Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0105(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0390/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0390/2008

Συζήτηση :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 19/11/2008 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0551

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 517kWORD 172k
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *
P6_TA(2008)0551A6-0390/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0306),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0242/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0390/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003, η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση των υδάτων και η βιοποικιλότητα προσδιορίστηκαν ως κρίσιμης σημασίας νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία.
(1)  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003, η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση των υδάτων, η βιοποικιλότητα και η κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων προσδιορίστηκαν ως κρίσιμης σημασίας νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Είναι σημαντικό οι σχετιζόμενες με τις προτεραιότητες αυτές ενέργειες να ενισχύονται περαιτέρω στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
(5)  Όταν τα υφιστάμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών δεν περιλαμβάνουν επαρκή και κατάλληλα μέτρα όπως αυτά που προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, είναι σημαντικό οι σχετιζόμενες με τις προτεραιότητες αυτές ενέργειες να ενισχύονται περαιτέρω στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
(5α) Από τη μελέτη με τίτλο "Απόψεις των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων" που πραγματοποιήθηκε το 2007 από το Ευρωβαρόμετρο προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία (72%) των πολιτών της Ένωσης είναι της άποψης ότι οι γεωργοί πρέπει να λαμβάνουν αντιστάθμιση για τα επιπλέον έξοδα που μπορούν να απορρέουν από την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων. Επιπλέον, το πρωτόκολλο σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ καθορίζει ότι, όταν διατυπώνουν και εφαρμόζουν την αγροτική πολιτική, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδίδουν κάθε προσοχή στις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Δεδομένης της σημασίας των εν λόγω προτεραιοτήτων της Κοινότητας, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί η υποχρέωση των κρατών μελών να προβλέπουν ενέργειες που να σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.
(6)  Δεδομένης της σημασίας των εν λόγω προτεραιοτήτων της Κοινότητας, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να προβλέπουν μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειών που σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, αλλά μόνο σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν έχουν αποδώσει ακόμα επαρκή προσοχή σ' αυτές τις κοινοτικές προτεραιότητες.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική πρόταση 7
(7)  Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 προβλέπει ότι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη μείζονες ιδίως αλλαγές στις κοινοτικές προτεραιότητες, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) που εγκρίθηκαν με την απόφαση 2006/144/ΕΚ του Συμβουλίου, μπορούν να αναθεωρούνται. Ωστόσο, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο για την τροποποίηση των προγραμμάτων, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί η γενική υποχρέωση των κρατών μελών να αναθεωρούν τα εθνικά σχέδια στρατηγικής μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.
(7)  Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 προβλέπει ότι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη μείζονες ιδίως αλλαγές στις κοινοτικές προτεραιότητες, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) που εγκρίθηκαν με την απόφαση 2006/144/ΕΚ του Συμβουλίου, μπορούν να αναθεωρούνται. Ωστόσο, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο για την τροποποίηση των προγραμμάτων, είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα, να αναθεωρούν τα εθνικά σχέδια στρατηγικής μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Λαμβανομένων υπόψη των νέων υποχρεώσεων, ενδείκνυται να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να παρασχεθεί μη εξαντλητικός κατάλογος των τύπων ενεργειών ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις κατάλληλες ενέργειες σε σχέση με τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη.
(9)  Λαμβανομένων υπόψη των νέων υποχρεώσεων, καλό θα ήταν, όπου αυτό ενδείκνυται, να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να παρασχεθεί μη εξαντλητικός κατάλογος των τύπων ενεργειών ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις κατάλληλες ενέργειες σε σχέση με τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη, κατάλογος ο οποίος, αναλόγως με τις ανάγκες των επιμέρους κρατών μελών, μπορεί αργότερα να συμπληρωθεί.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Επίσης ενδείκνυται η αναπροσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 αναφορικά με τις σχετικές πληρωμές για φυσικά μειονεκτήματα στις ορεινές ζώνες και σε άλλες προβληματικές περιοχές. H σημερινή ρύθμιση που βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Mαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)1, ο οποίος ισχύει έως το 2009, πρέπει να παραταθεί έως το τέλος της σημερινής περιόδου προγραμματισμού.
__________________
1 ΕΕ L 160, 26.6.1999, σ. 80.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Προκειμένου να παρασχεθούν πρόσθετα κίνητρα στους δικαιούχους για την ανάληψη ενεργειών σε σχέση με τις νέες προτεραιότητες, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού υψηλότερων ποσών και ποσοστών στήριξης για τις εν λόγω ενέργειες.
(10)  Προκειμένου να παρασχεθούν πρόσθετα κίνητρα στους δικαιούχους για την ανάληψη ενεργειών σε σχέση με τις νέες προτεραιότητες, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού στήριξης για τις εν λόγω ενέργειες χωρίς συμπληρωματική εθνική συγχρηματοδότηση. Η ίδια δυνατότητα πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη για τη μεταφορά καινοτομιών που προκύπτουν από την εφαρμοσμένη έρευνα.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί πόροι που προκύπτουν από τη συμπληρωματική διαφοροποίηση πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν λόγω χρηματοδοτικούς πόρους χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενεργειών σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.
(11)  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς], οι χρηματοδοτικοί πόροι που προκύπτουν από τη συμπληρωματική διαφοροποίηση, στο μέτρο που δεν έχουν ήδη προβλεφθεί από τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την προαιρετική διαφοροποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 378/20071, πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν λόγω χρηματοδοτικούς πόρους χρησιμοποιείται για τη στήριξη τόσο υφιστάμενων όσο και νέων ενεργειών σε σχέση με τις νέες προκλήσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε να μην αποθαρρυνθεί η γεωργική παραγωγή εκεί όπου η συμβολή της είναι ζωτική για την αγροτική ανάπτυξη.
______________________
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (ΕΕ L 95, 5.4.2007, σ. 1).
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)
(11α) Οι ενέργειες αυτές πρέπει να είναι συνεπείς με τις ενέργειες οι οποίες χρηματοδοτούνται από άλλα κοινοτικά μέσα, και ιδίως από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Λαμβανομένου υπόψη του συμπληρωματικού, ειδικού και δεσμευτικού χαρακτήρα της χρήσης αυτών των ίσων με τους εν λόγω χρηματοδοτικούς πόρους ποσών, δεν αναμένεται να επηρεαστεί η καθιερωμένη ισορροπία μεταξύ των στόχων της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
(12)  Λαμβανομένου υπόψη του συμπληρωματικού και ειδικού χαρακτήρα της χρήσης αυτών των ίσων ποσών, δεν πρέπει να αναμένεται να επηρεαστεί η καθιερωμένη ισορροπία μεταξύ των στόχων της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης· για το λόγο αυτό, κατά την χρησιμοποίηση των σχετικών ποσών στις νέες προτεραιότητες, πρέπει να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)
