deres specifikke behov målrettede aktioner, der tager sigte på overførsel af innovation fra den anvendte forskning til økonomien i landdistrikterne.
2.  Fra 1. januar 2010 kan de i bilag I fastsatte støttesatser øges med 10 procentpoint for den i stk. 1 nævnte type aktioner."
Ændring 19
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 30
4a)  Artikel 30 affattes således:
"Artikel 30
Infrastrukturer knyttet til udviklingen og tilpasningen af landbrugs- og skovbrugssektorerne
Støtte i henhold til artikel 20, litra b), nr. v), ydes navnlig for aktioner, der skal give adgang til landbrugs- og skovarealer, og aktioner for jordfordeling og -forbedring, energiforsyning, adgang til informations- og kommunikationsteknologi og vandforvaltning."
Ændring 20
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 36 – litra a – indledning
4b)  I artikel 36, litra a), affattes indledningen således:
"a) foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer, herunder arealer til indlandsfiskeri, gennem:"
Ændring 30
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 39 – stk. 5 a (nyt)
4c)  I artikel 39 indsættes følgende stykke:
"5a. Der kan med henblik på bevarelse af landbrugsafgrøder og dyr, der har kulturhistorisk værdi, ydes støtte til aktioner, der ikke er omfattet af bestemmelserne i stk. 1-4."
Ændring 21
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 5a
5a.  I perioden 1. januar 2010 – 31. december 2015 afholder medlemsstaterne udgifter svarende til de beløb, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny forordning om direkte støtteordninger)] i form af EF-støtte inden for rammerne af de gældende programmer for udvikling af landdistrikterne [godkendt efter den 1. januar 2010] til de typer aktioner, der er omhandlet i artikel 16a i nærværende forordning.
5a.  I perioden 1. januar 2010 – 31. december 2015 afsætter medlemsstaterne et beløb svarende til de beløb, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny forordning om direkte støtteordninger)] i form af EF-støtte inden for rammerne af de gældende programmer for udvikling af landdistrikterne til såvel eksisterende som nye aktioner vedrørende de nye prioriteringer i overensstemmelse med de enkelte medlemsstaters afgørelser.
Ændring 32
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 5b
5b. Hvis de samlede udgifter, der er afholdt til de aktioner, der er omhandlet i denne artikels stk. 5a, er mindre end det beløb, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 3, litra b), tilbagebetaler medlemsstaterne differencen til EU-budgettet op til det beløb, som de samlede bevillinger til andre aktioner end dem, der er omhandlet i artikel 16a, er overskredet med.
udgår
Ændring 22
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 70 – stk. 4 a (nyt)
7a)  I artikel 70 indsættes følgende som stk. 4a:
"4a. Uanset lofterne i stk. 3 kan et beløb svarende til de midler, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny forordning om direkte støtteordninger)], anvendes uden yderligere national medfinansiering."
Ændring 23
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 93
9a)  Artikel 93 affattes således:
"Artikel 93
Ophævelse
[...] Forordning (EF) nr. 1257/1999 ophæves herved med virkning fra den 1. januar 2007 bortset fra artikel 13, litra a), artikel 14, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, første og andet led, artikel 15, artikel 17-20, artikel 51, stk. 3, og artikel 55, stk. 4, samt den del af bilag I, hvori beløbene i artikel 15, stk. 3, er fastsat. [...]
Henvisninger til den ophævede forordning skal betragtes som henvisninger til nærværende forordning.
Forordning (EF) nr. 1257/1999 gælder fortsat for aktioner, som Kommissionen godkender i henhold til nævnte forordning inden den 1. januar 2007. [...]"
Ændring 24
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 − litra a a (ny)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Bilag – tabel – linje 1

Kommissionens forslag

Ændring

aa) Linje 1 affattes således:

22, stk. 2

Etablerings-støtte*

75 000

"* Etableringsstøtten kan gives i form af en enkeltpræmie, der ikke kan overstige 50.000 euro, eller i form af et rentetilskud, hvis kapitaliserede værdi ikke overstiger 50.000 euro. Når de to støtteformer kombineres, må det samlede beløb ikke overstige 75.000 euro."

Ændring 25
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Bilag II – Prioritet: vedvarende energi – linje 4 a (ny)

Ændring

Produktion og udnyttelse af solenergi, vindenergi, geotermisk energi og kraftvarmeproduktion

Artikel 26: Modernisering af landbrugsbedrifterne

Artikel 53: Diversificering i retning af ikke-landbrugsmæssige aktiviteter

Artikel 54: Støtte til oprettelse og udvikling af virksomheder

Artikel 56: Basistjenester til økonomien og befolkningen i landdistrikter

Erstatning af fossile brændstoffer

Ændring 26
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Bilag II – Prioritet: vandforvaltning – linje 1 a (ny)

Ændring

Forvaltning af risikoen for oversvømmelse

Artikel 39: Landbrugs-miljøbetalinger

Artikel 41: Ikkeproduktive investeringer

Forbedring af kapaciteten til vandforvaltning i tilfælde af oversvømmelser

Ændring 27
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Bilag II – Ny prioritering

Ændring

Prioritering: Afvikling af mælkekvoter

Type aktioner

Foranstaltninger

Potentielle virkninger

Modernisering og markedsorienteret produktion

Flerårigt program for afvikling af mælkekvoter

Højnelse af konkurrenceevnen

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik