Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0105(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0390/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0390/2008

Keskustelut :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Äänestykset :

PV 19/11/2008 - 7.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0551

Hyväksytyt tekstit
PDF 365kWORD 141k
Keskiviikko 19. marraskuuta 2008 - Strasbourg
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta annettu tuki *
P6_TA(2008)0551A6-0390/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta (KOM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0306),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0242/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A6-0390/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Vuoden 2003 yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen toteutusta arvioitaessa Euroopan maatalouden merkittävinä uusina haasteina pidettiin ilmastonmuutosta, uusiutuvia energianlähteitä, vesihuoltoa ja biologista monimuotoisuutta.
(1)  Vuoden 2003 yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen toteutusta arvioitaessa Euroopan maatalouden merkittävinä uusina haasteina pidettiin ilmastonmuutosta, uusiutuvia energianlähteitä, vesihuoltoa, biologista monimuotoisuutta sekä maitokiintiöistä luopumista.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  On tärkeää, että näihin ensisijaisiin tavoitteisiin liittyvien toimien asemaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti hyväksytyissä maaseudun kehittämisohjelmissa lujitetaan entisestään.
(5)  Kun jäsenvaltioiden nykyiset maaseudun kehittämisohjelmat eivät käsitä liitteessä II esitettyjä riittäviä ja asianmukaisia toimenpiteitä, on tärkeää, että näihin ensisijaisiin tavoitteisiin liittyvien toimien asemaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti hyväksyttävissä maaseudun kehittämisohjelmissa lujitetaan entisestään.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Vuoden 2007 Eurobarometri-mielipidetiedustelu, jossa tutkittiin unionin kansalaisten suhtautumista eläinten hyvinvointiin, osoittaa, että suurin osa unionin kansalaisista (72 prosenttia) uskoo, että viljelijöiden tulee saada korvaus eläinten hyvinvointia koskevien tiukempien vaatimusten mahdollisesti aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi Amsterdamin sopimuksella Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyssä eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista tehdyssä pöytäkirjassa edellytetään, että yhteisön ja jäsenvaltioiden on laatiessaan ja pannessaan täytäntöön maatalouspolitiikkaa otettava eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Näiden yhteisön ensisijaisten tavoitteiden merkityksen vuoksi olisi säädettävä, että jäsenvaltioilla on velvoite sisällyttää maaseudun kehittämisohjelmiin uusiin haasteisiin liittyviä toimia.
(6)  Näiden yhteisön ensisijaisten tavoitteiden merkityksen vuoksi jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä suurempi osa uusiin haasteisiin liittyvistä toimista maaseudun kehittämisohjelmiin, mutta vain, jos jäsenvaltiot eivät ole tähän mennessä vielä ottaneet näitä yhteisön ensisijaisia tavoitteita huomioon riittävässä määrin.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 10 artiklassa säädetään, että neuvoston päätöksellä 2006/144/EY vahvistettuja yhteisön strategisia suuntaviivoja (ohjelmakausi 2007–2013) voidaan tarkistaa erityisesti yhteisön ensisijaisiin tavoitteisiin tehtyjen tärkeimpien muutosten huomioon ottamiseksi. Tästä syystä olisi säädettävä jäsenvaltioiden yleisestä velvoitteesta tarkistaa kansallisia strategiasuunnitelmia yhteisön strategisten suuntaviivojen tarkistuksen perusteella sen määrittämiseksi, kuinka ohjelmia tulee muuttaa.
(7)  Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 10 artiklassa säädetään, että neuvoston päätöksellä 2006/144/EY vahvistettuja yhteisön strategisia suuntaviivoja (ohjelmakausi 2007–2013) voidaan tarkistaa erityisesti yhteisön ensisijaisiin tavoitteisiin tehtyjen tärkeimpien muutosten huomioon ottamiseksi. Tästä syystä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä hyväksyneet asianmukaisia toimenpiteitä, olisi kannustettava tarkistamaan kansallisia strategiasuunnitelmia yhteisön strategisten suuntaviivojen tarkistuksen perusteella sen määrittämiseksi, kuinka ohjelmia tulee muuttaa.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Uusien velvoitteiden vuoksi olisi mukautettava maaseudun kehittämisohjelmien sisältöä koskevia vaatimuksia. Olisi vahvistettava toimia koskeva ohjeellinen luettelo, jotta jäsenvaltioiden olisi helpompi määrittää uusiin haasteisiin liittyvät toimet maaseudun kehittämisen oikeudellisessa kehyksessä.
(9)  Uusien velvoitteiden vuoksi olisi tarvittaessa mukautettava maaseudun kehittämisohjelmien sisältöä koskevia vaatimuksia. Olisi vahvistettava toimia koskeva ohjeellinen luettelo, jota voidaan yksittäisten jäsenvaltioiden tarpeiden mukaan myöhemmin laajentaa, jotta jäsenvaltioiden olisi helpompi määrittää uusiin haasteisiin liittyvät toimet maaseudun kehittämisen oikeudellisessa kehyksessä.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Myös asetusta (EY) N:o 1698/2005 on aiheellista mukauttaa vuoristoalueiden luonnonhaittakorvausten ja muiden haitta-alueiden korvausten osalta. Tämänhetkistä järjestelyä, joka perustuu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen 17 päivänä toukokuuta 1999 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1257/19991, jota sovelletaan vuoteen 2009 saakka, tulisi jatkaa nykyisen ohjelmakauden loppuun saakka.
________
1 EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Uusiin ensisijaisiin tavoitteisiin liittyvien toimien käyttöönottoa koskevien lisäkannustimien tarjoamiseksi tuensaajille olisi säädettävä mahdollisuudesta soveltaa näiden toimien osalta suurempia tukimääriä ja -osuuksia.
(10)  Uusiin ensisijaisiin tavoitteisiin liittyvien toimien käyttöönottoa koskevien lisäkannustimien tarjoamiseksi tuensaajille olisi säädettävä mahdollisuudesta myöntää näille toimille tukea ilman kansallista lisärahoitusta. Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa samaa mahdollisuutta soveltavan tutkimuksen tuloksena syntyneiden innovaatioiden siirtoon.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale
(11) [Viljelijöille yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti maksettavien suorien tukien järjestelmää koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä] XX päivänä XXkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o XXXX/XXXX 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuen mukauttamisesta saatavat varat on käytettävä maaseudun kehittämistukeen. On aiheellista varmistaa, että näitä varoja vastaava määrä käytetään uusiin haasteisiin liittyvien toimien tukemiseen.
(11) [Viljelijöille yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti maksettavien suorien tukien järjestelmää koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä] XX päivänä XXkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o XXXX/XXXX 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuen mukauttamisesta saatavat varat on käytettävä maaseudun kehittämistukeen, elleivät niistä jo säädä jäsenvaltiot, jotka soveltavat kansallista vapaaehtoista mukauttamista asetuksen (EY) N:o 378/20071 mukaisesti. On aiheellista varmistaa, että näitä varoja vastaava määrä käytetään uusiin haasteisiin liittyvien sekä olemassa olevien että uusien toimien tukemiseen kunkin jäsenvaltion tekemien päätösten mukaisesti. Olisi kuitenkin pidettävä huolta siitä, ettei maataloustuotantoa estetä silloin, kun sen panos maaseudun kehittämiseen on elintärkeä.
___________
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 378/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suorien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevista säännöistä (EUVL L 95, 5.4.2007, s. 1).
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Näiden toimien olisi oltava yhdenmukaisia muista yhteisön varoista ja erityisesti rakennerahastoista (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto) rahoitettujen toimien kanssa.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Koska näitä varoja vastaavia määriä on käytettävä täydentävällä, erityisellä ja sitovalla tavalla maaseudun kehittämistuen tavoitteiden välinen tasapaino ei saisi kärsiä.
(12)  Koska näitä määriä on käytettävä täydentävällä ja erityisellä tavalla, maaseudun kehittämistuen tavoitteiden välinen tasapaino ei saa kärsiä; siksi käytettäessä uusiin ensisijaisiin tavoitteisiin liittyviä määriä olisi noudatettava asetuksen (EY) N:o 1698/2005 17 artiklan mukaista tavoitteiden välistä tasapainoa.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Maaseudun kehittämisohjelmien riittävän rahoituksen varmistamiseksi olisi lisättävä joustoa, jotta mahdollistetaan myös rakennerahastojen (otsake 1b) käyttämättä jääneiden varojen käyttö samassa jäsenvaltiossa tähän tarkoitukseen.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
5 artikla – 7 kohta
(-1) Korvataan 5 artiklan 7 kohta seuraavasti:
"7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maaseuturahastosta rahoitettavat toimet ovat perustamissopimuksen ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisia. Tämän vuoksi kaikki maaseuturahastosta rahoitettavat toimet on kohdennettava suoraan viljelijöille."
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
12 a artikla – 1 kohta
1.  Kunkin jäsenvaltion on tarkistettava 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kansallista strategiasuunnitelmaansa 10 artiklassa tarkoitetun yhteisön strategisten suuntaviivojen tarkistuksen perusteella.
1.  Kutakin jäsenvaltiota kehotetaan tarkistamaan alue- ja paikallisviranomaisia kuullen ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kansallista strategiasuunnitelmaansa 10 artiklassa tarkoitetun yhteisön strategisten suuntaviivojen tarkistuksen perusteella.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
1.  Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen maaseudun kehittämisohjelmiinsa erityistarpeidensa perusteella toimia, joilla on seuraavat yhteisön strategisissa suuntaviivoissa kuvatut ja kansallisessa strategiasuunnitelmassa tarkemmin määritellyt ensisijaiset tavoitteet:
1.  Ellei tällaisia säännöksiä jo ole voimassa, jäsenvaltioiden on sisällytettävä 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen maaseudun kehittämisohjelmiinsa erityistarpeidensa perusteella toimia, jotka koskevat seuraavia yhteisön strategisissa suuntaviivoissa kuvattuja ja kansallisessa strategiasuunnitelmassa tarkemmin määriteltyjä toimintalinjoja:
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
d) biologinen monimuotoisuus.
d) biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta - 1 a alakohta (uusi)