(12α) Προκειμένου να διασφαλισθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να καθιερωθεί μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να καθίσταται, επιπλέον, δυνατή η χρησιμοποίηση, εντός του ιδίου κράτους μέλους, των μη δαπανηθέντων πόρων των διαρθρωτικών ταμείων (Κεφάλαιο 1β) προς το σκοπό αυτό.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 5 – παράγραφος 7
(-1) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ να συνάδουν προς τη συνθήκη και τις νομικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτής. Για τον σκοπό αυτό όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ απευθύνονται άμεσα στους γεωργούς."
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 12α – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος αναθεωρεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το εθνικό σχέδιο στρατηγικής του μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.
1.  Σε συνεννόηση με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, κάθε κράτος μέλος καλείται να αναθεωρήσει σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το εθνικό σχέδιο στρατηγικής του μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγική πρόταση
1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη μέλη προβλέπουν στα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τις ειδικές τους ανάγκες, τύπους ενεργειών με άξονα τις ακόλουθες προτεραιότητες που περιγράφονται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και διευκρινίζονται περαιτέρω στο εθνικό σχέδιο στρατηγικής:
1.  Όπου το μέτρο αυτό δεν έχει προβλεφθεί ακόμα, τα κράτη μέλη παρουσιάζουν στα προγράμματά τους για την αγροτική ανάπτυξη, από την 1η Ιανουαρίου 2010, σε συνάρτηση με τις ειδικές τους ανάγκες, τύπους ενεργειών με άξονα τις ακόλουθες προτεραιότητες που περιγράφονται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και διευκρινίζονται περαιτέρω στο εθνικό σχέδιο στρατηγικής:
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ)
δ) βιοποικιλότητα.
δ) διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)
Το σύνολο των πράξεων απευθύνεται άμεσα στους γεωργούς.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν από τον ενδεικτικό κατάλογο των τύπων ενεργειών που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού ή/και να επιλέξουν άλλους τύπους ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και αποβλέπουν στην επίτευξη των πιθανών αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.
Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συνεννόηση με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να επιλέξουν από τον ενδεικτικό κατάλογο των τύπων ενεργειών που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού ή/και να επιλέξουν άλλους τύπους ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών στον τομέα της εσωτερικής αλιείας, με την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και αποβλέπουν στην επίτευξη των πιθανών αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την επίτευξη συνεργειών με παρόμοιες ενέργειες χρηματοδοτούμενες από άλλες κοινοτικές ενισχύσεις, ιδίως από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, και αναπτύσσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις όσον αφορά στρατηγικές, δραστηριότητες και χρηματοδότηση, εφόσον απαιτείται.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16β
(3α) Το ακόλουθο άρθρο 16β παρεμβάλλεται:
"Άρθρο 16β
Καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας της εφαρμοσμένης έρευνας
1.  Από την 1 η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη μέλη προβλέπουν στα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, τύπους στοχευμένων ενεργειών για τη μεταφορά της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας στην αγροτική οικονομία.
2.  Από την 1η Ιανουαρίου 2010, όσον αφορά τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα ποσοστά έντασης της ενίσχυσης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες."
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 30
(4α) Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 30
Υποδομές που συνδέονται με την εξέλιξη και την προσαρμογή των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20, στοιχείο β), σημείο v), μπορεί να καλύπτουν ιδίως ενέργειες που σχετίζονται με την πρόσβαση σε αγροτική και δασική γη, τον αναδασμό και τη βελτίωση της γης, τον ενεργειακό εφοδιασμό, την πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και τη διαχείριση των υδάτων."
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 36 - στοιχείο α) - εισαγωγικό μέρος
(4β) Στο άρθρο 36, στοιχείο α), το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"α) Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική αλιεία, μέσω:"
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 39 – παράγραφος 5α (νέα)
(4γ) Στο άρθρο 39 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"5α. Μπορεί να παρέχεται υποστήριξη για τη διατήρηση πολύτιμων από άποψης πολιτιστικής ιστορίας γεωργικών καλλιεργειών και ζώων για ενέργειες που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4."
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 5α
5α. Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη μέλη δαπανούν για ενέργειες των τύπων που αναφέρονται στο άρθρο 16α του παρόντος κανονισμού, οι οποίες εγκρίθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, ως κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) [αριθ. XXXX/2008 (νέος κανονισμός για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης)].
5α. Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη μέλη διαθέτουν τόσο για υφιστάμενες όσο και για νέες ενέργειες που συνδέονται με τις νέες προκλήσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις κάθε κράτους μέλους, ως κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ποσό ίσο προς τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) [αριθ. XXXX/2008 (νέος κανονισμός για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης)].
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 5β
(5β) Εάν, κατά το κλείσιμο του προγράμματος, το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου είναι χαμηλότερο από το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 16α παράγραφος 3 στοιχείο β), το κράτος μέλος επιστρέφει τη διαφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των συνολικών πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 16α.
Διαγράφεται
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 70 – παράγραφος 4β (νέα)
(7α) Στο άρθρο 70 προστίθεται η εξής παράγραφος 4β:
"4β. Κατά παρέκκλιση των ανωτάτων ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 3, ποσό ίσο προς τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧΧ/2008 (νέου κανονισμού σχετικά με τα καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης) μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς συμπληρωματική εθνική συγχρηματοδότηση."
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9α (νέα)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 93
(9α) Το άρθρο 93 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 93
Κατάργηση
[...] Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2007, εξαιρουμένου του άρθρου 13, στοιχείο α), του άρθρου 14, παράγραφος 1, του άρθρου 14, παράγραφος 2, δύο πρώτες περιπτώσεις, του άρθρου 15, των άρθρων 17 έως 20, του άρθρου 51, παράγραφος 3 και του άρθρου 55, παράγραφος 4 καθώς και του τμήματος του παραρτήματος Ι που διευκρινίζει τα ποσά που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 15, παράγραφος 3. [...]
Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις δράσεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή δυνάμει του εν λόγω κανονισμού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007. [...]"
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 − στοιχείο α α) (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα - πίνακας - γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

aα) Η γραμμή 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"22, παράγραφος 2

Στήριξη εγκατάστασης (*)

75 000

(*) Η στήριξη εγκατάστασης μπορεί να χορηγείται με τη μορφή ενιαίας πριμοδότησης το ποσό της οποίας δεν υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ ή με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου η κεφαλαιοποιημένη αξία του οποίου δεν [...] υπερβαίνει το ποσό των 50 000 ευρώ. Όταν συνδυάζονται οι δύο μορφές ενίσχυσης, το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει τα 75 000 ευρώ."

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα ΙΙ- Προτεραιότητα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – θέση προϋπολογισμού 4α (νέα)

Τροπολογία

Παραγωγή και χρήση της ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας και της συνδυασμένης παραγωγής θερμικής ενέργειας

Άρθρο 26: εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 53: διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Άρθρο 54: στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων

Άρθρο 56: βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

Υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα II - Προτεραιότητα: διαχείριση των υδάτων – θέση 1α (νέα)

Τροπολογία

Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Άρθρο 41: μη παραγωγικές επενδύσεις

Βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα ΙΙ - Νέα προτεραιότητα

Τροπολογία

Προτεραιότητα : κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων

Τύποι επιχειρήσεων

Μέτρα

Ενδεχόμενα αποτελέσματα

Εκσυγχρονισμός και προσανατολισμένη προς την αγορά παραγωγή

Πολυετές πρόγραμμα κατάργησης των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου