Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0105(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0390/2008

Pateikti tekstai :

A6-0390/2008

Debatai :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Balsavimas :

PV 19/11/2008 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0551

Priimti tekstai
PDF 514kWORD 158k
Trečiadienis, 2008 m. lapkričio 19 d. - Strasbūras
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai *
P6_TA(2008)0551A6-0390/2008

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0306),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 36 ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0242/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A6-0390/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Vertinant 2003 m. bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos įgyvendinimą nustatyta, kad svarbiausi nauji Europos žemės ūkio sektoriaus uždaviniai yra susiję su klimato kaita, atsinaujinančia energija, vandentvarka ir biologine įvairove.
(1)  Vertinant 2003 m. bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos įgyvendinimą nustatyta, kad svarbiausi nauji Europos žemės ūkio sektoriaus uždaviniai yra susiję su klimato kaita, atsinaujinančia energija, vandentvarka, biologine įvairove ir pieno kvotų sistemos atsisakymu.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Svarbu, kad su šiais prioritetiniais tikslais susijusi veikla būtų toliau remiama įgyvendinant kaimo plėtros programas, patvirtintas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005.
(5)  Jei egzistuojančiose valstybių narių kaimo plėtros programose nenumatyta pakankamų ir tinkamų priemonių, nurodytų II priede, svarbu, kad su šiais prioritetiniais tikslais susijusi veikla būtų toliau remiama įgyvendinant kaimo plėtros programas, patvirtintas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  2007 m. Eurobarometro atliktos apklausos apie ES piliečių požiūrį į gyvūnų gerovę rezultatai rodo, kad dauguma (72 %) ES piliečių mano, jog ūkininkams turėtų būti atlyginamos padidintos išlaidos, kurias jie gali patirti laikydamiesi griežtesnių gyvūnų gerovės standartų. Be to, prie Europos Bendrijos steigimo sutarties Amsterdamo sutartimi pridėtame Protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės reikalaujama, kad rengdamos ir įgyvendindamos Bendrijos žemės ūkio politiką, Bendrija ir valstybės narės visokeriopai atsižvelgtų į gyvūnų gerovės reikalavimus.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Atsižvelgiant į šių prioritetinių Bendrijos tikslų svarbą, valstybės narės turėtų būti įpareigotos kaimo plėtros programose numatyti su šiais naujais uždaviniais susijusius veiksmus.
(6)  Atsižvelgiant į šių prioritetinių Bendrijos tikslų svarbą, valstybės narės turėtų kaimo plėtros programose numatyti didesnę dalį su šiais naujais uždaviniais susijusių veiksmų, tačiau tik tuomet, jei valstybės narės dar nesuteikė pakankamos svarbos šiems Bendrijos prioritetams.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 10 straipsnyje numatyta, kad, visų pirma atsižvelgiant į svarbiausius Bendrijos prioritetų pokyčius, Tarybos sprendimu 2006/144/EB priimtos Bendrijos kaimo plėtros strateginės gairės (2007–2013 m. programavimo laikotarpiu) gali būti peržiūrėtos. Todėl valstybės narės turėtų būti bendrai įpareigotos po Bendrijos strateginių gairių peržiūros patikslinti savo nacionalinius strateginius planus, kad būtų sudaryta galimybė keisti programas.
(7)  Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 10 straipsnyje numatyta, kad, visų pirma atsižvelgiant į svarbiausius Bendrijos prioritetų pokyčius, Tarybos sprendimu 2006/144/EB priimtos Bendrijos kaimo plėtros strateginės gairės (2007–2013 m. programavimo laikotarpiu) gali būti peržiūrėtos. Todėl valstybės narės, kurios dar nepriėmė tinkamų priemonių, turėtų būti paskatintos po Bendrijos strateginių gairių peržiūros patikslinti savo nacionalinius strateginius planus, kad būtų sudaryta galimybė keisti programas.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Pagal šiuos naujus įpareigojimus turėtų būti pakeisti kaimo plėtros programų turinio reikalavimai. Turėtų būti numatytas neišsamus veiklos rūšių sąrašas, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į kaimo plėtros teisės aktus, galėtų lengviau nustatyti su naujais uždaviniais susijusias reikiamas veiklos rūšis.
(9)  Pagal šiuos naujus įpareigojimus, prireikus, turėtų būti pakeisti kaimo plėtros programų turinio reikalavimai. Turėtų būti numatytas neišsamus veiklos rūšių sąrašas, kuris pagal atskiros valstybės narės poreikius vėliau gali būti pratęstas, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į kaimo plėtros teisės aktus, galėtų lengviau nustatyti su naujais uždaviniais susijusias reikiamas veiklos rūšis.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  Taip pat tikslinga pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 atsižvelgiant į išmokas dėl gamtinių kliūčių kalnuotose vietovėse bei nepalankias sąlygas turinčiuose regionuose. Dabartinės taisyklės, kurios remiasi 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai1, kurių galiojimas buvo pratęstas iki 2009 m., turėtų būti pratęstos iki dabartinio programavimo laikotarpio pabaigos.
________
OL L 160, 1999 6 26, p. 80.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Kad pagalbos gavėjai būtų paskatinti įgyvendinti su naujais prioritetiniais uždaviniais susijusią veiklą, turėtų būti sudaryta galimybė nustatyti didesnes paramos už tokią veiklą sumas ir dydžius.
(10)  Kad pagalbos gavėjai būtų paskatinti įgyvendinti su naujais prioritetiniais uždaviniais susijusią veiklą, turėtų būti sudaryta galimybė teikti paramą tokiai veiklai neskiriant papildomo nacionalinio bendro finansavimo. Tokią pačią galimybę valstybės narės turėtų naudoti perkeldamos taikomųjų mokslinių tyrimų naujoves.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX [kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir tam tikros paramos schemos ūkininkams] 9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį finansiniai ištekliai, gauti po papildomo moduliavimo, turėtų būti naudojami kaimo plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad tiems finansiniams ištekliams lygi suma būtų naudojama su naujais uždaviniais susijusiai veiklai remti.
(11)  Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX [kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir tam tikros paramos schemos ūkininkams] 9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį finansiniai ištekliai, gauti po papildomo moduliavimo, jei jie nebuvo numatyti valstybių narių, taikančių savanorišką moduliavimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 378/2007, 1 turėtų būti naudojami kaimo plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad tiems finansiniams ištekliams lygi suma būtų naudojama esamai ir naujai su naujais uždaviniais susijusiai veiklai remti atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės sprendimus. Vis dėlto turėtų būti pasirūpinta, kad nebūtų stabdomas žemės ūkio gamybos skatinimas, jeigu šios gamybos indėlis gyvybiškai svarbus kaimo plėtrai.
___________
1 2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 378/2007, nustatantis tiesioginių išmokų, numatytų Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, savanoriško moduliavimo taisykles (OL L 95, 2007 4 5, p. 1).
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  Ši veikla turėtų būti derinama su veiksmais, kurie finansuojami kitų Bendrijos fondų, ypač struktūrinių (Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo) fondų, lėšomis.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Tiems finansiniams ištekliams prilygstančias sumas naudojant papildomais, specialiaisiais ir privalomais tikslais, nustatyta kaimo plėtros rėmimo tikslų pusiausvyra neturėtų būti pakeista.
(12)  Šias lygias sumas naudojant papildomais ir specialiaisiais tikslais, nustatyta kaimo plėtros rėmimo tikslų pusiausvyra neturi būti pakeista; todėl naudojant lėšas naujiems prioritetams reikėtų užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 17 straipsnyje apibrėžtą tikslų pusiausvyrą.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  Siekiant užtikrinti adekvatų kaimo plėtros programų finansavimą, turėtų būti veikiama lanksčiau ir sudarytos galimybės šiuo tikslu toje pačioje valstybėje narėje naudoti taip pat ir nepanaudotas struktūrinių fondų lėšas (1b išlaidų kategorija).
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
5 straipsnio 7 dalis
(-1) 5 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:
"7. Valstybės narės užtikrina, kad EŽŪFKP finansuojamos operacijos atitiktų Sutartį ir pagal ją priimtus aktus. Šiuo tikslu visos EŽŪFKP finansuojamos operacijos tiesiogiai skiriamos ūkininkams."
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
12 a straipsnio 1 dalis
1.  Peržiūrėjus Bendrijos strategines gaires, kaip nurodyta 10 straipsnyje, kiekviena valstybė narė savo nacionalinės strategijos planą peržiūri 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka.
1.  Peržiūrėjus Bendrijos strategines gaires, kaip nurodyta 10 straipsnyje, kiekviena valstybė narė, konsultuodamasi su regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis, savo nacionalinės strategijos planą raginama peržiūrėti 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
1.  Atsižvelgdamos į savo specialiuosius poreikius, valstybės narės nuo 2010 m. sausio 1 d. kaimo plėtros programose numato veiklą, priskiriamą toliau nurodytoms prioritetinėms sritims, kurios aprašytos Bendrijos strateginėse gairėse ir toliau konkrečiai apibrėžtos nacionalinės strategijos plane:
1.  Jei tai dar nenumatyta, atsižvelgdamos į savo specialiuosius poreikius, valstybės narės nuo 2010 m. sausio 1 d. kaimo plėtros programose numato veiklą, priskiriamą toliau nurodytoms prioritetinėms sritims, kurios aprašytos Bendrijos strateginėse gairėse ir toliau konkrečiai apibrėžtos nacionalinės strategijos plane:
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas
d) biologinės įvairovės.
d) biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvaraus naudojimo.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Visos operacijos vykdomos siekiant tiesiogiai remti ūkininkus.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Valstybės narės veiklą gali pasirinkti pagal šio reglamento II priede išvardytas veiklos rūšis ir (arba) bet kurias kitas veiklos rūšis, jei ta veikla yra susijusi su pirmoje pastraipoje nurodytomis prioritetinėmis sritimis ir jei ja siekiama II priede nurodytų galimų rezultatų.
Konsultuodamosi su regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis valstybės narės veiklą gali pasirinkti pagal šio reglamento II priede išvardytas veiklos rūšis ir (arba) bet kurias kitas veiklos rūšis, įskaitant žuvininkystės vidaus vandenyse srityje, jei ta veikla yra susijusi su pirmoje pastraipoje nurodytomis prioritetinėmis sritimis ir jei ja siekiama II priede nurodytų galimų rezultatų.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Valstybės narės užtikrina tarpusavio sąveika su panašia veikla, kuri finansuojama kitų Bendrijos fondų, visų pirma struktūrinių fondų, lėšomis, ir prireikus rengia integruotus strategijų, priemonių ir finansavimo principus.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 b straipsnis (naujas)
3a. Įterpiamas šis 16b straipsnis:
"16b straipsnis
Naujovės ir taikomųjų mokslinių tyrimų praktinės patirties perkėlimas
1.  Atsižvelgdamos į savo specialiuosius poreikius, valstybės narės nuo 2010 m. sausio 1 d. kaimo plėtros programose numato veiklą, kuri būtų nukreipta į taikomųjų mokslinių tyrimų naujovių perkėlimą į kaimo ekonomiką.
2.  1 dalyje nurodytai veiklai I priede nustatytas pagalbos intensyvumas nuo 2010 m. sausio 1 d. gali būti didinamas 10 procentinių punktų."
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
30 straipsnis
4a.  30 straipsnis keičiamas taip:
"30 straipsnis
Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros ir pritaikymo infrastruktūra
20 straipsnio b punkto v papunktyje numatyta pagalba pirmiausia gali būti skiriama veiklai, susijusiai su galimybe naudotis žemės ūkio paskirties ir miško žeme, žemės konsolidacija ir energijos tiekimo gerinimu, galimybe naudoti informacijos ir ryšio technologijas bei vandentvarka."
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 b dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
36 straipsnio a punkto įžanginė dalis
4b.  36 straipsnio a punkto įžanginė dalis keičiama taip:
"a) Priemonės tausiajam žemės ūkio paskirties žemės, įskaitant žvejybai vidaus vandenyse skirtus plotus, naudojimui užtikrinti:"
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 c dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
39 straipsnio 5 a dalis (nauja)
(4c)  39 straipsnis papildomas šia 5a dalimi:
"5a. Gali būti remiami kultūros požiūriu vertingų žemės ūkio kultūrų ir gyvulių išsaugojimo veiksmai, kuriems netaikomos 1–4 dalyse išdėstytos nuostatos."
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 5a dalis
5a.  Sumą, kuri lygi sumoms, susidariusioms pagal Reglamento (EB) [Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės paramos schemų reglamentas)] 9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį pritaikius privalomą moduliavimą, valstybės narės panaudoja nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. kaip Bendrijos paramą pagal taikomas kaimo plėtros programas tai veiklai, kuri nurodyta šio reglamento 16a straipsnyje ir patvirtinta po 2010 m. sausio 1 d., finansuoti.
5a.  Sumą, kuri lygi sumoms, susidariusioms pagal Reglamento (EB) [Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės paramos schemų reglamentas)] 9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį pritaikius privalomą moduliavimą, valstybės narės pagal kiekvienos jų priimtą sprendimą nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. skiria kaip Bendrijos paramą pagal taikomas kaimo plėtros programas esamai ir naujai veiklai, susijusiai su naujais prioritetiniais uždaviniais.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 5b dalis
(5b)  Jei pasibaigus programai visa suma, panaudota šio straipsnio 5a dalyje nurodytai veiklai finansuoti, yra mažesnė už 16a straipsnio 3 dalies b punkte nurodytą sumą, valstybė narė susidariusį skirtumą perveda į Bendrijos biudžetą, jei ta suma nėra didesnė už sumą, kuria viršijama visa paskirstytų išmokų, skirtų kitai veiklai nei nurodyta 16a straipsnyje finansuoti, suma.
Išbraukta.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
70 straipsnio 4 b dalis (nauja)
7a.  70 straipsnyje įterpiama ši 4b dalis:
"4b. Nukrypstant nuo 3 dalyje nurodytų viršutinių ribų, suma, kuri lygi sumoms, susidariusioms pagal Reglamento (EB) [Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės paramos schemų reglamentas)] 9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį pritaikius privalomą moduliavimą, gali būti panaudota be papildomo bendro nacionalinio finansavimo."
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
93 straipsnis
9a. 93 straipsnis pakeičiamas taip:
"93 straipsnis
Panaikinimas
[...] Reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 panaikinamas nuo 2007 m. sausio 1 d., išskyrus 13 straipsnio a punktą, 14 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 2 dalies pirmąsias dvi įtraukas, 15 straipsnį, 17–20 straipsnius, 51 straipsnio 3 dalį, 55 straipsnio 4 dalį bei I priedo dalį, kurioje nurodytos sumos pagal to reglamento 15 straipsnio 3 dalį. [...]
Nuorodos į panaikintąjį reglamentą yra laikomos nuorodomis į šį reglamentą.
Reglamentas (EB) Nr. 1257/1999ir toliau taikomas veiksmams, kuriuos Komisija patvirtino pagal tą reglamentą iki 2007 m. sausio 1 d. [...]"
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
Priedas. Lentelės 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

aa) 1 eilutė pakeičiama taip:

22 straipsnio 2 dalis

Parama įsikūrimui (*)

75 000

(*) Parama įsikūrimui gali būti skiriama mokant ne didesnę kaip 50 000 EUR vienkartinę išmoką arba mokant palūkanų subsidiją, kurios kapitalizuota vertė negali viršyti 50 000 EUR. Kartu sudėta abiejų rūšių parama negali viršyti 75 000 EUR.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
II priedas. Prioritetinė sritis: atsinaujinanti energija. 4 a eilutė (nauja)

Pakeitimas

Saulės, vėjo, geoterminės energijos gamyba bei naudojimas ir šilumos kogeneracija

26 straipsnis. Žemės ūkio valdų modernizavimas

53 straipsnis. Ne žemės ūkio veiklos įvairinimas

54 straipsnis. Parama verslo kūrimui ir plėtrai

56 straipsnis. Pagrindinės paslaugos ekonomikai ir kaimo gyventojams

Iškastinio kuro keitimas kitu kuru

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
II priedas. Prioritetinė sritis: vandentvarka. 1 a eilutė (nauja)

Pakeitimas

Potvynių rizikos valdymas

39 straipsnis. Agrarinės aplinkosaugos išmokos

41 straipsnis. Negamybinės investicijos

Vandentvarkos pajėgumų gerinimas įvykus potvyniams

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
II priedas. Nauja prioritetinė sritis

Prioritetinė sritis: pieno kvotų sistemos atsisakymas

Veiklos rūšys

Priemonės

Galimi rezultatai

Modernizavimas ir produkcijos orientavimas į rinką

Daugiametė pieno kvotų sistemos atsisakymo programa

Konkurencingumo stiprinimas

Teisinė informacija - Privatumo politika