Kaikki toimet on kohdennettava suoraan viljelijöille.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltiot voivat tehdä valintansa tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun toimia koskevan ohjeellisen luettelon ja/tai mitä tahansa muita toimia koskevan ohjeellisen luettelon perusteella edellyttäen, että kyseiset toimet liittyvät ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin ensisijaisiin tavoitteisiin ja niillä pyritään saavuttamaan liitteessä II tarkemmin määritellyt mahdolliset vaikutukset.
Jäsenvaltiot voivat alue- ja paikallisviranomaisia kuullen tehdä valintansa tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun toimia koskevan ohjeellisen luettelon ja/tai mitä tahansa muita toimia, sisävesikalastukseen liittyvät toimet mukaan luettuina, koskevan ohjeellisen luettelon perusteella edellyttäen, että kyseiset toimet liittyvät ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin toimintalinjoihin ja niillä pyritään saavuttamaan liitteessä II tarkemmin määritellyt mahdolliset vaikutukset.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteisvaikutus muiden samankaltaisten muista yhteisön rahastoista, erityisesti rakennerahastoista, rahoitettavien toimien kanssa ja kehitettävä tarpeen mukaan yhdennettyjä lähestymistapoja strategioihin, toimenpiteisiin ja rahoitukseen.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 b artikla (uusi)
(3 a)  Lisätään 16 b artikla seuraavasti:
"16 b artikla
Innovointi ja soveltavan tutkimuksen taitotiedon siirtäminen
1.  Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen maaseudun kehittämisohjelmiinsa erityistarpeidensa perusteella toimia, joilla siirretään soveltavan tutkimuksen innovaatioita maaseudun elinkeinoelämään.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien liitteessä I vahvistettuja tuki-intensiteettejä voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen."
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
30 artikla
(4 a)  Korvataan 30 artikla seuraavasti:
"30 artikla
Maa- ja metsätalouden kehittämiseen ja mukauttamiseen liittyvä infrastruktuuri
Edellä 20 artiklan b alakohdan alakohdassa säädetty tuki voi kattaa erityisesti toimet, jotka liittyvät maa- ja metsätalousmaalle pääsyyn, tilusjärjestelyihin ja maanparannukseen, energiahuoltoon, tieto- ja viestintäteknologian saatavuuteen ja vesitalouteen."
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
36 artikla – a alakohta – johdantolause
(4 b)  Korvataan 36 artiklan a alakohdan johdantolause seuraavasti:
"a) toimenpiteitä, joiden tavoitteena on maatalousmaan ja sisävesikalastuksessa käytettävien alueiden kestävä käyttö seuraavin keinoin:"
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
39 artikla – 5 a kohta (uusi)
(4 a)  Lisätään 39 artiklaan 5 a kohta seuraavasti:
"5 a. Tukea voidaan myöntää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden viljelykasvien ja eläinten säilyttämiseen tähtääviin toimiin, jotka eivät sisälly 1–4 kohdan säännösten soveltamisalaan."
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla – 5 a kohta
5 a.  Jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen (EY) [N:o XXXX/2008 (uusi asetus suorista tukijärjestelmistä)] 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavia määriä vastaava määrä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivänä joulukuuta 2015 välisenä aikana yhteisön tukena nykyisiin maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, tämän asetuksen 16 a artiklassa tarkoitettuihin ja 1 päivän tammikuuta 2010 jälkeen hyväksyttyihin toimiin.
5 a.  Jäsenvaltioiden on osoitettava asetuksen (EY) [N:o XXXX/2008 (uusi asetus suorista tukijärjestelmistä)] 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavia määriä vastaava määrä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivänä joulukuuta 2015 välisenä aikana yhteisön tukena nykyisiin maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin nykyisiin ja uusiin toimiin kunkin jäsenvaltion tekemistä päätöksistä johtuvien uusien ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla – 5 b kohta
(5 b)  Jos ohjelmaa päätettäessä tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty kokonaismäärä on pienempi kuin 16 a artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu määrä, jäsenvaltion on korvattava erotus yhteisön talousarvioon siihen määrään asti, jolla muihin kuin 16 a artiklassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet kokonaismäärärahat ylittyivät.
Poistetaan.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
70 artikla – 4 b kohta (uusi)
(7 a)  Lisätään 70 artiklaan 4 b kohta seuraavasti:
"4 b. Poiketen 3 kohdassa vahvistetuista enimmäismääristä asetuksen (EY) [N:o XXXX/2008 (uusi asetus suorista tukijärjestelmistä)] 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan mukaisen tukien mukauttamisen soveltamisesta saatavia määriä vastaava määrä voidaan käyttää ilman kansallista lisärahoitusta."
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
93 artikla
(9 a)  Korvataan 93 artikla seuraavasti:
"93 artikla
Kumoaminen
[...] Kumotaan asetus (EY) N:o 1257/1999 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen lukuun ottamatta 13 artiklan a kohtaa, 14 artiklan 1 kohtaa ja 14 artiklan 2 kohdan kahta ensimmäistä luetelmakohtaa, 15 artiklaa, 17–20 artiklaa, 51 artiklan 3 kohtaa ja 55 artiklan 4 kohtaa sekä liitteen I sitä osaa, jossa määritellään 15 artiklan 3 kohdan mukaiset määrät. [...]
Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.
Asetusta (EY) N:o 1257/1999 sovelletaan edelleenkin toimiin, jotka komissio on hyväksynyt mainitun asetuksen nojalla ennen 1 päivää tammikuuta 2007. [...]"
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta − a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
Liite - taulukko - 1 rivi

Komission teksti

Tarkistus

a a) Korvataan ensimmäinen rivi seuraavasti:

"22 (2)

Aloitustuki (*)

75 000

(*) Aloitustuki voidaan antaa yhtenäisenä palkkiona, jonka enimmäismäärä on 50 000 euroa, tai korkotukena, jonka pääomitettu arvo voi olla enintään 50 000 euroa. Jos molemmat tukimuodot yhdistetään, tuen enimmäismäärä voi olla 75 000 euroa."

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 1698/2005
Liite II – Ensisijainen tavoite: uusiutuvat energialähteet – 4 a rivi (uusi)

Tarkistus

Aurinko- tuuli- ja geotermisen energian tuotanto ja käyttö sekä yhteistuotannosta saatavan lämmön hyödyntäminen

26 artikla: maatilojen nykyaikaistaminen

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen

53 artikla: taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle

54 artikla: tuki yritysten perustamiseen ja kehittämiseen

56 artikla: maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 1698/2005
Liite II – Ensisijainen tavoite: vesihuolto – 1 a rivi (uusi)

Tarkistus

Tulvariskien hallinta

39 artikla: maatalouden ympäristötuet

Tulvatilanteen vesienhallintakapasiteetin parantaminen

41 artikla: tuottamattomat investoinnit

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 1698/2005
Liite II – Uusi ensisijainen tavoite

Tarkistus

Ensisijainen tavoite: maitokiintiöistä luopuminen

Toimityypit

Toimenpiteet

Mahdolliset vaikutukset

Nykyaikaistaminen ja markkinasuuntautunut tuotanto

Monivuotiset maitokiintiöistä luopumisohjelmat

Kilpailukyvyn parantaminen

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö